Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Centra i peryferie: wędrówki motywów, przejmowanie i modyfikowanie „wielkiej sztuki” przez ośrodki prowincjonalne (2016/17)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza na temat zagadnień z zakresu historii sztuki europejskiej i polskiej

Cele

Zaznajomienie słuchaczy ze sposobami przenikania obcych wzorców w architekturze i sztukach plastycznych na obszar wielokulturowej i wielowyznaniowej Rzeczpospolitej XVI – XVIII w. oraz jej ziem pod zaborami.

Treści kształcenia

T. 1 Wielokulturowa i wielowyzna-niowa Rzeczpospolita XVI – XVIII w. a wzorce w archi-tekturze i sztukach plastycznych;
T. 2 Etapy rozprzestrzeniania się motywu;
T. 3 Układy urbanistyczne i programy ma-łych miast małopolskich zakładanych między XVI a pocz. XVIII w.
T. 4 Miejsca pielgrzymkowe świata Katolickiego a ich polskie „namiastki”;
T. 5 Kariera jednego motywu: renesan-sowa loggia kolumnowo-arkadowa w architekturze Małopolski XVI i 1. połowy XVII wieku
T. 6 Architektura grobowa a forma centralna w architekturze; symbolika kopuły;
T. 7 Wzorniki i ich rola;
T. 8 Bożnice w Rzeczpospolitej XVI – XVIII w. i w dobie zaborów na tle architektury sakralnej żydowskiej diaspory
T. 9 Ziemie polskie pod zaborami a wzorce europejskie i narodowe tradycje w architekturze i sztukach plastycznych (1795-1918);
T. 10 Urbanistyka doby Oświecenia a koncepcje i realizacje austriackich planistów-biurokratów w Galicji.

Efekty kształcenia

W_1 Student zna najważniejsze zjawiska w nowożytnej sztuce polskiej i potrafi je charakteryzować na tle europejskim;
W_2 Student potrafi analizować konkretne zjawisko w sztuce polskiej;
W_3 Student zna podstawową literaturę dotyczącą sztuki polskieji potrafi wskazać niektóre dalsze potrzeby badawcze.

Metody dydaktyczne

M. 1 Wykład
M. 2 Prezentacja multimedialna

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W. 1 Warunki zaliczenia: systematyczny, aktywny udział studentów na zajęciach (dopuszczalne są trzy nieusprawiedliwione nieobecności).

Lektury podstawowe

J. Białostocki, Sztuka i myśl humanistyczna. Studia z dziejów sztuki i myśli o sztuce, Warszawa 1966.
J. Hani, Symbolika świątyni chrześcijańskiej, Kraków 1994.
J. Kowalczyk, Sebastiano Serlio a sztuka polska. O roli włoskich traktatów archiektonicznych w dobie nowożytnej, Ossolineum 1973.
J. Łoziński, Grobowe kaplice kopułowe w Polsce 1520-1620, Warszawa 1973.
M., K. Piechotkowie, Bramy nieba: bożnice murowane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1999.
M., K. Piechotkowie, Bramy nieba: bożnice drewniane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 2015.

Lektury uzupełniające

E. Angyal, Świat słowiańskiego baroku, Warszwa 1971.
Centra i peryferie, wstęp T. Tazbir, red. B. Gołębiowski, opr. S. Zagórski, Łomża 1999.
T. Chrzanowski, Żywe i martwie granice, Kraków 1974.
T. Chrzanowski, , Kresy – perspektywy czy Ultima Thule [w:] Sztuka pograniczy Rzeczypospolitej w okresie nowożytnym od XVI do XVIII wieku. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa, październik 1997, red. A. J. Baranowski, Warszawa 1998.
B. Krasnowolski, Miechów, Kalwaria Zebrzydowska, Alwernia, Sucha, Czerna: translacje miejsc świętych i pielgrzymkowych do Małopolski w wiekach XVI i 1 połowie XVII, „Małopolska” XV, 2013.
J. Tazbir, Kultura szlachecka w Polsce, rozkwit – upadek – relikty, Warszawa 1978.