Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

o. dr hab. Jan Mazur OSPPE, prof. UPJPII

Zatrudnienie:
Wydział Nauk Społecznych – profesor nadzwyczajny

Email: jan.mazur@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Polityki Społecznej - Kierownik katedry

Dyżur:
Dyżury w semestrze zimowym: wtorek, godz. 9.30 - 10.30 ul. Bernardyńska 3, p. 103 (Katedra Polityki Społecznej) Dyżur w sesji: 10 II, godz. 14.00 - 15.00 Dyżur w sesji poprawkowej: 22 II, godz. 10.00 - 11.00

Curriculum Vitae:

2018 - 2020 – Decyzją Senatu UPJPII z dnia 24 IX 2018 r. powołany na przewodniczącego Senackiej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich (L.dz. 605/BR/2018)

2018 – Decyzją z dnia 15 X 2018 r. otrzymał nagrodę JM Rektora UPJPII za osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej

2018 – Członek Rady Naukowo-Programowej Międzynarodowego Centrum Badań Nad Fenomenem Solidarności (jednostki naukowej przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie).

2018 – Decyzją Generała Zakonu Paulinów z dnia 20 XI 2018 r. mianowany członkiem Rady Naukowej Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego

2018 – Z okazji 30-lecia pracy zawodowej (naukowo-dydaktycznej) decyzją Rektora UPJPII z dnia 30 IX 2018 r. otrzymał nagrodę jubileuszową

2018 - 2018 – Odznaczony Przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej Medalem im. Edwarda Abramowskiego za wybitne zasługi na rzecz rozwoju polityki społecznej w Polsce i integrację środowiska związanego z PTPS (Warszawa, 16 XI 2018 r.)

2018 – W dniu 29 XI 2018 r. powołany na członka Wydziałowej Komisji Statutowej na Wydziale Nauk Społecznych UPJPII

2018 – W dniu 29 XI 2018 r. powołany na przewodniczącego Komisji ds. Nauki na Wydziale Nauk Społecznych UPJPII

2018 - 2020 – Od 1 listopada 2018 r. pełni funkcję prodziekana Wydziału Nauk Społecznych UPJPII

2017 – Członek Rady Naukowej czasopisma „Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej”, ISSN 1895-9911, od 2017 roku aż do odwołania.

2016 - 2016 – Recenzent projektu zgłoszonego do konkursu w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku”; nr rejestracyjny: 0060/FIL/2016/90; tytuł projektu: Polska myśl z zakresu polityki społecznej w dyskursie XX i XXI wieku. W poszukiwaniu sposobów rozwiązywania kwestii społecznych; kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Zamorska (Uniwersytet Wrocławski).

2016 - 2016 – Został uhonorowany odznaczeniem "Honoris Gratia", nadawanym zasłużonym dla Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa (leg. nr 4259 - decyzja Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 września 2016 r.)

2016 – Zaprasza na konsultacje wszystkich zainteresowanych ubieganiem się (w trybie wolnym) o stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o rodzinie. Może służyć pomocą jako promotor, gdyby wchodziły w grę zagadnienia związane z polityką rodzinną.

2015 – Stały recenzent czasopisma teologiczno-filozoficznego „Theofos”, Kraków, ISSN 2449-7460

2014 - 2014 – W dniu 29 listopada 2014 r. mianowany akademikiem (dawn. profesorem nauk) Akademii Nauk Szkolnictwa Wyższego Ukrainy w dziedzinie pedagogiki.

2014 – Członek Komitetu Naukowego Zeszytów Praca Socjalna (wydawanych w ramach Roczników Teologii KUL) – od 2014 roku.

2012 - 2016 – Wiceprzewodniczący Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej

2011 - 2012 – Profesor nadzwyczajny i kierownik Katedry Polityki Społecznej (i Pracy Socjalnej) w UPJPII w Krakowie.

2011 - 2015 – Prezes Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej

2010 - 2010 – Otrzymał medal Komisji Edukacji Narodowej nadany przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (leg. nr 119618 - Warszawa, dnia 16 lipca 2010 r.)

2008 - 2008 – Recenzent projektu badawczego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; nr N N101 061036 (2008-09-16); tytuł: "Rozwiązanie kwestii głodu w świecie w świetle zasad katolickiej nauki społecznej"; kierownik projektu: ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński

2004 – Członek Rady Naukowej serii wydawniczej: O ład życia społeczno-gospodarczego (Wydawca: Fundacja Krzewienia Katolickiej Nauki Społecznej im. Bł. A. Kolpinga w Tarnowskich Górach) – materiały Sympozjów Tarnogórskich, pod red. S. Kowolika, Tarnowskie Góry

2003 - 2011 – Profesor nadzwyczajny i kierownik Katedry Polityki Społecznej (i Etyki Politycznej) KUL w Lublinie.

