Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Mecenat artystyczny ostatnich Jagiellonów (2016/17)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

brak

Cele

Zapoznanie studentów z działalnością fundatorką i postawą mecenasowską Jagiellonów, od Aleksandra po Annę
Jagiellonkę, na terenie Polski, Litwy, Węgier i Czech.

Treści kształcenia

T.1 Działalność fundatorska pierwszych Jagiellonów w Polsce.
T.2 Początki renesansu na Wawelu. Rola Franciszka Florentczyka.
T.3 Zamek królewski na Wawelu. Forma i funkcja.
T.4 Artyści włoscy w kręgu mecenatu królewskiego.
T.5 Mecenat artystyczny Władysława Jagiellończyka na Węgrzech i w Czechach.
T.6 Mecenat artystyczny Zygmunta Augusta
T.7 Mecenat artystyczny Anny Jagiellonki.

Efekty kształcenia

W_01 Student zna najważniejsze zjawiska w renesansowej sztuce Polski, Węgier i Czech.
W_02 Student potrafi analizować konkretne zjawisko w sztuce ostatnich Jagiellonów.
W_03 Student zna podstawową literaturę dotyczącą mecenatu artystycznego ostatnich Jagiellonów i potrafi wskazać niektóre dalsze potrzeby badawcze.

Metody dydaktyczne

M.1 Wykład
M.2 Prezentacja multimedialna M.3 Zajęcia w terenie przy zabytkach

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W.1 Zaliczenie w oparciu o systematyczny udział studentów w zajęciach
W. 2 Sprawdzenie wykorzystania 2 lektur
z podstawowego zasobu literatury i jednej uzupełniającej.

Lektury podstawowe

J. Białostocki, The Art of the Renaissance in Eastern Europe. Hungary, Bohemia, Poland,
Oxford 1976.
A. Bochnak, Mecenat Zygmunta Starego w zakresie rzemiosła artystycznego, „Studia do Dziejów Wawelu”, 2, 1960, s. 131-301.
A. Fischinger, M. Fabiański, Dzieje budowy renesansowego zamku na Wawelu około 1504-1548, Kraków 2009.
H. Kozakiewiczowa, Rzeźba XVI wieku w Polsce, Warszawa 1984.
K. Kuczman, Renesansowe Głowy wawelskie,
Kraków 2004.
S. Mossakowski, Kaplica Zygmuntowska (1515-1533),
Warszawa 2007.
S. Mossakowski, Rezydencja królewska na Wawelu w czasach Zygmunta Starego, Warszawa 2018
S. Mossakowski, Pałac królewski na Wawelu jako dzieło renesansowe, Warszawa 2015
T. Ratajczak, Mistrz Benedykt – królewski architekt Zygmunta I, Kraków 2011
M. Zlat, Sztuka polska. Renesans i manieryzm, Warszawa 2008

Lektury uzupełniające

M. Fabiański, Wawelskie wirydarze Zygmunta Starego, „Studia Waweliana”, 14, 2009, s. 37-88.
M. Fabiański, Wawelskie loggie Franciszka
Florentczyka, „Studia Waweliana”, 16, 2015, s. 67-93.
A. Fischinger, Nagrobek Jana Olbrachta i początki rzeźby renesansowej w Polsce, [w:] Renesans. Sztuka
i ideologia, Warszawa 1976, s. 451-466.
A. Fischinger, Pałac króla Aleksandra na Wawelu, „Rocznik Krakowski”, 56, 1990, s. 79-93.
A. Fischinger, Rzymskie odniesienia renesansowego Zamku Królewskiego na Wawelu, „Folia Historiae Artium” S.N., 4, 1998, s. 225-230.
B. Frey-Stecowa, Rola grafiki w powstawaniu renesansowych fryzów podstropowych w zamku królewskim na Wawelu, „Studia Waweliana”, 6/7,
1997/98, s. 29-88.
M. Morka, Sztuka dworu Zygmunta I Starego, Warszawa 2006.
M. Piątkiewicz-Dereniowa, Kafle wawelskie okresu wczesnego renesansu, „Studia do Dziejów Wawelu”, 2, 1961, s. 303-375.
B. Przybyszewski, Muratorzsy i kamieniarze zajęci przy budowie zamku królewskiego na Wawelu
(1502-1536), „Biuletyn Historii Sztuki, 17, 1955, nr 1, s. 149-161
M. Rózycka-Bryzek, Bizantyńsko-ruskie malowidła w kaplicy Zamku lubelskiego, Warszawa 1983.