Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

o. prof. dr hab. Dariusz Kasprzak OFMCap

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny – profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym

Email: dariusz.kasprzak@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Patrologii

Funkcje redakcyjne:
- Polonia Sacra - Zastępca redaktora naczelnego

Dyżur:
wtorek, godz. 17.30-19.30, ul. Loretańska 11 (po wcześniejszym uzgodnieniu drogą e-mailową)

Curriculum Vitae:

2019 – tytuł profesora nauk teologicznych

2016 – professore invitato alla Facoltà Teologica dell'Italia Centrale, Firenze, Italia

2013 – professore invitato alla Pontificia Università Antonianum, Roma, Italia

2012 – profesor UPJPII

2009 - 2012 – adiunkt z habilitacją

2009 - 2012 – prodziekan WT UPJPII w Krakowie

2008 – habilitacja z teologii w zakresie patrologii (WT PAT, Kraków)

2005 - 2008 – adiunkt naukowo-dydaktyczny WT PAT

2002 - 2005 – asystent naukowo-dydaktyczny WT PAT w Krakowie

1999 – doktorat z patrologii (Augustinianum), nostryfikacja (WT PAT)

1995 – licencjat kościelny z patrologii (Augustinianum, Rzym)

1992 – magisterium z teologii (PAT, Kraków)