1996 - 2002 – Rektor WSD Zakonu Paulinów. Profesor nadzwyczajny i dyrektor Instytutu Nauk Społecznych w Akademii Polonijnej w Częstochowie.

1995 - 1995 – Habilitacja na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL (Rozprawa pt. Tygodnik "Myśl Katolicka" (1908-1914). Problemy religijne, społeczne i polityczne).

1990 - 1995 – Duszpasterz akademicki przy kościele Na Skałce w Krakowie

1988 - 1988 – Magisterium z teologii (moralnej) na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Mianowany prefektem studiów i wykładowcą katolickiej nauki społecznej w WSD Zakonu Paulinów w Krakowie.

1988 - 2012 – Redaktor naczelny periodyku WSD Zakonu Paulinów "Dissertationes Paulinorum".

1984 - 1984 – Studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Paulinów (związanym umową naukową z Wydziałem Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie).

1983 - 1983 – Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskany na podstawie rozprawy pt. Geneza i Działalność Ligi Katolickiej w Polsce.

1979 - 1983 – Rozpoczęcie studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UJ w zakresie filozofii i religioznawstwa.

1974 - 1983 – Rozpoczęcie studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W latach 1974-1978 - matematyka na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym; w latach 1976-1978 filozofia (religioznawstwo) na Wydziale Filozoficzno-Historycznym.

1970 - 1974 – Kontynuacja edukacji w Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej.

1962 - 1970 – Rozpoczęcie nauki w Szkole Podstawowej w Jagodniku.

1955 – Urodzony 14 listopada w miejscowości Jagodnik k. Kolbuszowej - syn Józefa i Stanisławy z d. Stec.

Działalność pozanaukowa:

2018 – Udział w Gali wieńczącej obchody Jubileuszu 100-lecia polskiej polityki społecznej na imienne zaproszenie ze strony Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej - Warszawa, Teatr Królewski (Łazienki), 8 listopada 2018 r.

