Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

prof. dr hab. Lucjan Kocik

Zatrudnienie:
Wydział Nauk Społecznych – profesor zwyczajny

Email: lucjan.kocik@upjp2.edu.pl

Strona internetowa: plus.google.com/112010922092089539399/posts?cfem=1

Afiliacje:
- Katedra Socjologii Rodziny

Curriculum Vitae:

2011 – Kierownik Katedry Socjologii Rodziny w Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II

2008 – Profesor Papieskiej Akademii Teologicznej

2006 – Stanowisko profesora zwyczajnego

2002 – Tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych

2001 – Kierownik Katedry Socjologii Rodziny w Krakowskiej Szkole Wyższej im. A. F. Modrzewskiego

2001 - 2004 – Dziekan Wydziału Socjologii w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej im. J. Zamoyskiego w Zamościu

2000 - 2003 – Kierownik Zakładu Socjologii Obszarów Wiejskich i Stosunków Agrarnych UJ

1998 - 2000 – Profesor w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Jarosławiu – Kierownik Katedry Nauk Humanistycznych

1993 - 1997 – Profesor nadzwyczajny UJ

1987 – Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie socjologii na podstawie książki: Rodzina chłopska w procesie modernizowania się wsi polskiej, Uniwersytet Jagielloński, Rozprawy habilitacyjne nr 107, Kraków 1986

1987 - 1992 – Docent w Instytucie Socjologii UJ

1975 - 1987 – Adiunkt w Instytucie Socjologii UJ

1975 – Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii na podstawie rozprawy: Przeobrażenia systemu wartości i funkcji rodziny wiejskiej pod wpływem procesów industrializacji, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Władysława Kwaśniewicza

1970 - 1975 – Starszy asystent w Katedrze Etnografii Ogólnej i Socjologii UJ

1968 - 1970 – Asystent w Katedrze Etnografii Ogólnej i Socjologii UJ

1967 – Stopień magistra w oparciu o pracę Społeczno –kulturowe uwarunkowania procesu wkraczania telewizji do środowiska wiejskiego, napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Kazimierza Dobrowolskiego

1967 – Ukończenie studiów socjologicznych na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2018/19):

- Przedmiot fakultatywny (kierunek: poradnictwo i mediacje; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Rodzina w obliczu wartości i wzorów życia ponowoczesnego świata, Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wzory małżeństwa i rodziny. Od tradycyjnej jednorodności do współczesnych skrajności, Kraków: Acta Academiae Modrevianae 2002.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Trauma i eurosceptyzm polskiej wsi, Kraków: Universitas 2001.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Między przyrodą, zagrodą i społeczeństwem. Społeczno–kulturowe problemy ekologii wsi i rolnictwa, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2000.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rodzina – Społeczeństwo – ład moralny, Kraków: TUL Zeszyt nr 3 (mała poligrafia) 1993.[więcej informacji]
Polski farmer w Ameryce. Studium przypadku stanu Wisconsin w USA, Kraków: Ossolineum 1990.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rodzina chłopska w procesie modernizowania się wsi polskiej, Kraków: Uniwersytet Jagielloński 1986.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Badania rodziny chłopskiej jako element kształtowania polityki społecznej w Makroregionie Południowo – Wschodnim, Kraków: PAN (mała poligrafia) 1985.[więcej informacji]
Problemy funkcjonowania gospodarstw indywidualnych w warunkach wysokotowarowej produkcji rolnej. Studium socjologiczne gminy Głogówek, Opole: Instytut Śląski w Opolu 1985.[więcej informacji]
Przeobrażenia funkcji współczesnej rodziny wiejskiej, Kraków: Ossolineum 1976.[więcej informacji]

Publikacje - artykuły książkowe:

