Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

ks. dr hab. Stanisław Wronka

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny – adiunkt z habilitacją

Email: stanislaw.wronka@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Egzegezy Starego Testamentu - Kierownik katedry

Dyżur:
czwartek, godz. 14.45-15.30 ul. Bernardyńska 3, sala 117

Curriculum Vitae:

2016 - 2016 – Nagroda rektora UPJPII ks. prof. Wojciecha Zyzaka za osiągnęcia w pracy naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej, 20.10.2016

2015 – Medal srebrny za długoletnią służbę od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, 5.10.2015

2014 – Habilitacja, 13.06.2014

2014 – Kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu, 26.09.2014

2011 - 2011 – Nagroda jubileuszowa z okazji 20-lecia pracy zawodowej, 31.01.2011

2009 – Nagroda rektora UPJPII ks. prof. Jana Dyducha za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w Uczelni, 16.10.2009

2008 – Osoba kontaktowa pomiędzy PAT/UPJPII i Catholic Biblical Federation, 28.02.2008

2008 – Nagroda rektora PAT ks. prof. Jana Dyducha za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne w Akademii, 20.10.2008

2007 – Redaktor naczelny kwartalnika "Ruch Biblijny i Liturgiczny", 27.02.2007-

2004 - 2007 – Sekretarz redakcji kwartalnika "Ruch Biblijny i Liturgiczny", 17.02.2004-27.02.2007

2004 – Członek zwyczajny Stowarzyszenia Biblistów Polskich, 2004

2003 – Zatrudnienie na PAT, adiunkt, 15.09.2003

2002 – Doktorat z teologii biblijnej, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, 24.05.2002

2002 – Członek Associazione ex-alunni/e del Pontificio Istituto Biblico w Rzymie, 2002

1996 – Zatrudnienie na PAT, asystent, 1.05.1996

1987 – Licencjat z nauk biblijnych, Papieski Instytut Biblijny w Rzymie, 4.11.1987

1982 – Licencjat z teologii biblijnej, Papieski Wydział Teologiczny w Krakowie, 19.06.1982

1979 – Magisterium z teologii biblijnej, Papieski Wydział Teologiczny w Krakowie, 19.06.1979

