Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

dr hab. Bożena Majerek

Zatrudnienie:
Wydział Nauk Społecznych – adiunkt z habilitacją

Email: bozena.majerek@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Socjologii Problemów Społecznych

Dyżur:
27.01. godz. 15-16 06.02. godz. 11-12 18.02. godz. 11-12 ul. Bernardyńska 3, p. 103

Pełnione funkcje:

Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne - Kierownik studium

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Readaptacja społeczna osób opuszczających zakłady karne w oparciu o model ABCD, Kraków: Therismos 2019.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Niepewność w społeczeństwie współczesnym. Studium socjopedagogiczne, Kraków: OW Impuls 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kategorie (nie)obecne w edukacji, Kraków: Impuls 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wyjechać czy pozostać? Wokół dylematów rynku pracy, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dzieci migrantów zarobkowych : obywatele Europy czy eurosieroty?, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Szkoła jako przestrzeń edukacyjnego (nie)porozumienia, Kraków: Impuls 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zjawisko niechęci wobec szkoły. Studium empiryczne szkolnej absencji, Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Młodzież wobec Innych. Studium empiryczne nad nietolerancją społeczną, Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Zwischen Exklusion und Inklusion im polnischen Bildungssystem [w:] Soziale Arbeit und Soziale Frage(n): Verlag Barbara Budrich 2018, s. 115-121. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Młody prekariat, czyli codzienna niepewność [w:] Codzienność jako wyzwanie edukacyjne: Instytut Pedagogiki UW 2017, s. 93-103. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pedagogiczne implikacje wsparcia społecznego dzieci z rodzin migracyjnych [w:] Patologie edukacji: ideologia, polityka, biurokracja: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa 2016, s. 117-125. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Szkoła w kontekście zjawiska niepewności [w:] Zrozumieć szkołę. Konteksty zmiany.: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej 2016, s. 267-279. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Szkoły "drugiej szansy" jako obszar wsparcia osób dorosłych. Uwarunkowania i skala zjawiska przedwczesnego kończenia nauki. [w:] Dymensje poradnictwa i wsparcia społecznego w perspektywie interdyscyplinarnej: Wydawnictwo Naukowe UAM 2015, s. 305-319. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kompetencje osobiste i społeczne w szkolnych doświadczeniach uczniów [w:] Biografie i uczenie się: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2015, s. 173-186. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Styl "otwierający" i "domykający", czyli kontrowersje wokół oceny (nie)efektywności pracy nauczyciela [w:] Szkoła jako przestrzeń edukacyjnego (nie)porozumienia, Kraków: Impuls 2014, s. 47-61. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Media a poczucie niepewności współczesnego człowieka [w:] Kultura popularna w medialnych kontekstach: Oficyna Wydawnicza AFM 2014, s. 29-47. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wybrane aspekty problematyzowania niepewności i ryzyka [w:] Bezpieczeństwo-wielorakie perspektywy. Człowiek-społeczeństwo-państwo w sytuacjach kryzysu, Poznań: Wydawnictwo WSB 2014, s. 463-473. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wsparcie społeczne wobec poczucia niepewności młodych dorosłych [w:] Rodzina-Młodzież-Dziecko. Szkice z teorii i praktyki pomocy psychopedagogicznej i socjalnej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2013, s. 403-421. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Klimat emocjonalny europejskich rodzin [w:] Świat rodziny. Perspektywa interdyscyplinarna. Wobec wyzwań i zagrożeń., Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2013, s. 251-267. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Das polnische System der Familienunterstützung [w:] Perspektiven der AkteurInnen in der Sozialen Arbeit, Berlin/Münster/Wien/Zürich/London: LiT Verlag 2013, s. 153-165. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Konsekwencje życia w epoce niepewności [w:] Dilemata sociálni pedagogiky v postmodernizm svĕtĕ, Brno: Institut Mezioborovŷch Studii 2012, s. 243-256. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Erwartungen und Lebensorientierungen der polnischen und deutschen Jugend in Zeiten von Unsicherheit [w:] Jugend und Arbeit. Empirische Bestandsaufnahme und Analysen, Weinheim und München: Juventa Verlag GmbH 2012, s. 251-271. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mikrospołeczna przestrzeń niepewności [w:] (Kontro)wersje wielowymiarowości współczesnej edukacji, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP 2012, s. 58-82. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jakość życia w sytuacjach niepewnych [w:] Oświata dorosłych wobec jednostek i grup de faworyzowanych – ku społecznej spójności, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP 2012, s. 47-60. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dziecko w świecie przemian cywilizacyjnych [w:] Jak przezwyciężyć ubóstwo? Księga ubogich A.D. 2010, Warszawa: Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich 2010, s. 177-180. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Orientacje życiowe młodzieży z grupy ryzyka edukacyjnego [w:] Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzieży. Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT 2010, s. 121-131. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wsparcie społeczne w sytuacji niepewności i wieloznaczności [w:] Sociální pedagogika ve střední Evropě 2010: inovace a nové trendy, Brno: Wydawnictwo: Institut mezioborových studií 2010, s. 116-121. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zjawisko niechęci wobec szkoły w perspektywie badań międzynarodowych [w:] Z zagadnień profilaktyki zagrożeń społecznych, Martin: Wydawnictwo Slovenská Národná Knižnica 2009, s. 12-25. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ocena kondycji społecznej a oczekiwania edukacyjne i zawodowe polskiej młodzieży [w:] Trudny uczeń, czy trudności ucznia?, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2007, s. 23-38. [więcej informacji]
Die Einschätzung gesellschaftlicher Bedingungen und die Bildungs-und Berufserwartungen der Jugend in Polen Arbeit und Identität im Jugendalter [w:] Arbeit und Identität im Jugendalter. Die Auswirkungen der gesellschaftlichen Strukturkrise auf Sozialisation, Berlin/Münster/Wien/Zürich/London: Juventa Verlag GmbH 2007, s. 69-71. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ängste und Hoffnungen der polnischen Jugend [w:] Soziale Balance in einer Welt der Ungleichheit, Monachium 2006, s. 41-43. [więcej informacji]
Poczucie sprawstwa a zadowolenie z życia młodzieży akademickiej [w:] V Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny. Materiały konferencyjne, T. III. Teraźniejszość jako źródło wyzwań edukacyjnych, Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP 2004, s. 39-41. [więcej informacji]
Die Stellung der Geographie in dem polnischen Schulsystem [w:] Die Entwicklung des Unterrichtsfachesgeographie in den Letzten und für die Zukunft, Wien: Institut für Geographie und Regionalforschung der Universität Wien 2003, s. 145-161. [więcej informacji]
Die Einstellung der Jugend gegen die Anderen [w:] Conference Programme the European Educational Research Association ECER, Hamburg 2003, s. 29-32. [więcej informacji]
Wyróżniki komunikacyjno-językowe grup wyznaniowych [w:] Procesy komunikacyjne w szkole: wyznaczniki, tendencje, problemy, Katowice: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1928 2001, s. 77-86. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
The Functioning of the Teacher in the Situation of Educational System Change [w:] Abstrakty z Międzynarodowej Konferencji ECER ‘99, Lahti: Centre for Continuing Education University of Helsinki 1999, s. 325-328. [więcej informacji]
The Influence of Self-Evaluation Level on Proneness to Stereotyping and the Declared Work-Style of Future Teachers [w:] Abstrakty z Międzynarodowej Konferencji ECER ’99, Lahti 22-26.09.1999, Lahti: for Continuing Education University of Helsinki 1999, s. 294-297. [więcej informacji]
Umiejętne komunikowanie się w szkole jako jedna z możliwości oddziaływań profilaktycznych wobec procesu patologizacji wychowanka [w:] Komunikacja – Dialog – Edukacja, Cieszyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 1998, s. 205-217. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Społeczna i pedagogiczna charakterystyka kandydatów na nauczycieli [w:] Tradycja i wyzwania. Księga Pamiątkowa z okazji 75-lecia założenia Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1921-1996, Kraków: UNIVERSITAS 1996, s. 251-272. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Czego (nie) uczy szkoła - refleksje uczniów dorosłych [w:] E-mentor, 1(53) 2014, s. 69-75. [więcej informacji]
The Issue of Loneliness in the Period of „Emerging Adulthood” [w:] Eurasian Multidisciplinary Forum, 2 2013, s. 526-534. [więcej informacji]
Combating Domestic Violence - Polish Systemic Solutions [w:] European Scientific Journal, 2 2013, s. 766-774. [więcej informacji]
Oczekiwania i orientacje życiowe młodzieży polskiej i niemieckiej w sytuacji niepewności i nieprzewidywalności [w:] Ruch Pedagogiczny, 2 2012, s. 55-71. [więcej informacji]
The Educational Situation of the Children of Circulatory Migrants [w:] Studia Sociologica, 2 2012, s. 59-78. [więcej informacji]
Między rezygnacją a kreatywnością. Nowy portret młodego pokolenia [w:] Pedagogika społeczna, 1(39) 2011, s. 125-139. [więcej informacji]
Tolerancja niepewności jako element kompetencji społecznych w kulturze indywidualizmu [w:] Studia – Badania – Innowacje, 4(116) 2011, s. 66-75. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Edukacyjna przestrzeń środowiskowej pracy socjalnej; [nr projektu:] 501-10-040087