Obawy , uprzedzenia i fobie antyeuropejskie oraz sposoby ich rozwiązywania w gminach wiejskich [w:] Demokracja lokalna i partycypacja obywatelska, Tychy - Bielsko Biała 2003, s. 145-155. [więcej informacji]
Społeczna kondycja rodziny w procesie globalizacji systemu aksjonormatywnego [w:] Oblicze współczesnej rodziny polskiej, Kraków: Ignatianum WAM 2003, s. 19-29. [więcej informacji]
Syndrom chłopskiego fatum i jego socjologiczne skutki [w:] Dzieje i przyszłość ruchu ludowego, Warszawa: LSW 2002, s. 169-181. [więcej informacji]
28. Zagrożenia tożsamości społeczności lokalnych przez procesy transformacji i globalizacji [w:] Życie i działalność ks. Rudolfa Tomanka. W trosce o zachowanie religijnej i kulturowej tożsamości Śląska Cieszyńskiego, Cieszyn 2002, s. 79-103. [więcej informacji]
Anomia moralno-obyczajowa wsi polskiej [w:] Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, Kraków: WAM. PAN 2002, s. 78-103. [więcej informacji]
Etos i trauma rolniczej doli w okresie transformacji systemowej [w:] Moralność Polaków. Etos i etnos – Dylematy Współczesne, Łomża: Stopka 2001, s. 235-249. [więcej informacji]
Mechanizmy rozbudzania antyunijnych fobii i uprzedzeń wśród ludności wiejskiej w Polsce [w:] Problem barier świadomościowych na wsi wobec integracji Polski z Unią Europejską, Poznań 2000, s. 47-59. [więcej informacji]
Blaski i cienie koncepcji rozwoju agroturystyki w Polsce [w:] Agroturystyka szansą aktywizacji pogranicznego powiatu lubaczowskiego w aspekcie przystąpienia do Unii Europejskiej, Jarosław: PWSZ 2000, s. 143-151. [więcej informacji]
Na pograniczu tradycyjnych i koniunkturalnych wartości gospodarstwa chłopskiego [w:] Węzłowe kwestie społeczne wsi polskiej u progu XXI wieku, Kraków: Uniwersytet Jagielloński 2000, s. 71-83. [więcej informacji]
Mechanizmy rozbudzania antyunijnych fobii i uprzedzeń wśród ludności wiejskiej w Polsce [w:] Problem barier świadomościowych na wsi wobec integracji Polski z Unią Europejską, Poznań: AR Poznań 2000, s. 47-59. [więcej informacji]
Socjologiczna perspektywa problematyki ekologicznej [w:] Socjologia i ekonomika ochrony środowiska na wsi i w rolnictwie, Poznań 1999, s. 13-21. [więcej informacji]
Ekologiczne dylematy przedsiębiorczości [w:] Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w regionie Podkarpacia, Jarosław 1999, s. 51-59. [więcej informacji]
The Rural Family in Poland: From State Socialism to What? [w:] Rural Societies Under Communism and Beyond, Łódź: Lodz University Press 1999, s. 179-191. [więcej informacji]
Painful Experience Once Again: Polish Peasants Facing Uncertain Future [w:] Actors on the Changing European Countryside Hungarian Academy of Sciences, Budapest: Hungarian Academy of Sciences 1998, s. 87-104. [więcej informacji]
Socjologiczne uwarunkowania aktywności gospodarczej rodzin chłopskich w okresie transformacji systemowej [w:] Możliwości aktywizacji społeczno-gospodarczej Małopolski Wschodniej, Jarosław 1998, s. 97-113. [więcej informacji]
Między zagrodą i przyrodą: Ekologiczno-rynkowe dylematy rolników [w:] Rynek a rozwój społeczny, Lublin: UMCS 1998, s. 253-259. [więcej informacji]
The Privatisation and Market Transformation of Polish Agriculture: New Conflicts and Divisions [w:] After Socialism. Land Reform and Social Change in Eastern Europe, Oxford UK: Berghahn Books 1996, s. 115-133. [więcej informacji]
Proces kształtowania się kalkulacji ekonomicznej w rodzinach chłopskich [w:] Oblicza społeczeństwa, Kraków: Uniwersytet Jagielloński 1996, s. 63-73. [więcej informacji]
Koncepcja dysharmonii kulturowej Kazimierza Dobrowolskiego [w:] Kazimierz Dobrowolski – Człowiek i Dzieło, Kraków: Wydział Nauk Społecznych PAN 1994, s. 155-168. [więcej informacji]