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą (Ps 1, 3). Antropologiczny wymiar metafory drzewa w Biblii, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydawnictwo Naukowe 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sześćdziesiąt lat "Ruchu Biblijnego i Liturgicznego" w służbie odnowy biblijnej i liturgicznej w Polsce, Kraków: Wydawnictwo Unum 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
La vittoria di Dio e dell'uomo in Paolo. Studio esegetico-teologico su νικάω, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2002.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Synteza historii zbawienia w alegorii o krzewie winnym w J 15,1-8 [w:] Biblia i kultura. Zagadnienia wybrane: Wydawnictwo Petrus, Kraków 2019, s. 181-214. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Największe przykazania miłości Boga i bliźniego [w:] Na Twoje słowo, Panie...: Wydawnictwo Salwator 2018, s. 73-100. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Perspektywa soteriologiczna i chrystologiczna kantyków ewangelijnych (Łk 1,46b-55; 1,68-79; 2,29-32) [w:] Ruch Światło-Życie w służbie Kościołowi: Wydawnictwo Scriptum, Kraków 2018, s. 113-136. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sens i znaczenie Bramy Miłosierdzia [w:] Miłosierdzie w praktyce duszpasterskiej. Referaty z sympozjum w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Kraków-Łagiewniki, 7 kwietnia 2016 r., red. M. Gilski, F. Ślusarczyk: Wydawnictwo św. Stanisława BM: Kraków 2016, s. 23-44. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Czasopismo naukowe „Ruch Biblijny i Liturgiczny” [w:] W służbie Wiekuistej Prawdzie. Polskie Towarzystwo Teologiczne 1924-2014. Księga jubileuszowa, red. K. Panuś: Wydawnictwo UNUM, Kraków 2015, s. 56-61. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Auschwitz e i suoi interrogativi. Alcune linee di riflessione che tengano presente l’esperienza di Giovanni Paolo II [w:] Speranza del Vangelo e dramma della storia. La testimonianza di Giovanni Paolo II (Testi Spirituali), A. Scola, E. Apeciti, T. Rakoczy, P. Tremolada, S. Wronka, Milano: Àncora Editrice 2013, s. 25-50. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ruch Biblijny i Liturgiczny [w:] Encyklopedia katolicka, t. 17, red. nacz. E. Gigilewicz: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2012, s. 530-531. [więcej informacji]
Hiperboliczne wypowiedzi w Biblii [w:] "Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi". Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Jana Łacha w 85. rocznicę urodzin (Ad Multos Annos 17), Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich 2012, s. 678-703. [więcej informacji]
Dialektyka wolności w listach św. Pawła [w:] "Jawicie się jako źródła światła w świecie" (Flp 2,15), Kraków: Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów 2010, s. 269-300. [więcej informacji]
Wolność w Chrystusie według św. Pawła [w:] Perciom prowdy i nadziei po ślebodę dlo cłeka. Rekolekcje górali polskich ‒ Szczyrk 2008, bez miejsca: bez wydawnictwa 2009, s. 71-79. [więcej informacji]
Perspektywy na przyszłość "Ruchu Biblijnego i Liturgicznego" [w:] Sześćdziesiąt lat „Ruchu Biblijnego i Liturgicznego” w służbie odnowy biblijnej i liturgicznej w Polsce, Kraków 2007: Polskie Towarzystwo Teologiczne Sekcja Wydawnicza Wydawnictwo UNUM 2007, s. 155-167. [więcej informacji]
Od słowa do rzeczywistości – Jana Pawła II integralna lektura Biblii [w:] Ioannes Paulus II – In Memoriam. Księga Pamiątkowa Stowarzyszenia Biblistów Polskich ku czci Ojca Świętego Jana Pawła II, Warszawa 2006,: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2006, s. 425-456. [więcej informacji]
Dlaczego w przypowieściach? [w:] "Utwierdzaj twoich braci" (Łk 22,32), Kraków: Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów 2003, s. 245-260. [więcej informacji]
Apostołowie w Nowym Testamencie [w:] Dwunastu. Pseudo Abdiasza Historie Apostolskie (Ojcowie Żywi 11), Kraków: WAM Księża Jezuici 1995, s. 13-35. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

