Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

ks. dr hab. Dariusz Oko, prof. UPJPII

Zatrudnienie:
Wydział Filozoficzny – profesor nadzwyczajny

Email: dariusz.oko@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Filozofii Poznania - Kierownik katedry

Dyżur:
Czwartek: 13.00 - 13.45, sala 116

Curriculum Vitae:

2011 – Habilitacja z filozofii na Wydziale Filozoficznym UPJPII

1996 – Doktorat z teologii na Wydziale Teologicznym PAT

1992 – Podjęcie pracy na Wydziale Filozoficznym PAT

1991 – Doktorat z filozofii na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie

1987 - 1992 – Studia na Uniwersytecie Monachijskim oraz w Wyższej Szkole Filozoficznej SJ w Monachium

1986 – Studia na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie oraz Boston College w USA

1985 – Święcenia kapłańskie oraz licencjat z filozofii na Wydziale Filozoficznym PAT w Krakowie

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Gender - spojrzenie krytyczne. Monografia wieloautorska: Jedność 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Con el Papa Contra la Homoherejía, :, Buenos Aires: Editorial Santiago Apóstol 2014.[więcej informacji]
Moje życie. Z ks. Dariuszem Oko rozmawia Piotr Litka, Kraków: Św. Stanisława 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
W poszukiwaniu pewności. Próba transcendentalnego ugruntowania metafizyki w filozofiach Emericha Coretha i Bernarda Lonergana., Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przełom - wyzwanie i szansa, Kraków: WAM 1998.[więcej informacji]
Łaska i wolność. Łaska w Biblii, nauczaniu Kościoła i teologii współczesnej, Kraków: WAM 1998.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
The Transcendental Way to God according to Bernard Lonergan, Frankfurt am Main/Bern/New York/Paris: Peter Lang 1991.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Gender jako neomarksizm. Główne zagrożenia [w:] Rodzina polonijna w budowaniu cywilizacji miłości. Teoria i praktyka: Homo Dei 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Gender jako współczesna namiastka religii [w:] Religie w dialogu kultur. Materiały z V Międzynarodowego Kongresu Religioznawczego, Toruń 14-16 września 2017, tom 2.: M. Szulakiewicz, Ł. Dominiak 2017, s. 271-295. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Gender jako dzieło rozumu ateistycznego. Dekonstrukcja dekonstrukcjonistów. [w:] Gender - spojrzenie krytyczne. Monografia wieloautorska: Jedność 2016, s. 157-180. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jesteśmy krajem kultury chrześcijańskiej, to wielka szansa dla Polski [w:] Repolonizacja Polski: Biały Kruk 2016, s. 161-174. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Natura ludzka a ideologia gender [w:] Obronić cywilizację Zachodu!: S. Kowolik (red.), Tarnowskie Góry 2015, s. 57-66. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Agresywna walka z rodziną i Kościołem [w:] Wygaszanie Polski 1989-2015: Biały Kruk 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Gender - ideologia totalitarna [w:] Kobietą i mężczyzną stworzył ich. Edukacja seksualna w katechezie: Natan 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Natura ludzka a ideologia gender [w:] Spór o naturę ludzką, seria Zadania współczesnej metafizyki, t. 16,: PTTA 2014, s. 513-530. [więcej informacji]
To jest walka o duszę narodu [w:] Dyktatura gender, Kraków: Biały Kruk 2014, s. 78-114. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Con il papa contro l'omoeresia. [w:] Omosessulalità e Magistero della Chiesa. Compresione e speranza. Prefazione di mons. Tony Anatrella., Milano: SugarcoEdizioni 2013, s. 157-198. [więcej informacji]
Piękno i świętość jako własności transcendentalne w ujęciu Johannesa B. Lotza [w:] Spór o piękno, seria: Zadania współczesnej metafizyki, Lublin: PTTA 2013, s. 311-320. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Suwerenność chrześcijaństwa. Teolog wobec filozofii ponowoczesności [w:] Teologia wobec nurtu ponowoczesności. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Towarzystwa Teologów Dogmatyków Pelplin 2011, Pelpllin: Bernardinum 2012, s. 119-136. [więcej informacji]
Kobieta - mistrzyni wspólnoty [w:] Kobieta w Kościele. Materiały z sesji ekumenicznej zorganizowanej przez Międzywydziałowy Instytut Ekumenii i Dialogu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Oddział Krakowskiej Polskiej Rady Ekumenicznej 18 listopada 2008 roku, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP2 2011, s. 129-135. [więcej informacji]
