Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

dr Maria Łuszczyńska

Zatrudnienie:
Wydział Nauk Społecznych – adiunkt

Email: maria.luszczynska@upjp2.edu.pl

Strona internetowa: https://upjp2.academia.edu/Maria%C5%81uszczy%C5%84ska

Afiliacje:
- Katedra Etyki Pracy Socjalnej

Funkcje dydaktyczne:
- Kierownik Podyplomowe Studia Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w Systemowym Pomaganiu (rok akademicki: 2014/15 )
- Kierownik Podyplomowe Studia Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w Systemowym Pomaganiu (rok akademicki: 2015/16 )
- Kierownik Podyplomowe Studia Praca z Rodziną w Kryzysie Psychospołecznym (rok akademicki: 2015/16 , studia podyplomowe)
- Kierownik Podyplomowe Studia Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w Systemowym Pomaganiu (rok akademicki: 2016/17 )
- Kierownik Podyplomowe Studia Praca z Rodziną w Kryzysie Psychospołecznym (rok akademicki: 2016/17 , studia podyplomowe)
- Kierownik Podyplomowe Studia Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w Systemowym Pomaganiu (rok akademicki: 2017/18 )
- Kierownik Podyplomowe Studia Praca z Rodziną w Kryzysie Psychospołecznym (rok akademicki: 2017/18 , studia podyplomowe)

Dyżur:
piątek, 10.00-12.00 ul. Bernardyńska 3 W dniu 12 października 2018 dyżur odbędzie się w godzinach 13.00-15.00

Pełnione funkcje:

Instytut Pracy Socjalnej - Zastępca dyrektora instytutu

Curriculum Vitae:

2014 – Otwarcie przewodu doktorskiego Praca socjalna z osobami starszymi w Polsce: zjawisko społeczne i wyzwania badawcze, Wydział Filozoficzny, Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

2014 – Adiunkt w Katedrze Etyki Pracy Socjalnej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II

2009 – Kierownik modułu szkoleniowego projektu systemowego w Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

2009 - 2014 – Adiunkt w Zakładzie Polityki Społecznej i Pracy Socjalnej Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

2007 - 2008 – Dyrektor Centrum Dydaktycznego IPS

2005 – Obrona pracy doktorskiej na temat Poeta jako filozof w ujęciu Sir Philipa Sidney`a, Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Filozofii.

2005 – Uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych – kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli czynnych zawodowo

2005 - 2007 – Dyrektor wykonawczy w ogólnopolskim Ośrodku Szkoleń dla Nauczycieli MEJ w Warszawie

2000 - 2005 – Studia doktoranckie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Filozofii.

1997 - 2005 – Dyrektor organizacyjny w Ogólnopolskim Ośrodku Szkoleń dla Nauczycieli MEJ w Warszawie

1996 - 2000 – Studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Filozofii, temat pracy magisterskiej Człowiek w teatrze dnia codziennego

Działalność pozanaukowa:

2015 – koordynator Ośrodka Wsparcia Dziennego dla seniorów w ramach nowopowstałego Centrum Rozwój Seniorów w Staniątkach prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomoc Bliźniemu, które realizuje zadanie własne Miasta i Gminy Niepołomice w ramach systemu pomocy społecznej.

2012 – członek Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2018/19):

