Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Publikacje pracownicze

È possibile risolvere la questione dell'incardinazione anomala di cui al can. 701 del CIC/83?
DANE PUBLIKACJI
Typ publikacjiArtykuł
Autoro. dr hab. Przemysław Michowicz
Język publikacjiinny
Data publikacji12-10-2014
Liczba arkuszy1
Strony117 - 134
AbstraktyPL
Głównym założeniem niniejszego artykułu jest konstruktywna odpowiedź na pytanie o rozwiązanie kwestii incardinatio abnormis zaistniałej w konsekwencji legalnego wydalenia duchownego z Instytutu życia zakonnego. Na mocy dekretu wydalającego, duchowny zostaje ukarany poprzez utratę przynależności do stanu życia konse-krowanego. Autor rozważa także legalne pozbawienie wspomnianego statutu pra-wnokanonicznego w kontekście ewentualnej inkardynacji duchownego do innej wspólnoty mającą taką zdolność, podkreślając jednocześnie brak rozwiązań kodekso-wych w zagwarantowaniu wydalonemu jakiegokolwiek prawa do inkardynacji czy pr-zynajmnej pozwolenia – udzielonego przez kompetentną Władzę - do wykonywania czynności wypływających ze święceń. Fakt nielicznych i znikomych publikacji na temat powyższej kwestii stanowił dodatkową trudność w znalezieniu konstruktywnego rozwiązania trudności. Niniejsza refleksja winna więc stanowić impuls dla Probati Auctores we wspólnym wsyiłku roz-strzygnięcia problemu. Autor - świadomy złożoności problemu i koniecznych zmian kodeksowych w celu ostatecznego rozwiązanaia - poddaje pod uwagę doktryny ideę odzwierciedlającą dynamikę współodpowiedzialności w konstruowaniu zasad, przestrzeganie których pomoże sprostać podobnym sytuacjom, o których w kan. 701.
EN
The main goal of this article is to find a constructive legal solution after incardi-natio abnormis arose as a result of a legal dismissal of the member of the clerical reli-gious Institute. By virtue of a legal dismissal decree, the punished religious-cleric loos-es a proper canonical status of being consecrated. The author discusses the meaning of the legal dismissal in the Code of Canon Law of 1983. Emphasis is placed on the consequences and circumstances of this act; especially in order to address the problem of incardination of a religious-cleric who was punished with a dismissal. Dimissio modo iure praescripto automatically excardi-nates from the religious Institute, however without any guarantee or a subjective right or faculty given to the punished cleric in order to be eligible to be incardinated to an-other ecclesial community according to the can. 265 CIC/83.
Słowa kluczowePL
duchowny, wydalenie z Instytutu zakonnego, eksardynacja, ponowna inkardynacja, luka prawna
EN
cleric, dismissal, incardination, excardination, secondary incardination, lacuna legis.
DANE CZASOPISMA
Tytyłu czasopismaAnnales Canonici
ISSN1895-0620
 
DANE KONFERENCJI
Państwo