Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Antropologia filozoficzna (2016/17)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Wymagania wstępne: Student powinien mieć przynajmniej elementarną wiedzę w zakresie hi-storii filozofii europejskiej [K_W08]

Cele

1) Gruntowna lektura wybranych tekstów źródłowych z zakresu filozofii człowieka;
2) Zdobywanie umiejętności analizy tekstu i wydobywania z niego istotnych problemów filozofii człowieka;
3) Kształtowanie sztuki pogłębionej dyskusji nad tekstem.

Treści kształcenia

W ramach Ćwiczeń analizowane są teksty źródłowe ważne z jednej strony dla lepszego zrozumienia zagadnień poruszanych w wykładzie kursorycznym z filozofii człowieka, z drugiej zaś dla znajomości kierunków rozwoju problematyki antropologicznej w dziejach filozofii europejskiej.
(jasny i zwięzły opis treści przedmiotu pozwalający określić jego zakres tematyczny)


1) Dualistyczna koncepcja natury ludzkiej.
2) Substancjalizacja ludzkiego bytu. Jedność psychofizyczna.
3) Znaczenie emocji w rozumieniu ludzkiego życia.
4) Aretologiczno-aksjologiczna perspektywa rozumienia człowieka.
5) Religijne uwarunkowania samorozumienia człowieka.
6) Człowiek na drodze do najwyższego dobra.
7) Koncepcja człowieka w świetle źródeł współczesnego ateizmu.
8) Ontologia ludzkiej egzystencji. Stała natura ludzka a jej historyczny charakter.
9) Myślenie dialogiczne o człowieku.
10) Etyka jako metafizyka człowieka.
11) Agatologia człowieka.

Efekty kształcenia

Wiedza
E_1– Student zna metody badawcze i strategie argumentacyjne właściwe dla etyki, filozofii człowie-ka, filozofii polityki; [K_W16]

Umiejętności
E_2 – Student czyta i interpretuje tekst filozoficzny [K_U03]
E_3 – Student – dobiera strategie argumentacyjne, na poziomie elementarnym konstruuje krytyczne argument, formułuje odpowiedzi na krytykę [K_U09]

Metody dydaktyczne

Wiedza
E_1– Student zna metody badawcze i strategie argumentacyjne właściwe dla etyki, filozofii człowie-ka, filozofii polityki; [K_W16]

Umiejętności
E_2 – Student czyta i interpretuje tekst filozoficzny [K_U03]
E_3 – Student – dobiera strategie argumentacyjne, na poziomie elementarnym konstruuje krytyczne argument, formułuje odpowiedzi na krytykę [K_U09]

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 obowiązkowa obecność studenta na zajęciach;
W_2 stopień przygotowania studenta do udziału w zajęciach – znajomość literatury podstawowej i uczestnictwo w dyskusji;
W_3 oddanie pisemnej pracy zaliczeniowej [format A4, 5-7 stron] (nieprzekraczalny termin; 14.05.2016, Format A4), napisanej przykładowo na jeden z tematów: A) „Losy rycerza wiary, czyli o człowieku religijnym u Sørena Kierkegaarda”, B) „Człowiek jako „imago Dei” w filozofii św. Augu-styna”, C) „Człowiek jako gracz w obliczu Boga – Pascalowski przyczynek do filozofii człowieka”, D) „U źródeł współczesnego ateizmu: stanowisko antropologiczne Feuerbacha i Nietzschego”, E) „Dwie drogi rozumienia człowieka: Heidegger i Lévinas”.

