Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

dr Katarzyna Wojtanowicz

Zatrudnienie:
Wydział Nauk Społecznych – adiunkt

Email: katarzyna.wojtanowicz@upjp2.edu.pl

Strona internetowa: katarzyna.wojtanowicz@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Etyki Pracy Socjalnej

Funkcje dydaktyczne:
- Kierownik Podyplomowe Studia z Mediacji Cywilnych i Rodzinnych (rok akademicki: 2018/19 , studia podyplomowe, tryb: podyplomowe)
- Kierownik Podyplomowe Studia Specjalista Pracy z Osobą Starszą w Środowisku Domowym i Instytucjonalnym (rok akademicki: 2018/19 , studia podyplomowe, tryb: podyplomowe)

Dyżur:
Dyżury w sesji 2019/2020 10.02.2020 r. w godz. 8.30 - 10.00 oraz 22.02.2020 r. w godz. 8.00 -8.45 oraz indywidualne umówienia: email: katarzyna.wojtanowicz@upjp2.edu.pl lub tel. 604 601 980

Działalność pozanaukowa:

2017 – Certyfikowany superwizor pracy socjalnej (MRPiPS)

2014 – Członek Regionalnej Komisji ds. stopni specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny województwa małopolskiego, w kadencji 2013 - 2018 oraz 2018 - 2023

