Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Pracownik

ks. dr Andrzej Kwaśniewski

Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego –

Email: andrzej220777@wp.pl

Curriculum Vitae:

2016 – członek Kieleckiego Towarzystwa Naukowego

2015 – organizator konferencji „II Ogólnopolskie Forum Dyrektorów Archiwów Diecezjalnych” – Kielce-Skorzeszyce 14-16.06.2015 r.

2015 – organizator konferencji „Bożogrobcy w służbie Sanktuarium Świętego Grobu Jerozolimskiego Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Miechowie” - Miechów 27-28.05.2015 r.

2013 – dyrektor i wykładowca Studium Historii Diecezji Kieleckiej

2013 – organizator konferencji „Rubrycele i schematyzmy Kościoła w Polsce”. Kielce 23-25.05.2013 r.

2012 – autor i koordynator programu naukowego „Rola Kościoła jako wychowawcy i stróża kultury narodowej” (od 09.10.2012). Program ten jest realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego imienia błogosławionego Wincentego Kadłubka w Kielcach.

2012 – członek współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego imienia błogosławionego Wincentego Kadłubka w Kielcach, od 09.10.2012 roku prezes Towarzystwa

2012 – członek Rady Naukowej „Veritati et Caritati”

2012 – członek Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie

2011 - 2016 – opiekun Koła Historycznego Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach

2011 – członek Rady Programowej - „Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne”

2010 - 2016 – wykłady z historii Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach (afiliowanym do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II)

2010 – członek Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych

2010 – członek Rady Naukowej serii wydawniczej „Biblioteka Kieleckich Studiów Teologicznych”

2010 - 2016 – dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Kielcach

2005 - 2010 – studiował historię Kościoła w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W roku 2007 uzyskał stopień naukowy licencjata teologii w dziedzinie historii Kościoła. W roku 2010 obronił pracę doktorską napisaną pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Anzelma Weissa – „Księgozbiory parafialne w prepozyturze kieleckiej w XVIII wieku”. Uzyskał wówczas stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii.

2005 - 2007 – Specjalizacja Archiwalna przy Katedrze Metodologii i Nauk Pomocniczych Historii Kościoła w Instytucie Historii Kościoła w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

2002 – w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie uzyskał tytuł zawodowy magistra teologii na podstawie pracy „Parafia Gnojno w pierwszej połowie XIX wieku (1805-1863)” napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Daniela Olszewskiego.

1996 - 2002 – studia - Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach

1992 - 1996 – szkoła średnia - Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - artykuły książkowe:

