Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Język włoski W_B1.3_zo_30/20_2 (2015/16)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

1. umiejętność korzystania ze słownika polsko-włoskiego, włosko-polskiego i włosko-włoskiego (typu monolingua; słowniki synonimów ecc.);
2. znajomość leksyki i gramatyki j. włoskiego w zakresie poziomów A1, A2, B1.1 i B1.2.

Cele

Celem zajęć jest zdobycie umiejętności rozmowy o urządzaniu domu i włoskim design oraz o psychologii i różnorodnych problemach społecznych; poszerzenie wiedzy i słownictwa związanego z włoską sztuką współczesną; doskonalenie umiejętności rozumienia tekstów mówionych i pisanych; doskonalenie umiejętności mówienia i pisania po włosku na różne tematy artystyczne, społeczne i psychologiczne; poszerzanie wiedzy artystycznej i społeczno-kulturowej w kontekście Włoch i ich mieszkańców.

Treści kształcenia

I Leksyka
1. szeroki zbiór słownictwa związany z domem, urządzaniem mieszkania, design;
2. zbiór słownictwa z dziedziny sztuki współczesnej – dzieła i twórcy;
3. zbiór słownictwa z zakresu psychologii i problemów społeczeństwa włoskiego.

II Gramatyka
1.
a) miejsce przymiotnika w zdaniu; różne rodzaje przymiotników, w tym aggettivi qualificativi i relazionali;
b) derywacja: zdrobnienia i zgrubienia wyrazów – alterati diminutivi i accrescitivi, falsi alterati, gli alterati lessicalizzati;
c) kolokacje z czasownikami giungere, fissare, porre, uscire, vendere, ostentare, volare;
e) prefiksy super- i stra-;
2.
a) konstrukcje wypowiedzenia w formie osobowej i nieosobowej czasownika: costruzione esplicita i implicita;
b) che w funkcji łącznika i zaimka względnego - frase scissa;
3.
a) tryb łączący - congiuntivo presente;
b) powtórzenie i utrwalenie formalnego trybu rozkazującego – imperativo di cortesia;
c) umiejscowienie przymiotnika w grupie rzeczownika a jego znaczenie;
d) słowotwórstwo – tworzenie rodzin wyrazów.

III Kultura
1.
a) włoski dom i jego wyposażenie;
b) włoski design;
c) postać - Marco Lodoli;
2.
a) prowokacje współczesnej sztuki włoskiej;
b) krótka historia sztuki włoskiej;
c) postaci – Antonio Tabucchi i Maurizio Cattelan;
3.
a) Włosi i psycholodzy;
b) Włosi i gry.

Efekty kształcenia

WIEDZA
Student
1. posiada szeroki zakres słownictwa związanego ze sztuką, życiem społecznym, psychologią;
2. zna odmianę czasowników trzech koniugacji oraz czasowników nieregularnych we wszystkich poznanych trybach i czasach;
3. posiada wiedzę nt. nowo poznanych konstrukcji składniowych (costruzione esplicita/implicita/frase scissa);
4. zna zasady tworzenia derywatów – zdrobnień i zgrubień, oraz zasady stosowania przymiotników.

UMIEJĘTNOŚCI
Student
1. rozmawia o urządzaniu mieszkania, na tematy współczesnej sztuki, włoskiego designu oraz o społecznych problemach zahaczających o dziedzinę psychologii;
2. rozpoznaje w tekście i umie stosować derywaty, jak również nowo poznane konstrukcje składniowe (costruzione esplicita/implicita/frase scissa);
3. odmienia i poprawnie stosuje czasowniki w trzech koniugacjach oraz czasowniki nieregularne w trybach orzekającym, przypuszczającym i rozkazującym we wszystkich czasach gramatycznych, a także w trybie łączącym w czasie teraźniejszym.