Struktura i dynamika kwestii chłopskiej. Próba teoretycznej syntezy [w:] Kwestia chłopska – Wymiar czasowy i przestrzenny, Toruń: UMK 1994, s. 107-123. [więcej informacji]
System odniesień porównawczych oraz jego rola w procesie przemian współczesnej rodziny wiejskiej w Polsce [w:] Edukacja na rzezc gospodarstwa domowego w środowisku wiejskim, Kraków: COOiPR 1990, s. 1-16. [więcej informacji]
Overview of Social Nonprofit Activity [w:] The Emerging Independent Nonprofit Sector in Poland – Selected Aspects, Kraków: Uniwersytet Jagielloński 1990, s. 6-6. [więcej informacji]
Dysharmonijne cechy środowiska wychowawczego współczesnej wsi polskiej [w:] Rozwój i wychowanie dziecka wiejskiego, Rzeszów 1989, s. 37-53. [więcej informacji]
Źródła nieufności [w:] Chłop polski – szkic do portretu, Warszawa: LSW 1989, s. 10-10. [więcej informacji]
Some Changes in the Functioning of Polish Peasant Families under the Influence of Industry and the City [w:] The Small City and Regional Community, Stevens Point: University of Wisconsin 1986, s. 6-6. [więcej informacji]
Gospodarcza funkcja rodziny chłopskiej – próba ujęcia socjologicznego [w:] Rodzina a struktura społeczna, red, Bydgoszcz: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe 1984, s. 43-51. [więcej informacji]
Wybrane problemy badań terenowych w tradycyjnie zorientowanym środowisku wiejskim [w:] Wybrane zagadnienia metodologiczno-teoretyczne badań socjologicznych, Kraków: Skrypty Uczelniane UJ nr 473 1984, s. 119-142. [więcej informacji]
A Note on the Custom of”Paying off” on Family Farms in Poland [w:] Family and Work in Rural Societies. Prospectives on Non – Wage Labour, Cambridge: The University Press 1984, s. 135-143. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Polityka wobec wsi i rolnictwa a produkcyjne funkcjonowanie rodziny wiejskiej [w:] Postęp a warunki socjalno-bytowe wsi, Częstochowa: WOPR 1981, s. 154-168. [więcej informacji]
Proces indywidualizacji rodziny wiejskiej jako wyraz jej przystosowywania się do społeczeństwa ponadlokalnego [w:] Wpływ przeobrażeń makrostruktury społeczeństwa na przemiany współczesnej rodziny polskiej, Warszawa: Rada ds. Rodziny przy Urzędzie Rady Ministrów 1980, s. 55-61. [więcej informacji]
Proces kształtowania się nowego typu stosunków pracy w rodzinach chłopskich [w:] Wpływ przeobrażeń makrostruktury społeczeństwa na przemiany współczesnej rodziny polskiej, Warszawa: Rada ds. Rodziny przy Urzędzie Rady Ministrów 1980, s. 61-70. [więcej informacji]
Socjologiczne aspekty profesjonalizacji chłopskiego rolnictwa [w:] Rola czynnika ludzkiego w procesie identyfikacji rolnictwa, Kraków: Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr i Upowszechniania Postępu w Rolnictwie 1979, s. 250-260. [więcej informacji]
Struktura społeczno-zawodowa oraz przeobrażenia wsi regionu muszyńskiego w okresie 1945-1975 [w:] Sądeczyzna Południowo – Wschodnia, Kraków: Zeszyty Naukowe UJ, Prace Historyczne nr 60 1979, s. 195-229. [więcej informacji]
Niektóre aspekty kulturowej urbanizacji wsi w Południowej Małopolsce [w:] Procesy uprzemysłowienia i urbanizacji w społeczeństwie socjalistycznym, Kraków: Uniwersytet Jagielloński 1979, s. 125-130. [więcej informacji]
Tendencje rozwojowe współczesnej rodziny wiejskiej a jej funkcje wychowawcze [w:] Wieś jako środowisko wychowawcze, Kraków: KAW 1976, s. 85-100. [więcej informacji]
Sytuacja społeczno-zawodowa robotników zamieszkałych na wsi [w:] Wychowawcze funkcje zakładu pracy, Nowy Sącz 1976.[więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Racjonalna „irracjonalność” chłopskiego sposobu życia w refleksjach Jana Szczepańskiego [w:] Przegląd humanistyczny, 5/392 WUW 2005, s. 61-75. [więcej informacji]
