Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Sztuka Krakowa: od rozbiorów do upadku Wolnego Miasta (2016/17)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Brak

Cele

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zjawiskami w sztuce Krakowa u schyłku Rzeczypospolitej, w okresie wojen napoleońskich i względnej stabilizacji doby Wolnego Miasta. - na tle sztuki polskiej i europejskiej, z uwzględnieniem kontekstu historycznego.

Treści kształcenia

I. Wykłady
T 1. Ogólna charakterystyka okresu
T 2. Sztuka krakowskiego Oświecenia: architektura magnackich pałaców i reformowanego Uniwersytetu (Szkoły Głównej Koronnej): Collegium Physicum, Obserwatorium Astronomiczne, Ogród Botaniczny. Działalność królewskich Komisji Dobrego Porządku.
T 3. Podgórze doby józefińskiej: urbanistyka i architektura; ówczesne przekształcenia architektoniczne Wieliczki.
T 4. Ikonografia Powstania Kościuszkowskiego.
T 5. Kraków w dobie I okupacji austriackiej: plany regulacyjne, architektura.
T 6. Kraków w Księstwie Warszawskim; odzwierciedlenie ówczesnych wydarzeń w sztuce.
T 7. Wolne Miasto Kraków z Okręgiem (1815-46): uwarunkowania polityczne i gospodarcze.
T 8. Przeobrażenia urbanistyczne Krakowa i innych miejscowości Okręgu: działalność Wydziału Budownictwa Miejskiego, plany upięknienia, walory praktyczne i estetyczne.
T 9. Manifestacje patriotyczne i ich odzwierciedlenie w sztuce: pogrzeby księcia Józefa Poniatowskiego i Tadeusza Kościuszki, kształtowanie Kopca Kościuszki.
T 10. Wyburzenia a walka o utrzymanie i „upięknianie” zabytków jako wyraz patriotyzmu: kwestia murów obronnych, kościołów (z augustiańskim św. Katarzyny na czele), Wawelu.
T 11. Kształtowanie się miejscowego środowiska budowniczych; nieliczne dzieła architektów „importowanych”.
T 12. Przemiany w architekturze; charakterystycz-ne tematy: kamienice i domy, budowle użyteczności publicznej, mosty; w okręgu szkoły, kościoły parafialne.
T 13. Kształtowanie zieleni publicznej: Planty i ogrody.
T 14. Początki szkolnictwa artystycznego i umacnianie się lokalnego środowiska artystycznego: Józef Brodowski, Józef Peszka, Wojciech Korneli Stattler; dole i niedole rzeźby; miejscowe środowisko a krakowskie dzieła Berthela Thorwaldsena i uczniów Canovy.
T 15. Odrębne zjawisko: Piotr Michałowski.
II. Wycieczki
T 16. Obserwatorium Astronomiczne i Ogród Botaniczny.
T 17. Podgórze.
T 18. Planty.
T 19. Muzeum Narodowe w Sukiennicach: pierwsza sala i sala Piotra Michałowskiego
T 20. Kaplica Potockich na Wawelu.

Efekty kształcenia

WIEDZA
W_1 Student zna najważniejsze zjawiska w sztuce Krakowa i potrafi je charakteryzować na tle europejskim;
W_2 Student potrafi analizować konkretne zjawisko w sztuce Krakowa;
W_3 Student zna podstawową literaturę dotyczącą sztuki Krakowa i potrafi wskazać niektóre dalsze potrzeby badawcze.

Metody dydaktyczne

M.1 Wykład
M.2 Prezentacja multimedialna
M.3 Wycieczki po Krakowie

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W.1 Warunki zaliczenia: systematyczny, aktywny udział studentów na zajęciach (dopuszczalne są trzy nieusprawiedliwione nieobecności).

Lektury podstawowe

Encyklopedia Krakowa, red. Antoni Henryk Stachowski, Warszawa-Kraków 2000 [hasła: architektura, rzeźba, malarstwo – części dot. omawianego okresu.
M. Fabiański, J. Purchla, Historia architektury Krakowa w zarysie, Kraków 2001 [rozdziały dot. omawianego okresu].
T. Dobrowolski, Nowoczesne malarstwo polskie, t. I, Kraków 1957.
B. Krasnowolski, Urbanistyka i sztuka Wolnego Miasta Krakowa, [w:] Rzeczpospolita Krakowska 1815-1846, wyd. Toarzystwo Miłośników Historii I Zabytków Krakowa, 2016.

Lektury uzupełniające

Wolne Miasto Kraków w poszukiwaniu nowoczesności, wyd. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2015.
J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w latach 1796-1918, [w:] Dzieje Krakowa, t. 3, Kraków 1979 [rozdziały dotyczące omawianego okresu].
M. Borowiejska-Birkenmajerowa, J. Demel, Działalność architektoniczna i urbanistyczna senatu Wolnego Miasta Krakowa w latach 1815-1846, „Studia i Materiały do Historii i Teorii Architektury i Urbanistyki” 4, Warszawa 1963.
U. Bęczkowska, Karol Kremer i krakowski urząd budownictwa w latach 1837-1860, Kraków 2010.
F. Klein, Planty krakowskie, Kraków 1914
K. Grodziska-Ożóg, Cmentarz Rakowicki w Krakowie, Kraków 1987.
S. Opalińska, Józef Brodowski 1781-1853: malarz i rysownik starego Krakowa, Kraków 2005.
J. Zanoziński, Piotr Michałowski: życie i twórczość 1800-1855, Wrocław 1964.
175 lat nauczania malarstwa, rzeźby i grafiki w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, red. J. L. Ząbkowski i in., Kraków 1994 [początkowe rozdziały].