Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Język angielski (A_C1.1_zo_30/20) "3" (2015/16)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

: znajomość języka na poziomie C1.1 określona na podstawie wyników testu plasującego online przeprowadzonego przed rozpoczęciem zajęć

Cele

Cele zajęć oparte są na wytycznych dla poziomu C1 zawartych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie opracowanego przez Radę Europy. Celem jest doskonalenie umiejętności językowych w zakresie powyższych obszarów do poziomu C1.

Treści kształcenia

T.1 doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi właściwych pod względem gramatycznym oraz logicznym
T.2 kształtowanie postawy szacunku dla innych kultur,
T.3 wzbogacanie zasobu słownictwa w zakresie poniższych zagadnień: imiona, nazwiska i ich pochodzenie oraz znaczenie, odkrywanie informacji zawierającej sie w porterecie, opisywanie drogocennego przedmiotu, prezentowanie osobowości ludzi sławnych, pertraktowanie z nieuczciwymi pracownikami, sposoby nauki języka obcego, posługiwanie się złotymi myślami, pochodzenie człowieka, środowisko naturalne i jego zagrożenia
T.4 doskonalenie poprawnej wymowy oraz intonacji.
Obszar strukturalno – gramatyczny: zdania warunkowe oraz konstrukcje typu had I, but for, if only, I wish, aspekty ciągłe
T.5 doskonalenie poprawnego użycia znanych już struktur gramatycznych.
Obszar funkcji językowych:
T.6 strategie kompensacji oraz parafrazy
T.7 wyrażenia potrzebne do realizacji celów zajęć w zakresie interakcji ustnych, obejmujące swoim zakresem struktury używane do:
- włączania się do dyskusji oraz oddawania głosu innym
- wyrażania i uzasadniania swoich poglądów w sposób kulturalny
- wprowadzania wypowiedzi o charakterze przeciwstawiającym się
- rozpoczynania, podtrzymywania oraz kończenia dyskusji
- zespolenia wypowiedzi tak, aby miała ona charakter płynny, klarowny i spójny (chociaż mogą pojawiać się pewne nieścisłości)
- wyrażenia zawahania, wątpliwości.
T.8 doskonalenie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem według założeń określonych dla poziomu C1 w ESKJ.

Efekty kształcenia

E.1 zna słownictwo dotyczące cech charakteru
E.2 zna zasady pisania streszczenia oraz eseju wraz z formami dla nich właściwymi
E.3 posiada znajomość skomplikowanych struktur gramatycznych
E.4 właściwie rozumie oraz interpretuje sens przeczytanych tekstów
E.5 podejmuje działania komunikacyjne wymagające użycia określonych wyrażeń oraz struktur
E.6 wykorzystuje nowo poznane słownictwo w działaniach komunikacyjnych
E.7 stosuje określoną formę oraz wyrażenia w trakcie szczegółowego opisu przedmiotu oraz podczas pisania życiorysu
E.8 właściwie wykorzystuje utrwalone czasy teraźniejsze, przeszłe oraz aspekty ciągłe w wypowiedziach ustnych oraz pisemnych
E.9 posługuje się adekwatnym słownictwem podczas udziału w debatach panelowych
E.10 umie napisać streszczenie oraz esej

Metody dydaktyczne

Metody nauczania:
M.1 elementy metody konwersacyjnej,
M.2 elementy metody kognitywnej,
M.3 elementy CLL
Narzędzia:
M.4 podręcznik,
M.5 komputer,
M.6 oprogramowanie do podręcznika,
M.7 rzutnik,
M.8 odtwarzacz CD oraz DVD,
M.9 płyty CD oraz DV,
M.10 materiały interaktywne dołączone do podręczników,
M.11 strony internetowe,
M.12 filmy obcojęzyczne,
M.13 prezentacje multimedialne,
M.14 materiały autentyczne,
M.15 artykuły z prasy,
M.16 słowniki

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W.1 ocenianie ciągłe przygotowania studenta do zajęć oraz jego pracy na zajęciach;
W.2 zadania domowe - obowiązek oddania prac pisemnych w terminie do dwóch tygodni od ich zadania; po przekroczeniu tego terminu prace nie będą przyjmowane i oceniane;
W.3 prezentacje - obowiązek wykonania zadań zleconych przez Lektora w ustalonym przez niego terminie. W przypadku niewywiązania się w terminie z wykonania zadania Student otrzymuje z niego niższą ocenę.
W.4 projekty grupowe obowiązek wykonania zadań zleconych przez Lektora w ustalonym przez niego terminie. W przypadku niewywiązania się w terminie z wykonania zadania Student otrzymuje z niego niższą ocenę.
W.5 obowiązek frekwencji: dopuszczalna jest dwukrotna nieobecność na zajęciach (z jakiegokolwiek powodu); w razie większej liczby nieobecności niż dwie w semestrze, każda następna winna być odpracowana na dyżurze lub w inny, ustalony z prowadzącym sposób (zwykle jest to odpowiedź ustna z materiału omówionego na opuszczonych przez studenta zajęciach);
W.6 zapowiedziane testy pisemne po każdej jednostce dydaktycznej podręcznika w ciągu semestru, trwające od 30-90 minut
- w razie nieusprawiedliwionej nieobecności na zapowiedzianym teście, student ma obowiązek zgłoszenia się na najbliższy dyżur prowadzącego w celu napisania zaległego testu lub ustalenia terminu jego napisania
- w razie usprawiedliwionej nieobecności na zapowiedzianym teście, student ma obowiązek zgłoszenia się na najbliższy dyżur prowadzącego w celu napisania zaległego testu, przedstawiając pisemne usprawiedliwienie swojej nieobecności (lekarskie, sądowe lub uczelniane);

Ocena za semestr jest średnią ocen z testów i innych ocenionych zadań (scenki, dialogi, zadania pisemne, wyjątkowa aktywność na zajęciach).

Lektury podstawowe

Clare Antonia, JJ Wilson, SpeakOut Advanced, Longman – Pearson Education, 2012

Lektury uzupełniające

Michael Vince, Advanced Language Practice, English Grammar and Vocabulary, Macmillan 2009

Uwagi

część zajęć może być prowadzona w formie online (wg zasad prowadzenia zajęć e-learningowych określonych rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość)