Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Sylabus

Analityczna filozofia religii (2016/17)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

PODSTAWOWA WIEDZA Z FILOZOFII RELIGII ZDOBYTA NP. W RAMACH KURSU FILOZOFICZNY SPÓR O DOWODY NA ISTNIENIE BOGA

Cele

PRZEKAZANIE STUDENTOM PODSTAWOWEJ ORIENTACJI W TEMATYCE I SPOSOBIE ARGUMENTACJI CHARAKTERYSTYCZNEJ DLA ANALITYCZNEJ FILOZOFII RELIGII

Treści kształcenia

T_1. ZAGADNIENIE WERYFIKACJI TEZ RELIGIJNYCH
T_2. ANALIZA ARGUMENTÓW ZA I PRZECIW ISTNIENIU BOGA
T_3. ANALIZA PROBLEMU ZŁA I JEGO KONSEKWENCJI DLA WIARYGODNOŚCI TEIZMU
T_4. BADANIE SPECYFIKI WIARY RELIGIJNEJ I JEJ ZWIĄZKU Z PRZEKONANIAMI

Efekty kształcenia

E_1. DOBIERA I TWORZY STRATEGIE ARGUMENTACYJNE W DZIEDZINIE ANALITYCZNEJ FILOZOFII RELIGII, KONSTRUUJE ZAAWANSOWANE KRYTYCZNE ARGUMENTY, FORMUŁUJE WSZECHSTRONNE ODPOWIEDZI NA KRYTYKĘ
E_2. REKONSTRUUJE I KONSTRUUJE ARGUMENTACJE Z PERSPEKTYWY RÓŻNYCH STANOWISK W ANALITYCZNEJ FILOZOFII RELIGII, UWZGLĘDNIAJĄC WŁAŚCIWE KAŻDEMU Z NICH TYPY ARGUMENTACJI I DOSTRZEGAJĄC ZACHODZĄCE MIĘDZY NIMI ZBIEŻNOŚCI I RÓŻNICE
E_3. STAWIA I BADA HIPOTEZY DOTYCZĄCE PROBLEMÓW Z FILOZOFII RELIGII
E_4. NA PODSTAWIE TWÓRCZEJ ANALIZY NOWYCH SYTUACJI I PROBLEMÓW ANALITYCZNEJ FILOZOFII RELIGII FORMUŁUJE PROPOZYCJE ICH ROZWIĄZANIA

Metody dydaktyczne

M_1. WYKŁAD WSTĘPNIE OBJAŚNIAJĄCY TEMATYKĘ ANALIZOWANEGO TEKSTU,
M_2. ZESPOŁOWA PRACA NAD TEKSTAMI,
M_3. DYSKUSJA NAD ZAGADNIENIAMI, KTÓRYCH DOTYCZĄ TEKSTY W GRUPIE STUDENTÓW

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1: OCENA UCZESTNICTWA W ZESPOŁOWEJ PRACY NAD TEKSTEM I PRZYGOTOWANIA DO TEGO UCZESTNICTWA
W_2: DWA KOLOKWIA ZE ZNAJOMOŚCI TEMATÓW PRZERABIANYCH W TRAKCIE ZAJĘĆ

Lektury podstawowe

Wprowadzenie
1. Arthur N. Prior, Czy można dyskutować o religii?, w: Fragmenty filozofii analitycznej. Filozofia religii, red. B. Chwedeńczuk, Spacja, Warszawa 1997 [dalej FR], s. 347-357
Weryfikowalność tez teologicznych
2. John Hick, Teologia a weryfikacja, w: FR, s. 41-60.
3. Kai Nielsen, Weryfikacja eschatologiczna, w: FR, s. 61-76
Dowody na istnienie Boga
4. Jan Salamucha, Dowód "ex motu" na istnienie Boga. Analiza logiczna argumentacji św. Tomasza z Akwinu, w: tenże, Wiedza i wiara. Wybrane pisma filozoficzne, red. J.J. Jadacki, K. Świętorzecka, TN KUL, Lublin 1997, s. 333-364.
5. Norman Malcolm, Argumenty ontologiczne Anzelma, w: FR, s. 101-121.
6. David Lewis, Anzelm i rzeczywistość, w: FR, s. 123-138
7a. John Findlay, Czy można dowieść nieistnienia Boga?, w: FR, s. 287-296
7b. John J.C. Smart, Istnienie Boga, w: FR,s. 169-179.
Problem zła
8. Richard G. Swinburne, Wiedza z doświadczenia a zagadnienie zła, w: FR, s. 191-216
9. John L. Mackie, Zło a wszechmoc, w: FR, s. 217-232
10. Alvin Plantinga, Bóg, wolność, zło, Znak, Kraków 1995 (fragment)
Charakterystyka wiary religijnej
11. Alasdair MacIntyre, Postawa religijna, w: FR, s. 235-250
12. Dewi Z. Phillips, Wiara religijna a gry językowe, w: FR, s. 299-322
13. Alvin Plantinga, O uznawaniu przekonania o istnieniu Boga jako przekonania podstawowego, w: „Filo-Sofija”, nr 15 (2011/4), s. 981-999
14. Jan Woleński, Granice niewiary, WL, Kraków 2004, rozdz. IV

Lektury uzupełniające

Jan Woleński, Granice niewiary, WL, Kraków 2004 (cała książka)
Alvin Plantinga, Bóg, wolność, zło (cała książka)
Fragmenty filozofii analitycznej. Filozofia religii, red. B. Chwedeńczuk, Spacja, Warszawa 1997 (cała książka)
Krzysztof Hubaczek, Bóg a zło. Problematyka teodycealna w filozofii analitycznej, FNP, Wrocław 2010