Doświadczenie religijne jako istota i miara religii. Koncepcja Bernarda Lonergana. [w:] Lux Tua Veritas., Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2010, s. 689-698. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Tomizm Transcendentalizujący [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2008, s. 512-516. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Łaska [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: TN KUL 2006, s. 382-407. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Relacja metafizyki i hermeneutyki w ujęciu Emericha Coretha [w:] Scire Deum. Księga pamiątkowa wydana z okazji 25-lecia PAT w Krakowie dedykowana jej pierwszemu Rektorowi Jego Eminencji Kardynałowi Marianowi Jaworskiemu, Kraków: WN PAT 2006, s. 325-336. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Stróż metafizyki". Katolicko-protestancki spór o filozofię pierwszą. [w:] Metafizyka i religia, Kraków: WN PAT 2006, s. 115-127. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Niepokalana – idea regulatywna ludzkiej wolności [w:] Niepokalana w wierze i teologii Kościoła, Kraków: WN PAT 2005, s. 97-116. [więcej informacji]
Encyklika Fides et ratio. Metafizyczne podstawy filozofii i teologii [w:] Polska filozofia wobec encykliki Fides et Ratio. Toruń 19-21.04.1999 - Materiały z konferencji, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1999, s. 125-137. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Zagrożenia związane z gender [w:] Premislia Christiana 2015, s. 59-73. [więcej informacji]
Gender. Od tolerancji do totalitaryzmu [w:] Premislia Christiana 2015, s. 395-416. [więcej informacji]
The Christian Concept of Man, Woman and Family [w:] Terra Mariana. Journal of Theology, Philosophy and Religious Sciences 2014.[więcej informacji]
Zehn Argumente gegen die Homosexuellenpropaganda [w:] Theologisches, 1/2 (43) 2013, s. 47-54. [więcej informacji]
With the Pope: Against the Homo-heresy [w:] Los Pequenos Pepper, 15 (4) 2013, s. 1-16. [więcej informacji]
Metafizyczna konieczność autorytetu. [w:] Pastores, 58 (1) 2013, s. 32-39. [więcej informacji]
Częściowe zwycięstwo prawdy [w:] Fronda, 63 2012, s. 24-41. [więcej informacji]
Mit dem Papst gegen Homohäresie [w:] Theologisches, 9/10 (42) 2012, s. 403-426. [więcej informacji]
Z papieżem przeciw homoherezji [w:] Fronda, 63 2012, s. 128-160. [więcej informacji]
Doskonale obojętny? Zarys współczesnej krytyki Tomaszowego pojmowania niezmienności Boga [w:] Analecta Cracoviensia, XXXVII 2005, s. 61-71. [więcej informacji]
Egzystencjalne i kulturowe uwarunkowania poznania i decyzji w ujęciu Bernarda Lonergana [w:] Logos i Ethos, I (XVIII) 2005, s. 3-25. [więcej informacji]
Doświadczenie religijne jako egzystencjalny warunek akceptacji racjonalnej afirmacji Boga [w:] Analecta Cracoviensia, XXXVII 2004, s. 49-66. [więcej informacji]
Doświadczenie religijne jako droga do poznania Boga i nawrócenia [w:] Logos i Ethos, 1/2 (12/13) 2002, s. 84-97. [więcej informacji]
Doświadczenie religijne jako wspólne źródło religii w ujęciu Bernarda Lonergana [w:] Roczniki Filozoficzne, 50/2 2002, s. 49-66. [więcej informacji]
Przekonanie obecne w wiedzy i w wierze [w:] Analecta Cracoviensia, XXXIV 2002, s. 51-64. [więcej informacji]
Afirmacja Boga jako zwieńczenie rozwoju ludzkiej intencjonalności [w:] Analecta Cracoviensia, XXXIII 2001, s. 149-169. [więcej informacji]
Metoda transcendentalna i samo-korygujący się proces uczenia w ujęciu Bernarda Lonergana [w:] Logos i Ethos, 1 (8) 2000, s. 111-135. [więcej informacji]
Teologiczne uwarunkowania filozoficznego sporu o metafizykę [w:] Analecta Cracoviensia, XXXII 2000, s. 41-58. [więcej informacji]
Wolność, wartość i kreatywność. Elementy podstaw etyki w filozofii Bernarda Lonergana [w:] Logos i Ethos, 2 (9) 2000, s. 23-52. [więcej informacji]
Lonerganowskie rozwiązanie kantowskiego problemu krytycznego [w:] Analecta Cracoviensia, XXX/XXXI 1999, s. 37-60. [więcej informacji]
Struktura poznania według Bernarda Lonergana [w:] Logos i Ethos, 1 (6) 1998, s. 29-45. [więcej informacji]
Der Mut zur Metaphysik. Zum Verhältnis von Philosophie und Theologie [w:] Theologie und Glaube, 1 (87) 1997, s. 97-111. [więcej informacji]
Struktura ducha ludzkiego według Bernarda Lonergana [w:] Analecta Cracoviensia, XXIX 1997, s. 283-297. [więcej informacji]
Rahner i Lonergan o łasce [w:] Teologia w Polsce, 14 (47) 1996, s. 34-40. [więcej informacji]
Metoda transcendentalna jako metoda metafizyki po zwrocie transcendentalnym [w:] Analecta Cracoviensia, XXVIII 1996, s. 99-112. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Relacje pomiędzy filozofią gender a naukami szczegółowymi; [nr projektu:] 501-10-020065