The Penitent David in the Bible and in Wolfgang Amadeus Mozart’s Cantata „Davide penitente” [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny 2017, s. 309-340. [więcej informacji]
Pismo Święte narzędziem dialogu z Bogiem [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny 2016, s. 355-375. [więcej informacji]
Niczego nie mówił bez przypowieści. Z ks. Stanisławem Wronką rozmawia Piotr Popiołek [w:] "Pismo Katolickie Biblia Krok po Kroku w Świat Biblii" 2016, s. 6-11. [więcej informacji]
Podporządkowanie kobiety mężczyźnie w Nowym Testamencie – ślad epoki czy stała norma? [w:] „Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich” 2016, s. 419-435. [więcej informacji]
Wychowanie w Biblii [w:] „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 2015, s. 313-332. [więcej informacji]
Odwaga w Nowym Testamencie [w:] „Materiały Homiletyczne” 2015, s. 49-59. [więcej informacji]
Jan Paweł II wobec rzeczywistości Auschwitz [w:] „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 2014, s. 101-121. [więcej informacji]
Pozytywne i negatywne postawy dziecka w Ewangeliach [w:] „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, t. 46 z. 2 2013, s. 276-291. [więcej informacji]
Dwa czy trzy przykazania miłości (Mt 22,34-40 i par.)? [w:] "Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich", R. 8 Nr 8 2011, s. 375-393. [więcej informacji]
Niegodziwa mamona – postawa wobec bogactwa według Nowego Testamentu [w:] "Ruch Biblijny i Liturgiczny", 63 (2010) nr 4 2010, s. 353-369. [więcej informacji]
Stosunek św. Pawła do niechrześcijan [w:] "Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich", R. 6 Nr 6 2009, s. 311-323. [więcej informacji]
Chrystus najpełniejszym obrazem Boga [w:] "Ruch Biblijny i Liturgiczny", 59 (2006) nr 2 2006, s. 85-96. [więcej informacji]
Eschatologiczna kara w Łk 12, 47-48a (Nowotestamentowy argument na rzecz czyśćca?) [w:] "Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich", R. 2 Nr 2 2005, s. 263-290. [więcej informacji]
Logion Łk 12,47-48a w historii egzegezy [w:] "Polonia Sacra", Rok IX (XXVII) Numer 16 (60) (T. I / 2005) 2005, s. 289-310. [więcej informacji]
Jan Paweł II – człowiek dobry [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 58 (2005) nr 2 2005, s. 85-93. [więcej informacji]
Jan Paweł II – święty na XXI wiek [w:] "Polonia Sacra", Rok IX (XXVII) Numer 17 (61) (T. II / 2005) 2005, s. 261-277. [więcej informacji]
Upodobnienie chrześcijan do Chrystusa w Nowym Testamencie [w:] "Polonia Sacra", Rok VIII (XXVI) Numer 14 (58) (T. I / 2004) 2004, s. 301-312. [więcej informacji]
Transliteracja i transkrypcja alfabetu hebrajskiego [w:] "Ruch Biblijny i Liturgiczny", 57 (2004) nr 1 2004, s. 45-58. [więcej informacji]
Być błogosławieństwem dla świata – wspólne zadanie chrześcijan i żydów [w:] "Ruch Biblijny i Liturgiczny", 57 (2004) nr 3 2004, s. 165-174. [więcej informacji]
Racje upodobnienia chrześcijan do Chrystusa w Nowym Testamencie [w:] "Polonia Sacra", Rok VIII (XXVI) Numer 15 (59) (T. II / 2004) 2004, s. 349-370. [więcej informacji]
Transliteracja i transkrypcja alfabetu greckiego [w:] "Ruch Biblijny i Liturgiczny", 57 (2004) nr 2 2004, s. 91-101. [więcej informacji]
La provenienza e il contesto del codice domestico di Col 3,18-4,1 [w:] "Analecta Cracoviensia", 36 (2004) 2004, s. 365-380. [więcej informacji]
La struttura e il contenuto del codice domestico di Col 3,18-4,1 [w:] "Analecta Cracoviensia", 35 (2003) 2003, s. 273-290. [więcej informacji]
Totus Tuus – paradoks wolności [w:] "Polonia Sacra", Rok VII (XXV) Numer 13 (57) (T. II / 2003) 2003, s. 311-328. [więcej informacji]
La giustificazione e la salvezza in Rm 5,1-11 e Tt 3,4-7 [w:] "Polonia Sacra", Rok III (XXI) Numer 4 (48) (T. I / 1999) 1999, s. 197-217. [więcej informacji]
La giustificazione e la salvezza in Rm 1,16 17 [w:] "Polonia Sacra", Rok II (XX) Numer 2 (46) (T. I / 1998) 1998, s. 227-239. [więcej informacji]
La giustificazione e la salvezza in Paolo [w:] "Polonia Sacra", Rok I (XIX) Numer 1 (45) (T. I / 1997) 1997, s. 281-292. [więcej informacji]
Dies irae W. A. Mozarta [w:] "Collegium Polonorum", 13 (1995/96) 1995, s. 220-268. [więcej informacji]
Chodzenie po linie, czyli życie Ewangelią [w:] "Collegium Polonorum", 13 (1995/96) 1995, s. 147-153. [więcej informacji]
Po stopniach muzyki ku Absolutowi. Na marginesie dwusetnej rocznicy śmierci W. A. Mozarta (1756-1791) [w:] "Collegium Polonorum", 11 (1991/92) 1991, s. 25-36. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Idea wolności w Piśmie Świętym; [nr projektu:] 501-10-010134

