Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

dr Paweł Krokosz

Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego – adiunkt

Email: pawel.krokosz@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Historii Nowożytnej

Dyżur:
Dyżur dydaktyczny w I semestrze roku akademickiego 2019/2020: poniedziałek 09.15-10.00, ul. Franciszkańska 1, pokój profesorski 212 (II piętro)

Curriculum Vitae:

2016 – - redaktor naczelny czasopisma naukowego "Orientalia Christiana Cracoviensia" (eyd. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

2012 - 2016 – - sekretarz czasopisma naukowego "orientalia Christiana Cracoviensia" (wyd. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Kodeks wojskowy Piotra I z 1716 roku, opracowali, tłumaczyli i przygotowali do druku Paweł Krokosz i Karol Łopatecki, Kraków-Oświęcim: Napoleonv 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Górnicza Wieliczka. Przewodnik po mieście, wyd. 2, Wieliczka: Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
140 lat Towarzystwa Śpiewaczego "Lutnia" w Wieliczce (1872-2012), Wieliczka: Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce 2012.[więcej informacji]
Rosyjskie siły zbrojne za panowania Piotra I, Kraków: ARCANA sp. z o.o. 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Górnicza Wieliczka. Przewodnik po mieście, wyd. 1, Wieliczka: Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kraków i okolice. Najpiękniejsze spacery, Kraków: Wydawnictwo Bezdroża 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Gorlice.Na szlaku czarnego złota, Kraków: Wydawnictwo Bezdroża 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Łemkowszczyzna.Od ikony do pop-artu, Kraków: Wydawnictwo Bezdroża 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Подготовка временной музейной выставки по военной тематике в Музее Соляных Копей Величка в Величке [w:] Военно-исторические аспекты жизни Юга России XVII-XXI вв.: вопросы изучения и музеефикации. Материалы Международной научно-практической конференции, приуроченой к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Волгоград, 14-15 ноября: Государственный историко-мемориальный музей-заповедник "Сталинградская битва" 2019, s. 300-305. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Koniec wojny - początek imperium. Rosyjsko-szwedzki traktat pokojowy 1721 roku [w:] Najjaśniejsza Rzeczpospolita. Studia ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Stroynowskiemu, pod red. Małgorzaty Durbas: Wydawnictwo im. Stanisława Podpobińskiego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosz 2019, s. 509-526. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Twierdza Pietropawłowska w Sankt Petersburgu – miejsce militarne, miejsce sacrum [w:] Twierdze osiemnastowiecznej Europy. Studia z dziejów nowożytnej sztuki wojskowej, t. II, pod red. M. Trąbskiego: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza 2018, s. 107-147. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Na Kremlu i w Twierdzy - w cieniu carskich nekropolii [w:] Dialog z tradycją, t. VII: Dawna i współczesna kultura funeralna, pod red. Iwony Steczko i Renaty Dźwigoł: Collegium Columbinum 2018, s. 199-231. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przestępstwo fałszowania monet w świetle artykułów wojskowych Piotra I (wspólnie z Karol Łopatecki) [w:] Forum Numizmatyczne. Studia i Materiały, No 2, pod red. Krzysztofa Filipowa: Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej 2018, s. 206-217. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Военные обозы в Российской империи, Австрии и Французском королевстве в середине XVIII в. в свете трактата Антония Леопольда Эльсница (соавторство К. Лопатецкий) [w:] Россия и Франция. Культурный диалог в панораме веков. Материалы X Международного петровского конгресса. Санкт-Петербург, 9-10 июня 2017 года, сост. Д.Ю. Гузевич, А.В. Кобак, М.В. Петрова, Санкт-Петербург 2018: Институт культурных программ; Фогд имени Д.С. Лихачева; Издательство «Европейский Дом» 2018, s. 466-481. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sunt mihi quae valeant in talea pondera. Opanowanie wschodnich nadbałtyckich prowincji szwedzkich przez armię rosyjską w 1710 r. [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, K. Łopatecki: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy 2017, s. 217-275. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dividimus muros et maenia pandimus urbis. Opanowanie Dorpatu i Narwy przez wojska rosyjskie w 1704 r. [w:] Twierdze osiemnastowiecznej Europy. Studia z dziejów nowożytnej sztuki wojskowej: F.H.U. NapoleonV 2016, s. 189-222. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Terminologia warzelnictwa rosyjskiego (do końca XIX w.) - zarys problematyki [w:] Dialog z tradycją, t.V: Językowe dziedzictwo kultury materialnej, pod red. E. Młynarczyk, E. Horyń, Kraków 2016: Collegium Collumbinum 2016, s. 115-130. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
From the tsar's resident to the Little Russian College. The process of the liquidation of the ukrainian authonomy under Peter the Great [w:] Crossroads from Rus' to..., ed. by R. Dymczyk, I. Krywoszeja, N. Morawiec, Transclusion Library, series ed: A. Mikołajczak: Polish Historical Society Branch in Czestochowa, Institute of History of Jan Dlugosz University in C 2015, s. 69-82. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wojna Północna 1700-1721 w historiografii rosyjskiej XIX i XX w. (do 1914 r.). Zarys problematyki [w:] Militaria w edukacji historycznej, Gdynia: Napoleon V 2014, s. 317-326. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Zdobyte bez przelania krwi kwietnia 9, 1783 roku”. Imperialna polityka Rosji wobec Chanatu Krymskiego w XVI-XVIII w. [w:] Крим вiд античностi до сьогодення: Iсторичнi студiï, Киïв: Iнститут iсторiï Украïни НАН Украïни 2014, s. 302-322. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bałtycka polityka Rosji Piotra I [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, Białystok: INSTYTUT BADAŃ NAD DZIEDZICTWEM KULTUROWYM EUROPY 2013, s. 279-314. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Рост мощи России в центральной и восточной Европе на стыке XVII и XVIII веков / Wzrost potęgi Rosji w Europie Środkowo-Wschodniej na przełomie XVII i XVIII w. [w:] Россия и Польша: память империй/империи памяти, Санкт-Петербург: Эйдос 2013, s. 108-138. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Iwan Skoropadski - narzucony hetman zaporoski [w:] Rozdroża. Polsko-ukraiński dyskurs humanistyczny, Częstochowa-Humań-Poznań: Wydawnictwo "Taurus" 2013, s. 101-122. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Działania armii rosyjskiej na frontach III wojny północnej (1700-1721) [w:] Częstochowskie Teki Historyczne, Częstochowa: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Częstochowie 2013, s. 83-102. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bałtycka polityka Rosji Piotra I [w:] Streszczenia wystąpień. Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. Warszawa, 14-16 listopada 2012 r., Białystok: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy 2012, s. 141-151. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Mała wojna". Działania wojsk rosyjskich w Inflantach, Estonii oraz Ingermanlandii w latach 1700-1704 [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. Inflanty polskie, Białystok: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy 2012, s. 139-226. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Morze Czarne w strategicznych planach Piotra I [w:] REGIONES EUXINUM SPECTANTES. Stosunki kulturowe, etniczne i religijne na przestrzeni dziejów, Kraków: Uniwersytet Papieski jana Pawła II w Krakowie 2012, s. 289-305. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rosyjskie ustawodawstwo wojskowe doby panowania Piotra I [w:] Organizacja armii w nowożytnej Europie. Struktura-urzędy-prawo-finanse, Zabrze: Wydawnictwo Inforteditions 2011, s. 397-444. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Francja [w:] Wielka Historia Świata 1492-1650, Kraków: Wydawnictwo Pinnex 2004, s. 115-138. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Francja ostatnich Burbonów [w:] Wielka Historia Świata 1650-1800, Kraków: Wydawnictwo Pinnex 2004, s. 5-40. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wiek filozofski [w:] Wielka historia świata 1700-1789, Kraków: Pinnex 2003, s. 5-14. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Francja Ludwików XIII i XIV [w:] Wielka historia świata, Kraków: Pinnex 2003, s. 103-132. [więcej informacji]