Cum primum [w:] Nowa encyklopedia chrześcijaństwa, red. H. Witczyk: Jedność 2016, s. 159-160. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bracia polscy [w:] Nowa encyklopedia chrześcijaństwa, red. H. Witczyk: Jedność 2016, s. 119-120. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Awiniońska niewola papieży [w:] Nowa encyklopedia chrześcijaństwa, red. H. Witczyk: Jedność 2016, s. 65-66. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego imienia błogosławionego Wincentego Kadłubka w Kielcach w latach 2012-2015 [w:] Nova et vetera. Aktualne problemy archiwów diecezjalnych w Polsce, red. W. Żurek: Wydawnictwo KUL 2016, s. 133-172. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Florencki sobór [w:] Nowa encyklopedia chrześcijaństwa, red. H. Witczyk: Jedność 2016, s. 242-242. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Florencka unia [w:] Nowa encyklopedia chrześcijaństwa, red. H. Witczyk: Jedność 2016, s. 241-241. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Laterański sobór IV [w:] Nowa encyklopedia chrześcijaństwa, red. H. Witczyk: Jedność 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Polacy ratujący Żydów na terenie diecezji kieleckiej w latach 1939-1945. Nieznane przypadki heroizmu chrześcijańskiego [w:] Pomoc świadczona ludności żydowskiej przez Polaków w latach 1939-1945 ze szczególnym uwzględnieniem Kielecczyzny red. J. Gapys, A. Dziarmaga: Kappadruk Drukarnia 2016, s. 135-155. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Skarga Piotr [w:] Nowa encyklopedia chrześcijaństwa, red. H. Witczyk: Jedność 2016, s. 711-711. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Śluby Jana Kazimierza [w:] Nowa encyklopedia chrześcijaństwa, red. H. Witczyk: Jedność 2016, s. 743-744. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Olszewski Daniel [w:] Nowa encyklopedia chrześcijaństwa, red. H. Witczyk: Jedność 2016, s. 556-556. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rozwój sieci parafialnej i dekanalnej w diecezji kieleckiej w latach 1999-2013 [w:] Kościół – komunia i dialog. Księga pamiątkowa ofiarowana Księdzu biskupowi Kazimierzowi Ryczanowi w 75. rocznicę urodzin: Jedność 2014, s. 91-113. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Źródła do dziejów parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Busku-Zdroju przechowywane w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach (XIX-XXI w.) [w:] Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Busku-Zdroju. Materiały z sesji naukowej „Święty Norbert i jego dziedzictwo”, red. D. Kalina: Jedność 2014, s. 29-46. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Akta Konsystorza Generalnego Krakowskiego, jako zaczątek akt Konsystorza Generalnego w Kielcach na podstawie zasobu Archiwum Diecezjalnego w Kielcach (1797-1807) [w:] Akta Konsystorza Generalnego Krakowskiego, jako zaczątek akt Konsystorza Generalnego w Kielcach na podstawie zasobu Archiwum DiecezjalneArchiva Ecclesiatica. Biuletyn Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych: Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych 2013, s. 57-76. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Diecezja Kielecka [1989-2011] [w:] Progrediamur oportet in spe. 20-lecie bulli Jana Pawła II „Totus tuus Poloniae populus”. Księga jubileuszowa dedykowana Jego Ekscelencji Arcybiskupowi Józefowi Kowalczykowi Metropolicie Gnieźnieńskiemu Prymasowi Polski z okazji złotego jubileuszu kapłańst: Oficyna Adam 2012, s. 250-256. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Siedemnastowieczny mszał z superekslibrisem księdza Stanisława Rozdrażewskiego proboszcza parafii w Iłży [w:] Rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skażysku-Kamiennej. Z dziejów regionu i miasta: Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Skażysku-Kamiennej 2012, s. 139-144. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Statut Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego Imienia Błogosławionego Wincentego Kadłubka w Kielcach [w:] Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 2017, s. 469-477. [więcej informacji]
Kościelne Dobra Kultury jako narzędzie formacji Christi fideleslaici przy Archiwum Diecezjalnym w Kielcach [w:] Veritati et Caritati 2016, s. 115-143. [więcej informacji]
Ks. prof. dr hab. Daniel Olszewski (1934-2015) - biogram oraz bibliografia podmiotowa i przedmiotowa [w:] Kościół w Polsce. Dzieje i kultura 2016, s. 399-432. [więcej informacji]
Wspomnienie pośmiertne o księdzu profesorze Danielu Olszewskim (1934-2015). Prace wykonane dla diecezji kieleckiej [w:] Kieleecki Przegląd Diecezjalny 2016, s. 154-169. [więcej informacji]
Geneza i program Studium Historii Diecezji Kieleckiej [w:] Kieleckie Studia Teologiczne 2014, s. 179-204. [więcej informacji]
Rubrycele i elenchusy diecezji krakowskiej z lat 1801-1848 [w:] Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne 2014, s. 205-245. [więcej informacji]
Rubrycele i schematyzmy diecezji kieleckiej (1808-1818) [w:] Rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skażysku-Kamiennej. Z dziejów regionu i miasta 2013, s. 57-77. [więcej informacji]
Księgozbiór kapituły kieleckiej w świetle inwentarza z 1598 roku [w:] Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 2013, s. 43-92. [więcej informacji]
Katalog rubrycel i schematyzmów polskich cystersów, znajdujących się w księgozbiorze podręcznym Archiwum Diecezjalnego w Kielcach (1788-1816) [w:] Hereditas Monasteriorum 2012, s. 189-205. [więcej informacji]
Księgozbiory prywatne zachowane w Bibliotece Kapituły Kieleckiej (XV-XVIII wiek) [w:] Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 2012, s. 69-95. [więcej informacji]
Księgozbiór kanonika kieleckiego Wojciecha Strzemeskiego (†1602r.) w świetle inwentarza z 1650 roku [w:] Rocznik Kolbuszowski 2012, s. 87-107. [więcej informacji]
Księgozbiory parafialne w prepozyturze kieleckiej w XVIII wieku [w:] Roczniki Historii Kościoła 2011, s. 231-235. [więcej informacji]

Wygłoszone referaty:

- Podręczniki do historii Kościoła księdza profesora Bolesława Kumora; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa organizowana przez Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Ksiądz Bolesław historyk Kościoła i dydaktyk w 15. rocznicę śmierci [miejsce konferencji:] Lublin, 2017-09-21

- Konsekracja kościoła Świętych Piotra i Pawła w Imbramowicach; [podczas konferencji:] Klasztor Sióstr Norbertanek w Imbramowicach. 300. rocznica konsekracji kościoła klasztornego [miejsce konferencji:] Imbramowice, 2017-08-29

