Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Sylabus

Antropologia podróży i turystyki (2016/17)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

brak

Cele

zapoznanie z teorią podróży i turystyki;
przedstawienie antropologii podróży jako dyscypliny naukowej;
przedstawienie specyfiki podróżowania w wymiarze epistemologicznym, filozoficznym, egzystencjalnym i religijnym (doświadczenie inności, doświadczenie sacrum, poznanie samego siebie);
wskazanie podobieństw i różnic pomiędzy podróżą a turytyką;
analiza różnych aspektów podróży i turystyki (np. fotografia, pamiątka);
wskazanie wpływu praktyki oraz idei podróży i turystyki (ruch, zmienność, spotkanie z innością) na kulturę

Treści kształcenia

1. Definicja antropologii
2. Antropologia podróży jako dyscyplina naukowa
3. Definicja podróży i turystyki
4. Historia podróży i turystyki
5. Funkcje podróży (terapia, ucieczka, poznanie, afirmacja, twórczość);
6. Podróż jako obrzęd przejścia – koncepcja Arnolda van Gennepa (liminalność); koncepcja Victora Turnera (liminoidalność)
7. Specyfika podróży i turystyki; Claude Levi-Strauss, Eric J. Leed i koncepcja 3 epok podróżniczych
8. Droga jako symbol człowieka i kultury, opozycja drogi/ścieżki
9. Apodemika/sztuka podróżowania – XVII wiek i współczesne reminiscencje
10. Podróżnik i turysta - podobieństwa, różnice
11. Specyfika doświadczenia podróżnika i turysty (John Urry, Dean MacCannell. Arthur Berger)
12. Travelebrity
13. Środki transportu, związek pomiędzy typem pojazdu/transportu podróżniczego a jakością doświadczenia podróżniczego
14. Pamiątka z podróży – typy pamiątek wg. Beverly Gordon, funkcje pamiątki
15. Przewodniki podróżnicze i turystyczne: Karl Baedecker, John Murray, znaczenie literatury podróżniczej
16. Fotografia podróżnicza; funkcja fotografii –Roland Barthes– koncepcja studium i punc tum, krytyka fotografii Charlesa Baudelaire’a i znaczenie dla fotografii podróżniczej

Efekty kształcenia

Student
- posiada wiedzę teoretyczną w zakresie antropologii (podstawy), podróży i turystyki
- definiuje podróż i turystykę
- charakteryzuje antropologię podróży jako dyscyplinę naukową
- wskazuje najważniejsze wydarzenia dla porózy i turystyki
- analizuje historię podróży i turystyki
- interpretuje teorie naukowe dotyczące podróży i turystyki
- wykorzystuje poznane teorie w samodzielnej refleksji dotyczącej podróży i turystyki
- dostrzega wartość podróży i turystyki jako narzędzia umiżliwiającego samopoznanie oraz poznanie Innego
- ma świadomość wpływu technologii i nauki na praktykę podróży i turystyki oraz jakość podróżniczych i turystycznych doświadczeń
- ma świadomość wpływu podróży i turystyki na kulturę
- jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za etyczną i humanistyczną postawę w trakcie podróży
- pozbywa się etnocentrycznych uprzedzeń
- jest wrażliwy na stereotypizacje, kulturowe uprzedzenia i matryce zachowań podróżników i turystów

Metody dydaktyczne

wykład problemowy
wykład objaśniający
anegdota
opowiadanie
prezentacja multimedialna
film
dyskusja dydaktyczna
metoda tekstu wiodącego

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

obecność na zajęciach
odpowiedź ustna (3 wybrane tematy z listy tematów opracowanej przez prowadzącego + lektury do każdego tematu)

Lektury podstawowe

Berger A. A., Deconstructing Travel. Cultural Perspectives on Tourism, AltaMira Press, Walnut Creek 2004
Bauman Zygmunt, Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Instytut Kultury, Warszawa 1994
Lèvi-Strauss Claude, Smutek tropików, przeł. A. Steinsberg, Wydawnictwo Opus, Łódź 1992
MacCannell D., Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, przeł. E. Klekot, A. Wieczorkiewicz, Muza, Warszawa 2002
Sontag Susan, O fotografii, przeł. S. Magala, Warszawa 1986
Urry John, Spojrzenie turysty, przeł. A. Szulżycka, PWN, Warszawa 2007

Lektury uzupełniające

Mączak Antoni, Peregrynacje, wojaże, turystyka,Książka i wiedza, Warszawa 2001
Podemski Krzysztof, Socjologia podróży, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005
Wieczorkiewicz Anna, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Universitas, Kraków 2008