Francja w okresie oświecenia [w:] Wielka historia świata 1700-1789, Kraków: Pinnex 2003, s. 15-32. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Francja [w:] Wielka Historia Świata 1492-1600, Kraków: Wydawnictwo Pinnex 2002, s. 127-148. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nota historyczna [w:] Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Ukrainie, Warszawa: Burchard Edition 2001, s. 15-18. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Statuty i regulaminy wielickich organizacji sportowych przed 1939 rokiem [w:] Textus et Studia 2019, s. 177-214. [więcej informacji]
Modernizacja górnictwa rosyjskiego za panowania Piotra I. Wprowadzenie do problematyki [w:] Hereditas Minariorum 2019, s. 9-32. [więcej informacji]
Bohaterstwo żołnierzy armii rosyjskiej czasu „wojny ojczyźnianej 1812 roku” – temat prac rosyjskich artystów malarzy XIX – pocz. XX w. [w:] Studia z Dziejów Wojskowości 2018, s. 175-203. [więcej informacji]
Z działalności sportowej i wojskowej Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Wieliczce w latach 1892-1939 (1948), cz. 1 [w:] Res Gestae. Czasopismo historyczne 2018, s. 22-45. [więcej informacji]
The power of the Russian Empire - the military aspect in the work of selected Russian painters from the 18th until the early 20th century [w:] Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej 2018, s. 5-45. [więcej informacji]
Rec.: Joannici i ich związki z ziemiami polskimi, redakcja naukowa Przemysław Deles, Przemysław Mrozowski, Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum, Warszawa 2014, 362 ss. [w:] "Orientalia Christiana Cracoviensia" 2016, s. 141-144. [więcej informacji]
Aspekt religijny w strukturach rosyjskich sił zbrojnych za panowania Piotra I. [w:] Україна в Центрально-Східній Європі 2016, s. 210-236. [więcej informacji]
Z dziejów sportu w Wieliczce w latach 1892-2015 [w:] Studia i materiały do dziejów żup solnych w Polsce 2016, s. 61-117. [więcej informacji]
Obecność wojsk rosyjskich w Bochni i Wieliczce w 1914 roku [w:] RES GESTAE. CZASOPISMO HISTORYCZNE 2015, s. 128-153. [więcej informacji]
Nadzór Starostwa Górniczego w Krakowie nad Kopalnią Soli w Wieliczce w latach 1872-1918 [w:] Studia i materiały do dziejów żup solnych w Polsce 2015, s. 69-108. [więcej informacji]
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Wieliczce w latach 1892-1939 (1948) [w:] Studia Slavica et Balcanica Petropolitana (Петербургские славянские балканские исследования) 2015, s. 208-222. [więcej informacji]
Rosyjskie "nie" dla "praw i wolności" narodu ukraińskiego w XVIII w. (cz. I) [w:] Nowa Ukraina. Zeszyty politologiczno-historyczne, 13/2013 2014, s. 5-18. [więcej informacji]
Solnictwo w carskiej Rosji. Organizacja, technika wydobywcza, handel [w:] Studia i materiały do dziejów żup solnych w Polsce, 29 2014, s. 165-214. [więcej informacji]
Rosyjskie "nie" dla "praw i wolności" narodu ukraińskiego w XVIII w. (cz. II) [w:] Nowa Ukraina. Zeszyty politologiczno-historyczne, 14 2014, s. 5-16. [więcej informacji]
Baturyn - idea hetmańskiej stolicy [w:] Krakowskie Pismo Kresowe, 5 2013, s. 7-57. [więcej informacji]
Rola rodziny Stroganowów w rozwoju przemysłu solnego w Rosji w XVI-XVIII wieku [w:] Studia i materiały do dziejów żup solnych w Polsce, XXVIII 2012, s. 189-249. [więcej informacji]
Wielcy i mali. Początki przemysłu naftowego w Polsce (informacja o wystawie) [w:] Mówią wieki. Magazyn historyczny, Lipiec 2012 Nr 7/12 (630) 2012, s. 9-9. [więcej informacji]
Życie kulturalne Wieliczki od XIX wieku do czasów współczesnych [w:] Studia i materiały do dziejów żup solnych w Polsce, XXVII, 2011, s. 189-242. [więcej informacji]
Iwan Mazepa i Piotr I. Wojna na uniwersały (październik-grudzień 1708 r.) [w:] Nowa Ukraina. Нова Украïна, 1-2(7-8)2009, 2010, s. 7-29. [więcej informacji]
Wasyl Golicyn - niespełniony rosyjski reformator [w:] Studia Historyczne, z. I (189), 2005, s. 15-28. [więcej informacji]
Sukcesy oręża rosyjskiego w wojnie północnej- Narwa (1704), Leśna, Połtawa i Hangö Udd [w:] Культура народов Причерноморья, но. 36, 2002, s. 89-93. [więcej informacji]
"Ludzie reformy" [w:] Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego.Prace Historyczne, z. 129 2002, s. 111-122. [więcej informacji]

