Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Zakony w średniowiecznej Polsce. (2016/17)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

brak

Cele

Zapoznanie z dziejami, duchowością i wkładem w kulturę polską klasztorów męskich i żeńskich istniejących w średniowiecznej Polsce. Pogłębienie wiedzy z historii, historii Kościoła oraz ikonografii.

Treści kształcenia

Cykl wykładów poświęcony będzie prezentacji opactw i klasztorów męskich i żeńskich należących zarówno do zakonów mniszych (benedyktyni, cystersi), kanonickich (kanonicy laterańscy, premonstratensi) regularni, jak i mendykanckich (dominikanie. franciszkanie, paulini) oraz rycerskich (joannici, templariusze, krzyżacy). paulinów) funkcjonujących w średniowieczu na ziemiach polskich. Zasadniczym celem jest prezentacja całokształtu dorobku artystycznego tychże klasztorów, ich roli i wkładu w kulturę polską. Tematem wykładów będzie zarówno architektura, jak i malarstwo, rzeźba i rzemiosło artystyczne powstające w środowiskach różnych zakonów lub na ich potrzeby w epoce romanizmu i gotyku. Zadowalające omówienie tej problematyki nie jest możliwe bez przedstawienia specyfiki poszczególnych zakonów, ich duchowości, reguł, dewiz i godeł zakonnych oraz doktryn artystycznych. Uwagi wymagają również procesy fundacyjne klasztorów i rola fundatorów, zmieniające się na przestrzeni wieków.
T.1 Zakonodawcy i ich reguły zakonne
T.2 Żywoty świętych (m.in. Benedykt, Augustyn, Norbert, Dominik, Jacek, Franciszek, Antoni) i ich ikonografia.
T.3 Kanonicy regularni laterańscy
T.4 Premonstratensi
T.5 Benedyktyni
T.6 Bożogrobcy
T.7 Dominikanie
T.8 Franciszkanie
T.9 Paulini
T.10 Habity, godła i dewizy zakonne

Efekty kształcenia

W_1 Student zna i identyfikuje rodzaje zakonów funkcjonujące na ziemiach polskich w średniowieczu..
W_2 Student zna wkład poszczególnych zakonów w kulturę polski średniowiecznej.
W_3 Student potrafi na podstawie analizy ikonograficznej rozpoznać świętych przedstawicieli poszczególnych zakonów.
W_04 Student zna najważniejsze reguły zakonne i procesy fundacyjne klasztorów różnych zakonów.

Metody dydaktyczne

M.1 Wykład
M.2 Prezentacja multimedialna

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W.1 Obecność na wykładach.
W.2 Test zaliczeniowy.

Lektury podstawowe

S. Barącz, Rys dziejów Zakonu Kaznodziejskiego w Polsce, Lwów 1861; Bożogrobcy w Polsce, Miechów-Warszawa 1999; Grychowski M., Marecki J., Zakony w Polsce, Warszawa 2009; K. Łatak, Kanonicy Regularni Laterańscy na Kazimierzu w Krakowie, Ełk 1999; E. Łużyniecka, Architektura klasztorów cysterskich, Wrocław 2002; Monasticon cisterciense Poloniae, t. I-II, Poznań 1999; P. Sczaniecki, Benedyktyni polscy, Tyniec 1989; Studia nad historią dominikanów w Polsce (1222-1972), red. J. Kłoczowski, t. I-II, Warszawa 1975; H. Uth, Szkic historyczno-biograficzny Zakonu Augustiańskiego w Polsce, Kraków 1930; H. Wyczawski (red.), Klasztory bernardyńskie w Polsce, Kalwaria Zebrzydowska 1985; Zakony franciszkańskie w Polsce, red. J. Kłoczowski, t. I: Franciszkanie w Polsce średniowiecznej, Lublin 1983.

Lektury uzupełniające

Brak