Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

dr hab. Wojciech Kęder, prof. UPJPII

Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego – profesor nadzwyczajny

Email: wojciech.keder@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Historii Nowożytnej - Kierownik katedry

Funkcje redakcyjne:
- Textus et Studia - Członek redakcji

Dyżur:
czwartki 14.15-15.00 pokój profesorski, II p. budynek od frontu, przy omawianiu spraw do których potrzebna jest np. dokumentacja studenta, wskazane wcześniejsze umówienie spotkania

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Hetman Ludwik Konstanty Pociej (1664-1730) pan na Różance i Włodawie, fundator konwentu oo. paulinów we Włodawie, Czestochowa: Wydawnictwo paulinianum 2019.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Santiago de Compostela i okolice. Przewodnik, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Acta Nuntiaturae Polonae, Angelus Maria Durini Vol. 2 (23 IV 1768 - 15 II 1769), Kraków: Academia Scientiarum Litterarum Polona, Fundationis Lanckoronski 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Roma Sacra Święty Rzym, przewodnik, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Acta Nuntiaturae Polonae, Tomus LII, Angelus Maria Durini (1767-1772) Vol. I (12 IV 1766 - 20 IV 1768), Cracovia: Fundacja Lanckorońskich, PAU 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nierzłomny patron Polski święty Andrzej Bobola, Kraków: Wydawnictwo La Salette Księży Misjonarzy 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jasna Góra z błogosławionym Janem Pawłem II. Przewodnik po sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej wraz z zarysem historii sanktuarium, Częstochowa-Jasna Góra: Paulinianum 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Acta Nuntiaturae Polonae. Nuncjatura Giovanniego Antonio Davii (1696-1700) Vol. 2 (26 VI 1696 - 18 V 1697), Kraków: PAU Kraków, Fundacja Lanckorońskich 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Stolica Apostolska wobec Rzeczypospolitej w okresie konfederacji barskiej 1767-1773, Opole: Wydawnictwo Świętego Krzyża 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Acta Nuntiaturae Polonae. Giovanni Antonio Davia (1696-1700). Vol. 1 (13 II 1696 - 28 XII 1696), Cracoviae: PAU, Fundacja Lanckorońskich 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Vivant Doctores : wystawa poświęcona doktorom honoris causa w jubileuszowym roku Uniwersytetu Jagiellońskiego : Kraków 13 maja - 30 czerwca 2000, Kraków: Uniwersytet Jagielloński 2000.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jasna Góra wobec przemian politycznych w Rzeczypospolitej w latach 1661-1813, Częstochowa - Jasna Góra: Studia Claromontana T. 13:1994 1993.[więcej informacji]

Publikacje - artykuły książkowe:

