Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Architektura barokowa we Włoszech (2016/17)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

brak

Cele

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi, wybranymi zagadnieniami związanymi z rozwojem architektury włoskiej od końca XVI wieku do połowy XVIII, na tle politycznym, religijnym a w szczególności artystycznym. Prezentacja sylwetek najważniejszych protagonistów na terenie Lazio z Rzymem, Lombardii z Mediolanem oraz Piemontu z Turynem oraz szczegółowe omówienie problematyki artystycznej wybranych dzieł, ze szczególnym naciskiem na ich funkcję religijną, ale i polityczną i społeczną

Treści kształcenia

T.1 Historyczne uwarunkowania rozwoju architektury od połowy XVI do połowy XVIII wieku: zarys historii Włoch, rola Soboru Trydenckiego i zakonu jezuitów.
T.2 Szkolnictwo artystyczne we Włoszech (Akademia di San Lucca, konkursy klementyńskie i ich rola), umiędzynarodowienie architektury późnego baroku, dziedzictwo antyku. Biblioteka architekta – teoria architektury we Włoszech XVI-XVIII wiek.
T.3 Rzym papieski: fabrica ecclesiae di San Pietro, Tribunale delle Strade i rola papieskich architektów. Lata jubileuszowe i pielgrzymowanie. „Festa di roma” i architektura efemeryczna.
T.4 Najważniejsze przedsięwzięcia urbanistyczne, architektura ogrodowa. Architektura w służbie propagandy. Typologia funkcjonalna: kościoły i klasztory, pałace i wille, szpitale, biblioteki, archiwa, muzea, koszary wojskowe. Architektura i inżynieria wojskowa.
T.5 Sylwetki architektów: Domenico Fontana, Carlo Maderna, Bernini, Borromini, Pietro da Cortona, Carlo Rainaldi, Carlo Fontana, epigoni Borrominiego, Guarino Guarini, Filippo Juvarra i jego krąg, Benedetto Alfieri, Bernardo Antonio Vittone, Francesco Gallo, Marco Bianchi, Filippo Ruggeri, Baltassare Longhema, Ferdinando Fuga, Allessandro Gallileo, Francesco De Sanctis
T.6 Analiza formalno-genetyczna dzieł, ich kompozycji przestrzennej, planistycznej, plastycznej.
T.7 Rola architektury włoskiej w Europie.

Efekty kształcenia

W_01 Student poznaje terminologię związaną z przedstawiona problematyką.
W_02 Student zna specyfikę polityczną i religijną rozwoju architektury włoskiej.
W_03 Student ma świadomość zachodzących przemian w architekturze włoskiej.
W_04 Student potrafi wskazać cechy i ocenić znaczenie artystyczne.
omawianych dzieł oraz pogłębia umiejętność analizy formalno-stylistycznej i genetycznej dzieł.
W_05 Student rozumie problematykę w kontekście związków historyczno-kulturowych epoki oraz poznaje artystyczne i pozaartystyczne uwarunkowania architektury włoskiej.

Metody dydaktyczne

M.1 Wykład.
M.2 Prezentacja multimedialna.
M.3 Projekcja fragmentów filmów.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W. 1 Ocenianie ciągłe z uwzględnieniem aktywności studenta podczas zajęć.
W. 2 Test zaliczeniowy.

Lektury podstawowe

Wittkower Rudolf, Art and architecture in Italy 1600-1750, London 1982.
Blunt Antony, Blunt Antony, Roman Baroque, London 2001.
Porthogesi Paolo, Roma Barocca, Roma 2002.
Białostocki Jan, Gian Lorenzo Bernini, Warszawa 1980.
Fagiolo Marcello, Roma Barocca, i protagonisti, gli spazi urbani, i grandi temi, Roma 2013.
Curcio Giovanna, Kieven Elisabeth, Storia dell’architettura italiana. Il settecento, Milano 2000.

Lektury uzupełniające

Lektury uzupełniające zostaną podane po zapisach i ujawnieniu biernej znajomości języków przez studentów. Lektury są wydane głównie w j. angielskim, włoskim , niemieckim i francuskim.