Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Kierunek

Nauki o rodzinie (2017/18)

Kierunek prowadzony przez Instytut Nauk o Rodzinie
Ogólna charaktetystyka
Nie wprowadzono informacji
Dane teleadresowe
ul. Bernardyńska 3, pok. 62
31-069, Kraków
Telefon:
12 422 47 86
Faks:
12 422 47 86
Godziny przyjęć stron:
wtorek: 11.00-13.00
środa: 10.00-12.00
czwartek: 11.00-13.00
piątek: 11.00-13.00
(dla studentów niestacjonarnych)
sobota: 10.00-13.00
Program studiów wraz z opisami zajęćPlany zajęć
Nie wprowadzono informacji
Efekty kształcenia
test
Informacje dla kandydatów

Wymagane dokumenty

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest zobowiązany:
1) dokonać rejestracji, składając wniosek w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza komputerowego na stronie internetowej: https://irk.upjp2.edu.pl, wprowadzając wymagane dane i dokonując odpowiedniego wyboru, zgodnie z zasadami określonymi na tej stronie internetowej,
2) przesłać drogą elektroniczną skan aktualnej fotografii kandydata, zgodnej z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
3) wnieść opłatę za postępowanie rekrutacyjne na studia.

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia jest zobowiązany do zgłoszenia gotowości do podjęcia studiów poprzez złożenie następujących dokumentów w sekretariacie właściwego dziekanatu lub instytutu Uniwersytetu:
1) formularz rekrutacyjny pobrany z konta kandydata w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.upjp2.edu.pl),
2) kopię świadectwa dojrzałości uzyskanego w trybie tzw. "nowej matury" lub w trybie tzw. "starej matury", lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe (oryginał do wglądu),
3) kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia będących cudzoziemcami,
4) 2 aktualne fotografie kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na studia, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
5) kopia dowodu opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia,
6) zgoda przełożonych – w przypadku osób zakonnych i duchownych,

7) w przypadku cudzoziemców dodatkowo dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1501 ).

Kryteria kwalifikacji

Kandydat jest przyjmowany na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydaci zdający egzamin maturalny, tzw. „nową maturę” (wynik wyrażony w postaci punktów) są przyjmowani na podstawie wyników z egzaminu maturalnego obliczanego według poniższego wzoru:

Wnm = JP + JO + PT + PP

gdzie:

JP: język polski pisemny, podstawowy (wynik mnożony x 0,1)
JO: język obcy nowożytny pisemny podstawowy (wynik mnożony x 0,1)
PT: jeden przedmiot spośród (wynik mnożony x 0,1 – poziom podstawowy lub 0,15 – poziom rozszerzony):
• biologia (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• chemia (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• filozofia (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• fizyka (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• geografia (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• historia (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• historia muzyki (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• historia sztuki (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• informatyka (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• język angielski (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
• język francuski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
• język hiszpański (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
• język niemiecki (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
• język rosyjski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
• język włoski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
• język łaciński i kultura antyczna (na poziomie rozszerzonym)‎
• język białoruski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
• język litewski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
• język niemiecki jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
• język ukraiński jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
• język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (na poziomie rozszerzonym)‎
• język kaszubski jako język regionalny (na poziomie rozszerzonym)‎
• język polski (na poziomie rozszerzonym)‎
• matematyka (na poziomie podstawowym lub rozszerzonym)‎
• wiedza o społeczeństwie (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
Przy ustalaniu wyników wybrany zostaje korzystniejszy wynik uzyskany przez kandydata na egzaminie maturalnym.


PP: Liczba punktów otrzymanych za zdawane na maturze przedmioty profilowe spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia
(za każdy przedmiot profilowy po 1 punkcie, maksymalnie 3 punkty).

Kandydaci zdający egzamin dojrzałości, tzw. „starą maturę” (wynik wyrażony w postaci oceny), są przyjmowani na kierunek na podstawie wyniku obliczanego według wzoru:

Wsm=0,1*JP+0,1*PD+0,18*O

gdzie:

JP: Wynik z przedmiotu obowiązkowego – język polski pisemny.
PD: Wynik z drugiego przedmiotu obowiązkowego pisemnego.
O: Ocena z klasyfikacji końcowej z wybranego przedmiotu wskazanego w postępowaniu kwalifikacyjnym spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia

Oceny uzyskane na świadectwie maturalnym oraz oceny z klasyfikacji końcowej, przed obliczeniem Wsm przelicza się na punkty rekrutacyjne:

Skala od 1 do 6:
ocena 2 – 30%
ocena 3 – 50%
ocena 4 – 70%
ocena 5 – 90%
ocena 6 – 100%

Skala od 2 do 5:
ocena 3 – 50%
ocena 4 – 75%
ocena 5 – 100%

Terminy

I nabór:
• rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej): od 4 maja 2017 r. do 17 lipca 2017 r., do godz. 10.00
• ogłoszenia wyników w przedmiocie przyjęcia kandydatów na studia (listy rankingowej): 21 lipca 2017 r. godz. 15.00
• składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): od 24 lipca 2017 r. do 27 lipca 2017 r.
• ogłoszenie listy osób przyjętych na studia, które zgłosiły gotowość do podjęcia studiów (wpis na listę studentów): 28 lipca 2017 r. godz. 12.00
II nabór:
• rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej): od 7 sierpnia 2017 r. do 21 września 2017 r., do godz. 10.00
• ogłoszenia wyników w przedmiocie przyjęcia kandydatów na studia (listy rankingowej): 22 września 2017 r., godz. 15.00,
• składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): od 25 września 2017 r. do 28 września 2017 r.
• ogłoszenie listy osób przyjętych na studia, które zgłosiły gotowość do podjęcia studiów (wpis na listę studentów): 29 września 2017 r., godz. 12.00;

Charakterystyka

Studia na kierunku Nauki o Rodzinie prowadzone są w systemie trzyletnich studiów zawodowych (licencjat), których kontynuacja od roku 2008/2009 stały się dwuletnie studia uzupełniające magisterskie. Podczas 6 semestrów studiów I stopnia i 4 semestrów II stopnia student nabywa wiedzę dotyczącą małżeństwa i rodziny wynikająca z nauk psychologicznych, pedagogicznych, socjologicznych, biomedycznych i prawnych, a także filozoficzno – teologicznych. Ponadto ma możliwość zdobycia umiejętności praktycznych związanych z organizowaniem pomocy finansowej, pedagogicznej oraz wsparcia psychicznego dla zapewnienia podstawowych warunków życia, wzmacnianiem zdolności środowisk lokalnych i rodzin do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów oraz prowadzeniem poradnictwa przez udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych. Absolwent jest przygotowany do pracy m.in. w charakterze wykwalifikowanego pracownika poradni małżeńskich i rodzinnych czy pedagoga społecznego, sprawującego opiekę nad ludźmi niepełnosprawnymi, starszymi oraz przewlekle i nieuleczalnie chorymi.

Limit miejsc

30

Limit miejsc

Istnieje możliwość wyboru jednej z trzech specjalności: Studenci decydują o wyborze specjalności po ukończeniu I semestru. Uruchomienie danej specjalności nastąpi, jeżeli dana grupa będzie liczyła minimum 15 osób (zgodnie z Uchwałą Senatu UPJPII w Krakowie).