-Między sceptyzmem i agnostycyzmem a nihilizmem. Teoriopoznawcze uwarunkowania nihilizmu; [nr projektu:] 501-10-020033

-Teorie poznawcze. Podstawy metafizyki oraz filozofii gender; [nr projektu:] 501-10-020040

-Metafizyka i obrzeża; [nr projektu:] 120101

-Próba transcendentalnego ugruntowania metafizyki w ujęciu Emericha Coretha i Bernarda Lonergana; [nr projektu:] 220103

Wygłoszone referaty:

- Gender jako kolejna ateistyczna utopia; [podczas konferencji:] Seksualność człowieka w ujęciach teologicznych i filozoficznych [miejsce konferencji:] Warszawa, 2019-09-16

- Homoseksualizm - spojrzenie krytyczne; [podczas konferencji:] Homoseksualizm a natura człowieka. Jeden temat – dwa punkty widzenia. Dyskusja w Instytucie Myśli Józefa Tischnera pomiędzy ks. dr hab. Dariuszem Oko, prof. UPJP2 i prof. dr hab. Janem Woleńskim [miejsce konferencji:] Kraków, 2019-06-11

- Struktur des menschlichen Geistes; [podczas konferencji:] Studientag der Johannes Paul II. Universität Krakau und der Kath.-Theol. Fakultät der Ruhr-Universität Bochum [miejsce konferencji:] Bochum, 2019-05-23

- Media jako kluczowe miejsce głoszenia i obrony personalizmu; [podczas konferencji:] I Colloquium Medioznawstwa Personalistycznego im. Prof. Walerego Pisarka [miejsce konferencji:] Centrum Transferu Wiedzy KUL, 2018-11-28

- Gender jako zagrożenie dla dzieci, młodzieży, rodziny i społeczeństwa; [podczas konferencji:] Spotkanie z posłami Rady Najwyższej Ukrainy [miejsce konferencji:] Budynek Parlamentu Ukrainy, Kijów., 2018-06-14