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

The studies regarding monasticism and voluntary poverty in the patristic Church, Kraków: The Pontifical University of John Paul II in Krakow Press 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
The Pastors of the 5th century. A Comparative Study of the Pastoral Works of St. Peter Chrysologus and Salvian of Marseilles,, Kraków: The Pontifical University of John Paul II in Krakow Press 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kształtowanie się nauki o niebie w teologii patrystycznej I–III wieku, Kraków: Wyd. Naukowe UPJPII w Krakowie 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Doktryna chrześcijańska a kultura nowożytna (od 1700), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Reformacja Kościoła i dogmatów (1300-1700), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Duszpasterze V wieku. Studium porównawcze myśli św. Piotra Chryzologa i Salwiana z Marsylii, Kraków: Unum 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Il pensiero sociale di Paolino da Nola, Kraków - Oborniki Śląskie: Studio Graphito 2002.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ojciec Hieronim Ryba kapucyn galicyjski doby przełomu, Stalowa Wola – Rozwadów: Knap Druk 2000.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Polityka wyznaniowa w katolickim Królestwie Wizygotów w latach 586-711 [w:] Materiały V. Kongresu Mediewistów Polskich. T. VI. Rzymianie i barbarzyńcy. Religia-polityka–kultura: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2019, s. 189-210. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Rozeznawanie duchów” (διάκρισις) w czasie monastycyzmu patrystycznego [w:] Rozeznanie, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 47-65. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Recepcja credo nicejskiego w nauczaniu synodalnym Kościoła zachodniego IV wieku [w:] Rozwój dogmatu trynitarnego. Perspektywa historiozbawcza, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII w Krakowie 2015, s. 9-34. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Polityczne i kulturowe konsekwencje sporów ariańskich w IV wieku [w:] Rozwój dogmatu trynitarnego. Perspektywa historiozbawcza, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII w Krakowie 2015, s. 35-59. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Aneks źródłowy: Tłumaczenia wybranych tekstów augustyńskich do artykułu «Augustyn – „polityk teocentryczny”» [w:] Ecclesia in Republica. Studia patrystyczne zebrane w 90. rocznicę ustanowienia administracji apostolskiej na Górnym Śląsku. Studia Antiquitatis Christianae Series Nova 15, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2014, s. 114-132. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sens alegoryczny „Komentarza do Pieśni nad Pieśniami” Grzegorza Wielkiego [w:] Biblia w kulturze świata. Aspekty biblijnego przesłania. Część trzecia., Kraków: i-Press 2014, s. 47-63. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Teologiczne założenia koncepcji „Państwa Bożego” Augustyna z Hippony [w:] Biblia w kulturze świata. Aspekty biblijnego przesłania. Część trzecia., Kraków: i-Press 2014, s. 65-76. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Augustyn – „polityk teocentryczny” [w:] Ecclesia in Republica. Studia patrystyczne zebrane w 90. rocznicę ustanowienia administracji apostolskiej na Górnym Śląsku. Studia Antiquitatis Christianae Series Nova 15, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2014, s. 90-113. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sens duchowy Pisma Świętego i doktryna o pięciu zmysłach duchowych jako przykład interpretacji słowa przez świętych [w:] Hermeneutica et Judaica 6. Hermeneutyka Pisma Świętego w Kościele, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2013, s. 67-97. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wykorzystanie myśli patrystycznej w dokumencie Międzynarodowej Komisji Teologicznej „Teologia dzisiaj: perspektywy, zasady i kryteria" [w:] Koncepcje teologii katolickiej, Kraków: Salwator 2013, s. 253-269. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Stosunek chrześcijan do pogan w późnym cesarstwie rzymskim. Augustyn (De civitate Dei) a Salwian z Marsylii (De gubernatione Dei) [w:] Wczesne chrześcijaństwo a religie, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012, s. 215-254. [więcej informacji]
Rozwój i motywacja kościelnej doktryny o celibacie duchownych [w:] Stosowność celibatu w relacji do kapłaństwa, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2012, s. 105-123. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Obrzędy przejścia podczas inicjacji monastycznej w starożytnych regułach zakonnych [w:] Katechumenat i inicjacja chrześcijańska w Kościele starożytnym, Lublin: Polihymnia 2011, s. 139-173. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
