Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Kierunek

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (2017/18)

Kierunek prowadzony przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Ogólna charaktetystyka
Nie wprowadzono informacji
Dane teleadresowe
ul. Grodzka 40
31-044, Kraków
Telefon:
12 422 10 83
Godziny przyjęć stron:
Godziny dyżurów
poniedziałek - dzień wewnętrzny
wtorek: 11:00 - 13:00
środa: 11:00 - 13:00
czwartek: 11:00 - 13:00
piątek: 11:00 - 15:00
Program studiów wraz z opisami zajęćPlany zajęć
Nie wprowadzono informacji
Efekty kształcenia
test
Informacje dla kandydatów

Wymagane dokumenty

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest zobowiązany:
1) dokonać rejestracji, składając wniosek w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza komputerowego na stronie internetowej: https://irk.upjp2.edu.pl, wprowadzając wymagane dane i dokonując odpowiedniego wyboru, zgodnie z zasadami określonymi na tej stronie internetowej,
2) przesłać drogą elektroniczną skan aktualnej fotografii kandydata, zgodnej z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych
3) wnieść opłatę za postępowanie rekrutacyjne na studia.

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia jest zobowiązany do zgłoszenia gotowości do podjęcia studiów poprzez złożenie następujących dokumentów w sekretariacie właściwego dziekanatu lub instytutu Uniwersytetu:
1) formularz rekrutacyjny pobrany z konta kandydata w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.upjp2.edu.pl),
2) kopię świadectwa dojrzałości uzyskanego w trybie tzw. "nowej matury" lub w trybie tzw. "starej matury", lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe (oryginał do wglądu),
3) kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia będących cudzoziemcami,
4) 2 aktualne fotografie kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na studia, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
5) kopia dowodu opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia,
6) zgoda przełożonych – w przypadku osób zakonnych i duchownych,

7) w przypadku cudzoziemców dodatkowo dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1501).

Kryteria kwalifikacji

Kandydat jest przyjmowany na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Nowa matura
1. Konkurs świadectw według punktów uzyskanych z trzech przedmiotów egzaminu pisemnego:
• Języka polskiego lub matematyki
• Języka obcego nowożytnego
• Dodatkowego przedmiotu spośród: język polski, matematyka, informatyka, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie.
2. Punkty uzyskane za przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym, zostaną przeliczone do punktacji poziomu podstawowego poprzez pomnożenie przez współczynnik 1,5.
Na I rok studiów pierwszego stopnia w trybie stacjonarnym bez rozmowy kwalifikacyjnej i bez konkursu świadectw przyjmowani są:
1. Laureaci i finaliści olimpiad i konkursów stopnia centralnego.
2. Studenci innych uczelni po III roku studiów (średnia ocen z dotychczasowych studiów: 4,3), którzy uzyskali zgodę swojego dziekana na podjęcie studiów na II kierunku.
3. Absolwenci studiów licencjackich i jednolitych studiów magisterskich (średnia ocen z ukończonych studiów: 4,5).
4. Jeżeli ilość kandydatów przyjmowanych według kryteriów określonych w punkcie 2 i 3 przekroczy 15% ogólnej ilości miejsc zatwierdzonych przez Senat UPJPII, wtedy o przyjęciu decydować będzie średnia ocen ukończonych studiów.

Matura do 2005 r. - tzw. "stara matura"
1. Konkurs ocen ze świadectw dojrzałości, w którym będą brane pod uwagę następujące przedmioty: język polski oraz do wyboru: historia, geografia lub wiedza o społeczeństwie (w obliczeniu końcowym przyjmuje się system punktowy).
2. Rozmowa kwalifikacyjna, której przedmiotem będzie:
• autoprezentacja osiągnięć i oczekiwań kandydata;
• uzasadnienie motywacji wyboru studiów;
• predyspozycje i zamierzone cele na wybranym kierunku.
W rozmowie kwalifikacyjnej będzie brana także pod uwagę znajomość zagadnień zawartych w następującej literaturze:
• Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka w środkach społecznego przekazu, Watykan 2000.
• M. Drożdż, Logos i ethos mediów, Kraków 2014.
W obliczeniu końcowym 70% oceny stanowi świadectwo dojrzałości a 30% ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

