Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

dr Olga Nadskakuła-Kaczmarczyk

Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego – adiunkt

Email: olga.nadskakula@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Europy Środkowej i Wschodniej

Dyżur:
dyżur w sesji letniej: piątek, godz. 11.00. Ul .Franciszkańska

Curriculum Vitae:

2011 - 2011 – Udział w szkole letniej w Kaliningradzie

2011 - 2011 – Udział w 10th Visegrad Summer School

2010 – III nagroda w ogólnopolskim konkursie dla doktorantów na esej z zakresu stosunków międzynarodowych zorganizowany przez fundację im. Kazimierza Pułaskiego

2010 – uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych (dziedzina nauki społeczne; dyscyplina naukowa nauki o polityce) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

2009 - 2010 – Udział w projekcie finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rosja w integrującej się Europie. Wizerunek Rosji niedźwiedzia w kulturach europejskich

2009 - 2009 – Stypendium Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej w Irkucku (Rosja)

2009 - 2009 – Staż w Konsulacie RP w Irkucku

2009 - 2009 – Udział w projekcie Investigating Russia zorganizowanym przez Izbę Społeczną Federacji Rosyjskiej

2009 - 2010 – Udział w projekcie finansowanym przez Fundację im. Stefana Batorego z programu Wschód- Wschód, Should we be afraid of Russia? Should Russia be afraid of Europe

2008 - 2008 – Stypendium DAAD w Chemnitz(Niemcy)

2007 - 2007 – Kurs językowy w Instytucie im. A. Puszkina w Moskwie

2006 – II nagroda w konkursie organizowanym przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych na esej w zakresie spraw międzynarodowych („Cywilizacyjne i polityczne granice Europy”)

2006 - 2010 – Studia doktoranckie, Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

2005 - 2005 – pobyt na półrocznym stypendium zagranicznym Socrates - Erasmus w Niemczech (Uniwersytet im. Otto von Guericke, Magdeburg)

2001 - 2006 – Studia magisterskie, Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2018/19):

- Prawo konstytucyjne (kierunek: doktryny polityczne i prawne; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX w. (kierunek: doktryny polityczne i prawne; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX w. (kierunek: doktryny polityczne i prawne; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Historia konstytucjonalizmu (kierunek: doktryny polityczne i prawne; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Kategorie "swój" i "obcy" w rosyjskim myśleniu politycznym, Kraków: Księgarnia Akademicka 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rosja współczesna. Dziedzictwo i przyszłość,, Toruń: Dom Wydawniczy 2010.[więcej informacji]
Uprzedzenia między Polakami i Rosjanami-religijny aspekt problemu, Łódź: Ibidem 2009.[więcej informacji]
Zaprogramowanie kulturowe narodów Europy, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2007.[więcej informacji]

Publikacje - artykuły książkowe:

„Zdrajcy narodu” – elementy gnozy politycznej w procesie demaskacji wroga wewnętrznego w Rosji [w:] Dlaczego Francuzi nie lubią Anglików? Europejskie stereotypy, zderzenia kultur i dyskursy tożsamościowe: wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego 2017, s. 39-55. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Aleksieja Nawalnego obraz Rosji Putonowskiej [w:] Solidarność a demokracja. 25 lat transformacji postkomunistycznej: wydawnictwo Adam Marszałek 2015, s. 260-272. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rola i znaczenie opozycji niesystemowej we współczesnej Rosji [w:] Fenomen Rosji: Pamięć przeszłości i perspektywy rozwoju. Kontekst polityczny i gospodarczy. Część 2: księgarnia Akademicka 2014, s. 79-91. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Społeczeństwo rosyjskie I postrzeganie podboju kosmosu [w:] Kosmos- kultura-propaganda: wyddawnictwo UPJP2 2013, s. 127-137. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Модернизация в России в контексте рецепции западных ценностей [w:] Ценности в политике. Опыт Польши и России: księgarnia Akademicka 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Stosunek Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej do opozycji politycznej w Rosji [w:] Religia i polityka na obszarze Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej: wydawnictwo KUL 2013, s. 141-155. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Польско-российские отношения в зеркале взаимных предупрежденийи непонимания [w:] Россия -Польша проблемы взаимного восприятия 2013, s. 119-133. [więcej informacji]
Rosyjskie priorytety polskiej prezydencji w Radzie UE [w:] Prezydencja Polski w Radzie Uni Europejskiej. Bilans osiągnięć: Wydawnictwo Adam Marszałek 2012, s. 152-164. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Konflikty etniczne w Rosji [w:] Wspólnota Niepodległych Państw: fragmentacja – bezpieczeństwo – konflikty etniczne, Lublin-Warszawa 2011, s. 213-229. [więcej informacji]
Rozpad ZSRR i jego wpływ na przemiany wewnętrzne w Federacji Rosyjskiej [w:] Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata,, Kraków 2011, s. 441-455. [więcej informacji]
Socjalizm w jednym kraju-znacjonalizowany komunizm w ojczyźnie internacjonalizmu [w:] Fenomen rosyjskiego komunizmu. Geneza, konteksty, konsekwencje., Poznań 2010, s. 243-259. [więcej informacji]
Русский медведь как проекция идеи варварства России в современных польских СМИ [w:] Русский Медведь: история, семиотика, политика, Iwanowo 2009, s. 31-33. [więcej informacji]
Idea wspólnoty słowiańskiej we współczesnej politycznej myśli rosyjskiej [w:] Żyje, żyje duch słowiański. Rozważania nad ideą Słowiańszczyzny,, Toruń 2009, s. 70-84. [więcej informacji]
Opozycja – wróg Kremla [w:] Rosja na progu XXI wieku, Łódź 2008, s. 81-95. [więcej informacji]
Zaprogramowanie kulturowe rosyjskich mieszkańców Obwodu Kaliningradzkiego w kontekście jednoczącej się Europy [w:] Regiony pogranicza w dobie integracji europejskiej. Wymiana- współpraca- wielokulturowość, Bielsko-Biała 2007, s. 209-223. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