L'argomentazione pastorale di s. Zeno di Verona sulla risurrezione [w:] In Caritate Veritas. Luigi Padovese. Vescovo cappuccino, Vicario apostolico dell'Anatolia. Scritti in memoria, Bologna: Edizioni Dehoniane Bologna 2011, s. 585-593. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Życie monastyczne jako podążanie wąską drogą posłuszeństwa według Reguły Eugipiusza [w:] Fructus Spiritus est Caritas. Księga Jubileuszowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Franciszkowi Drączkowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, czterdziestopięciolecia święceń kapłańskich i trzydziestopięciolecia pracy naukowej, Lublin 2011, s. 181-195. [więcej informacji]
Drugi millenaryzm w ujęciu Wiktoryna z Poetovium [w:] Biblia w kulturze świata. Między Biblią a kulturą II, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2011, s. 43-57. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przepisy dotyczące ubóstwa monastycznego w Regule Eugipiusza (ok. 530-535) [w:] Lex Tua Veritas. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Magnificencji Księdzu Profesorowi Janowi Maciejowi Dyduchowi z okazji 70. rocznicy urodzin, Kraków: WN UPJPII 2010, s. 137-145. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zagadnienie posiadania dóbr materialnych w kazaniach św. Piotra Chryzologa, biskupa Rawenny [w:] Zbytek i ubóstwo w starożytności i średniowieczu, Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe 2010, s. 279-286. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kościół IV/V wieku – pomiędzy instytucją Kościoła imperialnego a ideałem Kościoła apostolskiego [w:] Kościół starożytny – Królestwo Chrystusa i instytucja, Lublin: Polihymnia 2010, s. 135-154. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kościół IV i V wieku a połowiczne nawrócenia na chrześcijaństwo [w:] Problemy duszpasterskie starożytnego Kościoła, Lublin: Polihymnia 2009, s. 161-185. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Małżeństwo i dziewictwo w nauczaniu św. Zenona z Werony – patrystyczna interpretacja 1 Kor 7,6-16 [w:] Z wybranych Ksiąg Starego i Nowego Testamentu, Kraków: WN UPJPII 2009, s. 27-46. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sposoby reakcji Kościoła na zło w V wieku – przykład Italii płn. i Galii [w:] Problemy duszpasterskie starożytnego Kościoła, Lublin: Polihymnia 2009, s. 187-222. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Teologia objawienia w ujęciu autorów wczesnochrześcijańskich. Próba zarysu zagadnienia w wiekach od I do VII [w:] Biblia w kulturze świata – Teologia – Rośliny i zwierzęta, Kraków: WN PAT 2008, s. 127-164. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zasady wyjaśniania Pisma Świętego w kazaniach egzegetycznych św. Piotra Chryzologa [w:] Biblia w kulturze świata – Wokół Biblii, Kraków: WN PAT 2008, s. 31-50. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Egzegetyczno-katechetyczne zastosowanie Biblii w homiliach św. Piotra Chryzologa [w:] Biblia w kulturze świata – Ojcowie Kościoła, Kraków: WN PAT 2008, s. 137-158. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Historia patriarchatu i rytu akwilejskiego (IV-VII w.) [w:] Introibo ad altare Dei. Księdzu Profesorowi Stefanowi Koperkowi CR z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia kapłaństwa, Kraków: WN PAT 2008, s. 209-223. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pneumatologia św. Ambrożego z Mediolanu [w:] Duc in altum 6 (2007): Odkrywanie Ducha Świętego w katechezie gimnazjalistów. Materiały z XXXVII Sympozjum katechetycznego Międzyzakonnego Wyższego Instytutu Katechetycznego w Krakowie (24 marca 2007 r.), Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2007, s. 99-114. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Teologia natchnienia biblijnego w okresie patrystycznym [w:] Z badań nad Biblią 12. Gwiazda z Jakuba - demony - Niewiasta Apokalipsy, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2007, s. 93-129. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Maryja w nauczaniu Kościoła epoki patrystycznej [w:] Duc in altum 5 (2006): Matka Pana w katechezie. Materiały z XXXVI Sympozjum katechetycznego Międzyzakonnego Wyższego Instytutu Katechetycznego w Krakowie (11 marca 2006 r.), Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2006, s. 137-167. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Teoria przyjaźni oraz przyjaciele św. Augustyna z Hippony [w:] Św. Augustyn dzisiaj. Colloquium Augustinianum. 1650. rocznica urodzin św. Augustyna z Hippony, Kraków: Wydawnictwo Polskiej Prowincji Zakonu św. Augustyna 2006, s. 23-45. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bogactwo i bieda w starożytności chrześcijańskiej, [w:] Bogactwo i bieda. Próba refleksji humanistycznej, Kraków: Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH 2004, s. 25-32. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ku Niepokalanemu Poczęciu NMP. Kształtowanie się myśli maryjnej w okresie patrystycznym [w:] Maria Immaculata. 150. rocznica ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP, Kraków: WN PAT 2004, s. 23-42. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Milenaryzm: „ziemski raj” tylko dla wybranych sprawiedliwych – okres patrystyczny [w:] W oczekiwaniu na Królestwo. Nadzieje i obawy związane z końcem tysiąclecia, Kraków: Wydawnictwo „M” 2000, s. 89-124. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Pismo święte czytane przez Ojców [w:] Teologia w Polsce 2018, s. 49-49. [więcej informacji]