Terminy

I nabór:
• rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej): od 4 maja 2017 r. do 11 lipca 2017r., do godz. 10.00
• rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw. "starej matury": 11 lipca 2017 r., godz. 10.00
• ogłoszenia wyników w przedmiocie przyjęcia kandydatów na studia (listy rankingowej): 12 lipca 2017 r., godz. 12.00
• składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): od 12 lipca 2017 r. do 18 lipca 2017 r.
II nabór:
• rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej): od 13 lipca 2017 r. do 19 lipca 2017 r., do godz.10.00
• ogłoszenia wyników w przedmiocie przyjęcia kandydatów na studia (listy rankingowej): 19 lipca 2017 r., godz. 12.00,
• składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): od 19 lipca 2017 r. do 27 lipca 2017 r.,
III nabór:
• rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej): od 20 lipca 2017r. do 26 września 2017 r., do godz. 10.00
• ogłoszenia wyników w przedmiocie przyjęcia kandydatów na studia (listy rankingowej): 26 września 2017 r., godz. 12.00,
• składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): od 26 września 2017 r. do 29 września 2017r.
ogłoszenie listy osób przyjętych na studia, które zgłosiły gotowość do podjęcia studiów(wpis na listę studentów): 29 września 2017r., godz. 12.00

Charakterystyka

1. Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata. Po pierwszym roku studiów studenci mają możliwość wyboru jednej z pięciu specjalności:

• dziennikarstwo 2.0

• edukacja medialna/media relations

• public relations

• realizacja radiowo-telewizyjna

Nowość!

• technologia komunikowania i grafika medialna

Uruchomienie danej specjalności nastąpi, jeśli ilość kandydatów danej specjalności będzie wynosiła minimum 15 osób dla studiów stacjonarnych oraz 10 osób dla studiów niestacjonarnych.

2. Celem specjalności na studiach I stopnia w ramach kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” jest przygotowanie absolwentów do pracy w szeroko rozumianym obszarze współczesnych mediów, zarówno w praktycznym wymiarze dziennikarstwa, edukacji medialnej i dziennikarskiej, animacji kultury medialnej i public relations, produkcji radiowo-telewizyjnej, jak i w pedagogicznym wymiarze edukacji medialnej i dziennikarskiej. Specjalność „dziennikarstwo 2.0” ma na celu przygotowanie profesjonalnej kadry do pracy dziennikarskiej w różnych obszarach mediów cyfrowych z uwzględnieniem najnowszych technologii medialnych oraz dziennikarstwa internetowego w nowych uwarunkowaniach Web. 2.0. Specjalność „edukacja medialna/media relations” przygotowuje kadrę profesjonalnych trenerów dziennikarstwa nowych mediów, fachowców od relacji z mediami (media relations), animatorów kultury medialnej, ekspertów wiedzy o mediach we współczesnej kulturze i edukacji oraz pedagogów i wychowawców medialnych. Celem trzeciej specjalności „public relations”, jest przygotowanie specjalistów public relations, którzy w ramach komunikacji pozytywnych wartości, będą prawdziwymi fachowcami od zarządzania informacją i promowania pozytywnych wartości w ramach komunikowania społecznego. Czwarta specjalność „realizacja radiowo-telewizyjna” ma na celu przygotować fachowców w obszarze praktycznej realizacji różnego rodzaju materiałów radiowych, telewizyjnych i filmowych: realizatorów, operatorów, montażystów itd. Piąta specjalność „technologia komunikowania i grafika medialna” przygotowuje fachowców w zakresie nowych technologii informacyjnych, organizacji i zarządzanie multimediami, projektowaniem i funkcjonowaniem przestrzeni wirtualnej.

3. Studenci mają także możliwość zdobyć dodatkowo uprawnienia nauczycielskie w zakresie edukacji medialnej, czytelniczej i dziennikarskiej po ukończeniu prowadzonego na kierunku studium pedagogicznego.

