Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Analiza dzieł muzyki religijnej II (2016/17)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza na temat form muzycznych.

Cele

Celem zajęć jest zapoznanie się z gatunkiem oratorium. Dzięki zajęciom student powinien poznać charakterystyczne cechy barokowego oratorium włoskiego, francuskiego, niemieckiego, z okresu romantyzmu analizie poddane zostaną dzieła F. Mendelssohna, a z XX-wiecznych dzieła takich twórców, jak: A. Honegger, K. Penderecki

Treści kształcenia

T_1 Zapoznanie się z historią powstania gatunku,
T_2 Prezentacja włoskiego oratorium na przykładzie twórczości G. Carissimiego,
T_3 Francuskie oratorium na przykładzie twórczości M. A. Charpentiera,
T_4 Specyfika niemieckiego oratorium – pasja, kantata,
T_5 Prezentacja wybranych utworów J. S. Bacha,
T_6 Prezentacja wybranych utworów G. F. Haendla,
T_7 Oratorium epoki klasycyzmu na przykładzie Stworzenia Świata J. Haydna,
T_8 Twórczość oratoryjna F. Mendelssohna,
T_9 Oratorium XX-wieczne na przykładzie dzieł A. Honeggera i K. Pendereckiego

Efekty kształcenia

WIEDZA
Ew_1 Zna charakterystyczne cechy form i gatunków muzyki wokalnej, wokalno-instrumentalnej i instrumentalnej w zakresie repertuaru opracowywanego w trakcie studiów
Ew_2 Potrafi zastosować odpowiednie środki realizacji dzieła muzycznego w celu prawidłowej jego interpretacji

UMIEJĘTNOŚCI
Eu_1 W procesie rozczytywania materiału muzycznego posiada umiejętność zrozumienia formy utworu muzycznego i relacji zachodzących pomiędzy poszczególnymi warstwami kompozycji. Ma świadomość potrzeby zrozumienia intencji kompozytora

KOMPETENCJE
Ek_1 Realizuje koncepcje i działania artystyczne wynikające z własnej wyobraźni, ekspresji i intuicji wykazując się umiejętnością organizacji pracy

Metody dydaktyczne

M_1 Wykład problemowy
M_2 Praca z tekstem
M_3 Analiza przypadków
M_4 Prezentacja nagrań CD i DVD

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 Kolokwium pisemne

Zaliczenie pracy studentów na podstawie:
-pisemnego kolokwium
-frekwencji

Lektury podstawowe

Analiza i interpretacja dzieła muzycznego. Wybór metod, red. Teresa Malecka, Kraków 1990
Bukofzer Manfred, Muzyka w epoce baroku, przekł. Elżbieta Dziębowska, PWN, Warszawa 1970
Cłopicka Regina, Krzysztof Penderecki – Między sacrum a profanum. Studia nad twórczością wokalno – instrumentalną, Wyd. AM, Kraków 2000
Dürr Alfred, Kantaty Jana Sebastiana Bacha,
Tomaszewski Mieczysław, Interpretacja integralna dzieła muzycznego, Wyd. AM, Kraków 2000
Materiały nutowe

Lektury uzupełniające

Encyklopedia Muzyczna PWN, red. Andrzej Chodkowski, Warszawa 2001
Mała Encyklopedia Muzyki, red. Stefan Śledziński, Warszawa 1968