-Dialektyka w biblijnym pojęciu wolności; [nr projektu:] 501-10-010168

-Hiperboliczny styl Biblii; [nr projektu:] 501-10-010098

-Postawa wobec bogactwa według Nowego Testamentu; [nr projektu:] 501-10-010080

-Egzegeza i Teologia Psalmów; [nr projektu:]

-Metaforyka biblijna; [nr projektu:] 501-10-010044

-"Prognosis" Boga u Greków i w Biblii; [nr projektu:]

-Hiperbole i antytezy w Nowym Testamencie; [nr projektu:] 11040001

-Przypowieści ewangelijne w aspekcie polemicznym.; [nr projektu:] 110403

-Sylwetka i nauczanie św. Pawła; [nr projektu:] 210402

Wygłoszone referaty:

- Współzależność miłości Boga i bliźniego w Listach św. Jana; [podczas konferencji:] Sympozjum biblijne „Biblia Księgą Wiary” (6 edycja) [miejsce konferencji:] Instytut Teologiczny, Lwów-Brzuchowice, Ukraina, 2019-03-16

- O cechach stylistyczno-językowych Biblii w językach oryginału; [podczas konferencji:] Seminarium "Problemy stylu biblijnego. Konteksty polskie, czeskie oraz kaszubskie" [miejsce konferencji:] Wydział Polonistyki UJ, ul. Gołębia 20, pok. 18, Kraków, 2019-02-18

- Osobliwości języków hebrajskiego i greckiego w polskich przekładach Biblii; [podczas konferencji:] Konferencja naukowa "Dziedzictwo antyczne i biblijne dziś" z cyklu „Dialog z Tradycją” V [miejsce konferencji:] Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Podchorążych 2, 2018-12-03

- Rola Piłata w procesie Jezusa; [podczas konferencji:] Między wykładem a dyskusją … w Europeum, z cyklu: „Dyskusja nad obrazami i nie tylko…”. „Storia” w wydaniu caravaggionistów utrechckich: „Piłat umywający ręce” Jana van Bijlert (?) i Hendricka Terbrugghen – dwa XVII-wieczne dzieła z Krakowa i Lublina. Ich [miejsce konferencji:] Ośrodek Kultury Europejskiej „Europeum” Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, pl. Sikorskiego 6, Kraków, 2018-11-08

- Das Bibelapostolat der Päpstlichen Universität Johannes Paul II. in Krakau (komunikat); [podczas konferencji:] Spotkanie Podregionu Europa Środkowa Katolickiej Federacji |Biblijnej [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-10-23

- Wyjście Izraelitów z Egiptu – paradygmat wyzwolenia narodowego; [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja biblijno-pedagogiczna „Wolność człowieka i narodu w perspektywie Pisma Świętego” [miejsce konferencji:] Kraków, ul. Bernardyńska 3, lektorium, 2018-06-14

- Problemy literackie i przesłanie teologiczne przypowieści o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10,25-37); [podczas konferencji:] Między wykładem a dyskusją … w Europeum, z cyklu: „Dyskusja nad obrazami i nie tylko…”. Rembrandt jako biblista i pejzażysta. Wokół „Krajobrazu z miłosiernym Samarytaninem” [miejsce konferencji:] Ośrodek Kultury Europejskiej „Europeum” Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, pl. Sikorskiego 6, Kraków, 2018-05-10

- Relacje Maryi z Jezusem w świetle Ewangelii; [podczas konferencji:] Biblijne Sympozjum [miejsce konferencji:] Wyższe Seminarium Duchowne, Gródek Podolski, Ukraina, 2018-05-03

- Dialektyka wolności w Nowym Testamencie; [podczas konferencji:] Sympozjum biblijne "Biblia Księgą Wiary" (5 edycja) [miejsce konferencji:] Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego, Lwów-Brzuchowice, Ukraina, 2018-04-14