4. Studia odpowiadają aktualnym wyzwaniom czasu „kultury i cywilizacji medialnej”, przygotowując profesjonalnych pracowników współczesnej mediosfery, uformowanych w duchu chrześcijańskiej wizji człowieka i etyki mediów, służących prawdzie, dobru i godności człowieka oraz dobru społeczności, dobrze orientujących się i niosących innym orientację w świecie współczesnych mediów i technologii medialnych. Przestrzeń zawodowa dla absolwentów kierunku jest bardzo atrakcyjna, aktualna i bogata. Typowymi miejscami pracy i zaangażowania zawodowego obu specjalności studiów są m.in.:
• dziennikarstwo: prasa, radio, telewizja, Internet, agencje informacyjne itp.;
• dziennikarstwo specjalistyczne: śledcze, branżowe, nowych technologii medialnych;
• medialny public relations;
• rzecznictwo prasowe;
• marketing medialny;
• produkcja radiowo-telewizyjna;
• zarządzanie kulturą i mediami;
• logistyka mediów
• pedagogika i edukacja medialna w szkołach, ośrodkach wychowawczych, mediach itp.;
• trening i coaching medialny oraz dziennikarski;
• media relations;
• medialne wychowanie rodzinne;
• duszpasterstwo mediów;
• ewangelizacja medialna i prasa katolicka;
• animacja kultury medialnej.
Różnorodność oferty edukacyjnej na obu specjalnościach gwarantuje jej absolwentom fachowe przygotowanie do pracy w szerokim obszarze mediów.

5. Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na jednej z pięciu w/w specjalności będzie przygotowany do zawodu dziennikarza pracującego w mediach masowych przy użyciu nowych technologii (prasa, radio, telewizja, Internet), do zawodu trenera dziennikarstwa i mediów w obszarze kultury medialnej, edukacji i animacji medialnej, jako fachowiec relacji z mediami oraz public relations, do pracy w obszarze realizacji radiowo-telewizyjnej oraz w obszarze logistyki mediów. Absolwent będzie rozumiał podstawowe procesy życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego, zarówno w skali lokalno-regionalnej jak i krajowo-międzynarodowej. Zdobędzie wiedzę i umiejętności do rozumienia znaczenia mediów masowych w życiu i funkcjonowaniu współczesnego społeczeństwa informacyjnego. Absolwent uzyska umiejętności umożliwiające mu wykonywanie różnych zawodów związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej – w stosunkach publicznych, reklamie, promocji, instytucjach prowadzących edukację medialną oraz w zakresie organizacji i zarządzania mediami. Absolwent będzie znał języki obce na poziomie biegłości według standardów studiów I stopnia oraz będzie się posługiwać językiem obcym specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.
Absolwent studiów I stopnia kierunku „dziennikarstwa i komunikacji społecznej” Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie otrzyma nie tylko fachowe przygotowanie zawodowe, ale też będzie miał możliwość właściwej orientacji etycznej, opartej na prawdzie o człowieku. Uniwersytet gwarantuje bowiem zarówno zdobycie potrzebnej wiedzy i umiejętności w zakresie mediów i komunikacji, jak i odpowiednią formację duchowo-etyczną. Absolwent będzie realizował swoje zawodowe pasje w duchu uczciwości w działaniu, poszanowaniu wartości, godności i wolności człowieka, w duchu otwartości, szczerego dialogu i prawdziwej tolerancji, a przede wszystkim w otwarciu się na prawdę o człowieku i jego godności.

6. Absolwent studiów I stopnia dziennikarstwa i komunikacji społecznej ma możliwość podjęcia studiów II stopnia na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II na tym samym kierunku według zasad rekrutacji na studia II stopnia na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” (z prawem pierwszeństwa przy takiej samej ilości punktów według zasad rekrutacji na studia II stopnia).

Limit miejsc

90

Limit miejsc

Zajęcia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna odbywają się w Budynkach dydaktycznych UPJPII na ul. Franciszkańska 1; ul. Grodzka 40 oraz ul. Bernardyńska 3.
Wymagania dotyczące pracy dyplomowej
Nie wprowadzono informacji
Pracownicy dydaktyczni kierunku/specjalności (alfabetycznie)
Lista wszystkich prowadzących:
Osoba Dyżur dydaktyczny
mgr Dominika Baraniec
dr Maja Bednarska (WNS)sobota, godz. 15.00-15.45 ul. Franciszkańska 1, pokój profesorski lub sala wykładowa
dr hab. Marta Bolińska (WNS)konsultacje, poniedziałek w godz. 14.45-15.30; ul.Franciszkańska1, p.222C
ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka (WNS)środa godz. 9.45 - 10.30 ul. Kanonicza 9 - szkoła doktorska środa godz. 12.00 - 13.00 ul. Bernardyńska 3, p. 113
ks. dr Marcin Cholewa (WNS)Czwartek, godz. 11.30-12.15 ul. Bernardyńska 3, Katedra Psychologii
mgr Bernadeta Cich (WNS)środa, godz. 16.30- 17.30, proszę również o wcześniejsze umówienie się: bernadeta.cich@upjp2.edu.pl ul. Franciszkańska 1, s. 110
dr Klaudia Cymanow-Sosin (WNS)- środa, godz. 12.15-13.15 - ul. Grodzka 40, Instytut DIKS klaudia.cymanow_sosin@upjp2.edu.pl
dr hab. Elżbieta Czarny-Drożdżejko (WNS)Dyżur piątek godz. 9.00-9.45, il. Bernardyńska, s. 103
dr Łukasz Czekaj (MSWF)
Izabela Doboszwtorek, godz. 16.30-17:15 Katedra Prawa Mediów ul. Bernardyńska 3, pok. 103
mgr Magdalena Dobrzyniakśroda, godz. 16.00-16.45 ul. Franciszkańska 1, s. 211
dr Katarzyna Drąg (WNS)dyżur: wtorek, godz. 13.15-14.15 ul. Grodzka 40
dr Piotr Drąg
mgr Izabela Drobotowicz-Orkiszw sesji We wtorki, po zajęciach; godz. 15.00 - 15.45 w sesji poprawkowej W godz. zajęć 13.15 - 14.45 Proszę o wcześniejszy sms na nr: 603274428
mgr Magdalena Drohomirecka-Sabatowska (WNS)
ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII (WNS)wtorek, godz. 13.15-14.00 ul. Grodzka 40, IIp konsultacje elektroniczne: michal.drozdz@upjp2.edu.pl
dr Agata Dziekan-Łanucha (WNS)ul. Franciszkańska 1, pok. nr 222 29.01.2019, godz. 14.15 - 15 01.02.2019, godz. 15 - 16
mgr Martyna Dziudziel
dr Jarosław Fall (WNS)Terminy zaliczeń: 25 stycznia, godz. 11.30-13.00 27 stycznia, godz. 11.30-16.30 28 stycznia, godz. 10.00-
mgr Małgorzata Gadomska
dr hab. Krzysztof Gajdka, prof. UPJPII (WNS)
dr hab. Krzysztof Gurbaśroda, godz. 10.00 - 11.00 ul. Kanonicza 9, dziekanat WNS
dr Paulina Guzik (WNS)środa, godz. 12.15 ul. Franciszkańska 1, sala telewizyjna 110 środa, godz. 11.30 (dyżur opiekuna studia) ul. Franciszkańska 1, sala telewizyjna 110
mgr Jakub Howaniec
prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski (WNS)środa, godz. 13.00-15.00, dyżur w terminach zajęć ul. Franciszkańska 1
ks. prof. dr hab. Bolesław Jelonekponiedziałek, wtorek, czwartek, piątek, godz. 13.15 ul. Loretańska 11
dr hab. Przemysław Kisielwtorek, 9.00-9.45 ul. Bernardyńska 3, p. 113
mgr Miłosz Kluba
mgr Małgorzata Kołaczyk
dr Tomasz Kornecki
ks. prof. dr hab. Krzysztof Kościelniak (WT)w roku akad. 2016/2017 urlop naukowy
mgr Agnieszka Kościńska (MSJO)
mgr Grzegorz Kościński
mgr Marta Krzanowska (MSJO)
dr Anna Krzynówek-Arndt
dr Rafał KuśPiątek, godz. 12.30-13.15 (pokój profesorski WNS).
o. dr Michał Legan OSPPE (WNS)piątek, godz. 14.30 ul. Franciszkańska 1, s. 120
mgr Agnieszka Łopatowska
mgr Anna Łoś
dr Magdalena Łubiarz (MSJO)

