Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

dr hab. Marek Kita, prof. UPJPII

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny – profesor nadzwyczajny

Email: marek.kita@upjp2.edu.pl

Strona internetowa: marek.kita@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Chrystologii

Dyżur:
czwartek: 10.30-11.15, ul. Franciszkańska1 ITFED

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Logos większy niż ratio. Dwa nowożytne świadectwa chrześcijańskiego modelu racjonalności u progu epoki współczesnej, Kraków: WAM 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Klucz do żywych przekonań. Chrystologia filozoficzna Włodzimierza Sołowjowa: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2005.[więcej informacji]

Publikacje - artykuły książkowe:

Sobór Wszechprawosławny w relacji do II Soboru Watykańskiego [w:] Przed Soborem Wszechprawosławnym: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Baranek i lew pod jednym dachem. Paradoks chrześcijańskiego podejścia do użycia siły [w:] Kościół i dar pokoju: Wydawnictwo Salwator 2016, s. 131-145. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Общение Святаго Духа как залог христианской надежды [w:] Общение – communio – koinonia, Успенские чтения: Изд. Дух і Літеpа 2015, s. 253-274. [więcej informacji]
Gdy człowiek cierpi, a niebiosa milczą... Teologiczna medytacja o niewysłuchanych modlitwach [w:] Ból i cierpienie: Scientia Plus sp. z o.o. 2015, s. 9-21. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Żywa nadzieja [w:] O bogactwach Kościoła: Wyd. Salwator 2014, s. 131-146. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Szanse i zagrożenia związane z uwzględnianiem sensus fidelium we współczesnej praktyce sprawowania Magisterium [w:] Wiara – wiarygodność: Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Polsce 2014, s. 143-159. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Фундаментальная теология и „культурный перевод” предания [w:] Предание и перевод. Успенские чтения: Изд. Дух і Літеpа 2014, s. 161-184. [więcej informacji]
Единство как свидетельство о Едином [w:] Свидетельство: традиции, формы, имена: Изд. Дух і Літеpа 2013, s. 367-379. [więcej informacji]
Jak daleko ma rozum do Boga, czyli o rozumności jako misterium [w:] Religia czy duchowość: Wyd. Karmelitów Bosych 2013, s. 37-62. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Poetyckość czyli realizm: rosyjski „logizm” i biblijny model racjonalności [w:] Metafizyka a literatura w kulturze rosyjskiej / Метафизика и литература в русской культуре,: Wyd. Naukowe UPJPII 2012, s. 47-70. [więcej informacji]
В чем христианский философ и богослов подобны дитяти? [w:] Детство в христианской традиции и современной культуре: Изд. Дух і Літеpа 2012, s. 296-308. [więcej informacji]
Софиология праздника – празднование как явление Премудрости [w:] Праздник: благодарение, освобождение, единение: Изд. Дух і Літеpа 2011, s. 245-257. [więcej informacji]
Egzegeza słonecznego proroctwa. Teologia symboliczna w filozofii Jewgienija Trubieckoja [w:] Symbol w kulturze rosyjskiej: WAM 2010.[więcej informacji]
Пути очищения памяти и перекресток богословских традиций католицизма и православия [w:] Память и история: на перекрестке культур: Изд. ДУХ І ЛІТЕРА 2009, s. 123-135. [więcej informacji]
Kościół Rzymskokatolicki [w:] W drodze za Chrystusem. Kościoły chrześcijańskie w Polsce mówią o sobie 2009, s. 231-261. [więcej informacji]
Filozofie siostrzane? O pokrewieństwie duchowym rosyjskich i włoskich „ontologistów” [w:] Rosyjska metafizyka religijna: Wyd. Biblos 2009, s. 143-164. [więcej informacji]
Ekumenizm. Żyć z paradoksami [w:] Chrześcijaństwo przed nami: WAM 2008, s. 111-121. [więcej informacji]
Les expériences mystiques – non-chrétiennes – à la lumière de la doctrine de V. Soloviev et de J. Maritain [w:] Vladimir Soloviev, Jacques Maritain. Le personnalisme chrétien: Parole et Silence 2008, s. 35-40. [więcej informacji]
Дружеское участие к нуждающимся вместо „благотворительной деятельности” [w:] Дружба: ее формы, испытания и дары: Изд. ДУХ І ЛІТЕРА 2008, s. 171-177. [więcej informacji]
Granice zachodniej filozofii i wschodniej ortodoksji w rosyjskiej myśli religijnej [w:] Granice Europy – granice filozofii. Filozofia a tożsamość Rosji: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2007, s. 33-41. [więcej informacji]
Światło Boga-Człowieka. Słowiańskie intuicje chrystologiczne w myśli Jana Pawła II [w:] Jana Pawła II inspiracje chrystologiczne: Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Polsce 2006, s. 153-165. [więcej informacji]
Ideał polityki chrześcijańskiej i paradoksy teokratycznej utopii W.S. Sołowjowa [w:] W kręgu idei Włodzimierza Sołowjowa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 2002, s. 49-63. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Rosyjski „prawosławny modernizm” i ekumeniczna ortodoksja. Refleksja teologiczno-fundamentalna [w:] „Kultura i Wartości” 2015, s. 129-144. [więcej informacji]
Eklezja – pustynna piękność. Wizja Kościoła w doświadczeniu nowych wspólnot katolickich [w:] Prace Komisji Kultury Słowian PAU 2014, s. 359-370. [więcej informacji]
Słowo Boże a dialog międzyreligijny [w:] „Studia Leopoliensia” 2013, s. 191-206. [więcej informacji]
Pragnienie, które jest światłem [w:] "Ból i cierpienie. Acta Academiane Modrevianae" 2012, s. 25-31. [więcej informacji]
Epifania sensu. Ikona świętej Sofii jako wyraz filozofii chrześcijańskiej [w:] „Logos i Ethos” 2011, s. 235-270. [więcej informacji]
Logos i logika Krzyża [w:] „Ból i cierpienie. Acta Academiae Modrevianae” 2011, s. 49-58. [więcej informacji]
Słabość Wszechmocnego. Medytacja teologiczna [w:] "Ból i cierpienie. Acta Academiae Modrevianae" 2009, s. 21-28. [więcej informacji]
Філософія релігії Романо Гвардині [w:] „Феноменологія і Релігія” 2009, s. 104-115. [więcej informacji]
Wątek teologii religii w rosyjskiej filozofii religijnej [w:] „Analecta Cracoviensia” 2009, s. 189-208. [więcej informacji]
Wszystko jest w dobrych rękach [w:] "Znak" 2008, s. 12-15. [więcej informacji]
Prawda żyje w braterskiej wspólnocie. Prawosławne rozumienie katolickości w ujęciu Aleksieja Chomiakowa [w:] "Teofil" 2008, s. 159-175. [więcej informacji]
„Niebiańska filozofia”, czyli chrześcijaństwo jako umiłowanie Mądrości [w:] „Analecta Cracoviensia” 2008, s. 179-190. [więcej informacji]
Apologeci „nieprofesjonalni” – świeccy myśliciele religijni [w:] „Studia Catholica Podoliae” 2006, s. 257-266. [więcej informacji]
Uniwersytet i katolickość [w:] "Znak" 2005, s. 14-17. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-"Verbum Domini" - sympozjum naukowe wyjazdowe 18-21.04.2013 r.; [nr projektu:] 501-10-010009