Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Język rosyjski R_A2.1_zo_30/_2 (2015/16)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

znajomość języka na poziomie A1.2 określona na podstawie wyników testów przeprowadzanych w czasie zajęć w poprzednim semestrze

Cele

Celem zajęć jest pogłębienie znajomości języka rosyjskiego, doskonalenie wymowy, akcentu, czytania i słuchania ze zrozumieniem oraz zapoznanie studentów ze słownictwem niezbędnym w procesie komunikacyjnym w życiu codziennym.

Treści kształcenia

T.1 doskonalenie językowej kompetencji komunikacyjnej na określonym poziomie językowym poprzez kształcenie umiejętności czytania oraz słuchania ze zrozumieniem, wypowiadania się
T.2 wprowadzenie nowych zagadnień gramatycznych (koniugacja czasowników спускаться, подниматься, поздравлять, желать, купить, покупать; połączenie rzeczowników z liczebnikami 2,3,4; II dekli-nacja rzeczowników rodzaju męskiego zakończonych na spółgłoskę i znak; forma liczebników głównych i po-rządkowych w dopełniaczu; wyrażenie друг друга i zaimek себя; przyimki с...до określające czas trwania czyn-ności; tryb rozkazujący; połączenia przyimkowe (не)далеко от, близко от)
oraz doskonalenie umiejętności poprawnego ich użycia w określonych kontekstach
T. 3 kształtowanie postawy poprawnego zachowania się w czasie takich uroczystości jak uro-dziny
T. 4 nabycie słownictwa w zakresie poniższych zagadnień:
nazwy państw i narodowości; opis domu i mieszkania, nazwy mebli; urodziny – składanie życzeń, pisanie kartki; w sklepie; kino i dyskoteka – miejsca spędzania wolnego czasu)
T. 5 wprowadzenie słownictwa potrzebnego do wyrażania swojej opinii na temat ulubionego filmu
T. 6 doskonalenie poprawnej wymowy oraz intonacji
T. 7 doskonalenie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem według założeń określo-nych dla poziomu A2 w ESKJ.

Efekty kształcenia

E. 1 rozumie często używane słowa i wyrażenia na swój temat, swojej rodziny, na temat tego, co jest mu bliskie i znane, zakupów, znajomych
E. 2 rozumie główną informację komunikatów i wiadomości, jeśli rozmówca mówi powoli
E. 3 wykorzystuje nowo poznane słownictwo w działaniach komunikacyjnych (zakupy w sklepie, rezerwacja i zakup biletu do kina)
E.4 formułuje prostą wypowiedź na temat wybranego filmu zawierającą elementy wartościu-jące
E. 5 przygotowuje ustnie opis mieszkania / pokoju
E. 6 prezentuje w formie pisemnej życzenia urodzinowe
E. 7czyta ze zrozumieniem plakaty prezentujące tematykę filmową oraz ogłoszenia mieszka-niowe

Metody dydaktyczne

M. 1 elementy metody konwersacyjnej
M. 2 elementy metody kognitywnej
M. 3 elementy metody audiolingwalnej
M. 4 podręcznik
M. 5 strony internetowe
M. 6 filmy obcojęzyczne
M. 7 materiały autentyczne
M. 8 słowniki

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W. 1 minimum dwa duże testy semestralne
W. 2 testy sprawdzające krótsze partie materiału lub określone sprawności
W. 3 wypowiedzi ustne
W. 4 zadania domowe
W. 5 krótkie wypowiedzi pisemne (napisanie kartki urodzinowej z życzeniami do kolegi / ko-leżanki w wyznaczonym przez lektora terminie; nieusprawiedliwione opóźnienie w oddaniu pracy skutkuje obniżeniem oceny o jeden stopień)
W. 6 uczestnictwo w zajęciach (dopuszcza się dwie nieobecności nieusprawiedliwione; każda kolejna nieobecność na zajęciach musi być odrobiona na dyżurze)
W. 7 ocenianie ciągłe (aktywność)

Lektury podstawowe

Zybert M., Новые встречи 2, Warszawa 2004

Lektury uzupełniające

Makarewicz H., Paszport maturzysty, Warszawa 2005
Dobrowolski J., 300 ćwiczeń z gramatyki języka rosyjskiego, Warszawa 2004
Wiatr-Kmieciak M., Вот и мы 1,2. Język rosyjski dla szkół ponadgimnazjalnych, Warszawa 2009
Milczarek W., Język rosyjski od A do Z. Repetytorium, Warszawa 2004
Materiały własne prowadzącego