Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Kierunek

Historia sztuki (2015/16)

Kierunek prowadzony przez Instytut Historii Sztuki i Kultury
Ogólna charaktetystyka
Nie wprowadzono informacji
Dane teleadresowe
ul. Sławkowska 32
31-014, Kraków
Telefon:
12 421 26 97
Godziny przyjęć stron:
Godziny przyjęć stron:
Pracownicy:

mgr Izabela Furtak
poniedziałek - nieczynne
wtorek: 10.00-12.00
środa: 10.00-12.00
czwartek: 10.00-12.00
piątek: 10.00-12.00
Program studiów wraz z opisami zajęćPlany zajęć
Nie wprowadzono informacji
Efekty kształcenia
test
Informacje dla kandydatów

Wymagane dokumenty

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest zobowiązany:
1) dokonać rejestracji, składając wniosek w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza komputerowego na stronie internetowej: https://irk.upjp2.edu.pl, wprowadzając wymagane dane i dokonując odpowiedniego wyboru, zgodnie z zasadami określonymi na tej stronie internetowej oraz przesłać drogą elektroniczną skan aktualnej fotografii kandydata, zgodnej z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (rozmiar zdjęcia może wynieść maksymalnie 50 KB, a wymiary dokładnie szer. x wys. 236 x 295 pikseli w formacie JPEG),
2) wnieść opłatę za postępowanie rekrutacyjne na studia.

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia jest zobowiązany do zgłoszenia gotowości do podjęcia studiów w terminie określonym w zarządzeniu Rektora, o którym mowa w §3 pkt 1, poprzez złożenie następujących dokumentów w sekretariacie właściwego dziekanatu lub instytutu Uniwersytetu:
1) karta ewidencyjna zawierającą imię, lub imiona, i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku - nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji (wydruk ankiety należy pobrać ze strony internetowej: www.irk.upjp2.edu.pl),
2) kopię świadectwa dojrzałości oraz przedłożyć do wglądu jego oryginał,
3) oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej lub w uczelni prowadzonej przez kościoły i związki wyznaniowe otrzymującej dotacje i inne środki z budżetu państwa (wydruk oświadczenia należy pobrać ze strony internetowej: www.irk.upjp2.edu.pl),
4) kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia będących cudzoziemcami,
5) 2 aktualne fotografie kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na studia, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
6) kopia dowodu opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia,
7) zgoda przełożonych – w przypadku osób zakonnych i duchownych.

Kryteria kwalifikacji

studia pierwszego stopnia

UWAGA! Proces rekrutacyjny kandydata rozpoczyna się od rejestracji na stronie irk.upjp2.edu.pl
Kandydaci którzy uzyskali wyniki egzaminu maturalnego wyrażone w skali procentowej (tzw. nowa matura): 1. Przyjęcie punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego z: języka polskiego, języka obcego i historii lub historii sztuki; punkty z matury z poziomu rozszerzonego są pomnożone przez współczynnik 1,5. Zawsze brany jest pod uwagę najlepszy osiągnięty wynik z danego przedmiotu. 2. Całość kwalifikacji dokonywana jest na podstawie sumy punktów.
Kandydaci którzy uzyskali wyniki egzaminu dojrzałości wyrażone w skali ocen (tzw. stara matura):
1. Przyjęcie ocen z języka polskiego i języka obcego ze świadectwa dojrzałości.
2. Pisemny egzamin (test) z historii sztuki.
3. Całość kwalifikacji dokonywana jest na podstawie: sumy punktów za oceny ze świadectwa dojrzałości oraz egzaminu pisemnego z historii sztuki.
Oceny uzyskane na świadectwie maturalnym przelicza się na punkty rekrutacyjne według poniższego systemu:

Skala od 1 do 6:
ocena 2 - 20
ocena 3 - 40
ocena 4 - 60
ocena 5 - 80
ocena 6 – 100

Skala od 2 do 5:
ocena 3 - 40
ocena 4 - 70
ocena 5 – 100

Lista lektur do testu z historii sztuki:
• Białostocki J., Sztuka cenniejsza niż złoto, Warszawa 2004;
• Chrzanowski T., Sztuka w Polsce od I do III Rzeczypospolitej, Warszawa 1998;
• Dobrowolski T., Sztuka Krakowa, Kraków 1978;
• Osińska B., Sztuka i czas, t. 1: Od prehistorii do rokoka, t. 2: Od klasycyzmu do współczesności, Warszawa 2004 [podręcznik z historii sztuki dla szkół średnich];
• Sztuka świata, t. 1–12, Warszawa [szczególnie teksty pod ilustracjami].

