Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Kierunek

Muzyka kościelna (2017/18)

Kierunek prowadzony przez Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej
Ogólna charaktetystyka
Nie wprowadzono informacji
Dane teleadresowe
ul. Prosta 35 A
30-814, Kraków
Telefon:
12 658 23 30
Faks:
12 658 23 30
Godziny przyjęć stron:
Dyrektor: dr hab. Witold Zalewski

Zastępca dyrektora: dr Daniel Prajzner


Sekretariat – s. mgr Anna Kopińska CHR

sekretariat czynny od poniedziałku do czwartku 9.00-15.00
piątek dzień wewnętrzny
godziny przyjęć studentów pon - czw 10.00-12.00
Program studiów wraz z opisami zajęćPlany zajęć
Nie wprowadzono informacji
Efekty kształcenia
test
Informacje dla kandydatów

Wymagane dokumenty

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest zobowiązany:
1) dokonać rejestracji, składając wniosek w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza komputerowego na stronie internetowej: https://irk.upjp2.edu.pl, wprowadzając wymagane dane i dokonując odpowiedniego wyboru, zgodnie z zasadami określonymi na tej stronie internetowej,
2) wnieść opłatę za postępowanie rekrutacyjne na studia.

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia jest zobowiązany do zgłoszenia gotowości do podjęcia studiów poprzez złożenie następujących dokumentów w sekretariacie właściwego dziekanatu lub instytutu Uniwersytetu:
1) formularz rekrutacyjny pobrany z konta kandydata w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.upjp2.edu.pl),
2) kopię świadectwa dojrzałości uzyskanego w trybie tzw. "nowej matury" lub w trybie tzw. "starej matury", lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe (oryginał do wglądu),
3) oryginał świadectwa ukończenia średniej szkoły muzycznej lub uwierzytelnioną kopię (jeśli kandydat posiada);
4) kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia będących cudzoziemcami,
5) 2 aktualne fotografie kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na studia, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
6) kopia dowodu opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, o
7) zgoda przełożonych – w przypadku osób zakonnych i duchownych,
8) aktualne zaświadczenie od specjalisty laryngologii lub foniatrii o dobrym stanie aparatu głosowego i górnych dróg oddechowych
9) w przypadku cudzoziemców dodatkowo dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2016 r. sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1501 ).

Kryteria kwalifikacji

Egzaminy wstępne mają charakter konkursowy.
Podstawą przyjęcia na studia I stopnia jest zdanie praktycznych egzaminów wstępnych oraz wynik z pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego, na poziomie podstawowym. W przypadku studentów zagranicznych jest to język ojczysty.
Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę rekrutacyjną.

Do egzaminu wstępnego dopuszczeni są kandydaci, którzy:
a. w ogłoszonym przez Uczelnię terminie wypełnią elektroniczny formularz rekrutacyjny,
b. w ogłoszonym przez Uczelnię terminie przedstawią wymagane dokumenty.
Kandydaci na studia I stopnia nie muszą posiadać świadectwa ukończenia szkoły muzycznej II.Podczas egzaminu wstępnego winni wykazać się wiedzą na tym poziomie.
Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych nie korzystają z żadnych specjalnych uprawnień przy ubieganiu się o przyjęcie na studia.
Postępowanie rekrutacyjne na I rok studiów I i II stopnia przeprowadzane jest według systemu punktowego.
Oceny egzaminów z poszczególnych przedmiotów dokonuje się systemem punktacji od 0 do 25 pkt.

25 pkt. - bardzo dobrze ++
24 pkt. - bardzo dobrze +
23 pkt. - bardzo dobrze
22 pkt. - bardzo dobrze -
21 pkt. - bardzo dobrze -- --
20 pkt. - dobrze ++
19 pkt. - dobrze +
18 pkt. - dobrze
17 pkt. - dobrze –
16 pkt. - dobrze -- --
15 pkt. - dostatecznie ++
14 pkt. - dostatecznie +
13 pkt. - dostatecznie
12 pkt. - dostatecznie –
11 pkt. - dostatecznie -- --
0 - 10 pkt. - niedostatecznie

W zależności od rodzaju zdawanej matury (stara, nowa, międzynarodowa lub inny egzamin równoważny) oceny, wartości procentowe lub literowe z egzaminu z przedmiotu maturalnego przelicza się na punkty wg poniższego
systemu:

