Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

dr hab. Elżbieta Czarny-Drożdżejko

Zatrudnienie:
Wydział Nauk Społecznych – adiunkt z habilitacją

Email: elzbieta.czarny_drozdzejko@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Prawa Mediów

Dyżur:
czwartek, godz. 9.30-10.15 ul. Franciszkańska 1, pokój profesorski

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2016/17):

- Ochrona własności intelektualnej (kierunek: Praca socjalna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Ochrona własności intelektualnej (kierunek: Historia sztuki; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Ochrona własności intelektualnej (kierunek: Ochrona dóbr kultury; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Ochrona własności intelektualnej (kierunek: Muzyka kościelna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Ochrona własności intelektualnej (kierunek: Filozofia; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Szkolenie z ochrony własności intelektualnej (kierunek: Filozofia; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Ochrona własności intelektualnej (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Ochrona własności intelektualnej (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Ochrona własności intelektualnej (kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Prawo reklamy (kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Prawo reklamy (kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Ochrona własności intelektualnej (kierunek: Turystyka historyczna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Ochrona własności intelektualnej (kierunek: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Ochrona własności intelektualnej (kierunek: Historia; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Ochrona własności intelektualnej (kierunek: Prawo kanoniczne; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Ochrona własności intelektualnej (kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; tryb: niestacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Seminarium licencjackie; [w ramach:] Seminarium licencjackie (kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; tryb: niestacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Seminarium licencjackie; [w ramach:] Seminarium licencjackie (kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; tryb: niestacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Regulacja dostępu do internetu i jej polityczne uwarunkowania, Kraków: SALWATOR 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
27. „Dziennikarskie dochodzenie prawdy a przestępstwo zniesławienia w środkach masowego komunikowania”, Kraków: Wolters Kluwer 2005.[więcej informacji]

Publikacje - artykuły książkowe:

Prawna regulacja dialogu w mediach publicznych na podstawie przepisów ustawy o radiofnii i telewizji [w:] Media w dialogu. Mury czy most: Biblos 2015, s. 121-138. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bezprawność naruszenia dobrego imienia w ramach działalności prasowej na gruncie prawa cywilnego [w:] Status prawny dziennikarza, Warszawa: Wolters Kluwer 2014, s. 407-438. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wybrane aspekty nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, a konwergencja mediów [w:] Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa, Katowice: Uniwersytetu Śląskiego 2012, s. 373-386. [więcej informacji]
Odpowiedzialność karna [w:] Prawo Mediów, Warszawa: LexisNexis 2008, s. 723-769. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
33. Egzemplarze obowiązkowe dla bibliotek [w:] Prawo Mediów, Warszawa: LexisNexis 2008, s. 121-141. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ochrona dzieci i młodzieży [w:] Prawo mediów, Warszawa: LexisNexis 2008, s. 510-525. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Etyka dziennikarska [w:] Słownik wiedzy o mediach, Warszawa - Bielsko-Biała 2007, s. 464-472. [więcej informacji]
Ochrona małoletnich a wolność prasy [w:] Media a demokracja, Lublin 2007, s. 169-177. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa autorskiego w prawie o szkolnictwie wyższym [w:] Przegląd Sądowy 2016, s. 88-109. [więcej informacji]
Ochrona danych osobowych w internecie w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości [w:] Przegląd Sądowy 2015, s. 81-114. [więcej informacji]
Zakaz publikacji, jako zabezpieczenie powództwa w sprawach cywilnych skierowanych przeciwko prasie [w:] Przegląd Sądowy, 1 2014, s. 43-54. [więcej informacji]
Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji w zakresie dostosowania do dyrektywy europejskiej o audiowizualnych usługach medialnych [w:] Przegląg Prawa Publicznego, 7-8 2013, s. 31-48. [więcej informacji]
Regulacje prawne dotyczące organów spółek publicznej radiofonii i telewizji zawarte w ustawie o radiofonii i telewizji oraz rozporządzeniach wydanych na jej podstawie. [w:] Przegląd Prawa Publicznego, 12 2013, s. 105-120. [więcej informacji]
Rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i ich zgodność z konstytucyjnym wzorcem na wybranych przykładach [w:] Zarządzanie mediami t.1, 2 2013, s. 97-112. [więcej informacji]
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 26 lipca 2007 r., IV KK 174/07 [w:] Przegląd Prawa Publicznego, 9 2008, s. 84-88. [więcej informacji]
Funkcjonowanie prokuratury a dostęp do informacji publicznej [w:] Prokuratura i Prawo, 11 2008, s. 78-108. [więcej informacji]
Projektowana ochrona małoletnich przed szkodliwymi treściami prezentowanymi w mediach w polskim systemie prawnym [w:] Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, 100 2007, s. 81-101. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Odpowiedzialność karna dziennikarzy za ujawnienie informacji niejawnych; [nr projektu:] 501-10-040018

-Odpowiedzialność karna dziennikarzy za ujawnienie informacji niejawnych; [nr projektu:] 14110001

Wygłoszone referaty:

- Sprostowanie prasowe; [podczas konferencji:] Czasopiśmiennictwo [miejsce konferencji:] Kielce, 2016-12-02

- Wypowiedzi polityków a prawo autorskie; [podczas konferencji:] 60 lat prasoznawstwa w Polsce. Dorobek Ośrodka Badań Prasoznawczych i „Zeszytów Prasoznawczych” w perspektywie krajowej i międzynarodowej [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-11-27

- Ochrona danych osobowych w Internecie w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości; [podczas konferencji:] Prywatność w mediach. Prywatność i społecznościowość mediów [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-05-14

- Prawna regulacja społecznego dialogu w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etyki Mediów, „Dialog w mediach – media w dialogu” [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-05-16

- Prawna regulacja społecznego dialogu w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etyki Mediów, „Dialog w mediach – media w dialogu” [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-05-16

- Sądowe zabezpieczenie roszczeń przeciwko mediom; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etyki Mediów „Rozumieć media – mądrość w mediach” [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-05-16

- Rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jako element zarządzania mediami; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie mediami, teoria i praktyka [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-03-08

- Niektóre aspekty nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji a konwergencja mediów; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa [miejsce konferencji:] Ustroń, 2011-11-14

- Odpowiedzialność dziennikarzy za ujawnienie informacji niejawnych; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etyki Mediów: odpowiedzialność w mediach, odpowiedzialność mediów [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-05-10