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Blask prawdy o człowieku, rodzinie i społeczeństwie. W kręgu myśli św. Jana Pawła II, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2019.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pro familia et societate. Wybrane zagadnienia polityki społecznej. Wykłady dla studentów nauk społecznych., Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe 2019.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prekaryjna praca kwestią społeczną?, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Polityka przyjazna człowiekowi, Częstochowa: Wydawnictwo Paulinianum 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Polacy oddali pokłon Królowi. O Jubileuszowym Akcie Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Szkic religijno-społeczny, Częstochowa: Wydawnictwo Paulinianum 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prekariat - perspektywa katolickiej nauki społecznej, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Polityka społeczna wobec "rzeczy nowych". 25-lecie encykliki 'Centesimus annus' św. Jana Pawła II, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Naród ujrzał swoją Królową... Od ślubów lwowskich i jasnogórskich do aktu zawierzenia Matce Bożej. Szkic religijno-społeczny, Częstochoiwa: Wydawnictwo Paulinianum 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Katolicka nauka społeczna. Podstawowe zagadnienia w zarysie, Kraków: Inicjatywa Ewangelizacyjna WEJDŹMY NA SZCZYT 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Afirmacja dobra wspólnego. Katolicka nauka społeczna propozycją dla polityki, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Persona in societate. Wybrane zagadnienia chrześcijańskiej nauki o człowieku, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Per dialogum ad veritatem. Podstawy dialogu społecznego - perspektywa chrześcijańska, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Polityka w kazaniach niepolitycznych, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nadchodzi godzina! Miniatury społeczne i polityczne, Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pro familia et societate. Wybrane zagadnienia polityki społecznej, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rozwój i dobro wspólne. Dyskurs w 25-lecie encykliki "Sollicitudo rei socialis" Jana Pawła II, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Praca socjalna jako profesja i dar, Lublin - Kraków: Wydawnictwo Platan 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Caritas in veritate zasadą polityki społecznej, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ad bonum per politicam. Wybrane zagadnienia z etyki życia politycznego, Lubli: Wydawnictwo KUL 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Aby ocalić dobro wspólne. Wokół myśli społecznej Jana Pawła Wielkiego, Częstochowa - Jasna Góra: Paulinianum 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kapłaństwo w posłudze paulińskiej, Częstochowa - Jasna Góra: Paulinianum 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ex caritate pro bono. Szkice o pracy socjalnej, Lublin - Kraków: Wydawnictwo Platan 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przy źródle Jasnogórskiej Pani. Materiały sympozjum..., Kraków: Wydawnictwo Salwator 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Praca kluczem polityki społecznej, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prawo do pracy a polityka społeczna, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bezdomność. Szkice z socjologii, polityki społecznej i katolickiej nauki społecznej, Lublin: Wydawnictwo KUL 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Katolicka nauka społeczna, Częstochowa - Jasna Góra: Paulinianum 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Od kerygmatu do Ewangelii życia. Dzieje katolickiej myśli społecznej w zarysie, Radom: Polwen 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Katolicka nauka społeczna. Skrypt dla studentów teologii, Kraków: Wydawnictwo Unum 1992.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Wprowadzenie [w:] Prekaryjna praca kwestią społeczną?: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2018, s. 7-11. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Posłowie [w:] Prekaryjna praca kwestią społeczną?: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2018, s. 97-103. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prekariat - nowa kategoria pracowników [w:] Prekaryjna praca kwestią społeczną?: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2018, s. 13-26. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pomocniczość, dobro wspólne i solidaryzm jako aksjologiczne determinanty polskiej polityki społecznej [w:] Stulecie polskiej polityki społecznej 1918-2018: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 2018, s. 540-575. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sprawiedliwość rozdzielcza w nauce św. Tomasza z Akwinu i św. Jana Pawła II [w:] Odpowiedzialność za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych, t. 1: Elementy aksjologii gromadzenia i wydatkowania środków publicznych: Katedra Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Jagiellońskiego 2018, s. 33-49. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Peregrynacje Obrazu afirmacją niepodległości Narodu [w:] Jasnogórska Matka i Naród. Z Bogurodzicą ku polskiej wolności myśli i czynu: Polskie Towarzystwo Mariologiczne 2018, s. 91-100. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kryzys kontestujących elit i słabość zbuntowanych mas [w:] "Bunt mas" czy kryzys elit?: Obserwatorium Społeczne (Wrocław) 2018, s. 155-170. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rola i znaczenie dialogu w pracy socjalnej [w:] Etyka pracy socjalnej w filozofii spotkania i dialogu: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2017, s. 27-34. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Podmiotowy aspekt ludzkiej pracy w myśli Prymasa Tysiąclecia [w:] Stefan Wyszyński (1901-1981). Myśl społeczna: Wydawnictwo KUL 2017, s. 31-45. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ideologie jako formy symbolicznego zakłamywania rzeczywitości [w:] Wiedza a moralność: Wydawnictwo KUL 2017, s. 195-205. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Czy naprawdę nowa i niebezpieczna klasa? Wprowadzenie [w:] Prekariat - perspektywa katolickiej nauki społecznej 2017, s. 7-12. [więcej informacji]
Jasnogórska Pani: mit polityczny czy fundament civitas Poloniae? [w:] Miłosierdzie. Kościół. Maryja. W hołdzie Ojcu Profesorowi Zachariaszowi Jabłońskiemu Paulinowi, Człowiekowi Kościoła, oddanemu Maryi: Inicjatywa Wydawnicza WEJDŹMY NA SZCZYT 2016, s. 149-163. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Polityka społeczna a problem emigracji zarobkowej Polaków [w:] Prawne i ekonomiczne aspekty migracji: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe 2016, s. 129-145. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pod presją i urokiem ponowoczesnych ideologii. Refleksja nad ideowością intelektualistów w Polsce [w:] Intelektualiści. Między powołaniem a apostazją: Wydawnictwo KUL 2016, s. 97-116. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Papieża Franciszka myśl o integralności stworzenia - perspektywa prawa naturalnego [w:] Świat jako wspólny dom. Wokół koncepcji ekologii integralnej w encyklice "Laudato si'": Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2016, s. 45-60. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dobro wspólne [w:] Encyklopedia aksjologii pedagogicznej: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne POLWEN 2016, s. 260-265. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Posłowie [w:] Polityka społeczna wobec "rzeczy nowych". 25-lecie encykliki 'Centesimus annus' św. Jana Pawła II: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Inspiracje 'Centesimus annus' dla polityki społecznej w ponowoczesnym społeczeństwie [w:] Polityka społeczna wobec "rzeczy nowych". 25-lecie encykliki 'Centesimus annus' św. Jana Pawła II: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Polityka społeczna wobec problemu ubóstwa [w:] Oblicza współczesnej bidy: Wydawnictwo KUL 2015, s. 169-197. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sprawiedliwość społeczna. Wymóg Ewangelii czy dewiza ideologii? [w:] Sprawiedliwość i miłość społeczna. Refleksja interdyscyplinarna w 90-lecie (Archi)diecezji Katowickiej, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2015, s. 177-191. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Szymański Antoni [w:] Leksykon socjologii moralności, Kraków: Wydawnictwo Nomos 2015, s. 830-833. [więcej informacji]