- Institutions and organizations against social exclusion (kierunek: Oferta zajęć w językach obcych (Courses in Foreing Languages); tryb: stacjonarne; rok: all years / wszystkie lata; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Interpersonal Communication (kierunek: Oferta zajęć w językach obcych (Courses in Foreing Languages); tryb: stacjonarne; rok: all years / wszystkie lata; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Social work - elderly and persons with disabilities* (kierunek: Oferta zajęć w językach obcych (Courses in Foreing Languages); tryb: stacjonarne; rok: all years / wszystkie lata; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Social work - elderly and persons with disabilities* (kierunek: Oferta zajęć w językach obcych (Courses in Foreing Languages); tryb: stacjonarne; rok: all years / wszystkie lata; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Social work - study in field – students internship in institutions and organizations work with discussed groups* (kierunek: Oferta zajęć w językach obcych (Courses in Foreing Languages); tryb: stacjonarne; rok: all years / wszystkie lata; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Social work - elderly and persons with disabilities* (kierunek: Oferta zajęć w językach obcych (Courses in Foreing Languages); tryb: stacjonarne; rok: all years / wszystkie lata; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Social work - elderly and persons with disabilities* (kierunek: Oferta zajęć w językach obcych (Courses in Foreing Languages); tryb: stacjonarne; rok: all years / wszystkie lata; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Social work - study in field – students internship in institutions and organizations work with discussed groups* (kierunek: Oferta zajęć w językach obcych (Courses in Foreing Languages); tryb: stacjonarne; rok: all years / wszystkie lata; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Institutions and organizations against social exclusion (kierunek: Oferta zajęć w językach obcych (Courses in Foreing Languages); tryb: stacjonarne; rok: all years / wszystkie lata; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Interpersonal Communication (kierunek: Oferta zajęć w językach obcych (Courses in Foreing Languages); tryb: stacjonarne; rok: all years / wszystkie lata; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Program Aktywności Lokalnej – od pomysłu do działania, Toruń: ROPS 2012.[więcej informacji]
Social work with marginalized persons in the local community – the experience of Poland and Norway, Warszawa: Wydawnictwo APS 2010.[więcej informacji]
Praca socjalna z osobami marginalizowanymi w społeczności lokalnej – doświadczenia polskie i norweskie, Warszawa: Wydawnictwo APS 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Specyfika procesu diagnozowania we współczesnej polskiej pracy socjalnej – wybrane wnioski z badań i rekomendacje, [w:] Współczesne wyzwania i dylematy w pracy socjalnej: Wydawnictwo WSZ w Koninie 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rodzina seniorska – nowa propozycja definicyjna w kontekście prognoz demograficznych i przemian funkcji rodziny [w:] Kiedy myślimy Rodzina....: Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2016, s. 47-61. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Hermeneutyka straty i śmierci w praktycznym działaniu pomocowym wobec osób starszych [w:] Żałoba i strata - ujęcie interdyscyplinarne: Wydawnictwo UKSW 2016, s. 99-121. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Starość w kryzysie czy kryzys(y) starości? Społeczny znaczenie kryzysowej interpretacji starości [w:] Refleksje nad starością tom 1: Obiektywny i subiektywny wymiar starości: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pracownicy socjalni jako grupa ryzyka na rynku pracy [w:] Wyjechać czy pozostać? Wokół dylematów rynku pracy: Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2015, s. 383-403. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dylematyczność polskiej pracy socjalnej z rodziną - pomiędzy kontrolą a pracą na zasobach [w:] Rodzina w pracy socjalnej – aktualne wyzwania i rozwiązania: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit 2015, s. 117-131. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Supervision as a recommended tool of public management in the uniformed services, [w:] Case study in relationship management: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej 2015, s. 143-157. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Społeczna śmierć osób starszych – rozważania o podwójnym wykluczeniu [w:] W drodze do brzegu życia, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2014.[więcej informacji]
Świadomość śmiertelności a pomyślne starzenie się – komunikat z badań [w:] Death education - the importance of medical care, Białystok: Medical University of Białystok. Faculty of Health Sciences 2013.[więcej informacji]
Social Situation of Older People in Poland [w:] Social problems in Europe: dilemmas and possible solutions, France: Collection Les Ecrits de BUC Ressources 2013.[więcej informacji]
Tradition, Perspectives and Recommendations for Education for Old Age [w:] Development and Supporting the Development from the Perspective of the Human Sciences - Opportunities and Threats, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2012.[więcej informacji]
Usługi społeczne dla rodziny seniorskiej – stan obecny i perspektywy rozwojowe [w:] Usługi społeczne wobec rodziny, Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 2011.[więcej informacji]
Turystyka rodzinna jako sposób przeciwdziałania marginalizacji społecznej [w:] Turystyka rodzinna a zachowania prospołeczne, Warszawa: Uniwersytety Łódzki 2011.[więcej informacji]
Inność – stygmat czy wyzwanie rozwojowe? [w:] Zrozumieć odmienność, Warszawa: Wydawnictwo CHAT 2011.[więcej informacji]
Turystyka rodzin znajdujących się w złożonej sytuacji społecznej – uwarunkowania i wyzwania [w:] Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, Łódź: Wydawnictwo WSTH w Łodzi 2011.[więcej informacji]
Analiza doświadczeń w zakresie pracy socjalnej i animacji społecznej [w:] Organizowanie społeczności lokalnej. Analiza, konteksty, uwarunkowania, Warszawa: CAL 2011.[więcej informacji]
Ciało jako granica - wypiski z Levinasa [w:] Wizje i re-wizje. Wielka księga estetyki polskiej, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas" 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Koncepcja diabła i piekła u Johna Miltona we współczesnym odbiorze [w:] Gotycyzm i groza w kulturze, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2003.[więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Centrum Dialogu Międzypokoleniowego jako inicjatywa budująca kapitał społeczny bez względu na wiek [w:] Exlibris Biblioteka Gerontologii Społecznej 2016, s. 47-63. [więcej informacji]
Pracownik socjalny w kryzysie – superwizja jako źródło wsparcia [w:] Praca socjalna 2016.[więcej informacji]
Polski senior – przegląd danych [w:] Praca socjalna, R. 29, nr 1 2014, s. 16-38. [więcej informacji]
Praca socjalna wobec śmierci i umierania [w:] Zeszyty Pracy Socjalnej, Nr 18 2013.[więcej informacji]
Polityka wsparcia czy dyskryminacji rodzin seniorskich w świetle Założeń Polityki Ludnościowej Polski 2013 [w:] Nauki Społeczne. Prace Naukowe 5 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 2 (8) 2013, s. 87-102. [więcej informacji]
W poszukiwaniu aktywizacji osób starszych – streetworking dla seniorów [w:] Praca socjalna, R. 28, nr 5 2013, s. 92-107. [więcej informacji]
Rola pracownika socjalnego we wsparciu osób starszych – teoria, praktyka, postulaty [w:] Praca socjalna, R. 27, nr 4 2012, s. 57-75. [więcej informacji]
Turystyka umysłu : tropy filozoficzne w "Moich wspomnieniach turystycznych" Mieczysława Orłowicza [w:] Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie, T. 8 2010, s. 50-64. [więcej informacji]

