Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

ks. dr hab. Piotr Majer, prof. UPJPII

Zatrudnienie:
Wydział Prawa Kanonicznego – profesor nadzwyczajny

Email: piotr.majer@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Prawa o Kościelnej Misji Nauczania i Uświęcania - Kierownik katedry

Funkcje redakcyjne:
- Annales Canonici - Redaktor tematyczny

Dyżur:
poniedziałek 9.00 - 10.00, ul. Franciszkańska 3, Kuria Metropolitalna (proszę poprosić pracownika kurii o przywołanie telefoniczne)

Curriculum Vitae:

2017 – Nominacja na stanowisko profesora nadzwyczajnego UPJPII

2010 – Habilitacja na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW. Rozprawa habilitacyjna: "Zawarcie małżeństwa kanonicznego bez skutków cywilnych (kan. 1071 § 1, 2º Kodeksu Prawa Kanonicznego)", Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2009

2010 – Kierownik Katedry Prawa o Nauczycielskim i Uświęcającym Zadaniu Kościoła, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny – Instytut Prawa Kanonicznego.

2005 - 2016 – Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Krakowie

2005 - 2006 – Rzecznik sprawiedliwości w rogatoryjnym procesie beatyfikacyjnym sługi Bożego Jana Pawła II

2001 – Konsultor w Radzie Prawnej Konferencji Episkopatu Polski

2000 - 2005 – Obrońca węzła i rzecznik sprawiedliwości w Sądzie Metropolitalnym w Krakowie

1999 - 2005 – Sekretarz Instytutu Prawa Kanonicznego PAT w Krakowie

1999 – Członek rady czasopisma Revista Española de Derecho Canónico wydawanego przez Wydział Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu w Salamance

1998 - 2010 – Adiunkt w Katedrze Ustroju i Prawa Osobowego Kościoła na Wydziale Teologicznym PAT w Krakowie

1997 - 1998 – Asystent w Katedrze Ustroju i Prawa Osobowego Kościoła na Wydziale Teologicznym PAT w Krakowie

1997 - 2000 – Sędzia Sądu Metropolitalnego w Krakowie

1996 - 1996 – Doktorat z prawa kanonicznego na podst. pracy "El error que determina la voluntad (can. 1099 del CIC de 1983)" pod kier. prof. dr Juan Ignacio Bañares

1996 - 1997 – Asystent w Katedrze Organizacji Kościelnej na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie

1992 - 1996 – Studia na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie (Hiszpania)

1990 - 1992 – Teologiczne studia licencjackie na PAT w Krakowie

1984 - 1990 – Studia teologiczne na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

Działalność pozanaukowa:

2019 – 15.02.2019 - wykłady dla kleryków Towarzystwa Jezusowego nt. ochrony dzieci i młodzieży przed wykorzystaniem seksualnym

2019 – członek Rady Fundacji Świętego Józefa powołanej przez Konferencję Episkopatu Polski

2018 – Członek zespołu ekspertów Kościelnej Komisji Konkordatowej ds. nowych regulacji prawnych i praktycznych

2018 – 7.11.2018 - prelekcja podczas zjazdu Konferencji Północnosłowiańskiej Zakonu Braci Mniejszych dotycząca ochrony dzieci i młodzieży

2018 - 2019 – Członek Zespołu Roboczego ds. Nowelizacji Statutu i Regulaminu KEP

2017 – 22-23 maja 2017 - prelekcje dla kapłanów Diecezji Sosnowieckiej w ramach "Wiosennych Dni Duszpasterskich".

2017 - 2019 – Opiekun merytoryczny czasopisma "Kwartalnik Prawny Proboszcza"

2017 – Delegat Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego ds. Sakramentalnych

2016 – 15.10.2016, 29.10.2016, 12.12.2016 - wykłady dla duchowieństwa diecezji bielsko-żywieckiej na temat funkcjonowania kancelarii parafialnej

2016 – 12.12.2016 - spotkanie ze studentami Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW na temat funkcjonowania kurii diecezjalnej

2014 – Członek Rady Naukowej Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum w Krakowie