Rodzina jako uniwersalny mikroświat człowieka [w:] Małżeństwo i rodzina, 1/5/2003 2003, s. 12-18. [więcej informacji]
Wybrane problemy socjologicznych uwarunkowań integracji polskiej wsi z Unią Europejską [w:] Polityka rolna w Krajach Unii Europejskiej. Przegląd Samorządowy, Dodatek Specjalny nr 2/98 1998, s. 88-95. [więcej informacji]
Socjologiczne bariery nowoczesności chłopskiego rolnictwa w Polsce [w:] Przegląd socjologiczny, t. XLVII/2 1998, s. 25-43. [więcej informacji]
Socjologiczne problemy integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską [w:] Przemiany w organizacji gospodarstw – nowe wyzwania w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską, Zeszyty Naukowe AR Kraków, nr 331, T. I 1998, s. 165-177. [więcej informacji]
La Petite paysannerie de la Pologne Populaire [w:] Paysans au-dela du mur. Etudes Rurales, 138-140 1995, s. 133-143. [więcej informacji]
Współczesne pojęcia modernizacji w optyce różnych dyscyplin [w:] Wieś i rolnictwo, 1/70/1991 1991, s. 19-19. [więcej informacji]
Zasady religijne w funkcjonowaniu wybranych dziedzin życia na wsi [w:] Młodzież i wieś, Ośrodek Analiz Społecznych ZMW, Zeszyt A 1988, s. 15-15. [więcej informacji]
Badania gospodarstw chłopskich w Polsce [w:] Roczniki Socjologiczne Wsi, - 1984, s. 20-20. [więcej informacji]
Industrializacja zaspokajania potrzeb ludności wiejskiej a procesy modernizacji wsi i rolnictwa [w:] Roczniki Socjologiczne Wsi, t. XIX 1982, s. 77-91. [więcej informacji]
Rezerwy produkcyjne i rozwojowe gospodarstw indywidualnych w świetle badań socjologicznych [w:] Wieś i rolnictwo, 2/31/1981 1981, s. 29-51. [więcej informacji]
Przemiany kultury materialnej wsi pod wpływem procesów industrializacji i urbanizacji [w:] Wieś i rolnictwo, 4/33/1981 1981, s. 20-20. [więcej informacji]
Próba typologii gospodarstw indywidualnych [w:] Wieś współczesna, 5/1980 1980, s. 62-70. [więcej informacji]
Proces indywidualizacji współczesnej rodziny wiejskiej [w:] Problemy rodziny, 1/1980 1980, s. 44-52. [więcej informacji]
Pozamałżeńskie kontakty seksualne w opinii dwu generacji rodzin wiejskich [w:] Problemy rodziny, 3/1980 1980, s. 33-40. [więcej informacji]
Przemiany stosunków pracy w rodzinie chłopskiej [w:] Studia socjologiczne, 2/77/1980 1980, s. 131-155. [więcej informacji]
Z badań nad produktywnością i towarowością gospodarstw indywidualnych [w:] Wieś współczesna, 7/1979 1979, s. 107-112. [więcej informacji]
Obyczajowość a uczestnictwo w kulturze [w:] Wieś i rolnictwo, 3/20/1978 1978, s. 81-98. [więcej informacji]
Wzory osobowe kandydatów do małżeństwa a cechy ich położenia społecznego w środowisku wiejskim [w:] Problemy rodziny, 5/103/1978 1978, s. 9-16. [więcej informacji]
Funkcje gospodarcze rodziny wiejskiej [w:] Problemy rodziny, 3/39/1976 1976, s. 29-39. [więcej informacji]
Funkcje prokreatywne rodziny wiejskiej [w:] Problemy rodziny, 4/90/1976 1976, s. 20-31. [więcej informacji]
Dziedziczenie a spłaty rodzinne we wsiach podmiejskich [w:] Wieś współczesna, 3/1975 1975, s. 132-137. [więcej informacji]
Przeobrażenia funkcji wychowawczej rodziny wiejskiej [w:] Studia socjologiczne, 4/55/1974 1974, s. 201-225. [więcej informacji]
Kształtowanie się modelu dobrego rolnika a ideał wychowawczy młodej rodziny wiejskiej [w:] Roczniki Socjologiczne Wsi, t. XII, 197-1974 1974, s. 145-152. [więcej informacji]
O wkraczaniu telewizji do wsi [w:] Wieś współczesna, 4/1971 1971, s. 123-130. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Rodzina polska w procesie zmian - modele życia rodzinnego. Publikacja.; [nr projektu:] 501-10-040032

