Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Archiwalne bazy danych (2016/17)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Umiejętność obsługi komputera na poziomie podstawowym.
Znajomość na poziomie podstawowym Microsoft Acces.

Cele

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi systemami baz danych, z których korzystają archiwiści i badacze.

Treści kształcenia

T_1. Omówienie baz archiwów państwowych
SEZAM – System Ewidencji Zasobu Archiwalnego
PRADZIAD – Program Rejestracji Akt Metrykalnych Metrykalnych Stanu Cywilnego
IZA – Inwentarze Zespołów Archiwalnych
ELA – Ewidencje Ludności w Archiwaliach
SCRINIUM – baza do rejestracji dokumentów wytworzonych do końca XVIII wieku
FILMIK – baza zawierająca informacje o mikrofilmach poloników przechowywanych w archiwach państwowych
KITA – Komputerowa Informacja Techniczna
MAPY – baza do rejestracji dokumentacji kartograficznej
ZOSIA – Zintegrowany System Informacji Archiwalnej
Omówienie baz kościelnych
FARA – baza do ewidencji dokumentów parafialnych
PARAFIA EWID – baza do dokumentów parafialnych
ZAKON EWID – baza do ewidencji zakonników

Efekty kształcenia

Wiedza:
Ew_1 Student zna bazy danych wykorzystywane w archiwach państwowych i kościelnych.

Umiejętności:
Eu_1 Potrafi przy pomocy baz danych wyszukać zespoły jak i poszczególne jednostki archiwalne
Eu_2 Potrafi znaleźć w bazach danych inne informacje potrzebne w pracy naukowej.

Kompetencje:
Ek_1 Ma świadomość ważności baz danych w pracy naukowej. Jest przygotowany do pracy z bazami danych.

Metody dydaktyczne

M_1 - Wykład
M_2 - Prezentacja
M_3 - Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 Aktywne uczestnictwo w zajęciach
W_2 Obecność na zajęciach
W_3 Kolokwium

Lektury podstawowe

Ewidencja ludności w archiwach (ELA).Wersja 1.0. Podręcznik użytkownika, Warszawa 1998 (do użytku służbowego).
Informatyczny system informacji w archiwach, [w:] H. Robótka, Opracowanie i opis archiwaliów. Podręcznik akademicki, Toruń 2010, s. 211-224.
Instrukcja obsługi bazy danych „Mapy”, Katowice 1998 (do użytku służbowego).
Inwentarze Zespołów Archiwalnych (IZA). Wersja 6.0. Podręcznik użytkownika, Warszawa 2007 (do użytku służbowego).
Komputerowa Informacja Techniczna (KITA). Wersja 1.1. Podręcznik użytkownika, Szczecin 1997-99 (do użytku służbowego).
Komputerowy model opisu dokumentacji specjalnej, [w:] M. Jabłońska, Dokumentacja specjalna. Opis tradycyjny i komputerowy, Toruń 2011, s. 89-175.
Międzynarodowy standard opisu archiwalnego. Część ogólna ISAD(G), Wersja 2, Warszawa 2005.
Międzynarodowy standardu archiwalnych haseł wzorcowych stosowanych do archiwów ciał zbiorowych, osób i rodzin-ISAAR(CPF), tłum. dr Anny Laszuk, wersja 2, Warszawa 2006.
Opis dokumentów wytworzonych do końca XVIII wieku – SCRINIUM 2.0, Podręcznik użytkownika, Warszawa 2000.
Program Rejestracji Akt Metrykalnych i Stanu Cywilnego (PRADZIAD), Wersja 3.1 Podręcznik użytkownika, Warszawa 2002 (do użytku służbowego).
System Ewidencji Zasobu Archiwalnego (SEZAM). Wersja 6.2, Podręcznik użytkownika, Warszawa 2007 (do użytku służbowego).
System rejestracji mikrofilmów poloników z archiwów zagranicznych przechowywanych w archiwach państwowych FILMIK. Wersja 1.0. Podręcznik użytkownika, Warszawa 1999 (do użytku służbowego).

Lektury uzupełniające

Biernat A., Informatyczny program „Spis zespołów dla archiwów państwowych” opracowany przez Centralny Ośrodek Informacji Archiwalnej przy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państowych, [w:] Komputeryzacja archiwów, t. 2, Toruń 1996.
Laszuk A., Bazy danych w archiwach państwowych, [w:] Pamiętnik III Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich. Archiwa polskie wobec wyzwań XXI wieku, Toruń 2-4 IX 1997, t.1, pod red. D. Nałęcz, Radom 1997, s. 231-237.
Laszuk A., Stan informatyzacji archiwów państwowych, „Archeion” t. 107 (2004), s. 171-204.