Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Żydowskie środowisko artystyczne w międzywojennym Krakowie (2016/17)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

brak

Cele

Zapoznanie studentów z twórczością artystów żydowskich w Krakowie w latach międzywojennych.

Treści kształcenia

T.1 Kształtowanie się żydowskiego środowiska artystycznego w Krakowie, pierwsze inicjatywy podejmowane przez artystów oraz organizacje skupiające twórców żydowskich, uwarunkowania w jakich działali.
T.2 Twórczość artystów żydowskich w międzywojennym Krakowie w zakresie malarstwa i rzeźby. Omówienie najważniejszych tendencji, jakie dają się odszukać w ich dorobku. Omówienie wystaw, w których brali udział. Analiza tekstów krytycznych, jakie ukazywały się na ich temat w prasie międzywojennej.

Efekty kształcenia

WIEDZA
W_1 Student zdobywa wiedzę ogólną, zna periodyzację omawianych zjawisk, tematykę i ikonografię dzieł, umie je osadzić w szerszym kontekście kulturowym.
W_2 Student nabywa umiejętności posługiwania się właściwą terminologią
W_3 Student umie powiązać założenia teoretyczne z rozwojem zjawisk artystycznych.

Metody dydaktyczne

M.1 Wykład
M.2 Prezentacja multimedialna

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W.1 Zaliczenie na podstawie obecności oraz ewaluacji efektów kształcenia osiąganych przez studentów, której dokonuje się podczas zajęć w toku dyskusji nad zagadnieniami omawianymi przez wykładowcę.

Lektury podstawowe

Artur Markowicz (katalog wystawy), oprac. R. Piątkowska, M. Tarnowska, wstęp J. Wiercińska, Muzeum Żydowskiego Instytutu Historycznego, Warszawa 1995.
Malinowski J., Jewish Artistic Circles in Inter-War Poland, „Polish Art Studies” 1989, t. 10, s. 54–66.
Styrna N., Artyści żydowscy w Krakowie 1873-1939 (katalog wystawy), Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 2008.
Styrna N., Zrzeszenie Żydowskich Artystów Malarzy i Rzeźbiarzy w Krakowie 1931-1939, Warszawa 2009.

Lektury uzupełniające

Gottlieb S., Abraham Neuman, Kraków 1927.
Malinowski J., Malarstwo i rzeźba Żydów Polskich w XIX i XX wieku, Warszawa 2000.
Malinowski J., Sztuka mniejszości narodowych w Polsce w XIX i XX wieku, [w:] Inni wśród swoich. Białorusini, Cyganie, Czesi, Grecy, Karaimi, Litwini, Łemkowie, Macedończycy, Niemcy, Ormianie, Rosjanie, Słowacy, Tatarzy, Ukraińcy, Węgrzy, Żydzi, red. W. Władyka, Warszawa 1994, s. 132–138.
Żydzi w Polsce. Obraz i słowo, red. M. Rostworowski, Warszawa 1993.
Maurycy Gottlieb 1856-1879, Tel Awiw 1991.
Malinowski J., Sztuka mniejszości narodowych w Polsce w XIX i XX wieku, [w:] Inni wśród swoich. Białorusini, Cyganie, Czesi, Grecy, Karaimi, Litwini, Łemkowie, Macedończycy, Niemcy, Ormianie, Rosjanie, Słowacy, Tatarzy, Ukraińcy, Węgrzy, Żydzi, red. W. Władyka, Warszawa 1994, s. 132–138.
Styrna N., Artyści żydowscy w Krakowie 1873-1939, katalog wystawy w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, 2008.