Metody dydaktyczne

1. praca z podręcznikiem: słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie;
2. różnorodne ćwiczenia konwersacyjne i leksykalne; na forum grupy, w parach i w małych grupach;
3. dedukcja i/lub objaśnienie teoretyczne reguł gramatycznych;
4. dodatkowe audiowizualne materiały dydaktyczne (np. piosenki i teledyski);
5. prezentacja multimedialna;
6. testy sprawdzające stopień opanowania materiału;
7. praca własna studenta;
8. konsultacje.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

1. ocenianie ciągłe przygotowania studenta do zajęć oraz jego pracy na zajęciach;
2. zapowiedziane testy pisemne po każdej jednostce dydaktycznej podręcznika w ciągu semestru, trwające od 30-90 minut; w razie nieusprawiedliwionej nieobecności na zapowiedzianym teście, student ma obowiązek zgłoszenia się na najbliższy dyżur prowadzącego w celu napisania zaległego testu; próg procentowy potrzebny do uzyskania pozytywnej oceny rośnie z każdym tygodniem o 5%; w razie usprawiedliwionej nieobecności na zapowiedzianym teście, student ma obowiązek zgłoszenia się na najbliższy dyżur prowadzącego w celu napisania zaległego testu, przedstawiając pisemne usprawiedliwienie swojej nieobecności (lekarskie, sądowe lub uczelniane);
3. niezapowiedziane krótkie testy sprawdzające z ostatnich poruszanych na zajęciach zagadnień (5-15 minut); w razie nieobecności na niezapowiedzianym teście, student nie otrzymuje żadnej oceny z tego zadania;
4. obowiązek oddania prac pisemnych w terminie do dwóch tygodni od ich zadania; po przekroczeniu tego terminu prace nie będą przyjmowane i oceniane; w zamian za to należy odpowiedzieć ustnie z danego tematu na dyżurze prowadzącego;
5. zaliczenie ustne: odbywa się na ostatnich zajęciach w semestrze; jest to wypowiedź na tematy losowane spośród podanych kilka tygodni wcześniej zagadnień; do zaliczenia ustnego student przystępuje po wywiązaniu się ze wszystkich warunków uzyskania zaliczenia (oceny pozytywne z wszystkich testów, terminowo oddane wszystkie zadania pisemne, odrobione ewentualne nieobecności, gdy jest ich więcej niż dwie w semestrze);
6. obowiązek frekwencji: dopuszczalna jest dwukrotna nieobecność na zajęciach (z jakiegokolwiek powodu); w razie większej liczby nieobecności niż dwie w semestrze, każda następna winna być odpracowana na dyżurze lub w inny, ustalony z prowadzącym sposób (zwykle jest to odpowiedź ustna z materiału omówionego na opuszczonych przez studenta zajęciach).

Ocena za semestr jest średnią ważoną ocen z testów i innych ocenionych zadań (scenki, dialogi, zadania pisemne, wyjątkowa aktywność na zajęciach) oraz oceny uzyskanej z zaliczenia ustnego. Średnia ważona ocen składowych z zadań w czasie całego semestru z wagą 1/2 i oceny z zaliczenia ustnego z wagą 1/2 (suma ocen z zadań w semestrze x 1/2 i oceny z zaliczenia ustnego x 1/2).

Lektury podstawowe

- A. de Giuli, C. Guastalla, C.M. Naddeo: Magari!, Alma Edizioni 2008 i nast. – jednostki nr 5, 6 i 7.
- Podręczny słownik włosko-polski i polsko-włoski, Wiedza Powszechna (4 tomy)

Lektury uzupełniające

- A. Latino, M. Muscolino: Una grammatica italiana per tutti 2 – poziom B1-B2, Wyd. EdiLingua
- Lo Zingarelli. Vocabolario Della Lingua Italiana PWN-Zanichelli

Uwagi

Włoski Instytut Kultury w Krakowie (KINO gratis!)
ul. Grodzka 49
http://www.iiccracovia.esteri.it/IIC_Cracovia
Włoska księgarnia językowa w Krakowie:
http://www.italicus.com.pl/
Ćwiczenia on-line:
http://www.e-wloski.pl/
http://www.wloski.slowka.pl/gry-on-line,d,3,10.html
http://www.wloski.net.pl/
http://www.pro-wloski.pl/
http://www.italian-verbs.com/verbi-italiani/coniugazione.php?verbo=mettersi
http://www.wloski.slowka.pl/piosenki,toto-cutugno-litaliano,m,39.html
Słowniki monolingua:
http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/
http://dizionari.hoepli.it/Default.aspx
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0763.htm
Media:
http://www.rai.tv/
http://www.tv2000.it/
http://it.radiovaticana.va/
http://www.radioitalia.it/
http://www.repubblica.it/
Książki on-line i audiobooki:
http://www.liberliber.it/libri/index.php
http://www.libroaudio.it/
http://www.liberliber.it/audiolibri/index.php
Inne:
http://parliamoitaliano.altervista.org/dubbi-linguistici/comment-page-4/#comment-307
http://www.culturaitalia.it/