-Etyczno-prakseologiczna przestrzeń niepewności wśród pracowników pomocy społecznej; [nr projektu:] 501-10-040050

Wygłoszone referaty:

- Młodzież w przestrzeni niepewności i zagrożenia; [podczas konferencji:] Kategorie (nie)obecne w edukacji [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-10-24

- Zwischen Exklusion und Inklusion in der polnischen Bildungssystem; [podczas konferencji:] Soziale Arbeit und soziale Frage(n) [miejsce konferencji:] Klagenfurt, 2016-09-22

- Młody prekariat, czyli codzienna niepewność; [podczas konferencji:] Codzienność jako wyzwanie edukacyjne [miejsce konferencji:] Uniwersytet Wrocławski, 2015-11-26

- Edukacja wobec poczucia niepewności; [podczas konferencji:] Patologie edukacyjne: ideologia, polityka, biurokracja [miejsce konferencji:] Szczyrk, 2015-10-22

- Edukacja wobec poczucia niepewności; [podczas konferencji:] Patologie edukacji: ideologia, polityka, biurokracja [miejsce konferencji:] Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Poznań, 2015-10-22

- Proces wychodzenia z bezdomności kobiet uzależnionych od alkoholu; [podczas konferencji:] Profilaktyka społeczna na rzecz rozwoju [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-10-13

- Proces wychodzenia z bezdomności kobiet uzależnionych od alkoholu; [podczas konferencji:] "Profilaktyka społeczna na rzecz rozwoju" [miejsce konferencji:] Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2015-10-13

- "Retrospektywna perspektywa doświadczeń edukacyjnych, czyli czego (nie)uczy szkoła"; [podczas konferencji:] Biografie edukacyjne w kontekście całożyciowego uczenia się [miejsce konferencji:] Łódź, 2014-02-08

- "The phenomenon of loneliness among the youth"; [podczas konferencji:] Eurasian Multidisciplinary Forum [miejsce konferencji:] Tibilisi, 2013-10-24

- "Niepewność i ryzyko życia we współczesnym świecie"; [podczas konferencji:] Człowiek - społeczeństwo - państwo w sytuacjach kryzysu [miejsce konferencji:] Tarnowskie Góry, 2013-09-25

- "Combating domestic violence-Polish systemic solutions"; [podczas konferencji:] 1st Annual International Interdisciplinary Conference [miejsce konferencji:] Ponta Delgada, 2013-04-24

- "Wsparcie społeczne w kontekście przyczyn poczucia niepewności i zagrożenia"; [podczas konferencji:] Dziecko-młodzież-rodzina jako adresaci pomocy psychopedagogicznej i socjalnej [miejsce konferencji:] Poznań, 2012-10-23

- "Edukacja wobec poczucia niepewności współczesnego człowieka"; [podczas konferencji:] Szkoła- Rodzina –Środowisko; Kultura czy konflikt [miejsce konferencji:] Kielce, 2012-10-17

- "Das polnische Familienhilfesystem"; [podczas konferencji:] Perspektiven der AkteurInnen in der Sozialpädagogik [miejsce konferencji:] Baden, 2012-09-21

