Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

o. dr hab. Przemysław Michowicz

Zatrudnienie:
Wydział Prawa Kanonicznego – adiunkt z habilitacją

Email: przemyslaw.michowicz@upjp2.edu.pl

Strona internetowa: http://upjp2.edu.pl/edumod/pracownik/1218/

Afiliacje:
- Katedra Prawa Osobowego i Ustroju Kościoła

Dyżur:
czwartek, 10:30 - 11:30 Klasztor Franciszkanów, Plac Wszystkich Świętych 5

Pełnione funkcje:

Wydział Prawa Kanonicznego - kierownik dyscypliny prawo kanoniczne

Curriculum Vitae:

2019 - 2019 – nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie prawo kanoniczne na podstawie decyzji Rady Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego z dnia 25 czerwca 2019r.

2012 – Dyplom postulatora spraw kanonizacyjnych wydany przez Kongregację ds Świętych w Rzymie

2007 - 2013 – studia doktoranckie w zakresie obojga praw na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie

2006 - 2007 – studia teologiczne w Papieskim Fakultecie św. Bonawentury w Rzymie

2002 - 2006 – studia filozoficzno-teologiczne WSD OFMConv w Krakowie

Działalność pozanaukowa:

2017 – Cykl konferencji do Sióstr Sercanek poświęconych znaczeniu i rewizji Konstytucji Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusowego.

2016 – Spotkanie dla przełożonych Krakowskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Oświęcimiu-Harmężach. Referat: "Prawa i obowiązki przełożonego zakonnego w prawie powszechnym i własnym Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych".

2015 – Tłumaczenie haseł Ordo i Veritas dla polskiej wersji Słownika Bonawenturiańskiego

2014 – Tłumaczenie Statutu Konsulty Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce (z polskiego na włoski)

2014 - 2014 – Referat pt. "Proces kanonizacyjny Jana Pawła II", Nowohucka Akademia Seniora, Kraków 28-04-2014

2013 - 2017 – Członek międzynarodowej Komisji ds rewizji Konstytucji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych

2013 - 2017 – zajęcia dydaktyczne w WSD Braci Mniejszych Konwentualnych w Krakowie (De normis generalibus; Ius matrimoniale; Liber III et IV; prawo wyznaniowe)