- Gender jako zagrożenie dla dzieci, młodzieży, rodziny i społeczeństwa; [podczas konferencji:] Wykład wygłoszony dla naukowców oraz najwyższych przywódców religijnych i społecznych Ukrainy [miejsce konferencji:] Dom Ukraiński koło Rady Najwyższej Ukrainy, czyli w najważniejszym centrum kulturalnym państwa, Kijów., 2018-06-14

- Szkoła frankfurcka jako jedno ze źródeł teorii gender; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rok 1968 – 50 lat od rewolucji antropologicznej” zorganizowanej przez Katedrę Filozofii Człowieka Wydziału Filozofii UPJP w Krakowie. [miejsce konferencji:] WF UPJP2 Kraków, 2018-06-05

- Czy islam zagraża Europie?; [podczas konferencji:] Sympozjum "Ból i cierpienie" organizowanym przez Katedrę Historii Medycyny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego [miejsce konferencji:] Katedra Historii Medycyny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018-01-13

- Nadużywanie alkoholu niszczeniem daru wolności; [podczas konferencji:] Narodowy Kongres Trzeźwości 2017 [miejsce konferencji:] Warszawa, 2017-09-22

- Gender jako współczesna namiastka religii. Dwanaście podobieństw.; [podczas konferencji:] V Międzynarodowy Kongres Religioznawczy [miejsce konferencji:] Toruń, 2017-09-16

- Teoria gender z punktu widzenia biologii; [podczas konferencji:] X Konferencja Filozofów Słowiańskich „Człowiek wobec dziejów a wizje przyszłości” organizowanej przez Stowarzyszenie Filozofów Słowiańskich, Redakcję Pisma Filozofów Krajów Słowiańskich „ΣΟΦΙΑ” oraz Instytut Filozofii Uniwersytetu Rzeszowskiego [miejsce konferencji:] Iwonicz 27-30.06.2017, 2017-06-29

- Uwarunkowania i ograniczenia poznania w rozwiniętej koncepcji epistemologicznej Bernarda Lonergana; [podczas konferencji:] Kultúra, civilizácia, normativita – dialóg a konflikty z pohľadu filozofie [miejsce konferencji:] Słowacja, Stara Lesna, 2016-10-06

- Uwarunkowania i ograniczenia poznania w rozwiniętej koncepcji epistemologicznej Bernarda Lonergana; [podczas konferencji:] Kultúra, civilizácia, normativita – dialóg a konflikty z pohľadu filozofie, Konferencja zorganizowana przez Słowackie Towarzystwo Filozoficzne. [miejsce konferencji:] Starej Lesnej, 2016-10-06

- Kościół w Polsce i Europie. Zagrożenia i szanse; [podczas konferencji:] 1050. Rocznica Chrztu Polski - Konferencja Organizowana przez Zarząd i Burmistrza Miasta Sanok [miejsce konferencji:] Sanok, 2016-09-10

- Ateizm i genderyzm jako fundamentalne uwarunkowanie wyborów bioetycznych w zakresie in vitro; [podczas konferencji:] Zapłodnienie in vitro (IVF) - dokąd zmierzamy? [miejsce konferencji:] Warszawa, 2016-04-01

- Cierpienie i ekstaza w życiu św. Teresy Wielkiej; [podczas konferencji:] Ból i cierpienie [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-01-16

- Gender - zagrożenie dla dzieci, młodzieży i rodziny; [podczas konferencji:] Wykłady otwarte na PWSZ w Krośnie [miejsce konferencji:] Krosno, 2015-10-27

- Gender - zagrożenie dla dzieci, młodzieży i rodziny; [podczas konferencji:] Obronić cywilizację Zachodu! [miejsce konferencji:] Tarnowskie Góry, 2015-10-24

- Gender jako dzieło rozumu ateistycznego. Dekonstrukcja dekonstrukcjonistów; [podczas konferencji:] (Meta)Filozofia - Prax [miejsce konferencji:] Bratysława, 2015-10-23

