Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Polish Language Course (2016/17)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Cele

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze specyfiką języka polskiego, wymową, akcentem, sposobem czytania i wymawiania oraz zapoznanie ich z podstawowymi funkcjami komunikacyjnymi, tak, aby umieli poruszać się w podstawowych i prostych sytuacjach dnia codziennego.

Treści kształcenia

Proste sytuacje komunikacyjne i słownictwo: powitania, pożegnania, przedstawianie się, mówienie o sobie i swoich zainteresowaniach, czynności dnia codziennego, dni tygodnia, miesiące, liczebniki główne 0-100, robienie zakupów, zamawianie posiłków, pytanie o drogę, kupowanie biletu na dworcu.
Gramatyka: czas teraźniejszy i przeszły (aspekt niedokonany) najważniejszych czasowników, mianownik, dopełniacz, biernik i narzędnik rzeczowników i przymiotników w liczbie pojedynczej, wybrane formy zaimków osobowych i dzierżawczych.
Alfabet, podstawowe zasady pisowni, wymowy i akcentowania w języku polskim.

Efekty kształcenia

W wyniku przeprowadzonych zajęć student:
1. Poznaje alfabet polski i potrafi przeliterować poznane słowa.
2. Zna zwroty używane w codziennej komunikacji międzyludzkiej. Potrafi nazywać przedmioty codziennego użytku.
3. Zna odmianę czasowników regularnych oraz wybranych czasowników nieregularnych w czasie teraźniejszym i przeszłym w aspekcie niedokonanym
4. Zna i rozróżnia formy przymiotników i rzeczowników w wybranych przypadkach w liczbie pojedynczej.
W wyniku przeprowadzonych zajęć student:
1. Rozpoznaje język polski, zapoznaje się z jego wymową i pisownią.
2. Rozróżnia kontakty formalne (pan, pani) i nieformalne (ty).
3. Posługuje się liczebnikami w zakresie od 0 do 100.
4. Umie przedstawić siebie i inną osobę, przywitać się lub pożegnać.
5. Umie zareagować w podstawowych sytuacjach dnia codziennego.
6. Rozumie krótkie teksty słuchane i czytane.
7. Sam potrafi stworzyć krótki tekst (dialog) pisemnie i ustnie.
8. Potrafi pracować w zespole.

Metody dydaktyczne

Czytanie dialogów na głos,
powtarzanie,
słuchanie nagrań,
oglądanie krótkich filmów związanych z tematyką zajęć,
wykonywanie ćwiczeń gramatycznych,
wykonywanie ćwiczeń leksykalnych
wykonywanie ćwiczeń fonetycznych,
odpowiedzi na pytania lektora, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi,
pisanie dialogów lub innych krótkich tekstów,
przygotowywanie i odgrywanie scenek,
gry językowe,
praca w parach lub grupach oraz
ćwiczenia audytoryjne.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

test pisemny w połowie kursu i egzamin na zakończenie (pisemny I ustny) – do zaliczenia testu oraz egzaminu niezbędne jest uzyskanie 50% przyznawanych punktów.
2 – 3 zadania domowe,
obecność i aktywność na zajęciach - możliwość 2 nieusprawiedliwionych nieobecności

Lektury podstawowe

Małgorzata Małolepsza, Aneta Szymkiewicz: Hurra!!! Po polsku A1 – podręcznik studenta i zeszyt ćwiczeń – lekcje 1-10 (wybrane fragmenty)