1. Poradnictwo i mediacje. Celem jest przygotowanie kadry do prowadzenia szeroko rozumianego poradnictwa psychologicznego, zawodowego oraz dla osób, które potrzebują wsparcia oraz wszelakich porad związanych z problemami życia rodzinnego;
2. Niepełnosprawność w rodzinie. Jej celem jest przygotowanie kadry profesjonalnych pracowników, uformowanych na podstawie chrześcijańskiej wizji człowieka, gotowych nieść pomoc – nade wszystko – rodzinom z osobą niepełnosprawną. Przy czym należy rozumieć niepełnosprawność w wielu obszarach: od niepełnosprawności fizycznej czy psychicznej, po niedostosowanie społeczne. Należy je postrzegać w ciągu całego życia osobniczego człowieka: od dzieciństwa, aż po jego schyłek.
3. Terapia zajęciowa. Celem jest przygotowanie kadry w zakresie szeroko rozumianej terapii z rodziną. Zdobycie umiejętności praktycznych zapewniają praktyki w poradniach małżeńsko-rodzinnych, gabinetach psychologów i terapeutów rodzinnych; warsztatach terapii zajęciowej. Prowadzone są również praktyki w zakładach opieki społecznej lub opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Wymagania dotyczące pracy dyplomowej
Nie wprowadzono informacji
Pracownicy dydaktyczni kierunku/specjalności (alfabetycznie)
Lista wszystkich prowadzących:
Osoba Dyżur dydaktyczny
dr Marek Babik
dr Monika Borowska (WNS)Dyżury w zimowej sesji egzaminacyjnej: sesja egzaminacyjna: 30.01.20 (czwartek), godz. 11.15-11.45 sesja poprawkowa: 17.02.20 (poniedziałek), godz. 14.00-14.30 pok.113, ul. Bernardyńska 3
ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka (WNS)środa godz. 9.45 - 10.30 ul. Kanonicza 9 - szkoła doktorska środa godz. 12.00 - 13.00 ul. Bernardyńska 3, p. 113
dr Magdalena Butrymowicz (WNS)każdy piątek miesiąca: 14:30 - 15:15 w pozostałe dni: po umówieniu się za pośrednictwem poczty elektronicznej: magdalena.butrymowicz@upjp2.edu.pl dyżur: ul. Bernardyńska 3, p. 101
ks. dr Marcin Cholewa (WNS)Czwartek, godz. 11.30-12.15 ul. Bernardyńska 3, Katedra Psychologii
dr hab. Elżbieta Czarny-Drożdżejko (WNS)Dyżur piątek godz. 9.00-9.45, il. Bernardyńska, s. 103
dr Łukasz Czekaj (MSWF)
dr hab. Małgorzata Duda, prof. UPJPII (WNS)Dyżur kierownika kierunku praca socjalna (dyrektora IPS) w zimowej sesji egzaminacyjnej: 28.01.20 godz.9,00-10,00 w sesji poprawkowej:21.02.20, g. 8,30-9,30
dr Ewa Dybowska
ks. dr Mariusz Gajewski (WNS)Środa od godziny 10.00 do 11.00.
mgr Agnieszka Głowacz-Proszkiewicz
ks. dr hab. Grzegorz Godawa (WNS)piątek godz. 9.00-9.4S, ul. Bernardyńska 3, pokój 62.
ks. dr hab. Krzysztof Gryz (WT)środa 15.00 - 15.45, ul. Bernardyńska 3, sala 115
dr Bożena Gulla (WNS)Dyżury: Sesja: 30.01, 10.30 - 11.15 p. 113 Sesja popr.: 21.02, 10.30-11.15 p. 113.
mgr Paulina Hans-Bielut
ks. prof. dr hab. Bolesław Jelonekponiedziałek, wtorek, czwartek, piątek, godz. 13.15 ul. Loretańska 11
dr Łucja Kapralska
ks. dr Bolesław Karcz (WNS)czwartek, godz. 11.00-12.00 ul. Bernardyńska 3, p. 62
ks. dr hab. Władysław Kądziołka
dr hab. Przemysław Kisielwtorek, 9.00-9.45 ul. Bernardyńska 3, p. 113
Lucjan Kocik
mgr Małgorzata Kołaczyk
dr Tomasz Kornecki
dr hab. Krzysztof Krajewski-Siuda, prof. UPJPII (WNS)środa, godz. 9.30-10.15 ul. Bernardyńska 3, p. 54 (pokój profesorski)
dr Jolanta Kraśniewska (WNS)piątek od godz. 13.15 -13.45.
ks. dr hab. Piotr Kroczek, prof. UPJPII (WNS)poniedziałek, godz. 10.00-10.45 ul. Kanonicza 9, Biblioteka WPK proszę o wcześniejszy kontakt: e-mail: piotr.kroczek@upjp2.edu.pl
mgr Marta Krzanowska (MSJO)
ks. prof. dr hab. Józef Krzywda CM (WPK)czwartek 9.30 - 10.30, ul. Kanonicza 9, sekretariat WPK
dr Katarzyna Kutek-Sładek (WNS)Dyżury w sesji zimowej 2019/2020: środa 5 i 19 lutego godz. 12.00-13.00, pokój 62, Bernardyńska 3
mgr Jarosław Ligęza
Maria LigęzaDyżur w sesji poprawkowej - 11.09.2019 godz. 9.00 - 10.30
dr Magdalena Łubiarz (MSJO)