- Problemy literackie i przesłanie teologiczne opowiadania o potopie w Rdz 6,5-9,17; [podczas konferencji:] Między wykładem a dyskusją … w Europeum z cyklu: „Dyskusja nad obrazami…” Symboliczna wizja Potopu: secesyjna grupa rzeźbiarska „Matka i dzieci” Josefa Flossmanna (1892), wobec ikonografii i znaczenia biblijnego wydarzenia [miejsce konferencji:] Ośrodek Kultury Europejskiej „Europeum” Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, pl. Sikorskiego 6, Kraków, 2018-02-15

- Le iperboli nella Bibbbia; [podczas konferencji:] Wykład monograficzny [miejsce konferencji:] Pontificia Università della Santa Croce, Roma, 2017-11-23

- „Jeden drugiego brzemiona noście” (Ga 6,2) – wypełnienie Chrystusowego prawa miłości; [podczas konferencji:] IX Rekolekcje Góralskie pod hasłem „Jeden drugiego brzemiona noście” (Ga 6,2). Dobry z dobrym, z zły som [miejsce konferencji:] Pieniążkowice, 2017-11-18

- Dialog Hioba z Bogiem; [podczas konferencji:] Sympozjum biblijne „Biblia Księgą Wiary” (IV edycja) [miejsce konferencji:] Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego, Lwów-Brzuchowice, Ukraina, 2017-03-25

- Ks. prof. Jerzy Chmiel jako redaktor RBL; [podczas konferencji:] Sesja naukowa dla uczczenia śp. ks. prof. Jerzego Chmiela (1935-2016) [miejsce konferencji:] Uniwersytet Papieski Jana Pawła II ul. Bernardyńska 3 aula Kraków, 2017-03-23

- Przebaczenie - warunkowe czy bezwarunkowe (Mt 18,21-22)?; [podczas konferencji:] Spotkanie Sekcji Biblijnej Polskiego Towarzystwa Teologicznego [miejsce konferencji:] Kraków, Siostry Urszulanki Unii Rzymskiej, ul. Starowiślna 9, 2016-12-16

- Dawid pokutujący w Biblii i w kantacie W.A. Mozarta; [podczas konferencji:] II Sympozjum im. o. Augustyna Jankowskiego "Pomiędzy chrztem a nawróceniem: pytania, refleksje, inspiracje" [miejsce konferencji:] Kraków, Opactwo Benedyktynów w Tyńcu, 2016-11-07

- Gesty miłosierdzia. Sens i znaczenie "bramy miłosierdzia"; [podczas konferencji:] Jubileuszowy Kongres Miłosierdzia pod hasłem "Miłosierdzie w praktyce duszpasterskiej" [miejsce konferencji:] Kraków-Łagiewniki Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Aula Jana Pawła II, 2016-04-07

- Dawid – król Izraela według serca Bożego (1 Sm 13,14; Dz 13,22); [podczas konferencji:] Wiosenne Dni Biblijne „Bądź mocny i okaż się mężem” (1 Krl 2,2). Powołanie mężczyzny w świetle Słowa Bożego [miejsce konferencji:] Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, Instytut Nauk Biblijnych, Lublin, 2016-03-16

- Integralny obraz Jezusa w Ewangeliach; [podczas konferencji:] Sympozjum biblijne z cyklu "Biblia Księgą wiary" (3 edycja) [miejsce konferencji:] Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego, Lwów-Brzuchowice, Ukraina, 2016-03-12

- Od Biblii Wujka do Biblii Tysiąclecia – główne tendencje translatorskie w przełomowych wydaniach Pisma Świętego po polsku; [podczas konferencji:] Sympozjum Biblia Tysiąclecia jako wyzwanie: język – kultura – duchowość [miejsce konferencji:] Kraków, Opactwo Tynieckie Benedyktynów, 2015-11-06