Lektury podstawowe

Platon, Fedon, tłum. R. Legutko, Kraków 1995, 69E-77A, 79A-80B, 85E-86E, 91C-95A.
2Arystoteles, Metafizyka, 1017B – 1029B; Etyka Nikomachejska, tłum. D. Gromska, Warszawa 1996, s. 109-119.
Seneka, Listy moralne do Lucyliusza, tłum. W. Kornatowski, Warszawa 1998, s. 77-81; Myśli. Wybór i tłum. S. Stabry-ła, Warszawa 1995, s. 97-106.
Św. Augustyn, Dialogi i pisma filozoficzne, tłum. M. Maykowska, Warszawa 1954, t. 4, s. 169-177; Wyznania, tłum. Z. Kubiak, Kraków 1982, s. 5-8, 190-191, 196-199, 274-276.
Św. Tomasz, Traktat o człowieku, przeł. i oprac. S. Swieżawski, Kęty 1998, s. 85-97.
Pascal B., Myśli, tłum. T. Żeleński (Boy), Warszawa 1968, s. 193-199, 390-391.
Kant I., Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, tłum. B. Bornstein, Warszawa 1993, s. 176-205; Krytyka czy-stego rozumu, tłum. R. Ingarden, Warszawa 1986, t. 2, s. 373-375 (A633-A635), 377-378 (A637-A639); Krytyka prak-tycznego rozumu, tłum. J. Gałecki, Warszawa 1984, s. 201-205.
Feuerbach L., Istota chrześcijaństwa, przeł. A. Landman, Warszawa 1959, s. 87 (A), 434-435 (B); Wykłady o istocie religii, tłum. E. Skowron, T. Witwicki, Warszawa 1953, s. 308-318.
Kierkegaard S., Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć, tłum. J. Iwaszkiewicz, Warszawa 1982, s. 22-27, 30-35, 46-50, 55, 133-134.
Nietzsche F., Antychryst, tłum. L. Staff, Warszawa 1907, s. 102-104; Wiedza radosna, tłum. L. Staff, Warszawa 1910-11, s. 167-169; Tako rzecze Zaratustra, tłum. W. Berent, Warszawa 1990, s. 355-363; Poza dobrem i złem, tłum. S. Wy-rzykowski, Warszawa 1984, s. 243-248.
Heidegger M., Bycie i czas, tłum. B. Baran, Warszawa 1994, s. 2-20, 74-78; Fenomenologia i teologia, tłum. J. Tisch-ner, w: Znaki drogi, Warszawa 1999, s. 57-62; List o „humanizmie”, tłum. J. Tischner, w: Znaki drogi, Warszawa 1999, s. 280-295, 300-302.
Marcel G., Od sprzeciwu do wezwania, tłum. S. Lawicki, Warszawa 1965, s. 224-233.
Lévinas E., Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, tłum. M. Kowalska, Warszawa 1998, s. 232-237.
Buber M., Ja i Ty, wyb. przeł. i wstępem opatrz. J. Doktór, Warszawa 1992, s. 138-155.
Tischner J., Spór o istnienie człowieka, Kraków 1998, s. 291-301.

Lektury uzupełniające

Krokiewicz A., Zarys filozofii greckiej, Warszawa 1995.
Louth A., Początki myśli chrześcijańskiej, tłum. H. Bednarek, Kraków 1997.
Höffe O., Immanuel Kant, tłum. A. M. Kaniowski, Warszawa 1994.
Kłoczowski A., Człowiek – bogiem człowieka. Filozoficzny kontekst rozumienia religii w „Istocie chrześcijań-stwa” Ludwika Feuerbacha, Lublin 1979.
Szwed A., Miedzy wolnością a prawdą egzystencji: studium myśli Sörena Kierkegaarda, Kraków 1991.
Hollingdale R. J., Nietzsche, tłum. W. Jeżewski, Warszawa 2000.
Jagiełło J., Niedokończony spór o antropologię filozoficzną (Heidegger – Plessner). Studium historyczno-analityczne, Warszawa 2011.
Jędraszewski M., Homo: capax Alterius, capax Dei. Emanuela Lévinasa myslenie o czlowieku, Poznań 1999.
Wajsprych D., Pedagogia agatologiczna. Studium hermeneutyczno-krytyczne projektu etycznego Jozefa Tisch-nera, Toruń-Olsztyn 2011.
Delsol Ch., Czym jest człowiek?, przekł. M. Kowalska, Kraków 2011.