Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Publikacje pracownicze

Ochrona jakości życia w kontekście Encykliki Laudato si‘
DANE PUBLIKACJI
Typ publikacjiRozdział
Autorzyks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski
ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski
Liczba pozostałych autorów8
Redaktorzyks. dr Jan Klimek
Język publikacjiinny
Data publikacji9-2018
Liczba arkuszy1.0
Strony9 - 25
AbstraktyPL
Autor przybliża rozumienie pojęcia jakości życia. Interesują go elementy środowiska, które przyczyniają się do podnoszenia jakości egzystencji człowieka. W szczególności odnosi się do nauczania Franciszka w Encyklice Laudato si’. Na jakość życia według papieża ma wpływ nie tylko pomyślność materialna ale głównie to co mieści się w sferze niematerialnej. Komentując encyklikę, artykuł omawia wybrane elementy ludzkiego środowiska, które mają wpływ na jakość życia człowieka: czyste powietrze, światło, żywa przyroda, otwarta i szeroka przestrzeń, sfera prywatności, otoczenie społeczne i religijne. Na tym tle eksplikuje niektóre współczesne zagrażające jakości życia, zwłaszcza w miastach: skażenie powietrza, chaos wizualny, brzydota, nadmierne zagęszczenie i ciasnota osiedli, brak dostępu do żywej przyrody, złe warunki utrudniające wychowanie młodego pokolenia, niewłaściwe międzyludzkie relacje przyczyniające się do zmęczenia społecznego. Twórcy ludzkich osiedli i osoby kształtujące politykę społeczną powinny skuteczniej zwracać uwagę na dobro każdego człowieka, mieszkańca miast. Jest to także wychowawczym zadaniem organizacji zajmujących się ekologią i ochroną przyrody oraz Kościoła. Chodzi zwłaszcza o przeciwstawianie się „kulturze konsumpcji”, egoizmowi, preferowaniu jedynie materialnego zysku. Z drugiej strony, o kształtowanie potrzeby człowieka kontaktu z naturą jako Bożym darem, wrażliwości estetycznej i odpowiedzialności za środowisko.
EN
The author presents the concept of the quality of life. He focuses on these elements of the environment, which improve the quality of human life and particularly refers to the teaching of Pope Francis explained in the encyclical Laudato Si'. According to the pope not only material, but mainly spiritual well-being has a great impact on quality of life. The author of the article making comments on the encyclical discusses chosen elements of human environment which influence the quality of human life: clean air, light, natural environment, an open and wide space, a private sphere, religious and social environment. Further, he presents some contemporary threats to quality of life, especially in cities: air pollution, urban chaos, ugliness, densely populated residential areas, restricted access to green spaces, unfavourable conditions for bringing up the young generation, improper interpersonal relationships causing social fatigue. Both people who design housing estates and shape social policy ought to be guided by good of each human and city dweller more efficiently. This is also an educational task for organizations dealing with ecology and nature conservation and for the Catholic Church. On the one hand, the main point is to oppose "culture of consumption", egoism, preferring material gain. On the other hand, to shape a need of contact with nature being God's gift, aesthetic sensitivity and responsibility for the environment
Słowa kluczowePL
Jakość życia, papież Franciszek, Encyklika Laudato si’, miasto, środowisko naturalne, środowisko społeczne, środowisko religijne, ekologia
EN
the quality of life, Pope Francis, the encyclical Laudato Si', city, natural environment, social environment, religious environment, ecology
DANE KSIĄŻKI
Tytyłu książkiSacrum a príroda. Ochrana zdravia a života
Data publikacji9-2018
Numer ISBN9788055520
WydawcaUniwersytet w Preszowie
 
DANE KONFERENCJI
MiejscowośćPreszów - Winniczki
PaństwoSłowacja