Wartości procentowe Wartości literowe Ocena Ilość punktów
100% - 90% A bardzo dobry 3
89% - 60% B dobry 2
59 % - 30% C dostateczny 1

Zasada obliczania.
Wszystkie komponenty sumuje się z założeniem, że:
a. w grupie przedmiotów kierunkowych do uzyskanej oceny z przedmiotu kierunkowego lub średniej oceny z grupy przedmiotów kierunkowych stosuje się mnożnik „x 3”
b. w grupie przedmiotów uzupełniających do uzyskanej oceny lub średniej oceny z grupy przedmiotów uzupełniających nie stosuje się mnożnika.
c. do punktacji z egzaminów (3 a, b ) dodaje się punkty za przedmiot maturalny.

Wymagania punktowe:
studia I stopnia
egzamin kierunkowy – min. 14 pkt.
egzamin uzupełniający – min. 14 pkt. z każdego przedmiotu
Kandydaci przyjmowani są wg kolejności miejsc. O kolejności decyduje liczba punktów.
Kandydaci, przyjęci na studia mają obowiązek dokonania wpisu na I rok studiów, w wyznaczonym terminie. Brak wpisu oznacza rezygnację ze studiów.
W przypadku rezygnacji kandydata, na liście przyjętych umieszcza się automatycznie kolejną osobę, która zdała egzamin, a nie została przyjęta z braku miejsc.

Egzamin kierunkowy
gra na instrumencie (organy lub fortepian)
na organach:
• jedna ze skrajnych części sonaty triowej J. S. Bacha
• forma cykliczna Preludium (Toccata, Fantazja) i Fuga Johanna Sebastiana Bacha (z wyłączeniem BWV 533, 549, 553-560)
• opracowanie chorałowe kompozytora epoki baroku z użyciem kolorowanego cantus firmus
• dowolny utwór kompozytora XIX – XXI wieku, zawierający partię pedału.
na fortepianie:
• utwór Johanna Sebastiana Bacha do wyboru spośród następujących:
- Preludium i Fuga z cyklu Das wohltemperierte Klavier
- Toccata
- skrajna część jednej z Partit lub Suit Angielskich
• skrajna (szybka) część jednej z sonat klasycznych J. Haydna, W. A. Mozarta lub L. van Beethovena
• etiuda
• dowolny utwór kompozytora XIX – XXI wieku.

Egzamin uzupełniający
harmonia: egzamin praktyczny
kształcenie słuchu: egzamin ustny
sprawdzian predyspozycji wokalnych:
2 utwory o zróżnicowanym charakterze (pieśń kościelna, pieśń solowa, ćwiczenie wokalne), z akompaniamentem własnym lub akompaniatora zaproponowanego przez komisję.
Wybrane utwory powinny być z kilkudniowym wyprzedzeniem przedstawione w sekretariacie Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej. Akompaniatora zapewnia uczelnia.

Terminy

I nabór:
• rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej): od 4 maja 2017 r. do 6 czerwca 2017 r., do godz. 14.00
• egzamin wstępny na studia: 19 czerwca 2017 r. - I stopień, 20 czerwca 2017 r. - II stopień
• ogłoszenia wyników w przedmiocie przyjęcia kandydatów na studia (listy rankingowej): 21czerwca 2017 r. g. 15.00
• składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): do 14 lipca 2017 r.,

II nabór:
• rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej): od 7 sierpnia 2017 r. do 11 września 2017 r., do godz. 10.00
• egzamin wstępny na studia: 18 września 2017 r. - I i II stopień
• ogłoszenia wyników w przedmiocie przyjęcia kandydatów na studia (listy rankingowej): 19 września 2017 r., godz. 15.00
• składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): do 22 września 2017 r.