Dyżur w trakcie II semestru r. ak. 2014/15:

środa: 13.00-13.45

dr hab. Maria Magoska (WNS)czwartek, godz. 18,15 do 19,00 ul. Franciszkańska 1,pokój 222 c, (pokój profesorski )
dr Maciej Malinowski
mgr Marcin Mamoń
ks. prof. dr hab. Józef Marecki (WHiDK)DYŻUR W CZASIE SESJI czwartek 5 lipca godz 8.30 sala 202
mgr Anna Mączka
mgr Marek MikosDyżur podczas sesji: 8 lutego 2018, godz. 12.00, sala 115, Franciszkańska 1
ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal (WNS)czwartek, godz. 9.15-9.45 ul. Bernardyńska 3, p. 101 W dniu 4 kwietnia br. dyżur jest odwołany i zostaje przeniesiony na 3 kwietnia br. w godz.14.00-14.45 (ul. Bernardyńska 3, p. 101).
ks. dr Wojciech Mleczko CR (WNS)21.01.2020 - Dyżur ODWOŁANY. Dyżur w czasie SESJI zimowej: 6.02.2020 (czwartek, godz. 11.30-12.15) - Franciszkańska 1. Dyżur w czasie sesji poprawkowej: 20.02.2020 (czwartek, godz. 11.30-12.15) - Franciszkańska 1.
dr Dorota Narewska (WNS)28 luty 2020, piątek, godz. 15.00-17.00. ul. Franciszkańska 1, p. 222 c.
ks. dr hab. Robert Nęcek (WNS)poniedziałek, godz. 8.45-9.30 ul. Bernardyńska 3, p. 101
dr Jolanta Niewińska (WNS)poniedziałki, 15.45-16.45, Biblioteka UPJP II w Krakowie, ul. Bobrzyńskiego, sala komputerowa I piętro
dr Gabriela Olszowska
dr hab. Elżbieta Osewska
mgr Barbara Pajchert (WNS)środa, godz. 15.00-15.45 ul. Franciszkańska 1, s. 122, ELMS
dr Łukasz Paluch
mgr Agata Petela
dr Paweł Płaneta
kilku prowadzących
ks. prof. dr hab. Wiesław Przyczyna (WT)piątek 11.00 - 12.00, ul. Bernardyńska 3, sala 120
ks. dr Dariusz Raś (WNS)piątek, godz. 16:15-17:00 Kraków, plac Mariacki 5, parter - kancelaria
mgr Adam Rymont
mgr Dominik Skorupa
ks. dr Jerzy Smoleń
ks. dr Sławomir Soczyński SDS (WNS)piątek, godz. 9.30-10.30 ul. Grodzka 40
dr Marcin Sokalskiponiedziałek 17.30-18.30
mgr Paweł Sołtysik
mgr Rafał Stanowski
mgr Stanisław Stanuch
mgr Andrzej Stawiarskiponiedziałek 16.30-17.15 pokój profesorski ul. Franciszkańska
dr hab. Wiesław Stefańczyk
mgr Jan Strycharz
ks. dr Piotr Studnicki (WNS)piątek, godz. 8.30-9.30, ul. Franciszkańska 1, sala 222c
mgr Marek Szczepanek
dr hab. Tadeusz Szuba, prof. UPJPII (WNS)czwartek, godz. 9.30-10.30 ul. Franciszkańska, p. 222C
mgr Magdalena Tatara (MSJO)
mgr Marek TobolewskiPoniedziałek, 20.00
mgr Aleksandra UrzędowskaStudentów proszę o kontakt e-mailowy w celu ustalenia szczegółów spotkania.
mgr Piotr Wasilewski
mgr Danuta Węgiel
Kazimierz Wolny-Zmorzyńskiśroda, godz. 13.00-13.45 ul. Grodzka 40, sala konferencyjna
dr Maciej Woźniak
mgr Michał Znamirowski (MSWF)
ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński (WNS)czwartek, godz. 10.45-11.30 ul. Bernardyńska 3, pokój KNS
dr Jakub Żurawski (WNS)czwartek, 9:00-9:45 (po umówieniu mailowym), pok. 222c, ul. Franciszkańska 1