- Gender - od tolerancji do totalitaryzmu; [podczas konferencji:] Cyklu spotkań Klubu Weissera [miejsce konferencji:] Racibórz, 2015-10-20

- Nauczanie św. Jana Pawła II a ideologia gender; [podczas konferencji:] "Św. Jan Paweł II patronem obrońców życia i rodziny" [miejsce konferencji:] Kraków-Łagiewniki, 2015-10-17

- Ideologia gender a zagrożenia konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami; [podczas konferencji:] Rodzice chronią dzieci [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-05-30

- Gender jako dzieło rozumu ateistycznego. Dekonstrukcja dekonstrukcjonistów; [podczas konferencji:] Gender. Spojrzenie krytyczne [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-03-25

- Gender jako zagrożenie dla dzieci, młodzieży i rodziny; [podczas konferencji:] Wykłady dla WSD Siedlce i mieszkańców Siedlec [miejsce konferencji:] Siedlce, 2015-02-26

- Zagrożenia płynące z ideologii gender; [podczas konferencji:] Wykłady dla mieszkańców Dębicy, Katolickie Centrum Edukacji Kana [miejsce konferencji:] Dębica, 2015-01-22

- Gender - zagrożenie dla dzieci, młodzieży i rodziny; [podczas konferencji:] Wykłady dla wiernych Diecezji Legnickiej i Duszpasterstwa Rodzin [miejsce konferencji:] Legnica, 2015-01-17

- Gender - od tolerancji do totalitaryzmu; [podczas konferencji:] Wykłady otwarte na UZ w Zielonej Górze [miejsce konferencji:] Zielona Góra, 2015-01-15

- Gender - od tolerancji do totalitaryzmu; [podczas konferencji:] Wykłady w PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim [miejsce konferencji:] Gorzów Wielkopolski, 2015-01-14

- Gender jako klęska rozumu ateistycznego; [podczas konferencji:] Wykłady dla katechetów i nauczycieli Archidiecezji Szczecińskiej [miejsce konferencji:] Szczecin, 2014-12-19

- Gender jako zagrożenie dla dziecka, rodziny i społeczeństwa; [podczas konferencji:] Wykłady dla Oazy Rodzin z całej Polski [miejsce konferencji:] Toruń, 2014-12-13

- Gender - kolejna ateistyczna utopia; [podczas konferencji:] Wykłady otwarte na PWT we Wrocławiu [miejsce konferencji:] Wrocław, 2014-12-10

- XXXV Ogólnopolskie Sympozjum Katechetycznym "Edukacja seksualna w katechezie. Szanse i Wyzwania"; [podczas konferencji:] Gender - od tolerancji do totalitaryzmu [miejsce konferencji:] Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 2014-11-14

- Gender - od tolerancji do totalitaryzmu; [podczas konferencji:] Inauguracji Roku Akademickiego [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-10-24

- Ateizm jak zasadnicze źródło ideologicznych utopii; [podczas konferencji:] Wykłady na UW dla młodzieży patriotycznej [miejsce konferencji:] Uniwersytet Warszawski, 2014-10-21

- Gender - szansa czy zagrożenie?; [podczas konferencji:] Wykłady o gender na Uniwerystecie Opolskim [miejsce konferencji:] Uniwersytet Opolski, 2014-06-01

- Gender - od tolerancji do totalitaryzmu; [podczas konferencji:] Inauguracja Wykładów Naukowych w Centrum Edukacji Młodzieży Kana w Nowym Sączu [miejsce konferencji:] Nowy Sącz, 2014-05-27

- Ideologia gender - zagrożenie dla cywilizacji; [podczas konferencji:] Wykład w wygłoszony na posiedzeniu połączonych Zespołów Parlamentarnych: 1. Członków i Sympatyków Akcji Katolickiej i Ruchu Światło-Życie; 2. Rodzin Katolickich; 3. Do Spraw Przeciwdziałania Ateizacji Polski [miejsce konferencji:] Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa, 2014-01-23

- Natura ludzka a ideologia gender; [podczas konferencji:] XVI Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne "Spór o naturę ludzką" [miejsce konferencji:] KUL, Lublin, 2013-12-12