2005 - 2016 – Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Krakowie

2001 – Konsultor Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, Kraków: Wolters Kluwer 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Lex tua veritas. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Magnificencji Księdzu Profesorowi Janowi Maciejowi Dyduchowi z okazji 70. rocznicy urodzin, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP II 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zawarcie małżeństwa kanonicznego bez skutków cywilnych (kan. 1071 § 1, 2º Kodeksu Prawa Kanonicznego), Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Lex tua in corde meo. Studia i materiały dedykowane Jego Magnificencji Biskupowi Tadeuszowi Pieronkowi z okazji 40-lecia pracy naukowej, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Biskup pasterz diecezji. Materiały z sympozjum „Biskup diecezjalny a duszpasterstwo i apostolstwo wiernych” zorganizowanego przez Instytut Prawa Kanonicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 26 marca 2003 r. z okazji XX-lecia promulgowania Kode, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ochrona danych osobowych i prawo do prywatności w Kościele, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2002.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
El error que determina la voluntad (can. 1099 del CIC de 1983), Pamplona: EUNSA 1997.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Małżeństwo kanoniczne bez skutków cywilnych [w:] Leksykon Prawa Kanonicznego: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL 2019, s. 1655-1659. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Niezdolność [w:] Leksykon Prawa Kanonicznego: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL 2019, s. 1831-1836. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przedstawiciel [w:] Leksykon Prawa Kanonicznego: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL 2019, s. 2365-2367. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Liturgia godzin [w:] Leksykon Prawa Kanonicznego: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL 2019, s. 1598-1604. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Konklawe [w:] Leksykon Prawa Kanonicznego: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL 2019, s. 1350-1356. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dorosły [w:] Leksykon Prawa Kanonicznego: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL 2019, s. 585-588. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Forma zawarcia małżeństwa [w:] Leksykon Prawa Kanonicznego: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL 2019, s. 796-803. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Akces [w:] Leksykon Prawa Kanonicznego: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL 2019, s. 69-71. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bezstronność [w:] Leksykon Prawa Kanonicznego: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL 2019, s. 262-267. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rozeznawanie przedmałżeńskie [w:] Rozeznanie – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość.: Wyd. Scriptum, Wyd. Nauk. UPJPII 2019, s. 255-282. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sukcesja urzędu biskupiego według obowiązujących przepisów prawa kościelnego [w:] Sukcesja i urząd biskupa. Perspektywa polskokatolicka i rzymskokatolicka: Wydawnictwo UWM Olsztyn 2018, s. 89-100. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wstęp [w:] Kiedy małżeństwo jest nieważne? Poradnik dla duszpasterzy, konsultantów i wiernych: Wydawnictwo M 2018, s. 5-8. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Problematyka chrztu świętego w świetle zmian kodeksowych z 31 maja 2016 roku [w:] Chrzest i małżeństwo – harmonizacja ustawodawstwa: Wydawnictwo Scriptum Warszawa 2018, s. 27-58. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Okoliczności uzasadniające proces małżeński przed biskupem: podstępne zatajenie bezpłodności, poważnej choroby zakaźnej, potomstwa z wcześniejszego związku lub pozbawienia wolności; zawarcie małżeństwa z przyczyny całkowicie obcej życiu małżeńskiemu lub w [w:] Reforma procesowa papieża Franciszka – pierwsze doświadczenie. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 12-13 czerwca 2017 roku: Biblos 2018, s. 67-88. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Problem wykorzystywania seksualnego małoletnich w Kościele. Perspektywa prawnokanoniczna [w:] Seksualne wykorzystywanie małoletnich w Kościele. Problem – odpowiedź Kościoła – doświadczenie polskie: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum 2018, s. 209-241. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Proces skrócony – szanse i obawy [w:] Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim: Towarzystwo Naukowe KUL 2017, s. 143-161. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wierni wobec wystąpień i publikacji, które atakują religię i dobre obyczaje [w:] Fides, quae de verbo nascitur et nutritur. Nauczycielskie zadanie Kościoła wobec 1050. rocznicy Chrztu Polski: Płocki Instytut Wydawniczy 2016, s. 131-160. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prawnokanoniczna ochrona dziecka przed nadużyciami seksualnymi [w:] Prawa dziecka: perspektywa Kościoła, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2015, s. 99-134. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pozostałe akty kultu Bożego [w:] II Polski Synod Plenarny a synody diecezjalne, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2015, s. 263-278. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