Katolicka nauka społeczna [w:] Wielka Encyklopedia Nauczania Jana Pawła II, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne "Polwen" 2014, s. 844-848. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Liberalizm [w:] Wielka Encyklopedia Nauczania Jana Pawła II, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne "Polwen" 2014, s. 878-882. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Feminizm [w:] Wielka Encyklopedia Nauczania Jana Pawła II, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne "Polwen" 2014, s. 780-782. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Znaki czasu [w:] Wielka Encyklopedia Nauczania Jana Pawła II, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne "Polwen" 2014, s. 1175-1179. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ewangelia pracy w myśli Jana Pawła II. Aspekt etyczno-polityczny [w:] Nowa ewangelizacja a nauczanie społeczne Kościoła, Świdnica: Wydawnictwo Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej "Adalbertus" 2014, s. 61-74. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Socjalny wymiar dialogu społecznego [w:] Dialog powinnością człowieka wierzącego, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2014, s. 192-206. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kontrowersje w polityce zdrowotnej. Aspekt etyczno-społeczny [w:] Podstawy interdyscyplinarności w naukach o zdrowiu. Poznawcza tożsamość dyscyplin badających socjokulturowy wymiar zdrowia i choroby, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014, s. 283-296. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Refleksje o polityce i godności człowieka [w:] Godność osoby ludzkiej w społeczeństwie i gospodarce. Księga pamiątkowa ku czci śp. Księdza Profesora Franciszka J. Mazurka, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014, s. 257-268. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dylematy jasnogórskiej ewangelizacji w zetknięciu z ideologiami [w:] Jasnogórska szkoła wiary. Ogólnopolskie Sympozjum Mariologiczno-Maryjne. Jasna Góra, 10 kwietnia 2013, Jasna Góra - Częstochowa: Paulinianum. Wydawnictwo Zakonu Paulinów 2013, s. 183-200. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ks. Antoni Szymański wśród pionierów polityki społecznej w Polsce [w:] Ks. Antoni Szymański (1881-1942). Rektor - uczony - działacz społeczny, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, s. 41-57. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ochrona zdrowia jako problem polityczny i etyczny [w:] Socjologia medycyny. W multidyscyplinarnych badaniach humanizujących biomedycynę, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, s. 107-119. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rozbrojenie [w:] Encyklopedia Katolicka KUL, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2012, s. 285-287. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Praca kluczem polityki rodzinnej [w:] Dokąd zmierzasz współczesna rodzino?, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej 2012, s. 348-370. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Relektura encykliki "Sollicitudo rei socialis" w 25. rocznicę jej proklamacji [w:] Rozwój i dobro wspólne. Dyskurs w 25-lecie encykliki "Sollicitudo rei socialis" Jana Pawła II, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2012, s. 13-45. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Polityka w aspekcie dramatu moralnego [w:] Myśl i polityka, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM 2011, s. 325-337. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kościół w Polsce wobec Unii Europejskiej. Ideowy sprzymierzeniec czy przeciwnik? [w:] Od akcesji do prezydencji. Kościół katolicki w Polsce i Unia Europejska, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2011, s. 22-36. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Miasto Boże bez barier” jako ideowa inspiracja dla polityki społecznej [w:] «Caritas in veritate» zasadą polityki społecznej. Refleksje na kanwie encykliki Benedykta XVI o integralnym rozwoju ludzkim, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, s. 77-88. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Polityka zdrowotna a poprawność polityczna [w:] Zdrowie i choroba w kontekście psychospołecznym, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, s. 127-138. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wyzwania dla polityki społecznej w aspekcie zasady "caritas in veritate" [w:] Społeczeństwo - gospodarka - ekologia. Perspektywa encykliki społecznej "Caritas in veritate", Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, s. 205-230. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zdrowie i choroba w kontekście "poprawności politycznej" [w:] Gaudium in litteris, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009, s. 937-946. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Problem patronatu i mediacji w polityce - uwagi o sytuacji w Polsce [w:] Ile Kościoła w polityce, ile polityki w Kościele, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2009, s. 159-178. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Etyczne aspekty animacji społeczno-kulturalnej [w:] Społeczne dylematy Europy, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2009, s. 33-48. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ksiądz Aleksander Wóycicki jako polityk społeczny [w:] Tradycja i współczesność. 90 lat socjologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009, s. 27-39. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Uniwersytet w służbie wyzwalania człowieczeństwa. Na marginesie jasnogórskiego przemówienia Jana Pawła II do społeczności KUL w 1979 roku [w:] Służba prawdzie, wolności i życiu. Refleksje and myślą społeczną Jana Pawła II, Lublin: Wydawnictwo KUL 2008, s. 75-85. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
W poszukiwaniu klucza do polityki społecznej [w:] Prawo do pracy a polityka społeczna, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007, s. 7-12. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bezdomność jako przedmiot polityki społecznej [w:] Bezdomność. Szkice z socjologii, polityki społecznej i katolickiej nauki społecznej, Lublin: Wydawnictwo KUL 2006, s. 11-28. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Etapy rozwoju myśli społecznej Kościoła [w:] Katolicka nauka społeczna, Częstochowa - Jasna Góra: Paulinianum 2004, s. 67-180. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

