Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Archiwistyka (2016/17)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Dobra znajomość historii powszechnej i Polski, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów piśmiennictwa

Cele

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z szeroko pojętą teorią oraz praktyką archiwalną. W ramach wykładów i ćwiczeń poruszone zostaną następujące zagadnienia: podstawowa terminologia archiwalna, wybrane zagadnienia ze źródłoznawstwa i kodykologii, rozwój form kancelaryjnych, zasoby wybranych archiwów państwowych i kościelnych, prawo archiwalne. Ponadto student pozna zasady funkcjonowania archiwów, pracy archiwalnej, tworzenia informacji archiwalnej i jej wykorzystania oraz zasady rozmieszczenia archiwaliów, co ma ułatwić skuteczne poszukiwanie źródeł potrzebnych w pracy historycznej. W ramach zajęć przewidziane są również wizyty w kilku najważniejszych – z punktu widzenia historyka sztuki – archiwach krakowskich.

Treści kształcenia

T- 1 Wprowadzenie do archiwistyki – pojęcie i historia nauki
T- 2 Literatura archiwalna – stan badań
T- 3 Informatyka w archiwach a poszukiwania archiwalne
T – 4 Podstawowa terminologia archiwalna
T – 5 Wybrane zagadnienia ze źródłoznawstwa
T – 6 Wybrane zagadnienia z kodykologii
T – 7 Rozwój form kancelaryjnych – starożytność
T – 8 Rozwój form kancelaryjnych – wczesne średniowiecze

Efekty kształcenia

E- 1 Posiada na poziomie operacyjnym wiedzę o warsztacie naukowym historyka, w tym na temat: najważniejsze czasopisma naukowe, repertoria bibliograficzne, inwentarze archiwalne i biblioteczne, informatyczne zbiory danych. Posiada elementarną wiedzę z zakresu metodologii historii K_W01, K_W07,

E- 2 Ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i nauki oraz orientację we współczesnym życiu naukowym i kulturalnym. Zna najważniejsze wydawnictwa naukowe z zakresu dziejów kultury europejskiej i polskiej. Zna najważniejsze archiwa, muzea i biblioteki w Polsce oraz profil ich zasobów K_W010,

E- 3 Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować oraz uogólniać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł. K_U01,

E- 4 Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie realizacji misji historyka w społeczeństwie. Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i społecznych K_K03

Metody dydaktyczne

M- 1 wykład poparte prezentacjami multimedialnymi;
M- 2 pokazy na terenie Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów,
M- 3 wizyty w różnorodnych placówkach archiwalnych Krakowa;

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W- 1 Udział w zajęciach
W- 2 Egzamin ustny z partii materiału dotyczącej praktycznych i teoretycznych aspektów pracy z materiałem archiwalnym i w jednostkach archiwalnych
W- 3 Egzamin testowy (test typu otwartego)

Lektury podstawowe

Pańków S., Archiwa, Warszawa 1975.
Robótka H., Wprowadzenie do archiwistyki, Toruń 2003.
Wyczawski H., Przygotowanie do studiów w archiwach kościelnych, Kalwaria Zebrzydowska 1989

Lektury uzupełniające

Archiwa w Polsce. Informator adresowy, Warszawa 2004.
Biernat C., Problemy archiwistyki współczesnej, Warszawa 1977.
Gołębiowski M., System informacji archiwalnej, Warszawa 1985.
Konarski K., Podstawowe zasady archiwistyki, „Archeion” 19/20 (1951).
Ochryzko-Włodarska C., Pomoce informacyjne w archiwach. Stan obecny i perspektywy na przyszłość, „Archeion” 68 (1979).
Polski Słownik Archiwalny, red. W. Maciejewska, Warszawa 1974.
Robótka H., Ryszewski B., Tomczak A., Archiwistyka, Warszawa1977.
Tarakanowska M., Problemy rozmieszczenia i scalania zespołów archiwalnych w sieci archiwów państwowych, „Archeion” 84 (1986).
Tomczak A., Archiwalna zasada pertynencji terytorialnej a rozmieszczenie zasobu w archiwach polskich, „Archeion” 67 (1978).
T. Gałuszka, Liber Constitutionum dominikanów krakowskich z lat 1273-1318, „Studia Źódłoznawcze”, 50 (2012), s. 1-25
T. Gałuszka, W przededniu powstania studium generale. Nowe badania nad czternastowiecznym zachowanym księgozbiorem dominikanów krakowskich, „Przegląd Tomistyczny”, 16 (2010), s. 25-42

Strony internetowe:
www.archiwa.gov.pl [Naczelna Dyrekcja Archiwów państwowych]
www.lublin.ap.gov.pl [Archiwum Państwowe w Lublinie]
www.sknsap.4i.pl [Studenckie Koło Naukowe Stowarzyszenia Archiwistów Polskich]

Uwagi

Brak