Architectura Militaris w Polsce w okresie konfederacji barskiej w sprawozdaniach nuncjusza papieskiego Angelo Marii Duriniego [w:] Twierdze osiemnastowiecznej Europy. Studia z dziejów nowożytnej sztuki wojskowej: Wydawnictwo Napoleon V 2018, s. 411-419. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Biskupi krakowscy w czasach pierwszej Rzeczypospolitej [w:] Polonia Sacra. Ze skarbca Archidiecezji Krakowskiej: Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły 2018, s. 138-143. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Misja arcybiskupa Angelo Marii Duriniego w Rzczypospolitej [w:] Dyplomacja papieska wobec Rzeczypospolitej: Instytut Badań nad dziedzictwem Kulturowym Europy 2016, s. 183-197. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wizyta cara Piotra I w Królewcu w 1697 roku w świetle depesz papieskiego Sekretariatu Stanu [w:] O przeszłości, Czasy, miejsca, ludzie: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 2016, s. 297-303. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Problemy związane z wydawaniem materiałów źródłowych proweniencji watykańskiej [w:] Edytorstwo źródeł - ograniczenia i perspektywy, Kraków: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Jagiellonica" 2015, s. 91-102. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dzieło Soboru Trydenckiego w okresie kontrreformacji [w:] Sztuka po Trydencie, Kraków: Wydawnictwo AA 2014, s. 9-22. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bractwa religijne na Jasnej Górze w XVII-XVIII wieku [w:] Bractwa religijne w średniowieczu i w epoce nowożytnym (do końca XVIII wieku), Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 2014, s. 197-205. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Aktywność dyplomatyczna Michała Wielhorskiego w Paryżu jako wysłannika konfederacji barskiej w świetle korespondencji nuncjuszy papieskich [w:] Habent omnia tempora sua. Prace ofiarowane ks. prof. dr hab. Januszowi Wyciśle, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydawnictwo Naukowe 2013, s. 243-252. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kardynał Angelo Maria Durini - dyplomata, poeta, mecenas. Między Italią, Polską i Francją [w:] Europejski wiek osiemnasty. Uniwersalizm myśli, różnorodność dróg. Studia i materiały, Kraków: Societas Vistulana 2013, s. 33-40. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rzymska misja Karola Litawora Chreptowicza - przyczynek do dziejów dyplomacji konfederackiej na przełomie 1767/1768 roku [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, Białystok: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy 2012, s. 573-585. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Problematyka polska na łamach "Gazety Leydeyskiej" ("Nouvelles Extraoridinaires de Divers Endroits") w czasach stanisławowskich (lata 60-te XVIII w.) [w:] Książka, biblioteka, informacja. Między podziałami a wspólnotą, III, Kielce: UJK 2012, s. 401-413. [więcej informacji]
Od Viscontiego do Garampiego - nuncjatura warszawska w pierwszym okresie panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego [w:] Nuncjatura apostolska w Rzeczypospolitej, Białystok: Uniwersytet w Białymstoku 2012, s. 307-319. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rola nuncjatury wiedeńskiej w kształtowaniu polityki Stolicy Apostolskiej wobec Rzeczypospolitej w okresie pierwszego rozbioru [w:] Veritati serviens. Księga pamiątkowa ojcu profesorowi Januszowi Zbudniewkowi, Warszawa 2009, s. 119-130. [więcej informacji]
Prezydentura Ronalda Reagana w prasie polskiej w latach osiemdziesiątych XX wieku [w:] Ronald Reagan a wyzwania epoki, Kraków 2005, s. 409-415. [więcej informacji]
Kryzys wokół sprawy dysydenckiej a sprawa suwerenności Rzeczypospolitej w latach 1764-1767 w świetle dokumentów papieskiego Sekretariatu Stanu [w:] Rzeczpospolita wielu wyznań. Materiały z międzynarodowej konferencji Kraków 18-20 listopada 2002, Kraków 2004, s. 365-374. [więcej informacji]
Kryzys zakonu paulinów w drugiej połowie XVIII wieku - Stanisław August Poniatowski a Jasna Góra [w:] W służbie Bogu i społeczeństwu. Zakony na ziemiach polskich w XVI-XX wieku, Radom 2004, s. 105-112. [więcej informacji]
Twierdza jasnogórska - Fortalitium Marianum [w:] Częstochowa. Dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego, okres staropolski, Czestochowa 2002, s. 559-576. [więcej informacji]
Miedzy Radomiem a Barem. Stolica Apostolska wobec kryzysu w sprawie innowierców na przełomie 1767 i 1768 roku [w:] Kościół katolicki na pograniczu małopolsko-mazowieckim w epoce przedrozbiorowej, Radom 2002, s. 117-126. [więcej informacji]
Stosunki Jasnej Góry z biskupstwem krakowskim w czasach saskich [w:] Kościół katolicki w Małopolsce w średniowieczu i we wczesnym okresie nowożytnym, Kielce-Gdańsk 2001, s. 309-317. [więcej informacji]
Kościoły nieistniejące [w:] Encyklopedia Krakowa, Kraków 2000, s. 450-451. [więcej informacji]
Kościoły krakowskie [w:] Encyklopedia Krakowa, Kraków 2000, s. 451-484. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Nuncjusz w Wiedniu arcybiskup Antonio Eugenio Visconti a Polska w dobie pierwszego rozbioru [w:] Studia Sandomierskie 2018, s. 5-15. [więcej informacji]
Śmierć króla Augusta III Sasa [w:] Studia Sandomierskie 2017, s. 5-15. [więcej informacji]