Charakterystyka

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz Akademia Muzyczna w Krakowie przygotowują studentów do działań zawodowych w zakresie szeroko rozumianej humanistyki. W programie edukacyjnym Akademii Muzycznej odnosi się to głównie do działań muzycznych (wykonawstwo, refleksja naukowo-badawcza), zaś w programie Uniwersytetu Papieskiego sztuka muzyczna znajduje głębokie osadzenie w naukach historycznych i teologicznych. Jeden z punktów, w którym działania obu uczelni zazębiają się, dotyczy kształcenia muzyków kościelnych na najwyższym poziomie akademickim. Absolwenci kierunku muzyka kościelna potrafią w sposób fachowy wypełniać wszystkie funkcje muzyczne w obrębie Kościoła rzymskokatolickiego oraz Kościołów chrześcijańskich innych wyznań. Celem kształcenia jest stworzenie możliwości samodzielnego działania w zakresie realizacji akompaniamentu organowego, improwizacji, wykonawstwa muzyki organowej, prowadzenia zespołów muzycznych, a także analizy dzieła muzycznego, poparte znajomością historii, teologii i zasad liturgii. Dodatkowo, absolwenci studiów osiągają wiedzę z zakresu przedmiotów humanistycznych i umiejętności językowe, określone dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Na fundamencie zasad etyki chrześcijańskiej przygotowują się do pracy zawodowej i popularyzacji wiedzy z zakresu muzyki kościelnej.

Limit miejsc

12

Limit miejsc

Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego dla każdego kandydata sporządza się odrębny protokół.
W protokole wpisuje się punkty uzyskane z poszczególnych egzaminów.
Protokół podpisuje Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz odpowiedni Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej.
Wszelkie skreślenia, zmiany i poprawki dokonywane w protokole powinny być potwierdzone dodatkowym podpisem Przewodniczącego komisji.
Na podstawie indywidualnych protokołów, Sekretarz sporządza zbiorczy protokół obejmujący wszystkich ubiegających się kandydatów. W protokole wpisuje się sumy punktów uzyskane przez kandydatów oraz wynik (zdał, nie zdał) i rezultat ostateczny (przyjęty, nieprzyjęty).
Protokół podpisuje Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

Kandydat po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego może otrzymać (na prośbę) zaświadczenie o liczbie punktów uzyskanych z poszczególnych egzaminów oraz o sumie uzyskanych punktów.
Po zakończeniu egzaminów wstępnych Komisja rekrutacyjna sporządza i ogłasza listę kandydatów którzy:
a. zdali egzamin wstępny (w kolejności uzyskanych punktów),
b. nie zdali egzaminu wstępnego (alfabetyczną).
c. listę kandydatów, którzy zdali egzamin wstępny, a nie zostali przyjęci na I rok studiów
z braku miejsc, (w kolejności uzyskanej liczby punktów).

Od decyzji Dziekana Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego służy odwołanie do Rektora UPJPII w Krakowie. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.
Rektor rozpatruje odwołania kandydatów, nie wcześniej niż 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji przez dziekana o wyniku postępowania rekrutacyjnego.
Decyzję w sprawie odwołań podejmuje Rektor. Decyzja jest ostateczna.

W przypadku rezygnacji kandydata, na jego miejsce zostaje przyjęty kandydat posiadający najwyższą liczbę punktów z listy osób, które zdały egzamin wstępny, a nie zostały przyjęte z powodu braku miejsc.
Decyzję o wynikach egzaminów wstępnych kandydaci otrzymują drogą listową.