Miłość a lęk według św. Augustyna, biskupa Hippony [w:] E-Patrologos 2017, s. 37-46. [więcej informacji]
Ubóstwo monastyczne a ubóstwo franciszkańskie – próba zestawienia tez normatywnych [w:] Polonia Sacra 2016, s. 59-79. [więcej informacji]
Ojcostwo duchowe w myśli patrystycznej – zarys zagadnienia [w:] Polonia Sacra 2016, s. 101-122. [więcej informacji]
Monastic Exegesis and the Biblical Typology of Monasticism in the Patristic Period [w:] Theological Research, 2/1 2014, s. 85-103. [więcej informacji]
Rozumienie śmierci w nauczaniu Ojców i pisarzy Kościoła [w:] Verbum Vitae, 24 2014, s. 151-171. [więcej informacji]
The Theological Principles Underlying Augustine’s on “The City of God” [w:] Theological Research, 1 2013, s. 95-107. [więcej informacji]
Tematyka społeczna w pismach św. Ambrożego z Mediolanu [w:] Vox Patrum 2013, s. 277-296. [więcej informacji]
Koncepcja dobrowolnego ubóstwa w pismach monastycznych św. Augustyna [w:] Vox Patrum 2013, s. 165-182. [więcej informacji]
The allegorical sense of Gregory the Great’s commentary on the Song of Songs [w:] Analecta Cracoviensia, 44 2012, s. 101-114. [więcej informacji]
Orginalność kultu Maryi z Nazaretu na tle kultów Wielkiej Matki (prahistoria, mity, kulty historyczne Bogini-Dziewicy i Bogini-Matki) [w:] Polonia Sacra, rok XV(XXXIII), nr 28/72 2011, s. 123-158. [więcej informacji]
Kwestia bogactwa i ubóstwa w Kościele imperialnym na Zachodzie w IV i V wieku – próba syntezy zagadnienia [w:] Vox Patrum, 56 2011, s. 495-515. [więcej informacji]
Duszpasterstwo w Kościele Zachodnim w VI wieku. Zarys problematyki [w:] Polonia Sacra, rok XV(XXXIII), nr 29(73) 2011, s. 37-62. [więcej informacji]
Świętość życia w myśli Salwiana z Marsylii (ok. 390-ok.470) [w:] Teologia patrystyczna, 8 2011, s. 115-142. [więcej informacji]
Wiktoryn z Poetovium - pierwszy chrześcijański egzegeta łaciński [w:] Analecta Cracoviensia, XLIII 2011, s. 143-157. [więcej informacji]
Święty Paweł w kazaniach św. Piotra Chryzologa [w:] Szkoła Seraficka - Seria Nowa, 7 2010, s. 63-84. [więcej informacji]
Teologia kapłaństwa i urzędu kapłańskiego w I wieku chrześcijaństwa [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, rok 53, nr 2 2010, s. 101-125. [więcej informacji]
Koncepcje świętości w okresie patrystycznym (I-VIII wiek) [w:] Itinera Spiritualia, 3 2010, s. 45-69. [więcej informacji]
Eustacjański kontekst doktryny o ubóstwie monastycznym w pismach ascetycznych Bazylego Wielkiego [w:] Vox Patrum, 30(2010) t. 55 2010, s. 257-273. [więcej informacji]
Idea ubóstwa w Kościele pierwszych trzech wieków [w:] Analecta Cracoviensia, XLII 2010, s. 255-268. [więcej informacji]
Konwersja na chrześcijaństwo plemion germańskich od IV do IX wieku [w:] Roczniki Historii Kościoła, 2/57 2010, s. 19-55. [więcej informacji]
Kapłaństwo w starożytności chrześcijańskiej (I-VII w.) – zarys zagadnienia [w:] Polonia Sacra, rok XIII(XXXI), nr 25/69, t. 2 2009, s. 23-37. [więcej informacji]
Problematyka cnoty ubóstwa w Kościele zachodnim początków VI wieku na przykładzie tzw. Reguły Mistrza (Regula Magistri) [w:] Analecta Cracoviensia, XLI 2009, s. 175-188. [więcej informacji]
Historia metropolii i antycznego rytu raweńskiego (IV-IX w.) [w:] Vox Patrum, rok 28, t. 52 2008, s. 425-437. [więcej informacji]
Kryteria przynależności do wspólnoty wierzących w I-II wieku [w:] Analecta Cracoviensia, XL 2008, s. 165-178. [więcej informacji]
Problematyka grzechu, wiary i usprawiedliwienia w augustyńskich komentarzach do Listu do Rzymian [w:] Polonia Sacra, rok IX (XXVII), nr 16/60 2005, s. 199-216. [więcej informacji]
Kontakty św. Paulina z Noli z Rzymem i jego biskupami [w:] Vox Patrum, rok 24, t. 46-47 2004, s. 293-309. [więcej informacji]
Między symbolem a figurą. Źródła myśli teologicznej Paulina z Noli [w:] Analecta Cracoviensia, XXXVI 2004, s. 163-181. [więcej informacji]
Galla Placydia – władczyni Zachodu w epoce barbarzyńców, [w:] Studia Laurentiana, rok 4, nr 2 2004, s. 199-216. [więcej informacji]
Starożytne chrześcijaństwo w mieście [w:] Studia Laurentiana, rok 3, nr 1 2003, s. 5-27. [więcej informacji]
Czy św. Augustyn był filozofem? [w:] Studia Laurentiana, rok 2, nr 1 2002, s. 7-28. [więcej informacji]
Misje w starożytności chrześcijańskiej [w:] Studia Laurentiana, rok 1, nr 1 2001, s. 27-58. [więcej informacji]
Znaczenie teologiczne koncepcji cierpliwości u św. Hilarego z Poitiers [w:] Polonia Sacra, rok V (XXIII), nr 9/53 2001, s. 51-78. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Soteriologiczność eschatologii patrystycznej; [nr projektu:] 501-10-010064