Art. Rec.: Watykan, przewodnik po Watykanie... [w:] Studia Sandomierskie 2017, s. 367-374. [więcej informacji]
Art. rec.: S. Podgórski, Józef Retinger prywatny polityk [w:] Studia Sandomierskie 2016, s. 303-316. [więcej informacji]
Przydatność akt nuncjatury papieskiej jako źródła historycznego [w:] Textus et Studia 2016, s. 53-66. [więcej informacji]
Dyplomatyczne faux-pas Czartoryskich, czyli [w:] Studia Sandomierskie 2016, s. 47-60. [więcej informacji]
Austria w Polsce Południowej w czasie pierwszego rozbioru – działania dyplomatyczne i militarne Wiednia w świetle korespondencji dyplomatów pa-pieskich [w:] Studia Sandomierskie 2015.[więcej informacji]
Sytuacja polityczna i społeczna na kresach wschodnich w dobie pierwszego rozbioru w świetle sprawozdań dyplomatów papieskich [w:] Studia Historyczne 2015, s. 25-39. [więcej informacji]
Art. rec.: Ks. bp Jan Kopiec, Relacje Ad limina Apostolorum z diecezji wrocławskiej z lat 1589-1943, Edycja tekstów źródłowych [w:] Studia Sandomierskie 2015.[więcej informacji]
Spór o obsadę stanowiska opata komendatoryjnego na Łysej Górze w okresie bezkrólewia po śmierci Jana III Sobieskiego w świetle korespondencji nuncjusza Giovanniego Antonio Davii [w:] Folia Historica Cracoviensia, XX 2014, s. 293-307. [więcej informacji]
Kardynał Angelo Maria Durini i jego biblioteka – Il Fondo Durini w Biblioteca Nazionale Braidense w Mediolanie [w:] Studia Sandomierskie, XXI 2014, s. 5-20. [więcej informacji]
Rec: Magdalena Wrany: Angelo Maria Durini, poeta i polityk w purpurze... [w:] Studia Sandomierskie, XXI 2014, s. 317-325. [więcej informacji]
Biskup Kajetan Sołtyk i jego aktywność w sprawie dysydenckiej w 1766-1767 roku w świetle korespondencji dyplomatów papieskich [w:] Studia Sandomierskie, T. XX, z. 2 2013, s. 21-34. [więcej informacji]
Biblioteka opactwa cystersów w Mogile - Krakowie w XVII wieku [w:] Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy, 15/2012, Z. 1 2012, s. 13-28. [więcej informacji]
Stolica Apostolska a konfederacja barska [w:] Nasza Przeszłość, T. 115/116 2011, s. 511-524. [więcej informacji]
Działalność Kazimerza Płaskiego w konfederacji barskiej w świetle depesz dyplomatów papieskich [w:] Studia Claromontana, T. 29 2011, s. 528-544. [więcej informacji]
Gazeta Warszawska wobec wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych w latach 1778-1782. Cz. 2: Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych w Ameryce Środkowej, Europie i Azji [w:] Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy, T. 14 2011, s. 89-103. [więcej informacji]
Biblioteka Watykańska - Biblioteca Apostolica Vaticana w dobie rewolucji informatycznej. Materiały z drugiej międzynarodowej konferencji naukowej: Książka, biblioteka, informacja - między podziałami a wspólnotą, Kielce 11-12 października 2010 [w:] Rocznik Świętokrzyski, T. 32 2010, s. 375-380. [więcej informacji]
Gazeta Warszawska wobec wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych w Ameryce Północnej w latach 1778-1782. Część I: Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych w Ameryce Północnej [w:] Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy, T. 2/13 2010, s. 45-62. [więcej informacji]
Gazety jako źródło informacji dyplomatów papieskich w XVIII-to wiecznej Europie [w:] Rocznik Świętokrzyski, T. 32 2010, s. 59-64. [więcej informacji]
Losy Jasnej Góry w okresie konfederacji barskiej w świetle korespondencji dyplomatycznej papieskiego sekretariatu stanu [w:] Studia Claromontana, T. 28 2010, s. 553-568. [więcej informacji]
\"Europa. La picciola gazetta\" o wojnie rosyjsko-tureckiej i sprawach polskich w czasach konfederacji barskiej w 1769 roku [w:] Studia Historyczne, R. LIII, z. 4 2010, s. 395-408. [więcej informacji]
Biblioteka klasztoru reformatów w Pińczowie w świetle inwentarza z 1746 roku [w:] Pietas et Studium. Rocznik Wyższego Seminarium Duchownego Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych w Krakowie, I 2008, s. 209-217. [więcej informacji]
Nuncjusz Angelo Maria Durini a paulini. Przyczynek do wzajemnych relacji Stolicy Apostolskiej z Rzeczypospolitą w dobie panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego [w:] Studia Claromontana, T. 27 2008, s. 397-432. [więcej informacji]
Hetman Ludwik Konstanty Pociej herbu Waga (1664-1730) fundator konwentu oo. paulinów we Włodawie [w:] Zeszyty Muzealne Muzeum Pojezierza Łęczycko-Włodawskiego, T. 14 2007, s. 7-12. [więcej informacji]
Zamek wawelski w okresie konfederacji barskiej w oczach dyplomacji europejskiej w świetle dokumentów papieskiego Sekretariatu Stanu [w:] Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii nauk, oddział w Krakowie, T. XLVI/I, I-IV 2002, s. 201-202. [więcej informacji]
Arcybiskup Antonio Eugenio Visconti i jego związki z Rzeczypospolitą w latach 70-tych i 80-tych XVIII wieku [w:] Kronika Rzymska, R. 20, nr 131 2002, s. 19-21. [więcej informacji]
Stolica Apostolska wobec zamachu konfederatów barskich na króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1771 roku [w:] Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, R. 50-51 2001, s. 93-101. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Sytuacja wewnętrzna i relacje zagraniczne Rzeczypospolitej w dobie nowożytnej w świetle materiałów archiowalnych polskich i zagranicznych; [nr projektu:] 501-10-030110

