Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Język francuski F_B1.1_zo_30/20_2 (2015/16)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Znajomość materiału objętego programem nauczania dla semestru szóstego (poziom wewnętrzny A2.3)

Cele

1. Wprowadzenie słownictwa i struktur gramatycznych służących do wyrażania swoich uczuć pozytywnych i negatywnych.
2. Wypracowanie u studentów umiejętności wypowiadania w mowie i piśmie swoich opinii nt. przeczytanej książki, udziału w wydarzeniu kulturalnym oraz problemów związanych z ochroną środowiska i ekologią.
3. Rozwijanie u studentów umiejętności posługiwania się formami czasowników regularnych i nieregularnych podstawowych czasów przeszłych, przyszłych oraz trybu warunkowego i łączącego.
4. Wprowadzenie zdań warunkowych i czasowych.

Treści kształcenia

1. Komunikacja i sprawności językowe:
 Mówienie o przyszłości, wyrażanie pragnień związanych ze swoją przyszłością.
 Robienie sugestii.
 Mówienie o swoich zainteresowaniach – c.d.
 Wyrażanie celu.
 Prezentowanie projektu, wyrażanie sytuacji hipotetycznej, nierealnej.
 Rozumienie prezentacji i streszczenia książki.
 Wyrażanie swojej opinii nt. książki i uzasadnianie opinii.
 Wyrażanie przyczyny i skutku.
 Wyrażanie zgody i niezgody.
 Mówienie o swojej przeszłości, o zmianach w swoim życiu, przytaczanie słów innej osoby w czasie przeszłym.
 Relacjonowanie niezwykłego wydarzenia.
 Wyrażanie żalu.
 Zabieranie głosu, wyrażanie swojego zdania na tematy związane z ekologią.
 Opowiadanie o wydarzeniu kulturalnym, recenzowanie książki, mówienie o swoich ulubionych lekturach.
 Wyrażanie swoich opinii i uczuć, poirytowania i niecierpliwości.
2. Gramatyka:
 Użycie trybu łączącego subjonctif i oznajmującego indicatif z czasownikami wyrażającymi życzenie, pragnienie.
 Zdania celowe.
 II i III typ zdania warunkowego.
 Zdania przyczyny i skutku wraz z odpowiednimi spójnikami.
 Zaimki „y” i „en” w funkcji dopełnienia dalszego.
 Wyrażenia czasowe z użyciem „avant de + bezokolicznik” oraz „après” + bezokolicznik w czasie przeszłym
 Mowa zależna w czasie przeszłym.
 Tryb warunkowy w czasie przeszłym „conditionnel passé”.
 Czasy futur proche i passé récent w tekscie w czasie przeszłym.
 Użycie trybu subjonctif w opozycji do trybu indicatif w zdaniach wyrażających konieczność, pewność, niepewność, życzenie, opinię, stwierdzenie.
 Zdania czasowe z odpowiednimi spójnikami wyrażające początek i koniec czynności.
 Zdania wyrażające opozycję, spójniki: par contre, alors que, d’un côté, de l’autre côté.
3. Słownictwo :
 Terminy związane z muzyką, gatunkami muzycznymi, zespołami muzycznymi.
 Słownictwo służące do wyrażenia życzeń, celu swojego działania, wyrażania swojego zdania, zgody i niezgody.
 Czasowniki służące do mówienia o swoich zainteresowaniach.
 Terminy związane z opowiadaniem o podróżach.
 Wyrażenia czasowe.
 Terminy związane z wyrażaniem odczuć i uczuć.
 Środowisko naturalne i ekologia.
 Książki i czytelnictwo, pożyczanie książek.
 Terminy związane z równouprawnieniem.
4. Fonetyka:
 Różna wymowa dźwięku „e” – zamknięte, otwarte, nieme i odpowiadający im zapis graficzny – powtórzenie i utrwalenie.
 Wymowa dźwięku [r], oraz opozycja dźwięków [k] i [g].
 Wymowa niektórych grup spółgłoskowych.
 Połączenia międzywyrazowe w teksie ciągłym.
 Rytm i intonacja opowiadania.
 Rozróżnienie wymowy form czasownikowych w imparfait i conditionnel présent.
 Wymowa form czasownikowych w trybie subjonctif.
 Rytm i intonacja zdań wyrażających zachęcanie, zniechęcanie oraz żal i satysfakcję.

Efekty kształcenia

WIEDZA
W wyniku przeprowadzonych zajęć student:
1. Dobiera odpowiednie struktury gramatyczne i słownictwo w celu wyrażenia swoich uczuć pozytywnych lub negatywnych.
2. Identyfikuje formy czasów przeszłych, przyszłych i podstawowych trybów w języku francuskim.
3. Rozumie średniej długości oryginalne teksty i nagrania dotyczące aktualnych tematów społecznych.
UMIEJĘTNOŚCI
W wyniku przeprowadzonych zajęć student:
1. Potrafi wyrazić swoją opinię na aktualne tematy społeczne.
2. Posługuje się czasami przeszłymi, przyszłymi i podstawowymi trybami w mowie i piśmie w celu stworzenia spójnego tekstu.
3. Rozwija swoje umiejętności wymowy i intonacji w języku francuskim.

Metody dydaktyczne

1. Ćwiczenia audytoryjne,
2. praca w małych grupach lub parach: czytanie dialogów lub krótkich tekstów ze zrozumieniem,
3. rozumienie ze słuchu,
4. ćwiczenia fonetyczne,
5. zadawanie pytań i odpowiadanie na pytania lektora lub innych studentów,
6. krótkie wypowiedzi na zadany temat,
7. dyskusja,
8. oglądanie krótkich filmów i słuchanie nagrań,
9. wykonywanie ćwiczeń gramatycznych
10. wykonywanie ćwiczeń leksykalnych,
11. gry językowe.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Sposoby sprawdzania:
1. Dwa testy pisemne sprawdzające słownictwo, gramatykę, umiejętności komunikacyjne, rozumienie krótkiego tekstu czytanego, rozumienie ze słuchu oraz umiejętność tworzenia krótkiej wypowiedzi pisemnej (opis, tekst wyrażający opinię) przeprowadzane po każdej jednostce (dossier).
2. Ustne przedstawienie wybranego tematu zgodnego z treściami kształcenia (pod koniec semestru).
3. 2-3 krótkie pisemne zadania domowe.
Warunki zaliczenia:
1. Do zaliczenia testu niezbędne jest uzyskanie 51% przyznawanych punktów. Nieusprawiedliwiona nieobecność na teście i zaliczanie go w drugim terminie wiąże się z podwyższeniem progu zaliczenia testu do 60% przyznawanych punktów.
2. Zaliczenie zadań domowych.
3. Zaliczenie ustnej prezentacji.
4. Obecność i aktywny udział w zajęciach (możliwość 2 nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach).
5. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną wszystkich uzyskanych przez studenta ocen.

Lektury podstawowe

1. Annie Berthet, Catherine Hugot, V. Kizirian, Béatrix Sampsonis, Monique Waendendries - Alter Ego 2 - Livre de l'élève (podręcznik studenta), Paris, 2006
2. Annie Berthet, Catherine Hugot, Béatrix Sampsonis - Alter Ego 2 - Cahier d'activités (zeszyt ćwiczeń), Paris, 2006

Lektury uzupełniające

Brak