czy człowiek z natury swej jest religijny? [w:] Dissertationes Paulinorum 2019, s. 69-82. [więcej informacji]
Social and political ethics according to the polish Priest Józef Majka [w:] PNAP - Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej 2019, s. 10-15. [więcej informacji]
Jakim prawem ludzie jeszcze normalnie myślą? [w:] Pastores 2018, s. 71-82. [więcej informacji]
Kategoria sprawiedliwości rozdzielczej według Akwinaty i Jana Pawła II [w:] Dissertationes Paulinorum 2018, s. 65-81. [więcej informacji]
Recenzja książki: "Sprawiedliwość i miłość społeczna" (Katowice 2015) [w:] Roczniki Nauk Społecznych 2018, s. 167-171. [więcej informacji]
Trójmorze - ryzykowny projekt kreujący szanse rozwoju [w:] Dissertationes Paulinorum 2017, s. 57-76. [więcej informacji]
Uwagi o imigracji w kontekście zadań polskiej polityki społecznej [w:] Studia Socialia Cracoviensia 2017, s. 85-93. [więcej informacji]
Problem prekaryjnej pracy w kontekście dyskusji o polityce społecznej w Polsce [w:] Wrocławskie Studia Politologiczne 2017, s. 79-92. [więcej informacji]
Oblicze fenomenu kidults [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne 2017, s. 41-50. [więcej informacji]
Fenomen Jasnej Góry w perspektywie augustynowej idei civitas Dei [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne 2016, s. 149-156. [więcej informacji]
Prekariat jako wyzwanie dla katolickiej nauki społecznej [w:] Dissertationes Paulinorum 2016, s. 45-53. [więcej informacji]
Problem spójności polityki społecznej z konstytucją soborową ‘Gaudium et spes’ [w:] Roczniki Teologiczne 2016, s. 109-130. [więcej informacji]
Controversy around social justice [w:] “Moлoдь i pинок” (Дрогобич) 2016, s. 100-105. [więcej informacji]
Kidults as a phenomenon of postmodernity [w:] “Moлoдь i pинок” (Дрогобич) 2015, s. 143-146. [więcej informacji]
Wobec fenomenu "kidults" [w:] Dissertationes Paulinorum 2015, s. 19-27. [więcej informacji]
Dialog Jana Pawła II z ponowoczesnym światem [w:] Niepodległość i Pamięć, 3-4 (47-48) 2014, s. 187-198. [więcej informacji]
Ideowość polskich intelektualistów. Pod presją i urokiem poprawności politycznej [w:] Dissertationes Paulinorum, 23 (2014) 2014, s. 87-96. [więcej informacji]
Dobro wspólne jako wyzwanie dla chrześcijańskiej pedagogii społecznej [w:] Dissertationes Paulinorum, 23 (2014) 2014, s. 63-71. [więcej informacji]
Społeczna misja Kościoła w aspekcie teologii politycznej [w:] Dissertationes Paulinorum, 22 2013, s. 56-68. [więcej informacji]
O przemianach moralności polskich maturzystów [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 4(2012) nr 1(6) 2012, s. 201-203. [więcej informacji]
Ks. Antoni Szymański jako pionier polityki społecznej w Polsce [w:] Dissertationes Paulinorum, 21 2012, s. 5-24. [więcej informacji]
Remarks on the position of John Paul II to the capital punishment. [w:] Roczniki Nauk Społecznych, 4(40) 2012, s. 193-198. [więcej informacji]
Polityka uprawiana po chrześcijańsku [w:] Forum Politologiczne, 14 2012, s. 231-255. [więcej informacji]
Totalizm jako fenomen społeczny - ujęcie leksykograficzne [w:] Dissertationes Paulinorum, 21 2012, s. 70-74. [więcej informacji]
Z myślą o Polakach na Wschodzie, którzy zachowali wiarę [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 4 (2012) nr 2 (7) 2012, s. 205-208. [więcej informacji]
Lavoro sociale ed economia sociale nella prospettiva dell'enciclica "Caritas in veritate" [w:] Angelicum, 88 2011, s. 425-434. [więcej informacji]
Jan Paweł II o rodzicielstwei [w:] Roczniki Nauk Społecznych, 3(39) 2011, s. 119-138. [więcej informacji]
Polityka społeczna a misja Kościoła [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 2(5) 2011, s. 155-163. [więcej informacji]
Rozbrojenie w świecie współczesnym - ujęcie leksykograficzne [w:] Dissertationes Paulinorum, 20 2011, s. 12-20. [więcej informacji]
Ustawa "antyprzemocowa" w kontekście polityki społecznej [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 3 2010, s. 165-174. [więcej informacji]
Polska w Unii Europejskiej 2004-2010. Perspektywa religijno-aksjologiczna [w:] Dissertationes Paulinorum, 19 2010, s. 35-62. [więcej informacji]
Il valore del lavoro sociale [w:] Angelicum, 87 2010, s. 443-446. [więcej informacji]
Moralny wymiar animacji społecznej [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 1 2009, s. 175-186. [więcej informacji]
Ze wspomnień kardynała Kakowskiego o genezie Wszechnicy Katolickiej w Lublinie [w:] Dissertationes Paulinorum, 18 2009, s. 43-50. [więcej informacji]
Jan Paweł II jako nauczyciel patriotyzmu. Johannes Paul II. als Lehrer des Patriotismus [w:] Międzynarodowy Przegląd Pedagogicznoreligijny. Internationale Religionspädagogische Rundschau, 8 2009, s. 139-158. [więcej informacji]
Prawa człowieka u podstaw dyplomacji papieskiej [w:] Dissertationes Paulinorum, 16 2007, s. 62-72. [więcej informacji]
Wirkungen des denkwürdigen Gelübdes des Polnischen Volkes im religiös-politischen Leben [w:] Schweizerisches Katholisches Sonntagsblatt, 42 2006, s. 21-24. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Polityka społeczna wobec prekariatu; [nr projektu:] 501-10-040074