-Rzym a Rosja i Rzeczpospolita w walce o hegemonię w Europie Środkowo-Wschodniej w I ćwierci XVIII w; [nr projektu:] 501-10-030084

-Misja Katolicka w Chinach w okresie zniesienia zakonu jezuitów (lata 60/70-te XVIII w.) w świetle korespondencji Congregations de Propaganda Fide; [nr projektu:] 501-10-030065

-Sytuacja polityczno-społeczna na Kresach Wschodnich w dobie rozbiorów (1772-1795) w świetle sprawozdań dyplomatów papieskich; [nr projektu:] 501-10-030050

-Pielgrzymi polscy w Italii. Rzym i Loreto; [nr projektu:] 501-10-030030

-Społeczeństwo i Kościół w okresie Staropolskim; [nr projektu:] 130301

Wygłoszone referaty:

- Funkcjonowanie nuncjatury warszawskiej w strukturze nuncjatur apostolskich w pierwszym etapie rządów Stanisława Augusta (1763-1773); [podczas konferencji:] Sztuka roztropności, Dyplomacja Stolicy Apostolskiej wobec Rzeczypospolitej, Europy i świata, Kraków 5-6 XI 2019 [miejsce konferencji:] Kraków, 2019-12-09

- Prezentacja książki: Hetman Konstanty Ludwik Pociej (154-1730); [podczas konferencji:] Festiwal trzech kultur, Włodawa 20-22 września 2019 [miejsce konferencji:] Włodawa, 2019-09-21