The Rights of the Lay Members of Christ’s Faithful: Today and Tomorrow [w:] Hodie et cras. Today and Tomorrow of the 1983 Code of Canon Law. Thirty Tears after Promulgation, Lublin: Wydawnictwo KUL 2015, s. 111-127. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Proces małżeński skrócony przed biskupem [w:] Praktyczny komentarz do Listu apostolskiego motu proprio "Mitis Iudex Dominus Iesus": Wyd. Biblos, Tarnów 2015, s. 163-217. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zobowiązanie małżonków do uzyskania skutków cywilnych małżeństwa kanonicznego [w:] Skutki cywilnoprawne małżeństwa kanonicznego ze szczególnym uwzględnieniem prawa w Polsce, Słowacji i Republice Czeskiej), Kraków: Scriptum 2014, s. 47-60. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Problemy dotyczące zawarcia małżeństwa kanonicznego ze skutkami cywilnymi. Aspekty kanoniczne i cywilne [w:] Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2014, s. 151-167. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wykluczenie, nadużycie i niekorzystanie z prawa do aktów otwartych na zrodzenie potomstwa [w:] W orbicie zasady „odpowiedzialnego rodzicielstwa”. Adekwatne rozumienie pojęcia bonum prolis wyzwaniem dla współczesnej kanonistyki, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2014, s. 95-107. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Czy rekurs od dekretu odwołującego proboszcza ma skutek zawieszający? [w:] Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy naukowej, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2014, s. 457-470. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zakres uprawnień wiernych świeckich w Kościele – stan obecny i perspektywy [w:] Hodie et cras. Dziś i jutro Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. 30 lat od promulgacji, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014, s. 129-146. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nierozerwalność małżeństwa a możliwość jego rozwiązania [w:] Rozwiązanie małżeństwa w prawie kanonicznym. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej na Wydziale Prawa Kanonicznego w dniu 24 kwietnia 2013 roku, Warszawa: Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum 2013, s. 13-29. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Konsekwencje prawne zatwierdzenia instytutu zakonnego na prawie papieskim [w:] Servabo legem Tuam in toto corde meo. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krzywdzie CM, Dyrektorowi Instytutu Prawa Kanonicznego UPJPII z okazji 70. rocznicy urodzin, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2013, s. 339-350. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Secreto en la elección del Romano Pontífice [w:] Diccionario General de Derecho Canónico, Pamplona: Thomson Reuters Aranzadi 2012, s. 183-185. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Exequias del Romano Pontífice [w:] Diccionario General de Derecho Canónico, Pamplona: Thomson Reuters Aranzadi 2012, s. 850-852. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Elección del Romano Pontífice [w:] Diccionario General de Derecho Canónico, Pamplona: Thomson Reuters Aranzadi 2012, s. 573-578. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Conclave [w:] Diccionario General de Derecho Canónico, Pamplona: Thomson Reuters Aranzadi 2012, s. 426-429. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Renuncia del Romano Pontífice [w:] Diccionario General de Derecho Canónico, Pamplona: Thomson Reuters Aranzadi 2012, s. 930-933. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Apostolado del mar [w:] Diccionario General de Derecho Canónico, Pamplona: Thomson Reuters Aranzadi 2012, s. 415-419. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Odpowiedzialność za szkody wynikłe z nielegalnych aktów administracyjnych [w:] Organizacja i funkcjonowanie administracji w Kościele, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2011, s. 217-238. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pozostałe akty kultu Bożego. Komentarze do kan. 1166-1204 [w:] Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, Poznań: Pallottinum 2011, s. 369-427. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nowa hierarchiczna struktura personalna w Kościele łacińskim. Konstytucja apostolska „Anglicanorum coetibus” z 4 XI 2009 roku [w:] Ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu z okazji osiemdziesiątej rocznicy urodzin, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2010, s. 353-367. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nowelizacja prawa o wyborze papieża dokonana przez Benedykta XVI [w:] Vetera Novis Augere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Wacławowi Uruszczakowi, Kraków: Wydawnictwo UJ 2010, s. 645-655. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kilka uwag na temat pogrzebu dzieci [w:] Poronienie. Zrozumieć rodziców po stracie, Poznań: W Drodze 2010, s. 229-234. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Czy rodzice bierzmowanego mogą pełnić funkcję świadków bierzmowania? [w:] Lex tua veritas. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Magnificencji Księdzu Profesorowi Janowi Maciejowi Dyduchowi z okazji 70. rocznicy urodzin, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP II 2010, s. 501-507. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Normy prawa kanonizacyjnego dotyczące przesłuchania świadków [w:] Postępowanie beatyfikacyjne na drodze heroiczności cnót, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2009, s. 65-86. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nowe decyzje Sygnatury Apostolskiej w sprawie małżeństw zawieranych między katolikami a prawosławnymi [w:] Finis legis Christus. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2009, s. 543-563. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Uznawanie przez państwo wyroków sądów kościelnych w sprawach małżeńskich. Czy byłoby pożyteczne przyjęcie takiego systemu w Polsce? [w:] Funkcje publiczne związków wyznaniowych. Materiały III Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 16-18 maja 2006), Lublin: Wydawnictwo KUL 2007, s. 413-431. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dobro publiczne czy prywatne? Refleksje obrońcy węzła małżeńskiego [w:] Forum externum i forum internum w prawie kanonicznym. Między prawem a sumieniem. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej 9-10 maja 2005 r. w Lublinie, Lublin: Wydawnictwo KUL 2006, s. 143-177. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Intencja przyjęcia chrztu przez dorosłego jako warunek ważności sakramentu [w:] Prawo i Kościół, Poznań: Redakcja Wydawnictw UAM Wydział Teologiczny 2006, s. 21-35. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Symulacja całkowita i symulacja częściowa – konieczność rozróżnienia tytułów nieważności małżeństwa [w:] Urzędy sądowe – władza i służba. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 11-12 października 2004 roku, Tarnów: Biblos 2005, s. 125-141. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pasterska troska biskupa o tworzenie nowych parafii [w:] Archidiecezja Krakowska na przełomie tysiącleci, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2004, s. 115-139. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Favor iuris” dla małżeństwa czy „favor libertatis” dla małżonków? [w:] Lex tua in corde meo. Studia i materiały dedykowane Jego Magnificencji Biskupowi Tadeuszowi Pieronkowi z okazji 40-lecia pracy naukowej, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2004, s. 341-357. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Małżeństwo jako przedmiot zainteresowania Kościoła i państwa – prawo kanoniczne a małżeństwo cywilne [w:] Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego. Materiały I Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 14-16 stycznia 2003), Lublin: Wydawnictwo KUL 2004, s. 255-286. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ochrona prywatności w kanonicznym porządku prawnym [w:] Ochrona danych osobowych i prawo do prywatności w Kościele, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2002, s. 83-123. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wpływ błędu na ważność zgody małżeńskiej – próba syntezy na podstawie analizy relacji między intelektem a wolą nupturienta [w:] Plenitudo legis dilectio. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. Bronisławowi W. Zubertowi OFM z okazji 65. rocznicy urodzin, Lublin: Wydawnictwo KUL 2000, s. 439-462. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Sponsors for Baptism, Confirmation and Witnesses for Marriage. Ecumenical Perspective [w:] Ecumeny and Law 2019, s. 283-304. [więcej informacji]
Prace Konferencji Episkopatu Polski nad nową regulacją przygotowania do zawarcia małżeństwa kanonicznego (cz. I) [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich 2019, s. 135-158. [więcej informacji]
Ponad wszelkimi stronnictwami. Jaka była geneza rezygnacji przez Kościół z biernego prawa wyborczego w odniesieniu do duchownych? [w:] Pastores 2018, s. 157-162. [więcej informacji]