Wygłoszone referaty:

- Co ma filozofia Emmanuela Levinasa do pracy socjalnej; [podczas konferencji:] III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Praca Socjalna w teorii i działaniu” - Praca socjalna w świetle filozofii spotkania [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-11-15

- Praca socjalna z seniorem; [podczas konferencji:] Międzynarodowej Konferencji Naukowa „kształcenie profesjonalistów dla integralnej gerontologii XXI wieku” [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-10-19

- Projekt socjalny jako innowacyjne narzędzie pracy socjalnej; [podczas konferencji:] II Tydzień Pracy Socjalnej [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-04-13

- Strategie rozwiazywania problemów społecznych – skuteczne narzędzie profilaktyczne czy działanie pozorne? – studium przypadku; [podczas konferencji:] II Konferencja Naukowa z cyklu “Praca socjalna w teorii i działaniu” pod tytułem: „Profilaktyka społeczna na rzecz rozwoju” [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-10-13

- Rodzina seniorska – nowa propozycja definicyjna w kontekście prognoz demograficznych i przemian funkcji rodziny; [podczas konferencji:] Rodzina ceniona i zagrożona [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-06-02

- (Bez)sens starości zawarty w społecznych teoriach starzenia się w ramach; [podczas konferencji:] Niepełnosprawność i starość w wymiarze poznawania, przeżywania i percepcji społecznej [miejsce konferencji:] Supraśl, 2015-05-14