Wygłoszone referaty:

- Подготовка временной музейной выставки по военной тематике в Музее Соляных Копей Величка в Величке; [podczas konferencji:] Военно-исторические аспекты жизни Юга России XVII-XXI вв.: вопросы изучения и музеефикации. Материалы Международной научно-практической конференции, приуроченой к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Волгоград, 14-15 ноября [miejsce konferencji:] Wołgograd (Rosja), 2019-11-15

- Мощь Российской Империи - военный аспект в работах избранных русских художников XVIII - начала XX вв./The Power of the Russian Empire – a military aspect in works of selected Russian artists in the 18th and at the beginning of the 20th century; [podczas konferencji:] Первый международный Петербургский исторический форум (29.10-03.11.2019)/1st St. PetersburgInternational Historical Forum (29 October - 3 November, 2019) [miejsce konferencji:] Санкт-Петербург, Россия/St. Petersburg, Russia, 2019-11-05

- Wojna polsko-ukraińska 1918-1919; [podczas konferencji:] Strażacka niepodległa 1919. Krwawiące granice [miejsce konferencji:] Mysłowice, 2019-08-13

- Stefan Jaworski i Teofan Prokopowicz – duchowni apologeci triumfów wojennych Piotra I - виступ он-лайн (Skype); [podczas konferencji:] Всеукраїнська науково-практична конференція: Християнські цінності в системі освіти: теорія, традиції, практика [miejsce konferencji:] Умань, Україна (Humań, Ukraina) - виступ он-лайн (Skype), 2018-11-16

- Na drodze ku niepodległości. Wieliczka na przełomie XIX i XX w. (do 1921 r.); [podczas konferencji:] Gdy pękały kordony, a rodziły się granice... Galicja i jej mieszkańcy w drodze do niepodległości [miejsce konferencji:] Kraków (Polska), 2018-10-26

- Wyprawa dunajska 1711 - klęska militarna i polityczna Rosji Piotra I; [podczas konferencji:] IV Międzynarodowy Kongres Naukowy "Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", Rzeszów-Jarosław, 3-5 października 2018 r. [miejsce konferencji:] Rzeszów, 2018-10-03

- Patriotyczna aktywność mieszkańców Wieliczki w latach 1918-1939; [podczas konferencji:] 3rd European Central Slavic Conference: Central and Eastern Europe – One Hundred Years of Change, 1918-2018 [miejsce konferencji:] Przemyśl, 2018-07-05

- W stronę nowych mórz. Ekspansja terytorialna Rosji za panowania Piotra I; [podczas konferencji:] 50 Lat Studiów Historycznych. Konferencja Jubileuszowa Instytutu Historii i Nauku Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku "Granice i pogranicza. Historia i współczesność" [miejsce konferencji:] Białystok, 2018-06-16

- Dwa wielickie pamiętniki z czasu I wojny światowej (wykład wprowadzający); [podczas konferencji:] Studencko-doktorancka ogólnopolska konferencja naukowa „Niepodległość. Idee-fakty-perspektywy” [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-05-22

- Od sprzedawcy pierożków do generała-feldmarszałka. Zawrotna kariera carskiego faworyta Aleksandra Mienszykowa; [podczas konferencji:] IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Jak osiągnąć sukces? Kariery w Europie na przestrzeni wieków" [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-05-17

- Twierdza Pietropawłowska w Sankt Petersburgu - miejsce militarne, miejsce sacrum; [podczas konferencji:] Twierdze Osiemnastowiecznej Europy. Spotkanie 2: Od Vaubana do Montalemberta [miejsce konferencji:] Częstochowa (Polska), 2017-09-22

- Военные обозы в Российской империи и Французском королевстве в середине XVIII в. в свете трактата Антония Леопольда Эльсница (wspólnie z Karolem Łopateckim); [podczas konferencji:] X Международный петровский конкресс РОССИЯ И ФРАНЦИЯ: КУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ В ПАНОРАМЕ ВЕКОВ: [miejsce konferencji:] Sankt Petersburg (Rosja), 2017-06-10