Jaka jest rola proboszcza w sprawach sądowych o stwierdzenie nieważności małżeństwa? [w:] Kwartalnik Prawny Proboszcza 2018, s. 17-20. [więcej informacji]
Rezygnacja z urzędu kościelnego – wybrane aspekty ascetyczne i prawne w oparciu o motu proprio papieża Franciszka «Imparare a congedarsi» z 12 lutego 2018 roku [w:] Annales Canonici 2018, s. 23-50. [więcej informacji]
Czy możliwe jest zawarcie małżeństwa poza budynkiem kościoła? [w:] Kwartalnik Prawny Proboszcza 2018, s. 13-16. [więcej informacji]
Śp. ks. prof. dr hab. Jan Maciej Dyduch (biogram) [w:] Annales Canonici 2018, s. 177-179. [więcej informacji]
Jak rozwiązywać konflikty kompetencyjne pomiędzy parafią a kościołem rektoralnym lub zakonnym położonym na jej terenie? [w:] Kwartalnik Prawny Proboszcza 2017, s. 14-16. [więcej informacji]
Testament kapłana. Jak go prawidłowo napisać? [w:] Kwartalnik Prawny Proboszcza 2017.[więcej informacji]
Czy przynależność wiernych do parafii ma istotne znaczenie przy sakramencie chrztu i małżeństwa? [w:] Kwartalnik Prawny Proboszcza 2017, s. 3-6. [więcej informacji]
Jakie są zasady stwierdzenia stanu wolnego nupturientów przed zawarciem małżeństwa? [w:] Kwartalnik Prawny Proboszcza 2017, s. 10-13. [więcej informacji]
Wobec chęci apostazji [w:] Pastores 2017.[więcej informacji]
Co powinien zrobić proboszcz, gdy odkryje fałszerstwo przedstawionej metryki chrztu? [w:] Kwartalnik Prawny Proboszcza 2017.[więcej informacji]
Po nowelizacji Kodeksu karnego duchowni mają obowiązek zawiadamiania o przestępstwie pedofilii [w:] Wiadomości KAI 2017, s. 10-12. [więcej informacji]
Chrzestni, świadkowie bierzmowania i świadkowie zawarcia małżeństwa. Perspektywa ekumeniczna [w:] Annales Canonici 2017, s. 109-138. [więcej informacji]
Pogrzeb symboliczny po donacji zwłok na cele naukowe – aspekty prawnokanoniczne [w:] Annales Canonici 2016, s. 91-114. [więcej informacji]
Znaczenie kanonicznej formy zawarcia małżeństwa [w:] Annales Canonici, 11 2015, s. 135-155. [więcej informacji]
Status prawny kapelana szpitalnego [w:] Monitor Prawny Proboszcza, 46 2015, s. 10-13. [więcej informacji]
Przekazanie parafii nowemu proboszczowi [w:] Monitor Prawny Proboszcza, 46 2015, s. 1-9. [więcej informacji]
Nierozerwalność w kontekście przygotowania kanonicznego do małżeństwa [w:] Zamojski Informator Diecezjalny 2015, s. 275-280. [więcej informacji]
Powrót apostaty do wspólnoty z Kościołem [w:] Monitor Prawny Proboszcza, 44 2015, s. 1-7. [więcej informacji]
Zawarcie małżeństwa po orzeczeniu nieważności poprzedniego związku sakramentalnego [w:] Monitor Prawny Proboszcza, 42 2015, s. 5-7. [więcej informacji]
The Significance of the Canonical Form of Marriage [w:] Philosophy & Canon Law 2015.[więcej informacji]
Udostępnianie parafialnych ksiąg metrykalnych [w:] Monitor Prawny Proboszcza, 32 2014, s. 1-7. [więcej informacji]
Klauzula sumienia – rozumienie i znaczenie dla człowieka wierzącego [w:] Biuletyn Duszpasterski, 10 2014, s. 86-92. [więcej informacji]
Czy akt apostazji musi być odnotowany w parafialnej księdze ochrzczonych? [w:] Monitor Prawny Proboszcza, 31 2014, s. 1-14. [więcej informacji]
Konsekwencje kanoniczne nieuczęszczania na lekcje religii [w:] Monitor Prawny Proboszcza, 38 2014, s. 1-7. [więcej informacji]
Proboszcz jako wystawca weksla [w:] Monitor Prawny Proboszcza, 32 2014, s. 11-12. [więcej informacji]
Prawo kanoniczne a zgorszenie [w:] Pastores, 59 2013, s. 127-134. [więcej informacji]
Zmiana nazwiska w księgach kościelnych [w:] Monitor Prawny Proboszcza, 18 2013, s. 1-8. [więcej informacji]
Pełnienie przez proboszcza posługi kapelana [w:] Monitor Prawny Proboszcza, 22 2013, s. 8-11. [więcej informacji]
Przepisy prawa kanonicznego o przechowywaniu Najświętszej Eucharystii konsekwencją wiary w obecność Pana [w:] Studia Leopoliensia, 6 2013, s. 229-242. [więcej informacji]
Metryka chrztu do zawarcia małżeństwa [w:] Monitor Prawny Proboszcza, 23 2013, s. 3-4. [więcej informacji]
Rezygnacja papieża z urzędu [w:] Annales Canonici, 9 2013, s. 39-54. [więcej informacji]
Urlop zdrowotny proboszcza [w:] Monitor Prawny Proboszcza, 23 2013, s. 1-3. [więcej informacji]
Ogłaszanie zapowiedzi przedślubnych na stronie internetowej parafii [w:] Monitor Prawny Proboszcza, 24 2013, s. 3-4. [więcej informacji]
Małżeństwo kanoniczne bez skutków cywilnych [w:] Monitor Prawny Proboszcza, 23 2013, s. 4-6. [więcej informacji]
Zarządzanie mieniem parafii według prawa kanonicznego – cz. 2 [w:] Monitor Prawny Proboszcza, 13 2012, s. 8-10. [więcej informacji]
Zarządzanie mieniem parafii według prawa kanonicznego – cz. 1 [w:] Monitor Prawny Proboszcza, 12 2012, s. 5-7. [więcej informacji]
Parafialna rada do spraw ekonomicznych [w:] Monitor Prawny Proboszcza, 8 2012, s. 1-9. [więcej informacji]
Wystąpienie z kościoła a ochrona danych osobowych. Komentarz do wyroku [w:] Monitor Prawny Proboszcza, 11 2012, s. 15-16. [więcej informacji]