- The Christian Concept of Man, Woman and Family; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja "Faith in The 21 Century: New Anthropology for the Third Millenium" [miejsce konferencji:] Ryga (Łotwa) Intytut Teologiczny - Filia Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie, 2013-03-14

- Ból i cierpienie kobiet jako wina mężczyzn.; [podczas konferencji:] Sympozjum "Ból i cierpienie" [miejsce konferencji:] Kraków Collegium Medicum UJ, 2013-01-19

- Piękno jako świętość. Transcendentalistów ideał piękna.; [podczas konferencji:] XV Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu "Zadania współczesnej metafizyki" [miejsce konferencji:] Lublin WF KUL, 2012-12-15

- Tomizm transcendentalny jako szczególnie udana filozoficzno-teologiczna realizacja postulatów Soboru Watykańskiego II.; [podczas konferencji:] Konferencja Naukowa "Wczoraj i dziś Soboru Watykańskiego II" [miejsce konferencji:] Koszalin Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, 2012-11-17

- Gender-ideologia LGTB i jej społeczne konsekwencje; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Gender jako kategoria polityczna" [miejsce konferencji:] Warszawa UKSW, 2012-10-15

- Wychowanie i nauczanie jako współtworzenie najwyższego dobra i świętości - człowieka; [podczas konferencji:] Konferencja "Wartości w teorii i praktyce pedagogicznej" na 20-lecie Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie [miejsce konferencji:] Kraków Uniwersytet Pedagogiczny, 2012-05-17

- "Insight" Bernarda Lonergana jako katolicka "Krytyka czystego rozumu" w myśleniu o Bogu.; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Zrozumieć człowieka myśląc ku Bogu - idee dawne i nowe" [miejsce konferencji:] Kraków Akademia Ignatianum, 2012-05-09

- Ból i cierpienie jako ważny etap rozwoju człowieczeństwa.; [podczas konferencji:] Sympozjum "Ból i cierpienie" [miejsce konferencji:] Kraków Collegium Medicum UJ, 2012-01-14

- Duszpasterstwo Lekarzy w Kościele krakowskim jako pokłosie Vaticanum II; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja "Bioetyka pokolenia Karola Wojtyły - Jana Pawła II" [miejsce konferencji:] Kraków-Łagiewniki UPJP2, 2012-01-14

- Suwerenność chrześcijaństwa. Teolog wobec filozofii ponowoczesności.; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Towarzystwa Teologów Dogmatyków "Problem teologii ponowoczesności" [miejsce konferencji:] Pelplin, 2011-09-20

- Transcendentalne ugruntowanie filozofii Emericha Coretha i Bernarda Lonergana jako ważny etap rozwoju metafizyki; [podczas konferencji:] Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne "Kant i św. Tomasz w dialogu. Metafizyka tomizmu transcendentalnego" [miejsce konferencji:] Kraków - UPJP2, 2010-12-10

- Ideologia jako pozór prawdy.; [podczas konferencji:] Sympozjum Wyższej Szkoły Zawodowej im. Bogdana Jańskiego Krakowie "Świat wartości wobec ideologii hegemonicznych" [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-12-09

- Doświadczenie religijne jako istota i miara religii. Koncepcja Bernarda Lonergana.; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja organizowana przez Katedrę Filozofii Boga i Religii WF PAT oraz Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów "Współczesna filozofia religii. Myśl anglosaska" [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-11-13

- Relacji filozofii i teologii w encyklice Jana Pawła II „Fides et ratio”.; [podczas konferencji:] Sympozjum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu „Fides et ratio.” Czy istnieje konflikt między wiarą i rozumem? [miejsce konferencji:] Oświęcim, 2009-11-04

- Kobieta mistrzynią wspólnoty.; [podczas konferencji:] Sesja Ekumeniczna Międzywydziałowego Instytutu Ekumenii i Dialogu PAT oraz Krakowski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej "Kobieta w Kościele" [miejsce konferencji:] Kraków, 2008-11-14