- Na Kremlu i w Twierdzy - w cieniu carskich nekropolii; [podczas konferencji:] Dawna i współczesna kultura funeralna z cyklu [miejsce konferencji:] Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2016-12-05

- Armia gwarantem mocarstwowej pozycji Rosji w Europie w XVIII w.; [podczas konferencji:] Od Piotra I do Mikołaja II. Rosja wobec Polski 1689-1917 [miejsce konferencji:] Warszawa, 2016-10-19

- Релігійний аспект в розбудові російської армії за часів Петра І; [podczas konferencji:] Х ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ: Християнські цінності в системі освіти: теорія, традиції, практика [miejsce konferencji:] Умань (Humań, Ukraina), 2015-11-06

- "SUNT MIHI QUAE VALEANT IN TALEA PONDERA VIRES". Opanowanie wschodnich nadbałtyckich prowincji szwedzkich przez armię rosyjską w 1710 r.o; [podczas konferencji:] III Międzynarodowy Kongres "Stan nad wielokulturowością dawnej Rzeczypospolitej" [miejsce konferencji:] Białystok, 2015-10-02

- Terminologia warzelnictwa rosyjskiego (do konca XIX w.) - zarys problematyki; [podczas konferencji:] Dziedzictwo Kultury Materialnej utrwalone w leksyce, frazeologii i paremiologii języków słowiańskich [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-04-28

- „DIVIDIMUS MUROS ET MAENIA PANDIMUS URBIS”. Opanowanie Dorpatu i Narwy przez wojska rosyjskie w 1704 r.; [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja naukowa "Twierdze osiemnastowiecznej Europy. Rzeczpospolita Obojga Narodów i kraje ościenne" [miejsce konferencji:] Częstochowa, 2015-04-25

- Obecność wojsk rosyjskich w Bochni i Wieliczce w 1914 r.; [podczas konferencji:] IV Kongres Polska-Rosja: długi ślad "krótkiego" XX wieku/IV Конгресс Польша-Россия: долгий след "короткого" XX века [miejsce konferencji:] Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2014-05-26

- Армия Петра I как средство политического давления на Речь Посполитою в ходе Северной войны 17001721 гг./Armia Piotra I narzedziem nacisku politycznego na Rzeczpospolitą podczas wojny północnej 1700-1721; [podczas konferencji:] Международный круглый стол ПЕТР ВЕЛИКИЙ И СТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТИКИ РОССИИ/ Międzynarodowa sesja naukowaPIOTR WIELKI I KSZTAŁTOWANIE SIĘ POLITYKI ROSJI WOBEC RZECZYPOSPOLITEJ W XVIII WIEKU [miejsce konferencji:] Институт славяноведения РАН Москва/Instytut słowianoznawstwa RAN Moskwa, 2013-11-05

- Działania armii rosyjskiej na frontach III wojny północnej (1700-1721); [podczas konferencji:] Spotkania Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Częstochowie [miejsce konferencji:] Częstochowa, 2013-02-27

- Bałtycka polityka Rosji Piotra I; [podczas konferencji:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. Warszawa, 14-16 listopada 2012. [miejsce konferencji:] Warszawa, 2012-11-15

- Kozacy ukraińscy - sojusznicy czy wrogowie Rosji w czasie wojny północnej (1700-1721); [podczas konferencji:] European Central Slavic Conference. HISTORIA, POLITYKA I KULTURA W EUROPIE WSCHODNIEJ [miejsce konferencji:] Przemyśl, 2012-07-09

- РОСТ МОЩИ РОССИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ НА СТЫКЕ XVII И XVIII ВЕКОВ; [podczas konferencji:] III Международный конгресс «Россия и Польша: память империй / империи памяти» [miejsce konferencji:] Санкт-Петербург, Россия, 2012-04-27

- Morze Czarne w strategicznych planach Piotra I; [podczas konferencji:] REGIONES EUXINUM SPECTANTES. STOSUNKI KULTUROWE, ETNICZNE I RELIGIJNE NA PRZESTRZENI DZIEJÓW [miejsce konferencji:] Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2010-10-29