-Nowe metody badań nad współczesną rodziną; [nr projektu:] 501-10-040012

-Nowe metody badań nad wspólczesną rodziną; [nr projektu:] 14050001

-Za parawanem nowoczesności, blaski i cienie współczesnych przemian; [nr projektu:] 240501

Wygłoszone referaty:

- Mechanizmy rozbudzania antyunijnych fobii i uprzedzeń wśród ludności wiejskiej w Polsce; [podczas konferencji:] Problem barier świadomościowych ludności wiejskiej i rolniczej wobec wymogów procesu integracji polskiej wsi i rolnictwa z Unią Europejską [miejsce konferencji:] Poznań, Akademia Rolnicza, 2000-12-01

- Ekologiczne i moralne dylematy produkcji w rodzinnych gospodarstwach rolnych Małopolski; [podczas konferencji:] XI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny [miejsce konferencji:] Rzeszów, 2000-09-20

- Zanik zintegrowanego systemu zaspokajania potrzeb a przemiany wiejskich społeczności lokalnych; [podczas konferencji:] XI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny [miejsce konferencji:] Rzeszów, 2000-09-20

- Syndrom chłopskiego „fatum” i jego socjologiczne skutki; [podczas konferencji:] II Kongres Historyków Wsi i Ruchu Ludowego. „Dzieje i Przyszłość” [miejsce konferencji:] Lublin, 2000-09-08

- Socjologiczna perspektywa problematyki ekologicznej; [podczas konferencji:] Socjologia i Ekonomika Ochrony Środowiska na wsi i w rolnictwie [miejsce konferencji:] Poznań, Akademia Rolnicza, 1999-11-26

- Od kwestii chłopskiej do kwestii wiejskiej; [podczas konferencji:] Węzłowe kwestie społeczne wsi polskiej u progu XXI wieku [miejsce konferencji:] Kraków, 1999-11-19

- Socjologiczne problemy integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską; [podczas konferencji:] Przemiany w organizacji gospodarstw. Nowe wyzwania w aspekcie integracji Polski ze Wspólnota Europejską [miejsce konferencji:] Kraków, Akademia Rolnicza, 1997-12-04

- PaintfulExperience once again: Polish Peasants Facing Uncertain Future; [podczas konferencji:] Actors of European Countryside [miejsce konferencji:] Erdotarcsa, Hungary, Hungarian Academy of Sciences, 1997-10-01

- The New Types of Rural Families in Poland; [podczas konferencji:] II European Congress on Family Research [miejsce konferencji:] Wiedeń, 1997-06-12

- Contemporary Polish Society; [podczas konferencji:] Wykłady dla stypendystów Fulbrighta [miejsce konferencji:] Kraków – Przegorzały, 1996-09-11

- Contemporary Configuration of the Peseant Family Functions in Poland; [podczas konferencji:] I European Congress on “Family Models and Family Reality in Change [miejsce konferencji:] Bamberg, Germany, 1994-10-26

- Uncertain Future of the Small Peasant Family Farm in Southern Poland; [podczas konferencji:] Land Ownership and the Future of the Peasantry in Central and Eastern Europe [miejsce konferencji:] Berlin, Franco – German Centre for Social Science Research, 1993-11-11

- The Privatization and Market Transformation of the Polish Agriculture; [podczas konferencji:] International Workshop on Privatization of Agriculture in Eastern Europe [miejsce konferencji:] Cambridge, Anglia, 1993-09-22

- In the Shadow of Agribusiness Giants: The Functioning and Small Pluriactive Family Farms; [podczas konferencji:] XV-th European Congress for Rural Sociology [miejsce konferencji:] Wageningen, Holandia, 1993-08-02

- Struktura i dynamika kwestii chłopskiej. Próba teoretycznej syntezy; [podczas konferencji:] International Meeting of the Members of European Council for the Village and Small Town (ECOVAST) [miejsce konferencji:] Toruń, 1992-12-11

- Overview of the Main Conditions of Social Activity of Polish Village Population; [podczas konferencji:] II Annual John Hopkins International Fellows in Philanthropy Conference [miejsce konferencji:] Kraków, 1990-08-18