-Dylematy rozwoju zrównoważonego; [nr projektu:] 501-10-040058

-Encyklika "Centesimus annus" inspiracją dla polityki społecznej; [nr projektu:] 501-10-040060

-Dylematy rozwoju zrównoważonego; [nr projektu:]

-Czwarta czy pierwsza władza? Media wobec polityki społecznej; [nr projektu:] 501-10-040039

-Polityka społeczna w perspektywie integralnego i solidarnego rozwoju; [nr projektu:] 501-10-040035

-Rozwój rodziny i społeczeństwa jako cel wielosektorowej polityki społecznej; [nr projektu:] 501-10-040014

-Rozwój rodziny i społeczeństwa jako cel wielosektorowej polityki społecznej; [nr projektu:] 14140001

Wygłoszone referaty:

- Myśl Prymasa Wyszyńskiego o patriotyzmie; [podczas konferencji:] Spotkanie dyskusyjne Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" [miejsce konferencji:] Kraków - ul. Michałowskiego 16, 2018-10-25

- Peregrynacja Obrazu afirmacją niepodległości Narodu; [podczas konferencji:] Jasnogórska Matka i Naród. Ogólnopolska Konferencja w 100. rocznicę odzyskania niepodległości [miejsce konferencji:] Częstochowa - Jasna Góra, 2018-10-23

- Etyka społeczna i polityczna w rozumieniu ks. prof. Józefa Majki; [podczas konferencji:] Wokół osoby i dzieła ks. prof. Józefa Majki. Konferencja naukowa upamiętniająca 100. rocznicę urodzin i 25. rocznicę śmierci [miejsce konferencji:] Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu, 2018-05-28

- Uwagi o genezie polskiej polityki społecznej. Szkoła krakowska w międzywojniu; [podczas konferencji:] Sto lat polskiej polityki społecznej. Aktualne wyzwania i zadania rządu i samorządu - perspektywa małopolska [miejsce konferencji:] Kraków - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2018-05-16