- Środowisko naturalne w Biblii (Ps 104/103); [podczas konferencji:] XXIII Sympozjum „Sacrum i Przyroda” Środowisko a zdrowie psychiczne [miejsce konferencji:] Kraków, Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego, ul. Babińskiego 29, Budynek Teatru, 2015-10-15

- Das Bibelwerk in Polen [Dzieło Biblijne w Polsce] (komunikat); [podczas konferencji:] Delegiertenversammlung der Subregion Mitteleuropa der Katholischen Bibelföderation [miejsce konferencji:] Wien, Austria, Pallottihaus, Auhofstrasse 10, 2015-10-05

- Hiperbole w Starym Testamencie; [podczas konferencji:] X Sympozjum naukowe: Starożytny Bliski Wschód i jego dziedzictwo [miejsce konferencji:] Kraków, Instytut Judaistyki UJ, ul. Józefa 19, 2015-09-29

- Pozycja kobiety w małżeństwie w świetle tablic domowych Nowego Testamentu (Kol 3,18-19; Ef 5,21-33; 1P 3,1-7; Tt 2,4-5).; [podczas konferencji:] 53 Sympozjum Biblistów Polskich [miejsce konferencji:] Toruń, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, 2015-09-23

- Apostolato biblico in Polonia [Apostolat biblijny w Polsce] (komunikat); [podczas konferencji:] Ninth Plenary Assembly of the Catholic Biblical Federation “Sacred Scriptures source of evangelization - What we have seen and heard we are proclaiming to you” (1 Jn 1:3) [miejsce konferencji:] Nemi, Italia, Centrum Ad Gentes Księży Werbistów, 2015-06-21

- Synteza historii zbawienia w alegorii o krzewie winnym w J 15,1-8; [podczas konferencji:] Biblia w kulturze świata XII [miejsce konferencji:] Gródek Podolski, Ukraina, Instytut Nauk Teologicznych, 2015-05-21

- Prawda czy fikcja w Ewangeliach dzieciństwa (w czasie panelu); [podczas konferencji:] W jaki sposób Pismo Święte jest natchnione? Wokół dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej o natchnieniu i prawdzie Pisma Świętego [miejsce konferencji:] Kraków, Bernardyńska 3, aula, 2015-03-05

- Das Bibelapostolat in Polen [Apostolat biblijny w Polsce] (komunikat); [podczas konferencji:] Spotkanie Podregionu Europa Środkowa Katolickiej Federacji Biblijnej, Passau, Niemcy, centrum ?; [miejsce konferencji:] Passau, Niemcy, 2014-09-27

- Wierzyć w Jezusa Ewangelii; [podczas konferencji:] Wiara i jej przekaz w Piśmie Świętym [miejsce konferencji:] Kraków, Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej, 2013-11-20

- Wychowanie w Biblii; [podczas konferencji:] Z cyklu: Na skrzyżowaniu dróg Kryteria chrześcijańskiego wychowania, Kraków [miejsce konferencji:] Kraków, Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej, 2013-05-21

- Wkład biblistów krakowskich w dzieło odnowy biblijnej w Polsce; [podczas konferencji:] 50. Sympozjum Biblistów Polskich, Warszawa [miejsce konferencji:] Warszawa, Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne, 2012-09-19

- Das Bibelapostolat in Polen [Apostolat biblijny w Polsce] (komunikat); [podczas konferencji:] Subregionalversammlung der Subregion Mitteleuropa der Katholischen Bibelföderation [Zebranie Podregionu Europy Środkowej Katolickiej Federacji Biblijnej], Praga, Czechy, 2-5.09.2012 [miejsce konferencji:] Praga, Czechy, 2012-09-03

- Pozytywne i negatywne postawy dziecka według Nowego Testamentu; [podczas konferencji:] IX Międzynarodowe i Interdyscyplinarne Sympozjum Biblia w kulturze świata, Kraków [miejsce konferencji:] Kraków, Wyższe Seminarium Duchowne Braci Mniejszych Kapucynów, 2012-03-01