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Pozakanoniczna odpowiedzialność wyższego przełożonego zakonnego. Analiza problematyki w odniesieniu do polskiego ustawodawstwa i orzecznictwa., Kraków: Wydawnictwo Scriptum 2019.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Integralny rozwój osoby. Księga pamiątkowa in honoremojców Romana Banasika OFMConv i Bolesława Raczka OFMConv, Kraków: Bratni Zew 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Aktualizacja XXIII Reguły papieża Bonifacego VIII (Sine culpa, nisi subsit cau-sa, non est aliquis puniendus) w obowiązujących porządkach prawnych [w:] Regulae iuris Bonifacego VIII we współczesnych systemach prawnych,: Wydawnictwo Spes 2018, s. 49-70. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Federacje klasztorów autonomicznych: wyzwanie czy konieczność? [w:] Od zgromadzeń zakonnych o slubach prostych do nowych form życia konsekrowanego: Wydawnictwo Scrpitum 2018, s. 35-48. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Concetto di responsabilità oggettiva nell’ordinamento canonico [w:] Annales Canonici 2017, s. 139-154. [więcej informacji]
Categoria giuridica omnicomprensiva del «bene» nell’ordinamento canonico [w:] Roczniki Nauk Prawych 2017, s. 99-110. [więcej informacji]
Accezione giuridico-canonica del significato del "titolo" [w:] Prawo Kanoniczne 2017, s. 101-115. [więcej informacji]
Tutela giuridica della professione religiosa ad tempus emissa, [w:] The Person and the Challenges 2016, s. 225-241. [więcej informacji]
Funzione dell’attività definitoria nel diritto canonico. Riferimenti alla traslazione latico-polacca dei testi costituzionali di alcuni Istituti religiosi [w:] Roczniki Humanistyczne 8 Lingwistyka korpusowa i translatoryka 2016, s. 101-125. [więcej informacji]
Rilevanza della reparatio damnorum nel procedimento di dimissione dei religiosi [w:] Annuarium Iuris Canonici 2016, s. 73-84. [więcej informacji]
L'individuazione del Superiore competente in ordine all’attuazione del can. 698 CIC/83 [w:] Prawo Kanoniczne 2016, s. 23-39. [więcej informacji]
Révision des Constitutions: méthodologie et travaux pratiques [w:] Studia Canonica 2016, s. 503-517. [więcej informacji]
Kanoniczne postępowanie administracyjne: zarys problematyki na przykładzie wartości dowodowej środków komunikacji elektronicznej [w:] Annales Canonici 2016, s. 115-129. [więcej informacji]
Strutture di collegialità (organi ed organismi) nel diritto dei consacrati. Percosrsi di ricerca [w:] Commentarium pro religiosi et missionariis 2016, s. 25-40. [więcej informacji]
Commissariamento di un Istituto di vita consacrata: aspetti giuridici, [w:] Commentarium pro religiosi et missionariis 2015, s. 7-25. [więcej informacji]
Akty autodeterminujące personalny status prawno-kanoniczny osób konsekrowanych [w:] Roczniki Nauk Prawych 2015, s. 111-122. [więcej informacji]
Rimozione del Superiore religioso stante munere: cause e procedimento [w:] Annales Canonici 2015, s. 110-122. [więcej informacji]
Discernimento del Superiore religioso: la postualzione [w:] The Person and the Challenges 2015, s. 177-190. [więcej informacji]
Postępowanie prawno-administracyjne poprzedzające erygowanie nowego domu zakonnego [w:] Prawo Kanoniczne 2015, s. 47-67. [więcej informacji]
Verso la positivizzazione del diritto al buon governo nel diritto canonico amministrativo. Risultanze giurisprudenziali in relazione al diritto dei religiosi [w:] Ius Eccleasiae 2015, s. 357-373. [więcej informacji]
Attenzione magisteriale e riferimenti dottrinali critici all’assetto giuridico dei consacrati [w:] Periodica de Re Canonica 2015, s. 565-590. [więcej informacji]
Il discernimento del Superiore maggiore quale criterio determinante dei procedimenti amministrativi [w:] Annuarium Iuris Canonici 2014, s. 30-50. [więcej informacji]
Legal difficulties and/or impossibilities concerning new forms of consecrated life (can. 605) [w:] Studia Canonica 2014, s. 171-188. [więcej informacji]
Riammissione all'Istituto religioso post dimissionem [w:] Commentarium pro religiosi et missionariis 2014, s. 357-374. [więcej informacji]
Facoltà speciali all’indomani della riforma del diritto penale canonico. Linee di sviluppo normativo [w:] Roczniki Nauk Prawych 2014, s. 95-112. [więcej informacji]
È possibile risolvere la questione dell'incardinazione anomala di cui al can. 701 del CIC/83? [w:] Annales Canonici 2014, s. 117-134. [więcej informacji]
Criteri di ragionamento giuridico presso sistemi legali contemporanei [w:] Roczniki Nauk Prawych 2014, s. 93-108. [więcej informacji]

Wygłoszone referaty:

- Dynamika zasady in pari delicto w polskim i kanonicznym porządku prawnym; [podczas konferencji:] Regulae Iuris Bonifacego VIII we współczesnych systemach prawnych cz. II [miejsce konferencji:] Warszawa, 2019-05-25

- Zakres kompetencji organów państwowych względem archiwalnych zasobów insty-tutów zakonnych.; [podczas konferencji:] Problematyka współpracy państwa z Kościołem w Polsce i na Litwie [miejsce konferencji:] Warszawa UKSW, 2018-06-06

- Vexata quæstio instytutów mieszanych w kontekście nr 23 Ukierunkowań „Młode wino, nowe bukłaki”.; [podczas konferencji:] Młode wino, nowe bukłaki. Życie konsekrowane w trzecim tysiącleciu – wyzwania i perspektywy [miejsce konferencji:] Warszawa UKSW, 2018-05-26

- Federacje klasztorów autonomicznych: wyzwanie czy konieczność?; [podczas konferencji:] Od zgromadzeń zakonnych o ślubach prostych do nowych form życia konsekrowanego. Ewolucja prawa na przestrzeni ostatnich 100 lat. [miejsce konferencji:] Warszawa, 2017-09-28

- Aktualizacja XXIII Reguły papieża Bonifacego VIII (Sine culpa, nisi subsit causa, non est aliquis puniendus) w obowiązujących porządkach prawnych; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa Regulae Iuris Bonifacego VIII we współcze-snych systemach prawnych [miejsce konferencji:] UKSW Warszawa, 2017-05-27

- Funzione dell’attività definitoria nel diritto canonico. Riferimenti alla traslazione latico-polacca dei testi costituzionali di alcuni Istituti religiosi; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa Terminy i relacje w dwujęzycznych teskstach Konstytucji [miejsce konferencji:] Lublin, 2015-09-04

- Pragmatyczny walor norm Niepokalanowa; [podczas konferencji:] Święty Maksymilian - zakonnik [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-01-10