- "Rodzina w sytuacji niepewności i zagrożenia"; [podczas konferencji:] Świat rodziny. Perspektywa interdyscyplinarna [miejsce konferencji:] Olsztyn, 2012-05-23

- "Konsekwencja życia w epoce niepewności"; [podczas konferencji:] Dylematy pedagogiki społecznej w postmodernistycznym świecie [miejsce konferencji:] Brno, 2012-04-19

- "Die Europäische „Psycho - Welle""; [podczas konferencji:] Jugend als soziales Problem? - Probleme der Jugend? [miejsce konferencji:] Bielefeld, 2012-03-19

- "Media a poczucie niepewności człowieka"; [podczas konferencji:] Media i kultura popularna [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-11-23

- "Nauczyciel wobec sytuacji migracyjnej rodziny"; [podczas konferencji:] Wybrane aspekty kształcenia pedagogów [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-05-30

- komunikat: "Die Migration der polnischen Jugend"; [podczas konferencji:] Transnationale Vergesellschaftungen [miejsce konferencji:] Frankfurt nad Menem, 2010-10-14

- "Wsparcie społeczne wobec poczucia niepewności młodzieży"; [podczas konferencji:] Pedagogika społeczna w Europie Środkowej. Nowe trendy [miejsce konferencji:] Brno, 2010-04-28

- "The Educational Situation of the Children of Circulatory Migrants"; [podczas konferencji:] Bildung in der Demokratie [miejsce konferencji:] Mainz, 2010-03-16

- "Dziecko w świecie przemian cywilizacyjnych"; [podczas konferencji:] IX Konwencja Ruchu przeciw Bezradności Społecznej [miejsce konferencji:] Warszawa, 2009-10-17

- udział bierny; [podczas konferencji:] Ciągłość i zmiana w edukacji szkolnej [miejsce konferencji:] Kazimierz Dolny, 2009-09-30

- "Die Lehrschwierigkeiten der polnischen Schülern"; [podczas konferencji:] Theory and Evidence in European Educational Research [miejsce konferencji:] Wiedeń, 2009-09-29

- "Die brave Jugend von heute zwischen Kreativität und Resignation"; [podczas konferencji:] Jugend zwischen kreativer Innovation, Gerechtigkeitssuche und Gesellschaftlichen Reaktion [miejsce konferencji:] Bielefeld, 2009-09-17

- "Uczniowie z grupy ryzyka edukacyjnego"; [podczas konferencji:] Pedagogika społeczna. Dokonania – Aktualność – Perspektywy. Wokół szkoły pedagogicznej Stanisława Kawuli [miejsce konferencji:] Olsztyn, 2009-05-28

- udział bierny; [podczas konferencji:] Kapitał społeczny w edukacji: teoretyczne, empiryczne i praktyczne konteksty [miejsce konferencji:] Poznań, 2008-11-18

- komunikat: "Die Unsicherheit der polnischen Jugend"; [podczas konferencji:] Unsichere Zeiten [miejsce konferencji:] Jena, 2008-10-09

- "Znaczenie kryzysu w rozwoju ucznia"; [podczas konferencji:] Dziecko w kryzysie – kryzys w dziecku [miejsce konferencji:] Kraków, 2007-04-04

- "Die Schätzung der gesellschaftlichen Kondition und die Bildungs- und Berufserwartungen der polnischen Jugend"; [podczas konferencji:] Bildung, Arbeit und Identität im Jugendalter [miejsce konferencji:] Bielefeld, 2005-09-30

- "Die Unterschiede der Bildungs-, Berufs- und Familienerwartungen von der Jugend in Polen"; [podczas konferencji:] Soziale Ungleichheit- Kulturelle Unterschiede [miejsce konferencji:] Monachium, 2004-10-07

- „Poczucie sprawstwa a zadowolenie z życia młodzieży akademickiej”; [podczas konferencji:] Przetrwanie i rozwój – niezbywalne powinności wychowania”, V Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny [miejsce konferencji:] Wrocław, 2004-09-24

- "Die Einstellung der Jugendlichen gegen die Anderen"; [podczas konferencji:] European Conference of Educational Research [miejsce konferencji:] Hamburg, 2003-09-18