- Sprawiedliwość rozdzielcza w nauce św. Tomasza z Akwinu i Jana Pawła II; [podczas konferencji:] Odpowiedzialność za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych [miejsce konferencji:] Uniwersytet Jagielloński, 2018-01-24

- Społeczne zamyślenia Prymasa Tysiąclecia w kazaniach głoszonych na Skałce; [podczas konferencji:] Spotkanie dyskusyjne Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" [miejsce konferencji:] Kraków - ul. Garbarska 9, 2017-10-25

- Prekariat jako nowa kategoria pracowników; [podczas konferencji:] Prekaryjna praca a misja społeczna Kościoła [miejsce konferencji:] Kraków, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 2017-06-08

- Problem prekaryjnej pracy w kontekście dyskusji o polityce społecznej w Polsce; [podczas konferencji:] Reformy polskiej polityki społecznej jako odpowiedź na współczesne problemy i dylematy [miejsce konferencji:] Polanica Zdrój - Hotel Polanica Resort & Spa, 2017-04-20

- "Uwagi o aksjologicznych i etycznych aspektach migracji w kontekście zadań polskiej polityki społecznej" w ramach wykładu konwersatoryjnego: "Imigracja do Polski – społeczne, ekonomiczne i prawne implikacje dla polityki społecznej i pracy socjalnej".; [podczas konferencji:] III Tydzień Pracy Socjalnej w Krakowie w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Pracy Socjalnej PSSPS [miejsce konferencji:] Kraków, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 2017-04-06

- Imigracyjny kontekst polskiej polityki społecznej: dylematy i wyzwania; [podczas konferencji:] Ekonomiczne i prawne konsekwencje imigracji do Polski [miejsce konferencji:] Kraków, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 2016-11-24

- Rola i znaczenie dialogu w pracy socjalnej; [podczas konferencji:] Praca socjalna w świetle filozofii spotkania [miejsce konferencji:] Kraków, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 2016-11-15

- "Centesimus annus" wobec polityki społecznej; [podczas konferencji:] 25 lat encykliki "Centesimus annus" św. Jana Pawła II. Inspiracje dla polityki społecznej [miejsce konferencji:] Kraków, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 2016-06-09

- Jasnogórska Pani: mit polityczny czy fundament civitas Poloniae; [podczas konferencji:] Miłosierdzie. Kościół. Maryja. W hołdzie Ojcu Profesorowi Zachariaszowi Jabłońskiemu Paulinowi, Człowiekowi Kościoła, oddanemu Maryi [miejsce konferencji:] Częstochowa - Jasna Góra, 2016-05-31

- Podmiotowy aspekt ludzkiej pracy w myśli Prymasa Tysiąclecia; [podczas konferencji:] Myśl społeczna Stefana kardynała Wyszyńskiego [miejsce konferencji:] Lublin, KUL, 2016-05-17

- Papieża Franciszka myśl o integralności stworzenia - perspektywa prawa naturalnego; [podczas konferencji:] Ekologia integralna: natura - człowiek - społeczeństwo. KNS wobec współczesnych wyzwań [miejsce konferencji:] Warszawa - Instytut Socjologii Uniwesrytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2015-11-24

- Ideologie jako formy symboliczbego zakłamywania rzeczywistości; [podczas konferencji:] Wiedza a moralność [miejsce konferencji:] Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Lublin, 2015-11-18

- Polityka społeczna wobec zjawiska emigracji zarobkowej Polaków; [podczas konferencji:] Ekonomiczne i prawne konsekwencje emigracji Polaków ze szczególnym uwzględnieniem rodziny: optyka Polski i krajów imigracyjnych [miejsce konferencji:] Uniwersytet Papieski Jana Pawła II - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, 2015-11-12

- Problem spójności polityki społecznej z konstytucją soborową "Gaudium et spes"; [podczas konferencji:] Kościół w zmieniającym się społeczeństwie z okazji 50-lecia ogłoszenia Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym "Gaudium et spes" [miejsce konferencji:] Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Lublin, 2015-10-14

- Sprawiedliwość społeczna wymogiem Ewangelii czy projektem ideologii?; [podczas konferencji:] XXIV Piekarskie Sympozjum Społeczne: "Sprawiedliwość i miłość społeczna. Refleksja interdyscyplinarna w 90-lecie (Archi)diecezji Katowickiej [miejsce konferencji:] Piekary Śląskie - Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2015-05-30

- W obliczu fenomenu kidults; [podczas konferencji:] Święto Patronalne Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowieenu kidults [miejsce konferencji:] Tarnów, 2015-05-08