Lokalizacja zajęć:
Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej w Krakowie dysponuje salami dydaktycznymi zlokalizowanymi w różnych budynkach:
- Siedziba Instytutu – Kraków ul. Prosta 35A (powierzchnia ok. 1050 m2) – aula na ok. 100 osób, 19 sal wykładowych i ćwiczeniowych różnej wielkości, profesjonalnie przystosowanych do prowadzenia zajęć muzycznych.
- Akademia Muzyczna w Krakowie – studenci Instytutu korzystają ze wszystkich sal i pomieszczeń ujętych w grafiku zajęć
- Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (budynki przy ul. Bernardyńskiej i Franciszkańskiej) – wyznaczone sale do wykładów zbiorowych i grupowych.
- Kościół św. Stanisława BM w Krakowie ul. Półkole, w którym znajdują się organy piszczałkowe, służące do działań dydaktycznych i koncertowych Instytutu (organy są własnością UPJPII).
Wymagania dotyczące pracy dyplomowej
Nie wprowadzono informacji
Pracownicy dydaktyczni kierunku/specjalności (alfabetycznie)
Lista wszystkich prowadzących:
Osoba Dyżur dydaktyczny
mgr Maciej Banek
ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka (WNS)środa godz. 9.45 - 10.30 ul. Kanonicza 9 - szkoła doktorska środa godz. 12.00 - 13.00 ul. Bernardyńska 3, p. 113
dr Henryk Botor (AM)
mgr Leszek Chlubny
dr Małgorzata Chyła (AM)
mgr Marta Czarakcziewa
dr hab. Elżbieta Czarny-Drożdżejko (WNS)Dyżur piątek godz. 9.00-9.45, il. Bernardyńska, s. 103
dr Łukasz Czekaj (MSWF)
prof. dr hab. Wiesław Delimat (WHiDK)Poniedziałek: 11.00-12.00, ul. Prosta 35 A, Budynek MIMK, pokój nr 2
ks. prof. dr hab. Tadeusz Dzidek (WT)czwartek: 12.00-12.45, ul. Franciszkańska 1 ITFED
s. dr hab. Susi Ferfoglia, prof. UPJPII (WHiDK)Środa: 9.30-11.00, ul. Prosta 35 A, sala 32
Zdzisław Gogola OFMConv
dr hab. Tomasz Graff (WHiDK)Poniedziałki, godz. 13:45-14:30 w Dziekanacie, ul. Kanonicza 9
dr Dobrosława Horzeladyżur w roku akademickim 2017/2018: poniedziałek godz. 9:00-9:45
dr hab. Maciej Jabłoński
Jan Józef JanickiCzwartek: 9.45-11.15, ul. Kanonicza 9, Dziekanat WHiDK
dr Maria Januszkiewicz
o. dr Tomasz Jarosz CSsR
mgr Marta Kmiecik-Kulig
I st. kwal. Marceli Kolaska (AM)
mgr Małgorzata Kołaczyk
mgr Grażyna Kowalczyk (AM)
mgr Anna Koziak (AM)
prof. Stanisław Krawczyński (AM)
mgr Marta Krzanowska (MSJO)
prof. dr hab. Jerzy Kurcz (AM)
o. dr Dawid Kusz (WHiDK)
prof. dr hab. Krzysztof Latała (AM)
dr Magdalena Łubiarz (MSJO)

Dyżur w trakcie II semestru r. ak. 2014/15:

środa: 13.00-13.45

dr hab. Jacek Mentel (AM)
dr Krzysztof Michałek (AM)
mgr inż. Łukasz Michniak (DzBHP)
ks. dr Stanisław Mieszczak SCJPoniedziałek: 12.00-13.00, ul. Prosta 35A
mgr Marek Pawełek
dr Krzysztof Pawlisz
kilku prowadzących
mgr Jarosław Przybylski
mgr Klaudia Romek
prof. Józef Serafin
dr hab. Włodzimierz Siedlik, prof. UPJPII (WHiDK)Poniedziałek: 17.00-18.00, Akademia Muzyczna, pokój profesorski Środa: 18.00 -19.00, UPJP2, Bernardyńska 3,pokój profesorski
mgr Lech Skoczylas
mgr Ludmiła Staroń
dr Małgorzata Sternal (AM)
mgr Magdalena Tatara (MSJO)
dr Mieczysław Tuleja
mgr Bożena Tuszewska (MSJO)Dyżury w sesji zimowej oraz sesji poprawkowej r. ak. 2014/15:

3.02.2015 godz. 9:30 - 11:00

5.02.2015 godz. 9:30 - 11:00

10.02.2015 godz. 9:30 - 11:00

ks. dr Krzysztof Tyburowski (WHiDK)Semestr zimowy 2015/16: piątki: 16.30-17.15. pokój profesorski WHiDK (ul. Franciszkańska 1)
ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII (WHiDK)Rektorat, środa godz. 10.00-12.00
mgr Marcin Wasilewski-Kruk
prof. dr hab. Marta Wierzbieniec (AM)
dr Marcin Wolak (AM)
dr Marek Wolak (AM)
dr Adam Workowski (WF)Semestr zimowy 2018/2019 Środa 9 - 9.45 ul. Bernardyńska 3, sala 112
ks. prof. dr hab. Andrzej Zając (WHiDK)Poniedziałek: 11.30-13.00, ul. Prosta 35 A, s. 14
dr hab. Witold Zalewski, prof. UPJPII (WHiDK)
mgr Michał Znamirowski (MSWF)