Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Publikacje pracownicze

Ochrona życia człowieka w mieście
DANE PUBLIKACJI
Typ publikacjiArtykuł
Autorzyks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski
ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski
Liczba pozostałych autorów5
Język publikacjipolski
Data publikacji1-2019
Identyfikator DOI10.15633/ps3276
Liczba arkuszy0.75
Numer tomu23(2019)
Numer zeszytu1
Strony127 - 145
AbstraktyPL
Autor analizuje problem ochrony egzystencji człowieka żyjącego w mieście. Interesują go elementy środowiska miejskiego, które przyczyniają się do podnoszenia jakości życia człowieka. W szczególności odnosi się do nauczania Franciszka w Encyklice Laudato si’. Na jakość życia według papieża ma wpływ nie tylko pomyślność materialna, ale głównie to co mieści się w sferze niematerialnej. Komentując encyklikę, artykuł omawia wybrane elementy ludzkiego środowiska, które mają wpływ na jakość życia człowieka: czyste powietrze, światło, żywa przyroda, otwarta i szeroka przestrzeń, sfera prywatności, otoczenie społeczne i religijne. Na tym tle eksplikuje niektóre współczesne zagrażające jakości życia, zwłaszcza w miastach: skażenie powietrza, chaos wizualny, brzydota, nadmierne zagęszczenie i ciasnota osiedli, brak dostępu do żywej przyrody, złe warunki utrudniające wychowanie młodego pokolenia, niewłaściwe międzyludzkie relacje przyczyniające się do zmęczenia społecznego. Twórcy ludzkich osiedli i osoby kształtujące politykę społeczną powinny skuteczniej zwracać uwagę na dobro każdego człowieka, mieszkańca miast. Jest to także wychowawczym zadaniem organizacji zajmujących się ekologią i ochroną przyrody oraz Kościoła. Chodzi zwłaszcza o przeciwstawianie się „kulturze konsumpcji”, egoizmowi, preferowaniu jedynie materialnego zysku. Z drugiej strony, o kształtowanie potrzeby człowieka kontaktu z naturą jako Bożym darem, wrażliwości estetycznej i odpowiedzialności za środowisko
EN
Protection of living of the man in the city. Reflection over chosen problems of the encyclical of the Pope Francis Laudato si '. The author analyse the problem of the protection of life of the man living in the city. He focuses on these elements of the environment, which improve the quality of human life and particularly refers to the teaching of Pope Francis explained in the encyclical Laudato Si'. According to the pope not only material, but mainly spiritual well-being has a great impact on quality of life. The author of the article making comments on the encyclical discusses chosen elements of human environment which influence the quality of human life: clean air, light, natural environment, an open and wide space, a private sphere, religious and social environment. Further, he presents some contemporary threats to quality of life, especially in cities: air pollution, urban chaos, ugliness, densely populated residential areas, restricted access to green spaces, unfavourable conditions for bringing up the young generation, improper interpersonal relationships causing social fatigue. Both people who design housing estates and shape social policy ought to be guided by good of each human and city dweller more efficiently. This is also an educational task for organizations dealing with ecology and nature conservation and for the Catholic Church. On the one hand, the main point is to oppose "culture of consumption", egoism, preferring material gain. On the other hand, to shape a need of contact with nature being God's gift, aesthetic sensitivity and responsibility for the environment.
Słowa kluczowePL
Papież Franciszek, encyklika Laudato si’, ekologia, życie, ochrona życia, jakość życia, miasto, środowisko naturalne, środowisko społeczne, środowisko
EN
Pope Francis, encyclical Laudato Si', ecology, life, protection of life, quality of life, city, natural environment, social environment, religious env
DANE CZASOPISMA
Tytyłu czasopismaPolonia Sacra
ISSN1428-5673
Identyfikator DOI10.15633/ps3276
Strona wwwhttp://czasopisma.upjp2.edu.pl/index.php/poloniasacra
WydawcaUPJPII
 
DANE KONFERENCJI
Państwo