Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Archiwistyka (2016/17)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Brak

Cele

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z szeroko pojętą teorią oraz praktyką archiwalną

Treści kształcenia

T.1 - Podstawowa terminologia archiwalna, wybrane zagadnienia ze źródłoznawstwa i kodykologii, rozwój form kancelaryjnych.

T.2 - Zasoby wybranych archiwów państwowych i kościelnych, prawo archiwalne.

T.3 - Zasady funkcjonowania archiwów, pracy archiwalnej, tworzenia informacji archiwalnej i jej wykorzystania oraz zasady rozmieszczenia archiwaliów.

Efekty kształcenia

WIEDZA
W_1 - Student zna i rozumie terminologię z zakresu archiwistyki
Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z prawa autorskiego
W_2 - Student ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń

UMIEJĘTNOŚCI
U_1 - Student posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie historii sztuki i nauk pokrewnych
U_2 - Student posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i obcych, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

KOMPETENCJE
K_1 - Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
K_2 - Student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata

Metody dydaktyczne

M.1 - Wykład
M.2 - Prezentacja multimedialna
M.3 - Zajęcia w archiwum
M.4 - Dyskusja problemowa

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Zaliczenie z oceną z partii materiału dotyczącej praktycznych i teoretycznych aspektów pracy z materiałem archiwalnym i w jednostkach archiwalnych.

Lektury podstawowe

Pańków S., Archiwa, Warszawa 1975;
Robótka H., Wprowadzenie do archiwistyki, Toruń 2003;
Wyczawski H., Przygotowanie do studiów w archiwach kościelnych, Kalwaria Zebrzydowska 1989.

Lektury uzupełniające

Archiwa w Polsce. Informator adresowy, Warszawa 2004;
Biernat C., Problemy archiwistyki współczesnej, Warszawa 1977;
Gołębiowski M., System informacji archiwalnej, Warszawa 1985;
Konarski K., Podstawowe zasady archiwistyki, „Archeion” 19/20 (1951);
Ochryzko-Włodarska C., Pomoce informacyjne w archiwach. Stan obecny i perspektywy na przyszłość, „Archeion” 68 (1979);
Polski Słownik Archiwalny, red. W. Maciejewska, Warszawa 1974;
Robótka H., Ryszewski B., Tomczak A., Archiwistyka, Warszawa1977;
Tarakanowska M., Problemy rozmieszczenia i scalania zespołów archiwalnych w sieci archiwów państwowych, „Archeion” 84 (1986);
Tomczak A., Archiwalna zasada pertynencji terytorialnej a rozmieszczenie zasobu w archiwach polskich, „Archeion” 67 (1978).
Strony internetowe:
www.archiwa.gov.pl [Naczelna Dyrekcja Archiwów państwowych]
www.lublin.ap.gov.pl [Archiwum Państwowe w Lublinie]
www.sknsap.4i.pl [Studenckie Koło Naukowe Stowarzyszenia Archiwistów Polskich]