-Myśl społeczna Ojców Kościoła, ze szczególnym uwzględnieniem IV-VI wieku; [nr projektu:] 501-10-010018

-Myśl społeczna Ojców Kościoła, ze szczególnym uwzględnieniem IV-VI wieku; [nr projektu:] 11080001

-Myśl społeczna Ojców Kościoła, ze szczególnym uwzględnieniem IV-VI wieku; [nr projektu:] 110802

Wygłoszone referaty:

- Praktyki postne w wybranych relacjach pisarzy kościelnych greckich i łacińskich I-III wieku; [podczas konferencji:] Post w nauczaniu Ojców Kościoła [miejsce konferencji:] UKSW, Warszawa, 2019-04-09

- Pismo święte czytane przez Ojców; [podczas konferencji:] Źródło teologii: Pismo święte w Tradycji [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-09-17

- Polityka wyznaniowa w Wizygockim królestwie katolickim 586-711; [podczas konferencji:] V kongres mediewistow polskich [miejsce konferencji:] Rzeszów, 2015-09-23

- Wiodące idee myśli patrystycznej poświęconej ubóstwu dobrowolnemu; [podczas konferencji:] Ubóstwo w Biblii [miejsce konferencji:] Krakow, 2015-02-26

- Ojcostwo duchowe w myśli patrystycznej; [podczas konferencji:] Kierownictwo duchowe i towarzyszenie młodzieży [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-01-16

- Idea ubóstwa dobrowolnego w Kościele patrystycznym; [podczas konferencji:] XIII Sesja kolbiańska [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-01-11

- Wiara w niebo i w życie wieczne u zachodnich Ojców Kościoła; [podczas konferencji:] Wiara w rozumieniu Ojców Kościoła [miejsce konferencji:] Toruń, 2013-09-24

- Egzegeza monastyczna i typologia biblijna monastycyzmu w okresie patrystycznym; [podczas konferencji:] X. Międzynarodowe i interdyscyplinarne sympozjum "Biblia w kulturze świata" [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-02-28

- Duchowo-mistyczny wymiar „Komentarza do Pieśni nad Pieśniami” Grzegorza Wielkiego; [podczas konferencji:] IX Międzynarodowe i Interdyscyplinarne Sympozjum "Biblia w kulturze świata" [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-03-01

- Państwo Boże według koncepcji św. Augustyna; [podczas konferencji:] XI sesja kolbiańska [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-01-07

- Augustyn – „polityk teocentryczny”; [podczas konferencji:] Colloquium Augustinianum II. Teologia polityczna św. Augustyna [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-11-23

- Sens duchowy Pisma Świętego i doktryna o pięciu zmysłach duchowych – jako przykład interpretacji Słowa przez świętych; [podczas konferencji:] Hermeneutyka Pisma Świętego w Kościele [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-11-16

- Rozwój i motywacja kościelnej doktryny o celibacie duchownych (IV-VII w.); [podczas konferencji:] Stosowność celibatu w relacji do kapłaństwa [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-06-02

- Duszpasterskie problemy Kościoła w V i VI wieku; [podczas konferencji:] Tworzenie się nowej Europy w V i VI wieku [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-05-27

- Wiktoryn z Poetovium († 304) – pierwszy chrześcijański egzegeta łaciński; [podczas konferencji:] Biblia w kulturze świata - VIII Międzynarodowe Sympozjum Biblijne [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-02-17

