Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Rzymska rzeźba barokowa (2016/17)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

brak

Cele

Zapoznanie studentów z bogatą problematyką rzeźby rzymskiej od końca XVI do połowy XVIII wieku. Prezentacja specyfiki funkcjonowania rzeźbiarzy i stiukatorów w papieskim Rzymie, organizacji warsztatów, pracy w różnorodnych materiałach, techniki i narzędzi. Prezentacja wybranych twórców i ich dzieł.

Treści kształcenia

T.1 Polityczne i religijne uwarunkowania w rozwoju rzeźby w Rzymie od końca XVI do połowy XVIII wieku. Rzeźbiarze i ich klienci. Nowi święci, nowa ikonografia. Retoryka a rzeźba.
T.2 Warsztat barokowego rzeźbiarza, technika i narzędzia. Typologia rzeźby rzymskiej: portret, fontanny i rzeźba ogrodowa, pomniki, nagrobki i epitafia.
T. 3 Rzeźbiarz jako projektant i wykonawca.
T. 4 Antyk w rzeźbie rzymskiej.
T. 5 Początki rzeźby rzymskiej: Pietro Bernini, Stefano Maderna, Camillo Mariani.
T. 6 „Bel composto” i twórczość Gian Lorenzo Berniniego.
T. 7 Krąg Berniniego: Antonio Raggi, Domenico Guidi, Ercole Ferrata.
T 8 Alessandro Algardi i Francois Duquesnoy a klasycyzm w rzeźbie rzymskiej.
T. 9 Rzeźbiarze dojrzałego baroku: Pierre Legros, Filippo Mazzuoli, Filippo Cercani, Camillo Rusconi, Filippo della Valle, Pietro Stefano Mannot, Pietro Bracci.
T. 10 W stronę klasycyzmu: Camillo Rusconi, Pierre Etienne Mannot, Giuseppe Mazzuoli, Rene Michel Slodtz, Jean Antoine Houdon, Antonio Canova, Bertel Thorwaldsen
T. 11 Wpływy rzeźby rzymskiej w Europie

Efekty kształcenia

W_01 Student poznaje terminologię związaną z warsztatem barokowego rzeźbiarza.
W_02 Student ma świadomość zachodzących przemian w rzeźbie rzymskiej .
W_03 Student potrafi wskazać cechy i ocenić znaczenie artystyczne poszczególnych twórców.
W_04 Student nabywa umiejętność analizy dzieł sztuki rzymskiej i interpretacji jej form stylowych i treści ideowych.
W_05 Student rozumie problematykę w kontekście związków historyczno-kulturowych epoki oraz poznaje artystyczne i pozaartystyczne uwarunkowania rzeźby rzymskiej.

Metody dydaktyczne

M.1 Wykład
M.2 Prezentacja multimedialna
M.3 Projekcja fragmentów filmów

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W.1 Ocenianie ciągłe z uwzględnieniem aktywności studenta podczas zajęć
W.2 Test zaliczeniowy

Lektury podstawowe

Boucher Bruce, Italian baroque sculpture, London 1999.
Wittkower Rudolf, Art and architecture in Italy 1600-1750, London 1982.
Białostocki Jan, Gian Lorenzo Bernini, Warszawa 1980.
Fagiolo Marcello, Roma Barocca, i protagonisti, gli spazi urbani, i grandi temi, Roma 2013.
Montagu Jennifer, Roman baroque sculpture. The industry of art., London 1992.
Ferrari Oreste, Papaldo Serenita, Le sculture del seicento a Roma, Roma 1999.
Bernini scultore. Na nascita del barocco in Casa Borghese, a cura di Anna Coliva, Sebastian Schütze, Roma 1998.
Avery Charles, Bernini genius of the baroque, London 1997.

Lektury uzupełniające

Lektury uzupełniające zostaną podane po zapisach i ujawnieniu biernej znajomości języków przez studentów. Lektury są wydane głównie w j. angielskim, włoskim , niemieckim i francuskim.