Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Aktualności UPJPII

Stypendia doktoranckie

 

UWAGA

Decyzje pozytywne dot. stypendiów doktoranckich są do odbioru na wydziałach. 

Osobnym komunikatem poinformujemy o odbiorze decyzji negatywnych.

 

 

  UWAGA

Zostały wypłacone wszystkie stypendia za październik i listopad 2018 r.  Informacja o odbiorze decyzji ukaże się w najbliższym czasie w osobnym komunikacie. 

 

 

 

  UWAGA

Komisja Stypendialna odbędzie się 28.11.2018 r. Prosimy nie dzwonić do Działu Spraw Studenckich. Informacja o odbiorze decyzji ukaże się po komisji.

 

 

 

 

Wnioski o stypendia doktoranckie oraz stypendium dla najlepszych doktorantów są przyjmowane na Wydziale danego kierunku.

 

 

 

KOMUNIKAT STYPENDIA DOKTORANCKIE I STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH

DOKTORANTÓW

NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

 

STYPENDIA DOKTORANCKIE

O stypendia doktoranckie mogą ubiegać się doktoranci, którzy terminowo realizują program studiów doktoranckich oraz wykazują się zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo zaangażowaniem w realizację badań naukowych prowadzonych
przez jednostkę organizacyjną uczelni.

Od roku akademickiego 2018/2019 obowiązują nowe wzory wniosków do stypendium doktoranckiego i do zwiększenia stypendium doktoranckiego zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów doktoranckich i zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej doktorantom Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z dnia 25 września 2017 r.

Doktoranci ubiegający się o stypendia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019 składają udokumentowany wniosek do kierownika studiów doktoranckich (załącznik nr 3
wraz z załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 5
) do pobrania na naszej stronie internetowej www.upjp2.edu.pl – zakładka studenci - pomoc materialna - doktoranci - stypendia doktoranckie
- w terminie
do dnia 10 października 2018 roku.

Weryfikację i ocenę wniosków przeprowadzają Wydziałowe Komisje Doktoranckie uwzględniając kryteria wymienione w załączniku nr 2 i regulaminie przyznawania stypendiów doktoranckich
z dnia 25.09.2017 r. Następnie sporządzają list rankingowe wszystkich doktorantów i przekazują Rektorowi
do dnia 31 października 2018 r.

Uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich mogą ubiegać się o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego. Wnioski o przyznanie zwiększenia (załącznik nr 4) składać w terminie do dnia 10 października 2018 roku do kierownika studiów doktoranckich.
 

Zwiększenie stypendium może być przyznane doktorantowi:

    

  1. Zwiększenie stypendium, o którym mowa w ust. 1, może być przyznane doktorantowi na pierwszym  roku studiów doktoranckich, który uzyskał bardzo dobre wyniki z postepowania rekrutacyjnego, przez co rozumie się:
    a) średnią ocen ze studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, nie mniejszą niż 4,50 z dokładnością do 2 miejsc po przecinku;
    b) punkty za osiągnięcia naukowe z dyscypliny naukowej, w danym obszarze wiedzy za rok akademicki poprzedzający rozpoczęcie studiów doktoranckich;
    c) punkty z postępowania rekrutacyjnego.

 

  1.        Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej może być przyznane doktorantowi na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy badawczej w poprzednim roku studiów doktoranckich, tzn. uzyskał nie mniej niż 10 punktów. Uwzględnia się także średnią ocen za rok akademicki, poprzedzający złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego.

 

Wszystkie druki do pobrania na naszej stronie internetowej www.upjp2.edu.pl – studenci - pomoc materialna – doktoranci - stypendia doktoranckie lub w Dziale Spraw Studenckich przy ul. Kanoniczej 25.

 

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW

Stypendium rektora dla najlepszych doktorantów może otrzymać doktorant, który złożył indeks
wraz ze sprawozdaniem z przebiegu studiów doktoranckich
wraz z potwierdzoną dokumentacją
za poprzedni rok akademicki do ostatniego dnia jesiennej sesji poprawkowej.

Stypendium dla najlepszych doktorantów przyznawane jest na wniosek doktoranta przez Rektora. Doktorant składa wniosek (załącznik nr 10) wraz z dokumentacją do kierownika studiów doktoranckich do dnia 10 października 2018 r. Kryteria oceny wniosków do stypendium
dla najlepszych doktorantów określa załącznik nr 15.

 

 

 

                                                                                   Prorektor

ds. Studenckich i Dydaktyki

 

                                                                    Ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraków, dnia 15 czerwca 2018 r.