Zezwolenie na występowanie przez proboszcza w sądzie powszechnym w imieniu parafii [w:] Monitor Prawny Proboszcza, 9 2012, s. 1-11. [więcej informacji]
Wybór Biskupa Rzymskiego w perspektywie jedności Kościoła [w:] Annales Canonici, 8 2012, s. 47-68. [więcej informacji]
Akty stanu cywilnego w kancelarii parafialnej [w:] Monitor Prawny Proboszcza, 6 2012, s. 1-7. [więcej informacji]
Rozeznanie oceniające [w:] Prawo Kanoniczne, 54, nr 1-2 2011, s. 403-425. [więcej informacji]
Małżeństwa mieszane. Wybrane zagadnienia z praktyki kurialnej [w:] Studia Oecumenica, 11 2011, s. 199-218. [więcej informacji]
Tajemnica przysposobienia a przeszkoda pokrewieństwa: odnotowanie adopcji w księdze ochrzczonych (kan. 877 § 3) [w:] Prawo Kanoniczne, 54, nr 3-4 2011, s. 223-246. [więcej informacji]
Ochrona danych osobowych w parafii [w:] Monitor Prawny Proboszcza, 3 2011, s. 8-9. [więcej informacji]
Rekurs o naprawienie szkody z tytułu nielegalności aktu administracyjnego [w:] Teka Komisji Prawniczej PAN. Oddział w Lublinie, 4 2011, s. 74-91. [więcej informacji]
Zakaz asystowania przy małżeństwie tułaczy (kan. 1071 § 1, 1º KPK) [w:] Annales Canonici, 7 2011, s. 149-187. [więcej informacji]
Czy rodzice bierzmowanego mogą pełnić funkcję świadków bierzmowania? [w:] Anamnesis, 61 2010, s. 103-108. [więcej informacji]
Uznanie małżeństwa kanonicznego w prawie państwowym [w:] Annales Canonici, 6 2010, s. 67-94. [więcej informacji]
Odmowa (lub odroczenie) asystowania przy małżeństwie [w:] Szkoła Seraficka, 5 2009, s. 59-79. [więcej informacji]
Nowelizacja prawa o wyborze papieża dokonana przez Benedykta XVI [w:] Annales Canonici, 5 2009, s. 179-195. [więcej informacji]
Zawarcie małżeństwa kanonicznego a obowiązki naturalne wynikające z poprzedniego związku [w:] Annales Canonici, 4 2008, s. 63-82. [więcej informacji]
Kanoniczne zasady ustanawiania parafii [w:] Annales Canonici, 1 2005, s. 187-212. [więcej informacji]
Uwagi na temat asystowania diakona przy zawieraniu małżeństwa [w:] Anamnesis, 32 2003, s. 113-114. [więcej informacji]
Ślub na pokładzie statku lub samolotu – problem kanonicznej formy zawarcia małżeństwa [w:] Jus Matrimoniale, 8 2003, s. 71-86. [więcej informacji]
La promoción del espíritu misional genuino. Consideraciones en torno a la Instrucción de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos (25.IV.2001) [w:] Ius Canonicum, 84 2002, s. 673-696. [więcej informacji]
Niestawiennictwo strony pozwanej w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa [w:] Jus Matrimoniale, 7 2002, s. 167-190. [więcej informacji]
W obronie prawdy powołania misyjnego. Uwagi na temat Instrukcji Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów z 25 IV 2001 r. o wyjazdach i pobycie za granicą kapłanów z terenów misyjnych [w:] Prawo Kanoniczne, 45, nr 3-4 2002, s. 107-120. [więcej informacji]
El sistema matrimonial concordatario en Polonia [w:] Revista Española de Derecho Canónico, 58 2001, s. 291-310. [więcej informacji]
Uwagi odnośnie do małżeństwa konkordatowego – art. 10 Konkordatu z 1993 roku a ustawodawstwo państwowe [w:] Jus Matrimoniale, 6 2001, s. 145-163. [więcej informacji]
Normy prawno-liturgiczne o przyjmowaniu Komunii św. na rękę [w:] Prawo Kanoniczne, 43, nr 1-2 2000, s. 79-93. [więcej informacji]
Konieczność zezwolenia na zawarcie małżeństwa bez skutków cywilnych: racje uzasadniające taką decyzję Konferencji Episkopatu Polski [w:] Jus Matrimoniale, 5 2000, s. 169-192. [więcej informacji]
„Non licet sacerdoti plus semel in die celebrare” – Znaczenie normy kan. 905 § 1 KPK o jednokrotnym sprawowaniu Eucharystii w ciągu dnia [w:] Prawo Kanoniczne, 42, 1-2 1999, s. 157-178. [więcej informacji]
Podstępne wprowadzenie w błąd (kan. 1098 KPK) jako wada zgody małżeńskiej [w:] Prawo Kanoniczne, 41, 1-2 1998, s. 115-147. [więcej informacji]
Błąd co do jedności lub nierozerwalności małżeństwa. Na marginesie dyskusji odnośnie do interpretacji kan. 1099 Kodeksu Prawa Kanonicznego [w:] Jus Matrimoniale, 2 1997, s. 39-75. [więcej informacji]
Większość głosów wymagana do wyboru papieża według konstytucji apostolskiej Jana Pawła II «Universi Dominici gregis» [w:] Analecta Cracoviensia, 29 1997, s. 659-678. [więcej informacji]
El Motu Proprio «Stella Maris» de Juan Pablo II: la estructuración jurídica de una pastoral especializada [w:] Ius Canonicum, 74 1997, s. 629-672. [więcej informacji]
El error determinante de la voluntad (can. 1099 del CIC 83): naturaleza y tipificación jurídica [w:] Cuadernos Doctorales. Derecho Canónico. Derecho Eclesiástico del Estado, 13 1996, s. 13-89. [więcej informacji]
«Universi Dominici gregis». La nueva normativa sobre la elección del Romano Pontífice [w:] Ius Canonicum, 72 1996, s. 669-712. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Studia nad małżeństwem i rodziną w świetle dokumentów III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów z 2014 r.; [nr projektu:] 501-10-060003