Dyżur w trakcie II semestru r. ak. 2014/15:

środa: 13.00-13.45

ks. prof. dr hab. Józef Makselon (WF)środa, 11.30-12.15 (ul. Bernardyńska 3, pok. 114)
o. dr hab. Jan Mazur OSPPE, prof. UPJPII (WNS)Dyżury w semestrze zimowym: wtorek, godz. 9.30 - 10.30 ul. Bernardyńska 3, p. 103 (Katedra Polityki Społecznej) Dyżur w sesji: 10 II, godz. 14.00 - 15.00 Dyżur w sesji poprawkowej: 22 II, godz. 10.00 - 11.00
mgr Sylwia Michalec-Jękot
mgr inż. Łukasz Michniak (DzBHP)
ks. dr Wojciech Mleczko CR (WNS)21.01.2020 - Dyżur ODWOŁANY. Dyżur w czasie SESJI zimowej: 6.02.2020 (czwartek, godz. 11.30-12.15) - Franciszkańska 1. Dyżur w czasie sesji poprawkowej: 20.02.2020 (czwartek, godz. 11.30-12.15) - Franciszkańska 1.
ks. dr hab. Andrzej Muszala, prof. UPJPII (WNS)wtorek, godz. 9.45-10.45 ul. Bernardyńska 3, Poradnia Bioetyczna
dr hab. Joanna Mysona Byrska, prof. UPJPII (WF)sala 114, ul. Bernardyńska 3 dyżur: poniedziałek, godz. 16:00 - 16:45 (wyjazd służbowy: 18.11.2019 - dyżur w tym dniu jest odwołany)
mgr Bożena Nowak30 styczeń 2015 godz. 13.30 do 14.15
ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna (WT)czwartek 9.45 - 10.30, ul. Bernardyńska 3 sala 115
dr Robert Piechowicz (WF)Wtorek, godzina 13.00 - 13.45, Sala 112
ks. dr Bartłomiej Pieron (WPK)Dyżur dydaktyczny w roku akad. 2019/2020: czwartek 30.01.2020: godz. 10.00 - 11.00. czwartek 6.02.2020 godz. 10.00 - 11.00 po wcześniejszej konsultacji mailowej, czwartek 20.02.2020 godz. 10.00 - 11.00 ul. Bernardyńska 3, pok. prof.
mgr Maciej Polaszczyk
kilku prowadzących
mgr Monika Pyrczak-Piega (BON)
dr Izabela Rybkadyżury w sesji poprawkowej: 7.09.2018, godz. 10.00-12.00 i 16.00-17.00
dr Łukasz Ryszka (WNS)piątek, godz. 10.30-11.15 ul. Bernardyńska 3, p. 101
dr Katarzyna Salamon (WNS)czwartki, godz. 13.00-14.00, ul. Bernardyńksa 3, pokój profesorski.
mgr Barbara Skuratowicz (WNS)
mgr Ewa Solecka-Florek
dr Roman Solecki
mgr Dorota Stokłosa-Bieniara
ks. dr hab. Antoni Świerczek, prof. UPJPII (WNS)piątek, godz. 9.00-10.00 Rektorat, ul. Kanonicza 25
mgr Magdalena Tatara (MSJO)
dr hab. Paweł Ulman18.09 w godz. 10.30-11.30 ul. Bernardyńska 3, p. 103 W innych pilnych sprawach kontakt przez e-mail.
dr Renata WinklerW przypadku takiej potrzeby - po wcześniejszym ustaleniu droga mailową (winkler_r@o2.pl)
mgr Patrycja Zielonka-Rduch
mgr Michał Znamirowski (MSWF)
ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński (WNS)czwartek, godz. 10.45-11.30 ul. Bernardyńska 3, pokój KNS