Zasady przyjęcia:
Na studia zostaje przyjętych 30 kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów.
Zostaje sporządzona lista rezerwowa, na której znajduje się 10 kolejnych kandydatów z najwyższą ilością punktów. W przypadku rezygnacji osoby z listy przyjętych, jej miejsce zajmuje osoba z listy rezerwowej, kolejno według najwyższej liczby punktów.

Terminy

- studia pierwszego stopnia:
a) I nabór:
- rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej): od 4 maja 2015 r. do 9 lipca 2015 r.,
- test dla kandydatów ze "starą maturą" lub świadectwem zagranicznym: 10 lipca
2015 r. (godz. 10:00) w Instytucie Historii Sztuki i Kultury przy ul. Sławkowskiej 32,
- ogłoszenia wyników w przedmiocie zakwalifikowania do przyjęcia na studia (listy rankingowej): 14 lipca 2015 r,
- składanie wymaganych dokumentów przez zakwalifikowanych do przyjęcia na studia (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): od 15 lipca 2015 r. do 21 lipca 2015 r.,
- ogłoszenie listy osób przyjętych na studia, które zgłosiły gotowość do podjęcia studiów (wpis na listę studentów): 22 lipca 2015 r.,

b) II nabór:
- rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej): od 22 lipca 2015 r. do 3 września 2015 r.,
- test dla kandydatów ze "starą maturą"lub świadectwem zagranicznym: 4 września 2015 r. (godz. 10:00) w Instytucie Historii Sztuki i Kultury przy ul. Sławkowskiej 32,
- ogłoszenia wyników w przedmiocie zakwalifikowania do przyjęcia na studia (listy rankingowej): 7 września 2015 r.,
- składanie wymaganych dokumentów przez zakwalifikowanych do przyjęcia na studia (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): od 8 września 2015 r. do 11 września 2015 r.,
- ogłoszenie listy osób przyjętych na studia, które zgłosiły gotowość do podjęcia studiów (wpis na listę studentów): 14 września 2015 r.,

c) III nabór:
- rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej): od 12 września 2015 r. do 21 września 2015 r.,
- test dla kandydatów ze "starą maturą" lub świadectwem zagranicznym: 22 września 2015 r. (godz. 10:00) w Instytucie Historii Sztuki i Kultury przy ul. Sławkowskiej 32,
- ogłoszenia wyników w przedmiocie zakwalifikowania do przyjęcia na studia (listy rankingowej): 23 września 2015 r.,
- składanie wymaganych dokumentów przez zakwalifikowanych do przyjęcia na studia (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): od 23 września 2015 r. do 25 września 2015 r.,
- ogłoszenie listy osób przyjętych na studia, które zgłosiły gotowość do podjęcia studiów (wpis na listę studentów): 28 września 2015 r.,