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Readaptacja społeczna osób opuszczających zakłady karne w oparciu o model ABCD: Stowarzyszenie ARID 2019.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
System wspierania i formy pracy z rodziną, Kraków: ROPS w Krakowie 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Asystentura rodziny jako istotny komponent współczesnego poradnictwa [w:] Poradnictwo w dyskursie Interdyscyplinarnym: Uniwersytet w Rzeszowie 2018, s. 13-28. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Asymilacja migrantów i uchodźców [w:] Wokół problematyki migracji i uchodźstwa w sytemie pomocy społecznej: Caritas Polska Pomoc Bliźniemu 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Środowiskowa praca socjalna na rzecz rozwoju społecznego. [w:] Eliminacja wykluczenia społecznego: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydawnictwo Naukowe 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Profilaktyczna praca socjalna wobec kyzysów w rodzinie [w:] Kiedy myślimy rodzina....: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydawnictwo Naukowe 2016, s. 443-456. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zaniechanie wsparcia społecznego - przykład zaburzenia ekosystemu [w:] NATURAL SCIENCES Biology - Ecology: Uniwersytet w Presovie 2016, s. 356-359. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Korzyści i niebezpieczeństwa wynikające z pernamentnego szkolenia pracowników soacjalnych w Polsce [w:] NOVÁ SOCIÁLNA EDUKÁCIA ČLOVEKA IV 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Praca socjalna w aspekcie realizacji potrzeb duchowych klientów [w:] Klient vs bliznich. Socjalno - teologiczno- psychologiczn0 - edukacyjne aspekty v socjalnej pracy: Presovski Uniwersytet w Presovie 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zakłady aktywności zawodowej szansą na reintegrację zawodową i społeczną osób z niepęłnosprawnościami. Dobre praktyki na przykładzie ZAZ prowadzonego przez Bonifraterską Fundacje Dobroczynną w KOnarach [w:] Wyjechać czy pozostać? Wokół dylematów rynku pracy., Kraków: UPJP2 Wydawnictwo Naukowe 2015, s. 481-492. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Praca socjalna w organizacjach pozarzadowych [w:] NOVÉ TRENDY V SÚČASNEJ SOCIÁLNEJ PRÁCI/NEW TRENDS IN CURRENT SOCIAL WORK: Ústav sociálnych vied a zdravotnictva bl. P. P. Gojdiča 2015, s. 51-60. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rola organizacji pozarządowych w przygotowaniu do samodzielności społecznej i zawodowej osób [w:] Wielowymiarowość integracji społeczno-zawodowej studentów z niepełnosprawnością: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mediacja jako metoda przezwyciężania kryzysu w rodzinie i wychowaniu [w:] Dziecko, rodzina, wychowanie. Wybrane konteksty.: Wydawnictwo WAM 2015, s. 333-346. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Adopcja i piecza zastępcza w obliczu wyzwań. [w:] Wielowymiarowość działań pomocowych w obszarze wsparcia rodziny: Wydawnictwo «scrpiptum», 2015, s. 189-199. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Superwizja - nowa jakość pracy socjalnej [w:] Praca socjalna w poszukiwaniu tożsamosci: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej 2015, s. 201-214. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Współpraca interdyscyplinarna na rzecz readaptacji skazanych i wspierania ich rodzin [w:] Pomoc postpenitencjarna jako obszar pracy socjalnej 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ekosystem w cieniu zagrożonych wykluczeniem społecznym [w:] Wybrane zagadnienia z pomocy i integracji społecznej, Kraków: Wyd. <>, 2014, s. 127-144. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mediacja jako forma dialogu w pracy socjalnej [w:] Dialog powinnością człowieka wierzącego, Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława BM 2014, s. 303-315. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Specjalizacja w zawodzie pracownika socjalnego jako przykład profesjonalizacji zawodu [w:] Nová Sociálna Edukácia človeka III. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Prešov 2014, s. 31-39. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wykorzystanie mediacji w pracy socjalnej [w:] Nova socjalna edukacja cloveka, Presov: Presovska Univerzita v Presovie 2013, s. 106-116. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Praca z rodzicami w sytuacjach kryzysowych [w:] Pedagog i pracownik socjalny wobec wyzwań współczesności, Kraków: WAM 2012, s. 197-217. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Adopcja [w:] Mapa pomocy rodzinie. Rodzicielstwo zastępcze i adopcja., Kraków: ROPS 2012, s. 29-49. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mediacje rodzinne jako sposób na rozwiązywanie konfliktów w rodzinie [w:] Wybrane zagadnienia pedagogiki rodziny, Kraków: WAM 2010, s. 275-289. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych w Małopolsce [w:] W poszukiwaniu rozwiązań przeciwdziałania ubóstu i wykluczeniu społecznemu, Kraków: ROPS 2010, s. 20-25. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Wolontariat w pomocy społecznej [w:] Sociálna a duchovná revue 2019, s. 58-66. [więcej informacji]
Jakość życia osób z niepełnosprawnością na przykładzie domów pomocy społecznej [w:] Socjalna a duchovna revue 2018, s. 49-57. [więcej informacji]
Edukacyjny potencjał mediacji w budowaniu dialogu społecznego [w:] Acta Educationis 2017 2017, s. 5-15. [więcej informacji]
Mediacje rówieśnicze jako metoda wychowawcza [w:] Studia Socialia Cracoviensia 2017, s. 145-155. [więcej informacji]
Superwizja pracy socjalnej w Polsce [w:] Socjalna a duchovna revue 2016.[więcej informacji]
Organizacja społeczności lokalnej na rzecz rozwoju [w:] Socjalna a duchovna revue 2016, s. 65-73. [więcej informacji]
Superwizja jako narzędzie rozwiązywania dylematów etycznych w pracy socjalnej [w:] Homo et societas. Wokół pracy socjalnej (nr 1) 2016.[więcej informacji]
Stres i wypalenie w zawodach wsparcia społecznego [w:] Socjalna a duchovna revue, Rocznik VI/2015 2015, s. 63-75. [więcej informacji]
Superwizja w pracy socjalnej [w:] EsOes, 2/2011 2011, s. 23-25. [więcej informacji]
Mediacje rówieśnicze jako metoda wychowawcza w małopolskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych [w:] Es.O.es, 1/2011 2011, s. 15-17. [więcej informacji]
Diagnoza rodzicielstwa zastępczego w województwie małopolskim [w:] Es.O.es, 4/2009 2009, s. 10-14. [więcej informacji]

Wygłoszone referaty:

