Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Wielkie wystawy lat 90.XX wieku i tak zwany zwrot kuratorski (2016/17)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

brak

Cele

Uzyskanie wiedzy w zakresie najistotniejszych prądów i zjawisk w sztuce współczesnej, którą student powinien twórczo rozwijać w działalności praktycznej, na polu krytyki artystycznej, kuratorstwa czy badań naukowych.

Treści kształcenia

T 1. Zaprezentowanie jednego z najważniejszych zjawisk w sztuce współczesnej jakim są wielkie, periodyczne wystawy.
T 2. Specyfika medium wystawy i ich typologia.
T 3. Kurator – nowy profesjonalista.
T. 4 Instytucje sztuki i ich produkcje.

Efekty kształcenia

Celem kursu jest zapoznanie z problemami sztuki współczesnej. Student po ukończeniu kursu potrafi zdefiniować podstawowe mechanizmy współczesnego świata sztuki (Art World). Zna instytucje sztuki i ich specyfikę, rozpoznaje podstawowe dyskursy krytyczne. Student potrafi osadzić dzieła i twórców w kontekście kulturowym i społecznym.

Metody dydaktyczne

M 1. Wykład.
M 2. Prezentacja multimedialna.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Na podstawie obecności, aktywnego udziału oraz testu zaliczeniowego

Ewaluacja efektów kształcenia osiąganych przez studentów, której dokonuje się podczas zajęć w toku dyskusji nad zagadnieniami omawianymi przez wykładowcę

Lektury podstawowe

Display Strategie wystawiania, red. M. Hussakowska, E.M. Tatar, Universitas, Kraków 2012.
Exhibition , red. L. Steeds, London 2014.
B. Ferguson , Exhibition Rethorics, (w :) Thinking…,
H. Foster, Powrót realnego.Awangarda u schyłku XX wieku, Kraków 2010.
R. Krauss , Oryginalność awangardy i inne mity modernistyczne, tłum. M. Szuba , slowo /obraz terytoria , Gdańsk 2012.
Performing the Body/Performing the Text, red.. Jones, A, Stephenson, A., ,Routledge, London New York 1999
A. Rottenberg , Sztuka w Polsce 1945-2005, STENTOR , Warszawa 2005.
Theory in Contemporary Art since 1985, red. Z. Kocur, S. Lelung,Blackwell, Oxford, 2005.
Thinking abort Exhibition, ed. R.Greenberg , B. Ferguson , S.Nairne , Routledge , London and New York 2004.
A. Turowski , Awangardowe marginesy, Instytut Kultury, Warszawa 1997.
Visual Display, Culture Beyond Appearances, red. L. Cooke, P. Wollen , Bay Press, Seattle 1995.
W ramach wystawy, red. M. Czyź, J. Wielgus , Warszawa 2015.
13.What makes a Great Exhibition? ,red. P. Marincola, Philadelphia 2006.

Lektury uzupełniające

C. Bishop, Sztuczne piekła. Sztuka partycypacyjna i polityka widowni, bęc zmiana , Warszawa 2015.
M. Hussakowska , Minimalizm w sztukach wizualnych. Demitologizacja pojęcia awangardy w amerykańskim środowisku artystycznym lat sześćdziesiątych. Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.