-Studia nad prawem o wyborze papieża, zwłaszcza regulacją zawartą w Konstytucji apostolskiej Universi Dominici gregis o wyborze Biskupa Rzymskiego; [nr projektu:] 501-10-010058

-Studia w zakresie kanonicznego prawa małżeńskiego; [nr projektu:] 501-10-010015

-Magisterium Koscioła wobec "legalizacji" związków homoseksualnych; [nr projektu:] 112801

-Studia w zakresie kanonicznego prawa małżeńskiego; [nr projektu:] 11290001

-Studia nad prawem o wyborze papieża, zwłaszcza regulacją zawartą w Konstytucji apostolskiej Universi Dominici gregis o wyborze Biskupa Rzymskiego; [nr projektu:] 11290002

Wygłoszone referaty:

- Małżeństwo kanoniczne osób po rozwodzie cywilnym; [podczas konferencji:] Ochrona małżeństwa i rodziny w prawie kanonicznym i prawie polskim [miejsce konferencji:] Częstochowa, 2019-09-10

- Czy adhortacja „Amoris laetitia” zmieniła kan. 915 KPK?; [podczas konferencji:] Sesja naukowa z okazji Jubileuszu 65-lecia Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW [miejsce konferencji:] Warszawa, 2019-06-15

- Prace Konferencji Episkopatu Polski nad nową regulacją przygotowania do zawarcia małżeństwa kanonicznego; [podczas konferencji:] Ochrona małżeństwa i rodziny w nauczaniu i ustawodawstwie papieża Franciszka [miejsce konferencji:] Instytut Teologiczno-Pastoralny w Rzeszowie, 2018-09-04

- Problematyka chrztu świętego w świetle zmian kodeksowych z 31 maja 2016 roku; [podczas konferencji:] Zmiany w Kodeksie Prawa. Kanonicznego dokonane przez papieża Franciszka w motu proprio „De concordia inter Codices” [miejsce konferencji:] Warszawa UKSW, 2018-04-25

- Sukcesja urzędu biskupiego według obowiązujących przepisów prawa kościelnego; [podczas konferencji:] Sukcesja wiary i urzędu biskupa. Sesja naukowa zorganizowana przez Wydział Teologii UWM w Olsztynie [miejsce konferencji:] Elbląg, 2017-12-12

- Nowelizacja Wytycznych oraz Aneksu II: Nowości i problemy; [podczas konferencji:] Konferencja delegatów ds. ochrony dzieci i młodzieży [miejsce konferencji:] Częstochowa, 2017-10-14

- Okoliczności uzasadniające proces małżeński przed biskupem; [podczas konferencji:] VIII Ogólnopolskie Forum Sądowe – Reforma procesowa papieża Franciszka – pierwsze doświadczenia [miejsce konferencji:] Gródek n. Dunajcem, 2017-06-12

- Chrzestni, świadkowie bierzmowania i świadkowie zawarcia małżeństwa. Perspektywa ekumeniczna; [podczas konferencji:] Jednoczeni w różnorodności. W 50. rocznicę Dyrektorium Ekumenicznego [miejsce konferencji:] Katowice, 2017-04-28

- Wierni wobec wystąpień i publikacji, które atakują religię i dobre obyczaje; [podczas konferencji:] Fides, quae de verbo nascitur et nutritur. Nauczycielskie zadanie Kościoła wobec 1050. rocznicy Chrztu Polski [miejsce konferencji:] Warszawa, 2016-10-19

- Proces skrócony – szanse i obawy; [podczas konferencji:] Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim [miejsce konferencji:] Włocławek, 2016-09-07

- Prawnokanoniczna ochrona dziecka przed nadużyciami seksualnymi; [podczas konferencji:] Ochrona praw dziecka w Kościele [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-11-20

- Znaczenie kanonicznej formy zawarcia małżeństwa; [podczas konferencji:] The Family Institution: Identity, Sovereignty, Social Dimension – on the 20th Anniversary of the Letter to Families from John Paul II “Gratissimam sane” [miejsce konferencji:] Preszów (Słowacja), 2014-10-25

- Pozostałe akty kultu Bożego; [podczas konferencji:] II Polski Synod Plenarny a synody diecezjalne [miejsce konferencji:] Katowice, 2014-09-10

- Wykorzystanie seksualne małoletnich w Kościele. Odpowiedź Kościoła w Polsce. Wytyczne z aneksem dotyczącym procedury kanonicznej; [podczas konferencji:] Jak rozumieć i odpowiedzieć na wykorzystanie seksualne małoletnich w Kościele? [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-06-21

- Zakres uprawnień wiernych świeckich w Kościele – stan obecny i perspektywy; [podczas konferencji:] „Hodie et cras” – dziś i jutro Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. 30 lat od promulgacji [miejsce konferencji:] Lublin, 2013-10-23

- Problemy dotyczące zawarcia małżeństwa kanonicznego ze skutkami cywilnymi. Aspekty kanoniczne i cywilne; [podczas konferencji:] Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym [miejsce konferencji:] Kielce, 2013-09-07

- Nierozerwalność małżeństwa a możliwość jego rozwiązania; [podczas konferencji:] Rozwiązanie małżeństwa w prawie kanonicznym [miejsce konferencji:] Warszawa, 2013-04-24