- Pracownik (nie)pełnosprawny w Zakładzie Aktywnosci Zawodowej. Pomiędzy tożsamością osobową a funkcjonowaniem społecznym.; [podczas konferencji:] Wizerunek osób z niepełnosparwnościami - społeczny odbiór niepełnosparwności [miejsce konferencji:] Kraków, 2019-12-03

- Skuteczna współpraca interdyscyplinarna – razem przeciw przemocy; [podczas konferencji:] „Stop przemocy w rodzinie. Skuteczna współpraca instytucjonalna” [miejsce konferencji:] Myślenice, 2019-11-21

- Superwizja pracy socjalnej jako wazny czynnik edukacji i wsparcia pracowników systemu pomocy społecznej; [podczas konferencji:] "Nova socialna edukacia clovieka VIII" [miejsce konferencji:] Presov, Słowacja, 2019-11-19

- SUPERVISION OF SOCIAL WORK IN POLAND - PRACTICAL APPLICATION; [podczas konferencji:] COOPERATION OF HELPING PROFESSIONS IN 21 th CENTURY [miejsce konferencji:] Ustroń, 2019-10-25

- Superwizja pracy socjalnej jako wzmacnianie postępowania etycznego w pracy socjalnej; [podczas konferencji:] PRACA SOCJALNA W ŚWIECIE WARTOŚCI - OD AKSJOLOGII PRZEZ EDUKACJĘ KU PRAKTYCE [miejsce konferencji:] Kraków, 2019-10-24

- Superwizja w pracy mediatora jako standard jakości pracy; [podczas konferencji:] "OBLICZA MEDIACJI - DZISIAJ I JUTRO" [miejsce konferencji:] Kraków, 2019-10-23

- Wykorzystanie modelu ABCD w integracji społecznej i aktywizacji osób z niepełnosprawnością; [podczas konferencji:] Jakość życia osób w niepełnosprawności Przyszłość, teraźniejszość i przyszłość [miejsce konferencji:] Kraków, UPJP2, 2019-06-11

- Pracownicy systemu pomocy społecznej wobec superwizji pracy socjalnej; [podczas konferencji:] "Superwizja w polskiej pomocy społecznej - stan obecny i perspektywy" [miejsce konferencji:] Kraków, 2019-05-17

- Wykorzystanie cyberprzestrzeni do realizacji zadań pomocy społęcznej; [podczas konferencji:] Dzieci i seniorzy w sieci - rola i miejsce zagrożeń cyberprzestrzeni w kontekście polityki społecznej [miejsce konferencji:] Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny, 2018-11-14

- Od funkcjonowania rodziny do instytucjonalnego wsparcia; [podczas konferencji:] Role pomocowe asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej" [miejsce konferencji:] Bochnia, 2018-10-25

- Wykorzystanie mediacji w interwencji kryzysowej; [podczas konferencji:] Międzynarodowy Dzień Mediacji [miejsce konferencji:] Kraków, Akademia Ignatianum, 2018-10-17

- Instytucjonalna rehabilitacja społeczna seniorów niepełnosprawnych; [podczas konferencji:] NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I REHABILITACJA OSÓB W STARSZYM WIEKU W OBSZARZE TEORII, KSZTAŁCENIA I PRAKTYKI ZAWODOWEJ [miejsce konferencji:] UKSW Warszawa, 2018-04-20

- Zastosowanie mediacji w rodzinie dotkniętej przemocą; [podczas konferencji:] "Interdyscyplinarna współpraca. O miejscy interwencji kryzysowej w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" [miejsce konferencji:] Myślenice, 2017-11-23

- Integracja społeczna mieszkańców DPS jako proces wychowawczy; [podczas konferencji:] Synergia środowisk wychowawczych [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-11-08

- Potrzeby eduakacyjne pracowników socjalnych w Polsce w odniesieniu do potrzeb klientów pomocy społecznej; [podczas konferencji:] Nova socjalna edukacj człowieka VI [miejsce konferencji:] Presov, Słowacja, 2017-11-07