- Rodzinne migracje z ziem polskich do Wisconsin USA; [podczas konferencji:] Emigracja macedońska w Detroid i Toronto [miejsce konferencji:] Skopie, Uniwersytet Cyryla i Metodego, 1989-12-11

- Peasant’s Private Farms of Consumption Type in Contemporary Poland: Origins, Functioning, Future; [podczas konferencji:] VII World Congress for Rural Sociology [miejsce konferencji:] Bologna, Italy, 1988-07-02

- Modernizacja jako kategoria pojęciowa w badaniach rozwoju społeczno-ekonomicznego współczesnej wsi polskiej; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja wszystkich Krajowych Zakładów IRWiR [miejsce konferencji:] Warszawa, IRWiR PAN, 1987-05-05

- Some changing in the Functioning of Peasant Families Under the Influence of Industry and the City; [podczas konferencji:] The Small City and Regional Community [miejsce konferencji:] University of Wisconsin. Stevens Point, USA, 1986-03-20

- Badania rodziny chłopskiej jako element kształtowania polityki społecznej w Makroregionie Południowo Wschodnim; [podczas konferencji:] Posiedzenie Rady Nauki i Techniki PAN Makroregionu Południowo Wschodniego [miejsce konferencji:] Tarnów, 1985-04-17

- Socjologiczne badania gospodarstw chłopskich w Polsce. Blaski i cienie; [podczas konferencji:] Poznawcze i praktyczne rezultaty badań Socjologicznych nad wsią i rolnictwem w Polsce [miejsce konferencji:] Bratoszewice (k/Łodzi), 1983-11-04

- The Functioning of the Small Farms in the Face of Pressures of the State Agricultural Policy in Poland; [podczas konferencji:] XII European Congress for Rural Sociology [miejsce konferencji:] Budapest, 1983-07-24

- The Custom of “Paying Off” on Family Farms in Poland; [podczas konferencji:] XI Congress of European Society for Rural Sociology [miejsce konferencji:] Helsinki, 1981-08-09

- Sytuacja rodziny chłopskiej w świetle badań socjologicznych; [podczas konferencji:] Urząd Rady Ministrów. Rada ds. Rodziny [miejsce konferencji:] Warszawa, 1981-07-05

- Socjologiczne uwarunkowania tendencji rozwojowych rolnictwa chłopskiego; [podczas konferencji:] Przeobrażenia strukturalne rolnictwa polskiego [miejsce konferencji:] Warszawa - Mierki, IPPML, 1979-12-04

- Dysharmonijne cechy funkcji wychowawczej współczesnej rodziny wiejskiej; [podczas konferencji:] Problemy Profilaktyki Społecznej i Racjonalizacji [miejsce konferencji:] Warszawa, UW, 1979-02-15

- Prezentacja projektu wspólnych badań empirycznych nad problematyką rodziny w społeczeństwie socjalistycznym; [podczas konferencji:] XVI Komisja Problemowa Akademii Nauk Krajów Socjalistycznych [miejsce konferencji:] Warszawa, 1978-02-09

- Stosunki pracy w rodzinie chłopskiej; [podczas konferencji:] Przesłanki racjonalizacji zatrudnienia w rolnictwie [miejsce konferencji:] Bratoszewice (k/Łodzi), 1977-05-26

- Przemiany umysłowości chłopskiej w trzydziestoleciu PRL; [podczas konferencji:] Kształtowanie się i przemiany osobowości w warunkach społeczeństwa zindustrializowanego [miejsce konferencji:] Jabłonna, 1976-10-22

- The Social Consequences of the Changing Functions of the Rural Family in Post-War Poland; [podczas konferencji:] Fourth Wotld Congress for Rural Sociology „The Integrated Development of Human and Natural Resources” [miejsce konferencji:] Toruń, 1976-08-09

- Tendencje rozwojowe współczesnej rodziny wiejskiej a jej funkcje wychowawcze; [podczas konferencji:] Wieś jako środowisko wychowawcze [miejsce konferencji:] Kraków, 1976-04-08

- Dysharmonijny charakter przeobrażeń systemu wartości młodej generacji rodzin wiejskich w Polsce; [podczas konferencji:] Przeobrażenia współczesnej rodziny [miejsce konferencji:] Jabłonna, 1975-05-28