Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Efektywny altruizm (2016/17)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Brak, przedmiot odpowiedni również dla osób nie posiadających przygotowania z zakresu historii filozofii

Cele

Poznanie założeń filozoficznych leżących u podstaw efektywnego altruizmu. Umiejętność samodzielnej oceny tych założeń z punktu widzenia etyki utylitarystycznej i etyki chrześcijańskiej (personalizm). Pobudzenie do refleksji nad zobowiązaniami moralnymi wobec innych osób oraz metodami najpełniejszego ich zrealizowania.

Treści kształcenia

Podczas wykładu zrekonstruowane zostaną filozoficzne podstawy efektywnego altruizmu oraz opisana zostanie ich praktyczna aplikacja w postaci Efektywnego Altruizmu: prężnie rozwijającego się, współczesnego ruchu filozoficzno-społecznego. Prześledzimy również filozoficzne inspiracje dla powstania tego ruchu. W ostatniej części wykładu zobaczymy na ile idea efektywnego altruizmu da się realizować w oparciu o etyki nieutylitarystyczne.

T_1. Zrobić tak wiele dobra, jak jesteś w stanie – ogólna charakterystyka efektywnego altruizmu
T_2. Od Femine, Affluence and Morality do The Most Good You Can Do. Geneza efektywnego altruizmu w myśli P. Singera.
T_3. Efektywny Altruizm – ruch filozoficzno-społeczny
T_4. Selekcja celów – w co się zaangażować, żeby przynieść najwięcej dobra?
T_5. Pomoc skuteczna i pomoc nieskuteczna
T_6. 80.000 godzin – jaka ścieżka kariery jest „najbardziej etyczna”?
T_7. Życie codzienne efektywnego altruisty: rozsądek, umiar i szczęście.
T_8. Kontrowersje i spory wewnątrz ruchu oraz filozoficzna krytyka
T_9. Efektywny altruizm a etyka chrześcijańska. Wspólny cel i wspólna droga?

Efekty kształcenia

Ew_1. zna ogólny stan badań w zakresie teoretycznej refleksji nad ideą efektywnego altruizmu (K_W05).

Metody dydaktyczne

M_1 wykład
M_2 dyskusja

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 Egzamin ustny
Egzamin ustny w sesji egzaminacyjnej, którego termin zostanie ustalony najpóźniej na 2 tygodnie przed końcem zajęć. Podczas egzaminu studenci otrzymają trzy pytania z zakresu wiedzy przekazanej przez prowadzącego podczas wykładów. Celem pytań będzie sprawdzenie, w jakim stopniu student osiągnął zakładane wyniki kształcenia. Wynik egzaminu określi ocenę końcową.

Lektury podstawowe

1. R. Carey (red.), Podręcznik efektywnego altruizmu, tłum zbiorowe pod red. A. Sagan, Warszawa 2015.
2. W. MacAskill, Doing good better, London 2015.
3. P. Singer, The most good you can do, Yale 2015.
4. P. Singer, Femine, Affluence and Moralisty, [w:] Tenże, Writings on an ethical life, New York 2000, s. 105-117.
5. P. Singer, Życie, które możesz ocalić, tłum. E. de Lazari, Warszawa 2011.

Lektury uzupełniające

zostaną podane w trakcie wykładu

Uwagi

Efektywny altruizm jest współczesnym ruchem filozoficzno-społecznym, który ukonstytuował się w ciągu ostatnich 5 lat, a już zmienia świat na lepszy, dlatego sądzę, że warto go poznać.