- Jakość życia osób z niepełnosprawnoscią w instytucjach pobytu całodobowego na przykładzie domów pomocy społecznej; [podczas konferencji:] Jakość życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-10-26

- Zabezpieczenie potrzeb duchowych seniorów; [podczas konferencji:] Wsparcie seniora w środowisku [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-09-26

- PRACOWNIK SOCJALNY WOBEC POTRZEB KLIENTÓW POMOCY SPOŁECZNEJ.; [podczas konferencji:] PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE ASPEKTY PRACY SOCJALNEJ- 2. EDYCJA [miejsce konferencji:] Rzeszów, 2017-06-30

- Integracja społeczna mieszkańców domów pomocy społecznej z niepełnosparwnością psychiczną; [podczas konferencji:] Student z niepełnosparwnością - edukacja, praca, rodzina [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-06-08

- Dobra praktyka współpracy WTZ, ZAZ i pracodawców na otwartym rynku prac; [podczas konferencji:] „Uwarunkowania rozwoju efektywnej kooperacji WTZ i ZAZ z partnerami lokalnymi na rzecz reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych” [miejsce konferencji:] Nowe Brzesko, 2017-05-24

- Praca z rodziną jako ważne ogniwo kompleksowego systemu wsparcia osób z niepełnospawnością; [podczas konferencji:] Rodzina podstawowym i wyjątkowym miejscem troski o osoby z niepełnosparwnością [miejsce konferencji:] Stary Sącz, 2017-05-04

- Zabezpieczenie potrzeb duchowych klientów pomocy społecznej; [podczas konferencji:] Praca socjalna w świetle filozofii spotkania [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-11-15

- Mieszkanie chronione jako forma wzmacniania samodzielności życiowej osób z niepełnosprawnością intelektualną; [podczas konferencji:] Nova socialna edukacia cloveka V [miejsce konferencji:] Presov - Słowacja, 2016-11-07

- Mediacje rówieśnicze (nie) obecne w edukacji; [podczas konferencji:] Kategorie (nie)obecne w edukacji [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-10-24

- Mediacje rówieśnicze - zadanie dla młodych; [podczas konferencji:] Dylematy młodego pokolenia - między teraźniejszością a przyszłością [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-05-25

- Praca socjalna z rodziną dotkniętą przemocą; [podczas konferencji:] Klient vs. bliźnich [miejsce konferencji:] Słowacja, Presov, 2016-04-19

- Korzyści i niebezpieczeństwa wynikajace z permanentnego szkolenia pracowników socjalnych w Polsce; [podczas konferencji:] Nova socjalna edukacja clovieka IV. [miejsce konferencji:] Presov, Słowacja, 2015-11-10

- Superwizja jako narzędzie rozwiązywania dylematów etycznych w pracy socjalnej; [podczas konferencji:] Dylematy etyczne pracownika socjalnego - granice interwencji [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-10-28

- System wsparcia społeczno - zawodowego osób niepełnosprawnych w Polsce; [podczas konferencji:] Zdrovotnicke, socialne, ekonomicke a pravne problemy marginalizowanych skupin [miejsce konferencji:] Presov, Słowacja, 2015-10-24

- Środowiskowa praca socjalna na rzecz rozwoju społecznego; [podczas konferencji:] Profilaktyka społeczna na rzecz rozwoju [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-10-13

- Dobroczynność w przyszłości; [podczas konferencji:] Dobroczynnośc w apekcie historycznym, aktualnie i przyszłościowym [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-10-09

- Współczesne kierunki polityki społecznej i miejsce Interwencji Kryzysowej w jej realizacji; [podczas konferencji:] Miejsce Interwencji Kryzysowej w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie [miejsce konferencji:] Dobczyce, 2015-10-08

- Organizacja społeczności lokalnej na rzecz rozwoju; [podczas konferencji:] Perspektiva a uloha humanitarnych odborov Pri formovani mysliacej a tworiacej spolocnosti [miejsce konferencji:] Presov, Słowacja, 2015-09-24

