Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Archeologia krajów śródziemnomorskich (2016/17)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Ogólna znajomość historii starożytnej

Cele

Bliższe zapoznanie się z miejscami archeologicznymi na terenie krajów śródziemnomorskich takich jak: Egipt, Turcja, Grecja, Włochy, Malta.
W roku akademickim 2016/2017 Archeologia krajów śródziemnomorskich koncentruje się na archeologii Turcji.

Treści kształcenia

Na tle historycznym przedstawienie pozostałości archeologicznych na ważnych stanowiskach takich jak:
Turcja: Tars, Antiochia Syryjska, Antiochia Pizydyjska, Perge, Aspendos, Laodycea, Hierapolis, Efez, Smyrna, Pergamon, Sardy, Filadelfia, Tiatyra, Troja.

Efekty kształcenia

Ew_1 Student potrafi scharakteryzować poszczególne miejsca archeologiczne i określić z jakich czasów znajdują się tam pozostałości.
Eu_1 Student posiada umiejętność i łączenia faktów historycznych i określić gdzie można znaleźć interesujące ślady tych wydarzeń w postaci pozostałości archeologicznych
Ek_1 W sposób kreatywny potrafi zainteresować innych zdobytą wiedzą.

Metody dydaktyczne

Wykład kursoryczny połączony z multimedialną prezentacją poszczególnych miejsc archeologicznych.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1. Podczas wykładów odbywają się kolokwia sprawdzające wiedzę studenta o danym miejscu archeologicznym.
W_2. Na zaliczenie końcowe student opracowuje prezentację multimedialną dotyczącą trzech wybranych miejsc archeologicznych i przedstawia.

Lektury podstawowe

Pindel R., Turcja. Śladami apostoła Pawła i chrześcijaństwa pierwszych wieków, Kraków 1994.
Bogacz R., Chrystusowe wskazania na czas próby. Listy do siedmiu Kościołów Apokalipsy, Wydawnictwo UPJP II, Kraków 2015.

Lektury uzupełniające

Przewodniki turystyczne z zakresu Turcji.
Yenen S., In Turchia. Un Viaggio nella Cultura Anatolica, Stamuł 2001. (książka dostępna jest też w innych wersjach językowych)