64. Russian non-systemic opposition as an enemy in pro-Kremlin media [w:] Studia Politologiczne 2017, s. 307-321. [więcej informacji]
Der Tod des Papstes Johannes Paul II. – ein wissenschaftlicher Vergleich von journalistischen Reaktionen auf den Tod des Papstes in Deutschland und in Polen [w:] The Person and the Challenges 2016, s. 39-54. [więcej informacji]
63. Od „suwerennej demokracji” do twardego autorytaryzmu – wzmacnianie roli ośrodka kremlowskiego w Federacji Rosyjskiej [w:] Studia Politologiczne 2016, s. 268-288. [więcej informacji]
The Genocide of Chechens in the Contex of Russian- Chechen Conflict- a Historical Outline [w:] The Person and the Challenges. The Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope of John Paul II 2013, s. 51-65. [więcej informacji]
Misjonizm i krytyka Zachodu jako istotne elementy tożsamości Rosji [w:] Studia Sandomierskie, 18 (2011), nr 1-2 2011, s. 179-196. [więcej informacji]
Interesowne gry rosyjskie [w:] Stosunki Międzynarodowe, 64-66 2010, s. 20-22. [więcej informacji]
Chrześcijańska tożsamość Ukraińców [w:] Tygiel Kultury, 7-9 2010, s. 87-93. [więcej informacji]
20 lat polityki wschodniej [w:] Stosunki Międzynarodowe, 64-66 2010, s. 8-9. [więcej informacji]
Sowieckość w rosyjskości [w:] Nowe Sprawy Polityczne, 38 2009, s. 73-83. [więcej informacji]
Natura uprzedzeń religijnych. Casus polsko-rosyjski [w:] Przegląd Rusycystyczny, nr 1(125) 2009, s. 27-36. [więcej informacji]
16.Антироссийские предубеждения поляков на религиозной основе [w:] Almanach Polski, nr 2 2008, s. 17-19. [więcej informacji]
Rzymskokatolickie resentymenty w Rosji z Polską w tle [w:] Homo Politicus, nr 1 (2), 2007, s. 121-130. [więcej informacji]
Feminizm w islamie [w:] Tygiel Kultury, 1-3 2007, s. 136-141. [więcej informacji]
Utopia religijna w myśli Aleksandra Dugina [w:] Obóz, 44 2007, s. 69-77. [więcej informacji]
Zaprogramowanie kulturowe prawosławnych Polaków [w:] материалов к российско-польской научной конференции аспирантов и студентов при гуманитарном факультете ОмГАУ, 1 2006, s. 80-86. [więcej informacji]
W krainie natchnionej wyobraźni [w:] Tygiel Kultury, 7-9 2006, s. 21-27. [więcej informacji]
Niewygodny świat uprzedzeń [w:] Tygiel Kultury, 7-9 2005, s. 6-11. [więcej informacji]
Nowy ład komunikacyjny, [w:] Tygiel Kultury, 10-12 2005, s. 22-25. [więcej informacji]
Zachód jako punkt odniesienia rosyjskiej polityki zagranicznej, [w:] Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 1 2005, s. 103-115. [więcej informacji]
Pytanie o Rosję [w:] Tygiel Kultury, 10-12 2004, s. 19-24. [więcej informacji]
Pytanie o Rosję [w:] Tygiel Kultury, 10-12 2004, s. 19-24. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Rosji; [nr projektu:] 501-10-030013

-Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Rosji; [nr projektu:] 13170003