Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Publikacje pracownicze

Akty autodeterminujące personalny status prawno-kanoniczny osób konsekrowanych
DANE PUBLIKACJI
Typ publikacjiArtykuł
Autoro. dr hab. Przemysław Michowicz
Język publikacjipolski
Data publikacji1-1-2015
Liczba arkuszy1
Strony111 - 122
AbstraktyPL
Przedmiotem niniejszej pracy jest problematyka dotycząca autodeterminacji podmiotowego statusu prawno-kanonicznego osób konsekrowanych. W trosce o kompletność argumentu, Autor dokonał analizy niezbędnych pojęć jak status osobo-wy, zdolność działania i dokonywania określonych aktów prawnych. Analiza kodek-sowych norm wykazała, że urzeczywistnienie niektórych aktów może dokonać po-ważnej modyfikacji statusu profesów – tak pozytywnej jak i działając na niekorzyść działającego – nie wykluczając jednocześnie całkowitej utraty zagwarantowanych przez Kodeks prerogatyw. Przyjęta metodologia pozwoliła stwierdzić, że Ustawodawca kościelny prze-widział istnienie takich aktów prawnych, których dokonanie automatycznie określa nową pozycję (nowy status osobowy): otrzymanie indultu opuszczenia Instytutu, wy-dalenie, o którym w kan. 694, jak również popełnienie określonych ustawą kar.
EN
The main purpose of this paper was to propose a new methodological approach to the doctrine concerning the identification of the legal acts with aim to establish more precisely the new and/or changed functional position of the consecrated persons re-garding the entire Church. The Author demonstrated that the canon law system provides acts whose ful-fillment automatically determines the legal status of the agent, changing significantly, the prerogatives of that person. Self-determined acts can be divided into collective and individual. However, the interest of this paper has identified the most relevant ones last: transfer to another Institute, indult of exclaustration, indult of definitive de-parture, dimissal from Institute.
Słowa kluczowePL
capacitas agendi, habilitas, prerogatywy, indult, eksklaustracja, wydalenie ipso facto.
EN
capacity to act, habilitas, prerogatives, indult, exclaustration, dimissal ipso facto.
DANE CZASOPISMA
Tytyłu czasopismaRoczniki Nauk Prawych
ISSN1507-7896
 
DANE KONFERENCJI
Państwo