- Pod presją i urokiem ponowoczesnych ideologii. Refleksja na temat kondycji ideowej współczesnych intelektualistów w Polsce; [podczas konferencji:] Intelektualista między powołaniem a apostazją [miejsce konferencji:] Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2014-12-04

- Polityka społeczna wobec problemu ubóstwa; [podczas konferencji:] Oblicza współczesnej biedy [miejsce konferencji:] Dąbrowica k. Lublina, 2014-06-25

- Dialog Jana Pawła II z ponowoczesnym światem; [podczas konferencji:] Kościół katolicki w najnowszych dziejach Polski [miejsce konferencji:] Muzeum Niepodległości w Warszawie, 2014-04-16

- Socjalny wymiar dialogu społecznego; [podczas konferencji:] Dialog i służba społeczna Jana Pawła II [miejsce konferencji:] Kraków, UPJPII, 2014-04-03

- Jana Pawła II zmaganie o ewangelię pracy; [podczas konferencji:] Nowa ewangelizacja a nauczanie społeczne Kościoła [miejsce konferencji:] Świdnica (KS Civitas Christiana, WSD), 2013-10-24

- "Lumen fidei" światłem dla polityki; [podczas konferencji:] Rozmowy Niedokończone w Telewizji Trwam i Radiu Maryja [miejsce konferencji:] Toruń, 2013-09-14

- Dylematy jasnogórskiej ewangelizacji w zetknięciu z ideologiami; [podczas konferencji:] Ogólnopolskie Sympozjum Mariologiczno-Maryjne "Jasnogórska szkoła wiary" [miejsce konferencji:] Częstochowa - Jasna Góra, 2013-04-10

- Ks. Antoni Szymański u genezy polityki społecznej w Polsce; [podczas konferencji:] Ks. Antoni Szymański (1881-1942). Rektor - uczony - działacz społeczny [miejsce konferencji:] Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2012-10-09

- Praca kluczem polityki rodzinnej; [podczas konferencji:] Dokąd zmierzasz współczesna rodzino? [miejsce konferencji:] Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2012-05-16

- Idea spójności życia narodowego w myśli Prymasa Tysiąclecia; [podczas konferencji:] Człowiek - Naród - Kościół. Prymas Tysiąclecia odczytany dziś [miejsce konferencji:] Radom, Wyższe Seminarium Duchowne, 2011-05-23

- Królowa Polski w posłudze Prymasa Tysiąclecia; [podczas konferencji:] W blasku błogosławionego Jana Pawła II. Jubileusz 300-lecia Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę [miejsce konferencji:] Częstochowa - Jasna Góra, 2011-05-13

- Ochrona zdrowia jako problem etyczny i polityczny; [podczas konferencji:] Humanizacja medycyny i promocja zdrowia [miejsce konferencji:] Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2011-04-01

- Etyczny wymiar pracy socjalnej w świetle encykliki "Caritas in veritate"; [podczas konferencji:] Pomiędzy profesjonalizmem a logiką daru - metodyczne, prawne i etyczne aspekty współczesnej pracy socjalnej [miejsce konferencji:] Lublin, KUL, 2010-12-04

- Uwagi o polityce społecznej na kanwie znowelizowanej ustawy sejmowej o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; [podczas konferencji:] Rodzicielstwo XXI wieku - szanse i zagrożenia [miejsce konferencji:] Kraków, Ignacjanum, 2010-10-20

- Perspektywa etyczna pracy socjalnej i ekonomii społecznej w encyklice "Caritas in veritate"; [podczas konferencji:] Targi Aktywnych Form Pomocy [miejsce konferencji:] Narzecze k. Biłgoraja (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Stowarzyszenie "Humanus" z Janowa Lubelskiego), 2010-10-15

- Polskie członkostwo w Unii Europejskiej [Udział w dyskusji panelowej]; [podczas konferencji:] Bilans polskiego członkostwa w Unii Europejskiej - perspektywa religijno-aksjologiczna [miejsce konferencji:] Warszawa (Sekcja Wykładowców Katolickiej Nauki Społecznej Konferencji Episkopatu Polski), 2010-06-21

- Maryja Królowa Polski w perspektywie politycznej; [podczas konferencji:] Jubileusz 100-lecia koronacji koronami św. Piusa X: Z Maryją Królową Polski bądźmy świadkami miłości [miejsce konferencji:] Częstochowa - Jasna Góra, 2010-04-24

- Metody pracy socjalnej w perspektywie etycznej; [podczas konferencji:] O nowoczesnych metodach pracy socjalnej [miejsce konferencji:] Lublin (Civitas Christiana), 2009-12-05