- Prezentacja przewodnika "Roma sacra - Święty Rzym"; [podczas konferencji:] Prezentacja przewodnika [miejsce konferencji:] Rzym, 2017-07-02

- Hospicjum polskie: między Rzymem a Rzeczypospolitą; [podczas konferencji:] Hospicjum polskie i kościół św. Stanisława w Rzymie: dzieje, kultura i sztuka, Rzym 17 X 2016 [miejsce konferencji:] Rzym, 2016-10-17

- Hospicjum polskie i kościół św. Stanisława w Rzymie w okresie nowożytnym; [podczas konferencji:] Hospicjum polskie i kościół św. Stanisława w Rzymie: dzieje, kultura i sztuka, Rzym 17 X 2016 [miejsce konferencji:] Rzym, 2016-10-17

- „Oświeceni” i „nowocześni” – hierarchia Kościoła katolickiego w epoce stanisławowskiej w świetle depesz papieskich nuncjuszy w Rzeczypospolitej (arcybiskupi Visconti i Durini); [podczas konferencji:] Wiek XVIII jako zmiana: Rzeczpospolita i oświecenie, Poznań 15-17 września 2016 [miejsce konferencji:] Poznań, 2016-09-16

- Przydatność akt nuncjatury papieskiej jako źródła historycznego; [podczas konferencji:] Historia chrześcijaństwa w źródłach. Międzynarodowa konferencja naukowa 4-6 grudnia 2014 [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-12-04

- Misja arcybiskupa Angelo Marii Duriniego w Rzeczypospolitej; [podczas konferencji:] Dyplomacja papieska wobec Rzeczypospolitej na przestrzeni dziejów [miejsce konferencji:] Lublin, 2014-09-17

- Dzieło soboru trydenckiego w okresie kontrreformacji; [podczas konferencji:] Sztuka po Trydencie [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-05-31

- Bractwa religijne na Jasnej Górze w XVII-XVIII wieku; [podczas konferencji:] Bractwa religijne w średniowieczu i w okresie nowożytnym [miejsce konferencji:] Kielce, 2012-05-15

- Problematyka polska na lamach Gazety Leydeyskiej (Nouvelles Extraoridinaires de Divers Endroits) w czasach stanisławowskich (lata 60-te XVIII wieku); [podczas konferencji:] Trzecia międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu: Książka, biblioteka, informacja - miedzy podziałami a wspólnotą [miejsce konferencji:] Kielce, 2012-04-23

- Kardynał Angelo Maria Durini - dyplomata, poeta, mecenas - między Italią, Polską i Francją; [podczas konferencji:] II Kongres Badaczy XVIII wieku [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-10-19

- Biblioteka Watykańska (Biblioteca Apostolica Vaticana) w dobie rewolucji informatycznej; [podczas konferencji:] Druga międzynarodowa konferencja naukowa: Książka, biblioteka, informacja - między podziałami a wspólnotą [miejsce konferencji:] Kielce, 2010-10-12

- Od Viscontiego do Garampiego. nuncjatura warszawska w pierwszym okresie panowania Stanisława Augusta 1764-1772; [podczas konferencji:] Nuncjatura Apostolska w Rzeczypospolitej. Stan badań i perspektywy [miejsce konferencji:] Białystok, 2010-10-07

- Nuncjusz Angelo Maria Durini a paulini. Przyczynek do wzajemnych relacji Stolicy Apostolskiej z Rzeczypospolitą w dobie panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego; [podczas konferencji:] Paulini w służbie Kościoła i wielu narodów. Międzynarodowa sesja naukowa z okazji 700-lecia zatwierdzenia Zakonu paulinów przez Stolicę Apostolską [miejsce konferencji:] Częstochowa - Jasna Góra, 2008-12-12

- Stolica Apostolska a konfederacja barska; [podczas konferencji:] Konfederacja barska. Jej konteksty i tradycje [miejsce konferencji:] Rapperswil, 2008-09-27