- Oryginalność kultu Maryi z Nazaretu na tle kultów Wielkiej Matki; [podczas konferencji:] Inauguracja roku akademickiego w Instytucie Duchowości Karmelitańskiej [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-10-08

- Obrzędy przejścia podczas inicjacji monastycznej w starożytnych regułach zakonnych; [podczas konferencji:] Katechumenat i inicjacja chrześcijańska w Kościele starożytnym [miejsce konferencji:] Siedlce, 2010-09-22

- Kapłaństwo w starożytności chrześcijańskiej (I-VII w.) – zarys zagadnienia; [podczas konferencji:] Konferencja podczas inaguracji roku akademickiego na PAT Kraków - w czasie dorocznej pielgrzymki PAT do Kalwarii Zebrzydowskiej [miejsce konferencji:] Kalwaria Zebrzydowska, 2009-09-30

- Kościół IV/V wieku – pomiędzy instytucją Kościoła imperialnego a ideałem Kościoła apostolskiego; [podczas konferencji:] Kościół starożytny: Królestwo Chrystusa i instytucja [miejsce konferencji:] Płock, 2009-09-23

- Święty Paweł w kazaniach św. Piotra Chryzologa; [podczas konferencji:] Święty Paweł apostoł w ujęciu wybranych ojców Kościoła [miejsce konferencji:] Katowice-Panewniki, 2009-05-14

- Kwestia bogactwa i ubóstwa w Kościele imperialnym na Zachodzie w IV i V wieku; [podczas konferencji:] Zbytek i ubóstwo w starożytności i średniowieczu [miejsce konferencji:] Kielce, 2009-03-11

- Małżeństwo i dziewictwo w nauczaniu św. Zenona z Werony – patrystyczna interpretacja 1 Kor 7,6-16; [podczas konferencji:] Biblia w kulturze świata - VI międzynarodowe i interdyscyplinarne sympozjum [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-02-19

- Sposoby reakcji Kościoła na zło w V wieku – przykład Italii płn. i Galii; [podczas konferencji:] Problemy duszpasterskie starożytnego Kościoła [miejsce konferencji:] Ołtarzew k. Warszawy, 2008-09-23

- Zasady wyjaśniania Pisma Świętego w kazaniach egzegetycznych św. Piotra Chyzologa; [podczas konferencji:] VI międzynarodowe sympozjum Biblia w kulturze świata [miejsce konferencji:] Kraków, 2008-06-26

- Egzegetyczno-katechetyczne zastosowanie Biblii w homiliach św. Piotra Chryzologa; [podczas konferencji:] V międzynarodowe sympozjum pt.: Biblia w kulturze świata [miejsce konferencji:] Kraków, 2008-04-19

- Teologia natchnienia biblijnego w okresie patrystycznym; [podczas konferencji:] Z badań nad Biblią 12 [miejsce konferencji:] Katedra Teologii i Informatyki biblijnej WT PAT w Krakowie, 2007-11-22

- Teologia objawienia w ujęciu autorów wczesnochrześcijańskich. Próba zarysu zagadnienia w wiekach od I do VII; [podczas konferencji:] Biblia w kulturze świata [miejsce konferencji:] Gródek Podolski, Ukraina, 2007-06-05

- Ku Niepokalanemu Poczęciu NMP. Kształtowanie się myśli maryjnej w okresie patrystycznym; [podczas konferencji:] Maria Immaculata. 150. rocznica ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP [miejsce konferencji:] Wydział Historii PAT w Krakowie, 2005-12-08

- Teoria przyjaźni oraz przyjaciele św. Augustyna z Hippony; [podczas konferencji:] Św. Augustyn dzisiaj. Colloquium Augustinianum I. [miejsce konferencji:] Kraków, 2004-12-03

- Kontakty św. Paulina z Noli z Rzymem i jego biskupami; [podczas konferencji:] Papiestwo w starożytności chrześcijańskiej [miejsce konferencji:] KUL, Lublin, 2004-11-24