- Specyfika procesu diagnozowania we współczesnej polskiej pracy socjalnej – wybrane wnioski z badań i rekomendacje; [podczas konferencji:] Praca socjalna. Wyzwania i dylematy. Ujęcie interdyscyplinarne [miejsce konferencji:] Konin, 2015-04-20

- Specyfika sytuacji pracowników socjalni na rynku pracy w kontekście sytuacji rodziny; [podczas konferencji:] "Rodzina wobec wyzwań współczesnego rynku pracy" [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-10-14

- Kryzysy starości – do uniknięcia czy do zaakceptowania? Rozważania o subiektywności przemijania; [podczas konferencji:] I Konferencja Gerontologiczna z cyklu: Refleksje na starością, Obiektywny i subiektywny wymiar starości [miejsce konferencji:] Łódź, 2014-09-27

- Turystyka dziadków z wnukami-wyzwanie dla rodziny i społeczeństwa; [podczas konferencji:] „Międzypokoleniowe aspekty turystyki” [miejsce konferencji:] Kalatówki, 2014-09-22

- Społeczna śmierć osób starszych – rozważania o podwójnym wykluczeniu; [podczas konferencji:] IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna Śmierć – pamięci Elizabeth Kűbler-Ross” [miejsce konferencji:] Białystok, 2014-05-22

- Gest, znak, słowo w pracy socjalnej; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Sesja Naukowa Dialog i służba społeczna Jana Pawła II [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-04-03

- Formalno-prawne uwarunkowania superwizji pracy socjalnej; [podczas konferencji:] XXIII Zjazd PSSPS oraz seminarium naukowego na temat: „Badania nad pracą socjalną. Stan i perspektywy” [miejsce konferencji:] Gdańsk, 2013-10-23

- Everybody wants to live longer, work shorter time and get richer during the retirement? Polish conflict in the context of population forecasts; [podczas konferencji:] International Conference Aging in Crisis [miejsce konferencji:] Umea, Szwecja, 2012-10-03

- Centrum Dialogu Międzypokoleniowego jako inicjatywa budująca kapitał społeczny bez względu na wiek; [podczas konferencji:] Międzypokoleniowe uczenie się – w teorii, badaniach i praktyce [miejsce konferencji:] Łódź, 2012-03-27

- Inność – stygmat czy wyzwanie rozwojowe?; [podczas konferencji:] Konferencja Zrozumieć odmienność [miejsce konferencji:] Warszawa, 2011-11-14

- Turystyka rodzin znajdujących się w złożonej sytuacji społecznej – uwarunkowania i wyzwania; [podczas konferencji:] Ogólnopolska konferencja naukowo-praktyczna. Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce [miejsce konferencji:] Łódź, 2011-10-24

- Usługi społeczne na rzecz rodziny seniorskiej; [podczas konferencji:] II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Usługi społeczne wobec rodziny" [miejsce konferencji:] Wrocław, 2011-10-24

- Edukacja do starości - tradycja, perspektywy i rekomendacje; [podczas konferencji:] Rozwój i jego wspieranie w perspektywie nauk o człowieku – możliwości i zagrożenia [miejsce konferencji:] Łódź, 2011-09-27

- Solidarność międzypokoleniowa – bariery, korzyści i perspektywy; [podczas konferencji:] Międzypokoleniowość. Relacje międzypokoleniowe we współczesnej Polsce [miejsce konferencji:] Łódź, 2011-06-16

- Turystyka rodzinna jako sposób przeciwdziałania marginalizacji społecznej; [podczas konferencji:] Turystyka rodzinna a zachowania prospołeczne [miejsce konferencji:] Zakopane, 2011-06-09

- Ciało jako granica – wypiski z Levinasa; [podczas konferencji:] I Polski Kongres Estetyczny [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-09-21

- O co chodzi w pomaganiu; [podczas konferencji:] Konferencja Przyszłość Skutecznego pracownika socjalnego [miejsce konferencji:] Szczyrk, 2008-03-29