Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Wielkie wystawy światowe XIX - 1 poł. XX wieku i ich rola w nowoczesnej kulturze artystycznej (2016/17)


drukuj sylabus

Sylabus

 • Tytuł zajęć: Wielkie wystawy światowe XIX - 1 poł. XX wieku i ich rola w nowoczesnej kulturze artystycznej
 • Rok akademicki: 2016/17
 • Sylabus dostępny w ramach przedmiotu:
  • Osoba odpowiedzialna za treść sylabusa: dr hab. Marta Leśniakowska, prof. UPJPII

  Sylabus

  Wymagania wstępne

  Wiedza z historii sztuki i kultury artystycznej XIX-XX w.

  Cele

  Uzyskanie wiedzy z zakresu historii wielkich wystaw światowych i ich znaczenia dla kształtowania się nowoczesnej kultury w powiązaniu ze zjawiskami artystycznymi od poł. XIX do poł. XX w., którą student jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej.

  Treści kształcenia

  T.1 Prezentacja różnych apektów wynikających z organizacją wielkich wystaw światowych od poł. XIX w. do połowy XX wieku jako jednego z kluczowych elementów kształtowania nowoczesnej kultury; wpływ wystaw na architekturę i urbanistykę wielkich metropolii (Paryż, Wiedeń) oraz na różne obszary kultury: malarstwo, fotografię, film, kulturę popularną, historię sztuki jako dyscyplinę akademicką, muzealnictwo i wystawiennictwo, etnografię, rozwój nowoczesnego designu.
  T.2 OProblemy prezentowane w szerokim kontekście antropologiczno-kulturowym i w powiązaniu z aktualnie stosowanymi metodologiami w ramach nauki o obrazie.

  Efekty kształcenia

  W_1 Student zdobywa szczegółową wiedzę z zakresu mechanizmów kształtowania się róznych obszarów nowoczesności, zwłaszcza w odniesieniu do kulury wizualnej i wiedzę tę jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej przy analizach różnych aspektów kultury artystycznej;
  W_2 Student potrafi analizować wybrane zagadnienia i osadzać je w szerokim kontekście kulturowym XIX-XX w.;
  W_3 Student potrafi interpretować fakty i wydarzenia związane z wielkimi wystawami światowymi, w szerokim kontekście kulturowym.

  Metody dydaktyczne

  M.1 Wykład ilustrowany slajdami;
  M.2 Prezentacja multimedialna.

  Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

  W.1 Zaliczenie na podstawie obecności na wykładach.

  Lektury podstawowe

  - Antropologia kultury wizualnej. Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa 2012
  - A. Assmann, Wprowadzenie do kulturoznawstwa. Podstawowe terminy, problemy, pytania, Poznań 2015
  - G. Didi-Huberman, Strategie obrazów. Oko historii 1, Kraków 2011
  -G. Didi-Huberman, Obrazy mimo wszystko, Kraków 2008
  -G. Didi-Hubermn, Przed obrazem, Pytanie o cele historii sztuki, Gdańsk 2011
  -H. Belting, Faces, Historia twarzy, Gdańsk 2015

  Lektury uzupełniające

  Olechnicki K., Antropologia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk społecznych, Warszawa 2003