- Wykluczenie, nadużycie i niekorzystanie z prawa do aktów otwartych na zrodzenie potomstwa; [podczas konferencji:] W orbicie zasady „odpowiedzialnego rodzicielstwa”. Adekwatne rozumienie pojęcia «bonum prolis» wyzwaniem dla współczesnej kanonistyki [miejsce konferencji:] Katowice, 2012-10-26

- Przepisy prawa kanonicznego o przechowywaniu Najświętszej Eucharystii konsekwencją wiary w obecność Pana; [podczas konferencji:] Akt wiary we wspólnocie Kościoła [miejsce konferencji:] Lwów, 2012-10-19

- Zobowiązanie małżonków do uzyskania skutków cywilnych małżeństwa kanonicznego; [podczas konferencji:] Małżeństwo kanoniczne i skutki cywilne jego zawarcia w państwach Europy środkowo-wschodniej (na przykładzie regulacji prawnych w Polsce, Czechach i Słowacji) [miejsce konferencji:] Katowice, 2012-04-19

- Wybór Biskupa Rzymskiego w perspektywie jedności Kościoła; [podczas konferencji:] Urząd Biskupa Rzymu w służbie jedności Kościoła [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-11-17

- Rekurs o naprawienie szkody z tytułu nielegalności aktu administracyjnego; [podczas konferencji:] Postępowanie administracyjne w Kościele [miejsce konferencji:] Lublin, 2011-06-06

- Małżeństwa mieszane. Wybrane zagadnienia z praktyki kurialnej; [podczas konferencji:] Laboratorium jedności – małżeństwo o różnej przynależności wyznaniowej [miejsce konferencji:] Brenna, 2011-05-06

- Rozeznanie oceniające; [podczas konferencji:] Zdolność/niezdolność do zawarcia małżeństwa kanonicznego – perspektywa psychologiczna, psychiatryczna i kanonistyczna [miejsce konferencji:] Warszawa, 2010-10-21

- Odpowiedzialność za szkody wynikłe z nielegalnych aktów administracyjnych; [podczas konferencji:] Organizacja i funkcjonowanie administracji w Kościele [miejsce konferencji:] Toruń, 2010-09-08

- Uznanie małżeństwa kanonicznego w prawie państwowym; [podczas konferencji:] Magisterium Kościoła w zderzeniu z prawem państwowym [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-11-19

- Normy prawa kanonizacyjnego dotyczące przesłuchania świadków; [podczas konferencji:] Etapy postępowania beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego w sprawie heroiczności cnót wyznawców [miejsce konferencji:] Kraków, 2008-11-05

- Odmowa (lub odroczenie) asystowania przy małżeństwie?; [podczas konferencji:] Munus sanctificandi: gaudium vel onus? [miejsce konferencji:] Katowice, 2008-05-05

- Zawarcie małżeństwa kanonicznego a obowiązki naturalne wynikające z poprzedniego związku; [podczas konferencji:] Małżeństwo wobec wyzwań współczesności [miejsce konferencji:] Kraków, 2007-11-15

- Uznawanie przez państwo wyroków sądów kościelnych w sprawach małżeńskich. Czy byłoby pożyteczne przyjęcie takiego systemu w Polsce?; [podczas konferencji:] Funkcje publiczne związków wyznaniowych [miejsce konferencji:] Kazimierz Dolny, 2006-05-17

- Intencja przyjęcia chrztu przez dorosłego jako warunek ważności sakramentu; [podczas konferencji:] Interdyscyplinarna ogólnopolska konferencja naukowa "Odejścia i powroty" [miejsce konferencji:] Rościnno, 2005-10-24

- Dobro publiczne czy prywatne? Refleksje obrońcy węzła małżeńskiego; [podczas konferencji:] Forum externum i forum internum w prawie kanonicznym. Między prawem a sumieniem [miejsce konferencji:] Lublin, 2005-05-09

- Symulacja całkowita i symulacja częściowa – konieczność rozróżnienia tytułów nieważności małżeństwa; [podczas konferencji:] Urzędy sądowe – władza i służba. Sympozjum dla pracowników sądownictwa kościelnego. [miejsce konferencji:] Gródek n. Dunajcem, 2004-10-12

- Małżeństwo jako przedmiot zainteresowania Kościoła i państwa – prawo kanoniczne a małżeństwo cywilne; [podczas konferencji:] Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego [miejsce konferencji:] Kazimierz Dolny, 2003-01-15

- Ochrona prywatności w kanonicznym porządku prawnym; [podczas konferencji:] Ochrona danych osobowych i prawo do prywatności w Kościele [miejsce konferencji:] Kraków, 2001-05-15

- Podstępne wprowadzenie w błąd (kan. 1098 KPK) jako wada zgody małżeńskiej; [podczas konferencji:] Sympozjum Stowarzyszenia Kanonistów Polskich [miejsce konferencji:] Warszawa, 1997-11-25