- Zaniechanie wsparcia społecznego jako przykład zaburzenia ekosystemu; [podczas konferencji:] Nowe trendy vyskumu v ekologickych a biologickych discyplinach [miejsce konferencji:] Presov, Słowacja, 2015-09-10

- Profilaktyczna praca socjalna wobec kryzysów w rodzinie; [podczas konferencji:] Rodzina ceniona i zagrożona [miejsce konferencji:] UPJP2 w Krakowie, 2015-06-02

- Superwizja w pracy socjalnej – teraźniejszość i przyszłość; [podczas konferencji:] Polityka społeczna i pomoc społeczna w małych społecznościach lokalnych wczoraj i dziś [miejsce konferencji:] Michałowice, 2015-05-26

- Praca socjalna w aspekcie realizacji potrzeb duchowych klientów; [podczas konferencji:] Klient vs. bliźnich [miejsce konferencji:] Presov, Słowacja, 2015-04-30

- Rola organizacji pozarządowych w przygotowaniu do samodzielności społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych; [podczas konferencji:] Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim – doświadczenia po latach [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-04-21

- Adopcja i piecza zastępcza wobec wyzwwań; [podczas konferencji:] Interesariusze Pomocy Społecznej [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-03-19

- Współpraca interdyscyplinarna na rzecz readaptacji skazanych i ich rodzin; [podczas konferencji:] Socjalny wymiar pomocy postpenitencjarnej [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-02-03

- Mediacja jako metoda przezwyciężania kryzysów w rodzinie i wychowaniu; [podczas konferencji:] Wychowanie dziecka w rodzinie, przedszkolu i szkole [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-11-25

- Specjalizacja w zawodzie pracownika socjalnego jako przykład profesjonalizacji zawodu; [podczas konferencji:] "Nova socialna edukacia cloveka III" [miejsce konferencji:] Presov, 2014-11-03

- Praca socjalna w organizacjach pozarządowych; [podczas konferencji:] "Nove trendy v sucasnom zdravotnictve a pomahajuce profesie" [miejsce konferencji:] Presov, 2014-10-25

- Zakłady Aktywności Zawodowej szansą na reintegrację zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami. Dobre praktyki na przykładzie ZAZu prowadzonego przez Bonifratreską Fundację Dobroczynną w Konarach; [podczas konferencji:] Rodzina wobec wyzwań współczesnego rynku pracy. [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-10-14

- Superwizja – nowa jakość pracy socjalnej; [podczas konferencji:] "Praca socjalna w poszukiwaniu tożsamości na tle przemian społecznych i ekonomicznych" [miejsce konferencji:] Warszawa, 2014-09-18

- Partnerstwo- rozwój –działanie; [podczas konferencji:] "Modelowy system na rzecz integracji społecznej" [miejsce konferencji:] Klucze, 2014-05-23

- Korzyści z wykorzystania mediacji w sprawach rodzinnych; [podczas konferencji:] "Mediacje sposób na porozumienie" [miejsce konferencji:] Nowy Sącz, 2013-10-15

- „Mediacje rówieśnicze – porozumienie, odpowiedzialność, wychowanie”; [podczas konferencji:] „Bezpieczeństwo młodzieży szkolnej jako wyzwanie współczesności” [miejsce konferencji:] Nowy Sącz, 2013-09-13

- System wsparcia dziecka i rodziny w Polsce; [podczas konferencji:] "Dzieko w systemie pomocy społecznej w Polsce, Niemczech i na Ukrainie" [miejsce konferencji:] Olkusz, 2013-05-24

- Wykorzystanie mediacji w pracy z osobami bezdomnymi; [podczas konferencji:] Świadoma droga do domu. Aktywizujace formy wsparcia osób bezdomych i zagrożonych bezdomnościa [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-01-30

- System przeciwdziałania przemocy; [podczas konferencji:] Narada Pełnomocników ds. uzależnień z terenu Wojeództwa Mąlopolskiego [miejsce konferencji:] Zakopane, 2012-11-27