- Piękno człowieka w symbolu drzewa; [podczas konferencji:] VIII Międzynarodowe i Interdyscyplinarne Sympozjum Biblia w kulturze świata, Kraków [miejsce konferencji:] Kraków, Wyższe Seminarium Duchowne Braci Mniejszych Kapucynów, 2011-02-17

- Ewangelie dzieciństwa – między historią a teologią; [podczas konferencji:] Spotkanie Sekcji Biblijnej Polskiego Towarzystwa Teologicznego, Kraków [miejsce konferencji:] Kraków, Międzyzakonny Wyższy Instytut Katechetyczny, 2011-01-19

- Das Bibelapostolat in Polen [Apostolat biblijny w Polsce] (komunikat); [podczas konferencji:] Subregionalversammlung der Subregion Mitteleuropa der Katholischen Bibelföderation [Zebranie Podregionu Europy Środkowej Katolickiej Federacji Biblijnej], Visp, Szwajcaria, 12-14.09.2010 [miejsce konferencji:] Visp, Szwajcaria, 2010-09-12

- Dwa czy trzy przykazania miłości? (Mt 22,34-40 i par.); [podczas konferencji:] 48. Sympozjum Biblistów Polskich, Tarnów [miejsce konferencji:] Tarnów, Wyższe Seminarium Duchowne, 2010-09-09

- Eschatologiczne upodobnienie chrześcijan do Chrystusa; [podczas konferencji:] Spotkanie Sekcji Biblijnej Polskiego Towarzystwa Teologicznego, Kraków [miejsce konferencji:] Kraków Wyższe Seminarium Duchowne Braci Mniejszych Kapucynów, 2008-12-03

- Stosunek św. Pawła do niechrześcijan; [podczas konferencji:] 46. Sympozjum Biblistów Polskich, Wrocław [miejsce konferencji:] Wrocław, Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne, 2008-09-17

- Perspektywy na przyszłość „Ruchu Biblijnego i Liturgicznego” na tle innych czasopism biblijnych i liturgicznych w Polsce; [podczas konferencji:] Sześćdziesiąt lat "Ruchu Biblijnego i Liturgicznego" w służbie odnowy biblijnej i liturgicznej w Polsce, Kraków [miejsce konferencji:] Kraków, Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej, 2007-11-20

- Od słowa do rzeczywistości – Jana Pawła II integralna lektura Biblii; [podczas konferencji:] 43. Sympozjum Biblistów Polskich, Łowicz [miejsce konferencji:] Łowicz, Wyższe Seminarium Duchowne, 2005-09-22

- Upodobnienie do Chrystusa według Nowego Testamentu; [podczas konferencji:] Spotkanie w Międzywydziałowym Instytucie Ekumenii i Dialogu PAT nt. Upodobnienie do Chrystusa czy bycie w Chrystusie, Kraków [miejsce konferencji:] Kraków Papieska Akademia Teologiczna, 2005-05-17

- Eschatologiczna kara w Łk 12,41-48 (nowotestamentowy argument na rzecz czyśćca?); [podczas konferencji:] 42. Sympozjum Biblistów Polskich, Gdańsk Oliwa [miejsce konferencji:] Gdańsk-Oliwa, Gdańskie Wyższe Seminarium Duchowne, 2004-09-16

- Transliteracja i transkrypcja języka hebrajskiego i greckiego; [podczas konferencji:] 42. Sympozjum Biblistów Polskich, Gdańsk Oliwa [miejsce konferencji:] Gdańsk-Oliwa, Gdańskie Wyższe Seminarium Duchowne, 2004-09-15

- "Być błogosławieństwem" – wspólne zadanie chrześcijan i żydów; [podczas konferencji:] Spotkanie międzyreligijne w ramach VII Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce, Kraków [miejsce konferencji:] Kraków, Papieska Akademia Teologiczna, 2004-01-15