Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Sztuka Szwajcarii XX i XXi w. na tle sztuki obszaru j. niemieckiego (2016/17)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Brak

Cele

Opanowanie w podstawowym zakresie zagadnień sztuki Szwajcarii w XX i XXI na tle wybranych przykładów ze sztuki obszaru j.
niemieckiego.

Treści kształcenia

T.1 Przedstawione zostaną
najważniejsze ugrupowania artystyczne.
T.2 Omówione zostaną założenia planistyczne i urbanistyczne.

Efekty kształcenia

WIEDZA
W_1 Student poznaje terminologię związaną z przedstawiona problematyką.
W_2 Student ma świadomość zachodzących przemian stylowych, koncepcji artystycznych i zna charakterystyczne ich przykłady.
W_3 Student potrafi wskazać cechy i ocenić znaczenie artystyczne omawianych zjawisk.
W_4 Student rozumie problematykę w kontekście związków historyczno-kulturowych epoki.

Metody dydaktyczne

M.1 Wykład
M.2 Prezentacja multimedialna

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W.1 Ocenianie ciągłe z uwzględnieniem aktywności studenta podczas zajęć;
W.2 Referat

Lektury podstawowe

Jerzy Wojtowicz, Historia Szwajcarii
Lexikon Kunstwissenschaft,Stuttgart 2012
Kunsthaus Zuerich, Die Meisterwerke, Zuerich 2007;
Uwe M. Schneede, Die Geschichte der Kunst im 20. Jahrhundert, Muenchen
2001;
Philip Wilkinson, 50 teorii architektury, które powinieneś znać,
Warszawa 2011;
Józef Szymon Wroński, Kościoły katolickie w Zurychu,(pozycja
przygotowana do druku, udostępniona studentom).

Lektury uzupełniające

Geschichte der Bilentom)denden Kunst in Oesterreich – 20. Jahrhundert,
wyd. Wieland Schmied, t. 6, Wien 2002;
Kunst und Kultur in Oesterreich – Das 20. Jahrhundert;
Alfon Mucha i jego świat, Wyd. Arkady Warszawa 2011;
Fabrizio Brentini, Bauen fuer die Kirche Katholischer Kirchenbau des
20. Jahrhunderts in der Schweiz, Luzern 1994;
Kahle B., Deutsche Kirchenbaukunst des 20. Jahrhunderts, Darmstadt 1990;
Prestel Lexikon, Kunst und Kuenstler im 20. Jahrhundert, Muenche,
London, New York 1999;
Wolfgang Jean Stock, Europaeischer Kirchenbau 1900 – 1950, Muenchen 2006;
Józef Szymon Wroński, Kościoły Krakowa zbudowane w latach 1945 - 1989,
Kraków 2010.