Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Malarstwo w siedemnastowiecznym Krakowie (2016/17)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

brak

Cele

Studenci poznają działalność malarzy pracujących w Krakowie w XVII w. i jej uwarunkowania oraz zapoznają się z ich dorobkiem zachowanym do dziś

Treści kształcenia

T.1 Studenci poznają uwarunkowania działalności malarzy pracujących w Krakowie w XVII w.
T.2 Studenci zdobywają wiedzę na temat dorobku serwitorów królewskich, malarzy należących do cechu i malarzy-zakonników, a ich zachowane do dziś dzieła (obrazy sztalugowe, malowidła ścienne oraz malarskie dekoracje ksiąg liturgicznych) oglądają w czasie zajęć prowadzonych w terenie – w kościołach, klasztorach i muzeach.
T 3. Studenci zapoznają się z publikacjami dotyczącymi siedemnastowiecznego malarstwa krakowskiego
T 4. Studenci zapoznają się z wynikami aktualnie prowadzonych, nie opublikowanych dotąd badań dotyczących wykorzystywania wzorów graficznych przez malarzy pracujących w Krakowie w XVII w.

Efekty kształcenia

WIEDZA
W_1 Student potrafi zidentyfikować dzieło i osadzić go w kontekście kulturowym.
W_2 Student umie posługiwać się fachową terminologią oraz przeprowadzać analizę stylową na podstawie analizy stylu i opisu dzieła.
W_3 Student zapoznaje się z literaturą przedmiotu i potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować przydatne informacje.
W_4 Student posiada umiejętność samodzielnego, merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem literatury przedmiotu oraz formułowania wniosków.
W_5 Student ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności warsztatowych oraz rozumie potrzebę ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, ogólno humanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych.

Metody dydaktyczne

M.1 Wykład
M.2 Prezentacja multimedialna
M.3 Zajęcia terenowe w kościołach, klasztorach i muzeach

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W.1 Warunkiem uzyskania zaliczenia jest systematyczny udział w zajęciach.

Lektury podstawowe

Malarstwo polskie. Manieryzm, barok. Wstęp: M. Walicki i W. Tomkiewicz. Katalog: A. Ryszkiewicz, Warszawa 1971 (wybrane fragmenty).
S. Krzysztofowicz-Kozakowska, F. Stolot, Historia malarstwa polskiego (Gotyk, Renesans, Manieryzm, Barok, Klasycyzm opracował Franciszek Stolot), Kraków 2000 (wybrane fragmenty).
W. Tomkiewicz, Dolabella, Warszawa 1959.
J. Żmudziński, O potrzebie badań nad twórczością Tomasza Dolabelli. Ze studiów nad obrazami w kościele Mariackim i kościele Kamedułów na Bielanach w Krakowie, „Folia Historiae Artium. Seria Nowa”, t. 12: 2009, s. 123-144.

Lektury uzupełniające

I. Burnatowa, Obraz Andrzeja Wenesty, Rocznik Krakowski, XLVII: 1976, s. 43-68.
T. Chrzanowski, T. Maciejewski, Graduał karmelitański z 1644 roku o. Stanisława ze Stolca, Warszawa 1976.
J. Dzik, Flamadzkie wzory w twórczości malarza bernardyńskiego o. Franciszka Lekszyckiego, Nasza Przeszłość, 79: 1993, s. 199-228.
J. Dzik, Franciszek Lekszycki malarz religijny baroku, Kalwaria Zebrzydowska 1998.
J. Dzik, Obraz „Ukrzyżowanie” zwany fundacyjnym w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Opuscula Musealia, Czasopismo muzeologiczne, 12: 2002 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MCCLXIII), s. 75-106.

B. Frey-Stecowa, Z dalszych badań nad oddziaływaniem grafiki na wystrój kościoła św. Krzyża w Krakowie [w:] Studia z dziejów kościoła św. Krzyża w Krakowie, cz. III, praca zbiorowa pod red. ks. Zdzisława Klisia i Grażyny Lichończak-Nurek, Kraków 1999, s. 277-290.
J. J. Kopeć, Interpretacja malowideł pasyjnych na szafach brackich z kaplicy św. Anny w krakowskim kościele Bożego Ciała [w:] Studia z dziejów kościoła Bożego Ciała w Krakowie, Kraków 1977, s. 113-173.
K. Kuczman, Tomasza Dolabelli Pokłon Pasterzy [w:] Studia z dziejów kościoła Bożego Ciała w Krakowie, Kraków 1977, s. 43-60.
M. Macharska, Wzór graficzny dwóch krakowskich cykli legendy o św. Florianie. Ze studiów nad serią rycin “Icones et Miracula Sanctorum Poloniae” z lat 1605-1606 jako źródłem kopii artystów cechowych, Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie, t. IX, 1965, s. 183-196.
M. Macharska, Rola grafiki w twórczości Tomasza Dolabelli, Folia Historiae Artium, t. IX, 1973, s. 89-126
A. Małkiewicz, Twórczość malarza-kameduły o. Wenantego z Subiaco w świetle najnowszych badań, Folia Historica Cracoviensa”, t. XI, 2005, s. 117-132.
B. Materniak, Cykl obrazów historycznych „Dzieje Kazimierza Odnowiciela” z klasztoru oo. Benedyktynów w Tyńcu [w:] Studia nad sztuką Renesansu i Baroku, t. IV (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego 83), Lublin 2000, s. 59-95.
W. Morawska, Obrazy w stallach kościoła Bożego Ciała [w:] Studia z dziejów kościoła Bożego Ciała w Krakowie, Kraków 1977, s. 63-110.
P. Pałamarz, Zespół malowideł w dawnym chórze zakonnym oraz na ławkach w krakowskim kościele pokarmelitańskim, zwanym św. Łazarza, Biuletyn Historii Sztuki, t. XXXVIII, 1976, nr 3, s. 222-238.
M. Panfil, Antoni Nuceni – polski malarz XVII wieku, [w:] Studia nad sztuką Renesansu i Baroku, pod red. Antoniego Maślińskiego, t. III (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego 67), Lublin 1995, s. 261-309. r 3, s. 222-238.
Pax et Bonum. Skarby klarysek krakowskich. Katalog Wystawy – Arsenał Muzeum Czartoryskich wrzesień-październik 1999, Kraków 1999 (wybrane noty katalogowe)
P. Pencakowski, Dekoracja malarska biblioteki klasztoru OO. Karmelitów Na Piasku w Krakowie. Historia powstania – geneza artystyczna – program, Rocznik Krakowski, t. LXIX, 2003, s. 103-121.
Cz. Piętkowa, Obrazy z Prałatówki, Rocznik Krakowski, t. XLV, 1974, s. 43-66.
M. Piwocka, Adoracja Matki Boskiej w asyście dwóch świętych Janów w zbiorach katedry krakowskiej, Folia Historica Cracoviensia, t. X, 2004, s. 295-304.
M. Skrudlik, Tomasz Dolabella, jego życie i dzieła, Rocznik Krakowski, t. XVI, 1914, s. 93-162.
M. Skrudlik, Mistrz Łukasz z Krakowa, Dawna Sztuka, t. II, 1939, s. 235-238.
Wawel 1000-2000, Wystawa Jubileuszowa Skarby Archidiecezji Krakowskiej, Katalog t. II, Kraków 2000 (wybrane noty katalogowe)
J. Żmudziński, Wystrój malarski kaplic kościoła Kamedułów na Bielanach i jego znaczenie dla sztuki Krakowa 1. połowy XVII w. (kaplice Królewska i Delpacowska), Folia Historica Cracoviensia, t. XVII, 2011, s. 79-118.