- Non possumus. Kościół wobec homoideologii.; [podczas konferencji:] IV Międzynarodowy Kongres Rodzin "Rodzina – Wiosną dla Europy i świata" [miejsce konferencji:] Warszawa, 2007-05-12

- Teologiczne uwarunkowania filozoficznego sporu o metafizykę.; [podczas konferencji:] Konferencja "Czy religii potrzebna jest metafizyka?" Organizowana przez Katedrę Metafizyki WF PAT [miejsce konferencji:] Kraków, 2006-11-07

- Stanowisko Kościoła wobec ideologii jako zagrożenia dla małżeństwa i rodziny.; [podczas konferencji:] Konferencja "Rodzina – Wiosną dla Europy i świata" [miejsce konferencji:] Radom, 2006-10-21

- Doskonale obojętny? Zarys współczesnej krytyki tomaszowego pojmowania niezmienności Boga.; [podczas konferencji:] Sympozjum Instytutu Tomistycznego "Jak nieskończenie doskonały i niezmienny Bóg może interesować się swoim stworzeniem?" [miejsce konferencji:] Warszawa, 2006-01-26

- Wyzwania procesów globalizacyjnych.; [podczas konferencji:] XV Bydgoskie Dni Społeczne "Kościół w Polsce w obliczu społecznych wyznań III Tysiąclecia" [miejsce konferencji:] Bydgoszcz, 2001-12-05

- Byt jako przedmiot nieograniczonego pragnienia poznania w filozofii transcendentalnej Bernarda Lonergana.; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Filozoficzna "Byt i jego możliwość ujęcia pojęciowego" organizowana przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz WfiS UMCS w Lublinie [miejsce konferencji:] Rzeszów-Boguchwała, 2001-11-24

- „Fides et ratio” – papieska zachęta do filozofii.; [podczas konferencji:] Sympozjum [miejsce konferencji:] Lwów, 2001-04-02

- Przedmiot metafizyki jako korelat świadomości intencjonalnej.; [podczas konferencji:] Sympozjum WSF-P „Ignatianum" Przedmiot metafizyki i sposób jej wyodrębniania [miejsce konferencji:] Kraków, 2001-01-11

- Encyklika Fides et ratio. Metafizyczne podstawy filozofii i teologii.; [podczas konferencji:] Konferencja Uniwesytetu Mikołaja Kopernika [miejsce konferencji:] Toruń, 1999-04-20

- Die Rolle der Kirche in einem sich vereinigenden Europa.; [podczas konferencji:] Tygodnie Kultury Polskiej w Aachen z okazji wręczenia panu profesorowi Bronisławowi Geremkowi, ówczesnemu ministrowi spraw zagranicznych Polski, Międzynarodowej Nagrody Karola [miejsce konferencji:] Aachen, 1998-05-04

- Katholische Kirche in Polen – Innenperspektive.; [podczas konferencji:] Sympozjum organizowane przez Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde Kirchen-Staat-Gesellschaft. "Kirchen nach dem Umbruch in ehemals kommunistischen Ländern." [miejsce konferencji:] Freising, 1997-10-26

- Herausforderung des polnischen Katholizismus durch Europa?; [podczas konferencji:] Kongres Akademii Ewangelickiej w Mühlheim an der Ruhr \ [miejsce konferencji:] Mühlheim an der Ruhr, 1996-11-23

- Przyszłość Kościoła, przyszłość teologii.; [podczas konferencji:] Sympozjum Polskich Wykładowców Teologii Systematycznej "Służba prawdzie w Kościele" [miejsce konferencji:] Kraków, 1995-09-18

- Der Mut zur Metaphysik. Die Bemerkungen zur heutigen Situation der katholischen Tradition des Verständnisses der Beziehung von Philosophie und Theologie.; [podczas konferencji:] Sympozjum Filozoficzno-Teologiczne "Philosophie und Theologie" Berlin 21-23.04.1995 [miejsce konferencji:] Berlin, 1995-04-22