Limit miejsc

30 osób

Limit miejsc

Studia na kierunku historia sztuki prowadzone są w systemie trzyletnich studiów zawodowych (licencjat), których kontynuacją od roku akademickiego 2008/2009 stały się dwuletnie studia uzupełniające magisterskie. W ramach procesu edukacji studentów został przewidziany program łączący tradycję i nowoczesność. Aby zapewnić słuchaczom zapoznanie się z najważniejszymi zjawiskami sztuki przywrócono zarzucony na niektórych uczelniach system wykładów i ćwiczeń kursowych. Studenci mają możliwość poszerzania swoich horyzontów w interesujących ich dziedzinach dzięki wykładom monograficznym i konwersatoryjnym. Jednocześnie staramy się stosować nowoczesne metody kształcenia z wykorzystaniem multimediów (od roku 2007 kierunek posiada własną pracownię multimedialną), koncentrując się jednak przede wszystkim na pracy umożliwiającej bezpośredni kontakt studenta z dziełem sztuki. Służą temu zajęcia terenowe odbywane w muzeach, skarbcach i kościołach krakowskich (prowadzone nie tylko przez pracowników UPJPII, ale także przez zapraszanych wybitnych specjalistów w danej dziedzinie). Ponadto Uniwersytet organizuje objazdy i praktyki zabytkoznawcze (w tym dla studentów drugiego roku pobyt w Rzymie stanowiący integralną część toku kształcenia), a od roku akademickiego 2006/2007 również obozy letnie (zwykle organizowane w krajach śródziemnomorskich). Absolwenci uzyskują w trakcie studiów gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu historii sztuki i polskiej od czasów starożytnych po sztukę współczesną. Są przygotowani do pracy w placówkach oświatowych, muzealnych i konserwatorskich oraz w galeriach antykwarycznych, a także wystawiających dzieła sztuki i handlujących nimi. Znajdują również zatrudnienie w redakcjach wydawnictw, czasopism oraz placówkach popularyzujących sztukę. Mogą także - po spełnieniu dodatkowych wymogów - pracować jako nauczyciele.
Wymagania dotyczące pracy dyplomowej
Nie wprowadzono informacji
Pracownicy dydaktyczni kierunku/specjalności (alfabetycznie)
Lista wszystkich prowadzących:
Osoba Dyżur dydaktyczny
dr hab. Małgorzata Biernacka, prof. UPJPII (WHiDK)WTOREK CO 2 TYGODNIE 13.00 - 14.30
prof. dr hab. Juliusz Chrościcki (WHiDK)Czwartek: 13.00-13.45
dr Barbara Ciciora-Czwórnóg (WHiDK)Środa, 14.00 - 14.45 (Sukiennice)
dr hab. Elżbieta Czarny-Drożdżejko (WNS)Dyżur piątek godz. 9.30-9.45, il. Bernardyńska, s. 103
dr Łukasz Czekaj (MSWF)
dr Sławomir Dryja (WHiDK)Poniedziałek: 16.30 - 17.45, ul. Sławkowska 32, pok. 4
dr Beata Frey-Stecdyżur w sesji poprawkowej letniej r.a. 2017/2018: piątek 14.09.2018 r., 12.00-12.45, Instytut Historii Sztuki i Kultury UPJP II, ul. Sławkowska 32
o. dr hab. Tomasz Gałuszka OP (WHiDK)
dr Dorota Gorzelany
dr hab. Tomasz Graff (WHiDK)Poniedziałki, godz. 13:45-14:30 w Dziekanacie, ul. Kanonicza 9
dr Piotr Grotowski (WHiDK)Środa, godz. 12.30-13.15, pok. 6. W przypadku bardziej skomplikowanych spraw, wymagających dłuższego spotkania proszę o wcześniejszy kontakt mailowy. (UWAGA! jedyny aktualny e-mail to/WARNING! the only valid e-mail: oxygenium@poczta.fm
dr Dobrosława Horzeladyżur w roku akademickim 2017/2018: poniedziałek godz. 9:00-9:45
dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko (WHiDK)WTOREK 10.45-11.30
mgr Małgorzata Kołaczyk
mgr Lidia Kosiniak (MSJO)Dyżur w semestrze letnim 2014/15 -piątek godz 9.45 - 10.45
dr hab. Bogusław Krasnowolski, prof. UPJPII (WHiDK)poniedziałki, godz. 14.00-14.45, ul. Sławkowska 32
mgr Marta Krzanowska (MSJO)
dr hab. Kazimierz Kuczman, prof. UPJPII (WHiDK)wtorki:godz. 9.00-9.45, ul. Sławkowska 32
dr hab. Marta Leśniakowska, prof. UPJPII (WHiDK)czw. co 2 tyg. godz. 14,15-15,00 13.10, 27.10, 3.11, 17.11, 1.12, 15.12, 12.01, 26.01
dr Magdalena Łubiarz (MSJO)

Dyżur w trakcie II semestru r. ak. 2014/15:

środa: 13.00-13.45

dr Monika Małecka (MSJO)
prof. dr hab. Adam Małkiewicz
mgr inż. Łukasz Michniak (DzBHP)
dr Michał Myśliński
s. prof. dr hab. Tereza Obolevich (WF)Piątek 16-17.00 ul. Bernardyńska 3, pokój 201.
kilku prowadzących
dr Małgorzata Reinhard-Chlandaczwartek 18.15-19.00, ul. Sławkowska 32
dr hab. Lucyna Rotter (WHiDK)DYŻUR piątek godz. 12.00 - 13.00 ul. Franciszkańska, sala 202a
dr Józef Skrabski (WHiDK)Środa, 11.00-12.30 Instytut Historii Sztuki i Kultury
dr Natasza Styrna (WHiDK)dyżur: poniedziałek, g. 14.45-15.30.
dr hab. Ryszard Szmydki, prof. UPJPII (WHiDK)Poniedziałek 15 00- 16.30 raz wmiesiącu 13 marca, 3 kwietnia, 15maja 19 czerwca
ks. dr hab. Dariusz Tabor CR, prof. UPJPII (WHiDK)środa 12.00 - 12.45
mgr Magdalena Tatara (MSJO)
ks. dr Szymon Tracz (WHiDK)Wtorek godz. 7.15-8.00 ul. Sławkowska 32
o. dr hab. Marek Urban CSsR (WF)Czwartek: 11.30-12.30, Dziekanat (ul. Kanonicza 9)
dr hab. Ewa Wiłkojć
ks. prof. dr hab. Andrzej Witko (WHiDK)Egzamin z ikonografii (II termin): piątek, 13 września br. o godz. 10.00 w Instytucie HSiK
dr hab. Andrzej Włodarek, prof. UPJPII (WHiDK)środa, 12.30-13.15
dr Józef Wroński (WHiDK)Poniedziałek 18:15-19.00
mgr Piotr Zdybał
mgr Michał Znamirowski (MSWF)