- Superekslibrisy w Bibliotece Kapituły Kieleckiej; [podczas konferencji:] II Ogólnopolska konferencja oprawoznawcza - Introligatorzy i ich klienci [miejsce konferencji:] Toruń, 2016-11-18

- Polacy ratujący Żydów na terenie diecezji kieleckiej w latach 1939-1945; [podczas konferencji:] Konferencja - „Kto ratuje jedno życie – ratuje cały świat” [miejsce konferencji:] Chmielnik, 2016-10-05

- Księgozbiór Kapituły Kieleckiej w świetle inwentarza z 1650 roku; [podczas konferencji:] Książka Dawna i jej właściciele [miejsce konferencji:] Wrocław, 2016-10-01

- Misja archiwum kościelnego; [podczas konferencji:] Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich. Spotkanie sekretarzy i ekonomów. Targi Kielce, SacroExpo [miejsce konferencji:] Kielce, 2016-06-20

- Chrzest Polski i jego owoce; [podczas konferencji:] Sesja historyczna z okazji 1050-lecia Chrztu Polski [miejsce konferencji:] Kielce, 2016-04-21

- Obchody milenium chrztu w Kielcach i Wiślicy; [podczas konferencji:] Archiwum Państwowe w Kielcach. Spotkanie ze źródłem archiwalnym. Kościół katolicki w źródle archiwalnym [miejsce konferencji:] Kielce, 2016-03-23

- Dorobek naukowy ks. prof. dr. hab. Daniela Olszewskiego; [podczas konferencji:] Polska kultura religijna [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-12-10

- Ostatni bożogrobcy w diecezji krakowskiej (XIX w.); [podczas konferencji:] Bożogrobcy w służbie Sanktuarium Świętego Grobu Jerozolimskiego Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Miechowie [miejsce konferencji:] Miechów, 2015-05-28

- Inicjatywy naukowe, kulturalne oraz Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego [imienia bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach]; [podczas konferencji:] [I] Ogólnopolskie Forum Dyrektorów Archiwów Diecezjalnych [miejsce konferencji:] Poznań, 2014-10-20

- Biblioteka kapitulna u progu reformy trydenckiej – pomnik kultury intelektualnej miasta Kielce; [podczas konferencji:] Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego imienia Błogosławionego Wincentego Kadłubka w Kielcach. Program naukowy: Rola Kościoła jako wychowawcy i stróża kultury narodowej. [miejsce konferencji:] Kielce, 2014-06-10

- Program Studium Historii Diecezji Kieleckiej; [podczas konferencji:] Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Teologicznego: „Invisibile per visibilium … Kultura religijna i średniowiecze z perspektywy Kielc” [miejsce konferencji:] Kielce, 2014-06-09

- Ośrodek Świętokrzyski (Kielce-Sandomierz-Częstochowa); [podczas konferencji:] Spotkanie profesorów i wykładowców Historii Kościoła w Obrze 24-25.04.2014 r. Konferencja: Dorobek historiograficzny polskich historyków Kościoła ostatniego 50-lecia. Charakterystyka ośrodków [miejsce konferencji:] Obra, 2014-04-25

- Starodruki z księgozbioru kanonika kieleckiego Wojciecha Strzemeskiego (XVI w.); [podczas konferencji:] Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego imienia Błogosławionego Wincentego Kadłubka w Kielcach. Program naukowy: Rola Kościoła jako wychowawcy i stróża kultury narodowej. [miejsce konferencji:] Kielce, 2014-04-08

- Dziewięć skarbów Kościoła Kieleckiego. Stan badań nad zbiorem rubrycel i schematyzmów Archiwum Diecezjalnego w Kielcach; [podczas konferencji:] Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego imienia Błogosławionego Wincentego Kadłubka w Kielcach. Program naukowy: Rola Kościoła jako wychowawcy i stróża kultury narodowej [miejsce konferencji:] Kielce, 2014-01-14

- Rubrycele i schematyzmy diecezji kieleckiej (1808-1818) w księgozbiorze podręcznym Archiwum Diecezjalnego w Kielcach; [podczas konferencji:] Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Skarżysku-Kamiennej. Sesja popularnonaukowa - Źródła i Archiwa Zwierciadłem Historii [miejsce konferencji:] Skarżysko-Kamienna, 2013-10-25

- Księgi liturgiczne zachowane w bibliotece bożogrobców w Miechowie (XVII-XVIII w.); [podczas konferencji:] Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej i Śląska w XVIII i XIX wieku. Losy, znaczenie i inwentaryzacja [miejsce konferencji:] Rytwiany, 2013-07-13